Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 16-6-14
A120401  Info block
Natuurpatrimonium beschermen  Info block
Andere benamingen
Boswachter (m/v)  Info block
Controleur-jachtopzichter (m/v)  Info block
Ecowachter (m/v)  Info block
Expert rivieren (m/v)  Info block
Gids-monitor (m/v)  Info block
Jachtspecialist (m/v)  Info block
Jachtwachter (m/v)  Info block
Jacht- en wildwachter (m/v)  Info block
Medewerker voor de bescherming en het behoud van het natuurpatrimonium (m/v)  Info block
Natuurparkwachter (m/v)  Info block
Opzichter nationaal park (m/v)  Info block
Opzichter natuurpark (m/v)  Info block
Opzichter natuurreservaat (m/v)  Info block
Rivieropzichter (m/v)  Info block
Supervisor natuurpatrimonium  Info block
Technisch medewerker in nationale parken (m/v)  Info block
Visserijopzichter (m/v)  Info block
Wachter kustgebied (m/v)  Info block
Definitie
Houdt toezicht op (beschermde) natuurgebieden en waakt over het behoud van het natuurpatrimonium (natuurreservaat, bossen, kuststreek, ...). Werkt volgens de richtlijnen van de organisatie, milieuvoorschriften (wet op bescherming van kustfauna en -flora , ...) en veiligheidsreglementen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: doelgroepen sensibiliseren over de bescherming van het milieu, de site beschermen tegen invloeden van het publiek en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De evolutie van fauna en flora in een natuurlijke omgeving bestuderen  Info block
- Doet observatierondes
- Gebruikt verschillende informatiebronnen (literatuur, databanken, internet, …)
- Inventariseert het natuurpatrimonium
- Houdt gegevens over de site actueel (aanwezige fauna en flora)  Info block
Kennis van kenmerken van ecosystemen  Info block
Kennis van classificatie van diersoorten  Info block
Kennis van kenmerken van planten  Info block
Preventief toezicht houden op een natuurgebied op het vlak van ongevallen, vervuiling, brand  Info block
- Doet observatie- en controlerondes
- Ziet erop toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van reglementering inzake beschermde gebieden en soorten  Info block
Kennis van wetgeving inzake bossen  Info block
De staat van een site onderzoeken en prioritaire maatregelen uitwerken voor de geïnventariseerde sites  Info block
- Volgt de voorgeschreven procedures
- Inventariseert terreingegevens verkregen uit observaties of via andere bronnen
- Onderzoekt relaties tussen gegevens en mogelijke oorzaken en effecten
- Bestudeert, samen met verschillende partners, mogelijke verbeteringen
- Neemt maatregelen voor de ontwikkeling en instandhouding van verschillende soorten
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke en meldt opmerkelijke waarnemingen (mondeling, schriftelijk)  Info block
Kennis van kenmerken van ecosystemen  Info block
Kennis van landbouwwetgeving  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van reglementering inzake beschermde gebieden en soorten  Info block
Kennis van wetgeving inzake bossen  Info block
Overheidsrichtlijnen voor bescherming van natuurlijke omgevingen toepassen door herinvoering van soorten, restauratie van stranden, ...  Info block
- Zet wettelijke richtlijnen of normen om in praktijkrichtlijnen
- Houdt toezicht op het biologische evenwicht tussen verschillende dier- en plantensoorten
- Stelt herstelprogramma’s op voor bedreigde soorten  Info block
Kennis van classificatie van diersoorten  Info block
Kennis van jachtreglementering  Info block
Kennis van kenmerken van ecosystemen  Info block
Kennis van kenmerken van planten  Info block
Kennis van reglementering inzake beschermde gebieden en soorten  Info block
Kennis van visserijreglementering  Info block
Interventie- of studieverslagen opstellen volgens de milieurichtlijnen en -voorschriften  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Publiceert onderzoeksrapporten  Info block
Technische steun of expertise verlenen aan verschillende partijen (verenigingen, bosbeheerders, ...) voor de bescherming van de kuststreek of het behoud van bedreigde soorten, ...  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Past boodschap en taalgebruik aan doelpubliek aan  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Patrimoniumbeheer:
Tellinganalyse  Info block
Controle en regeling van ongewenste dierenpopulaties  Info block
Beheer van watermilieus  Info block
Inventarisatie van dier- en plantensoorten  Info block
Selectie en aanduiding van te kappen bomen  Info block
Toekenning van jachtgronden  Info block
Kennis van technieken van het ringen  Info block
Kennis van technieken voor benaderen en hanteren van dieren  Info block
Kennis van inventarisatietechnieken  Info block
Bij incidenten het publiek in veiligheid brengen en de bevoegde diensten waarschuwen (politie, brandweer, ...) of de overtreders aanspreken  Info block
- Schat de aard en de omvang van het ongeval of de noodsituatie in
- Bakent een veiligheidszone af zodat op een veilige plaats verzameld kan worden
- Volgt de richtlijnen uit het noodplan
- Wijst overtreders op een duidelijke manier op hun fout
- Gaat professioneel om met emoties  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Opvolgwerken voor het natuurpatrimonium plannen (inrichting van bossen, waterlopen, herbegroeiing, ...)  Info block
Gebruikt planningsinstrumenten  Info block
Onderhouds- en restauratieprojecten voor rivieren opstellen en beheren  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Stelt een planning en taakverdeling op  Info block
Kennis van technieken voor bescherming van biodiversiteit  Info block
Het publiek sensibiliseren over de bescherming en het behoud van het natuurpatrimonium  Info block
- Stelt de inhoud van informatiesessies, workshops, tentoonstellingen of begeleide wandelingen samen
- Geeft presentaties of vormingsmomenten voor publiek
- Ontwerpt informatieborden, brochures, …
- Past taalgebruik en boodschap aan het doelpubliek aan  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
Kennis van groepsanimatie  Info block
Groepen van wetenschappers en bezoekers begeleiden in de natuurparken, bossen, ...  Info block
- Stemt de informatie en documentatie af op het doelpubliek
- Treedt in dialoog met de bezoeker
- Stuurt de rondleiding bij op basis van verkregen informatie
- Helpt bij praktische problemen of vragen  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging voor natuurbescherming  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Natuurpark  Info block
Informatiecentrum natuureducatie  Info block
Natuurreservaat  Info block
Viswaters, jachtdomeinen  Info block
Agentschap voor natuur en bos  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Leefmilieu  Info block
In openlucht  Info block
Werkomgeving
Je werkt in openbare (nationale parken, ...) of privéorganisaties (verenigingen, domeinbossen, ...) samen met verschillende betrokkenen (autoriteiten, reddingseenheden, wetenschappers, bezoekers, ...). Je werk varieert per sector (inrichting van het grondgebied, bescherming van de kuststreek, waardering van het natuurpatrimonium, ...). Je werkt soms in het weekend, op feestdagen en 's nachts en doet soms wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Natuurpatrimonium beschermen.
Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Boswachter en het beroep Supervisor natuurpatrimonium vind je op de website van onderwijskiezer.
 Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2132, 3143, 5419