Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
A1301  Info block
Landbouwkundig advies en technische ondersteuning  Info block
Andere benamingen
Supervisor land- en tuinbouw (m/v)  Info block
Bestuurder landbouworganisaties (m/v)  Info block
Landbouwkundig adviseur (m/v)  Info block
Adviseur in de veeteelt voor melkproductie (m/v)  Info block
Landbouwadviseur (m/v)  Info block
Adviseur voor landbouwbeheer (m/v)  Info block
Adviseur voor klimaatengineering in de landbouw (m/v)  Info block
Irrigatieadviseur (m/v)  Info block
Adviseur voor landbouwmechanisatie (m/v)  Info block
Landbouwtechnicus (m/v)  Info block
Wijnbouwkundig adviseur (m/v)  Info block
Bosbouwadviseur (m/v)  Info block
Expert hydraulica in de landbouw (m/v)  Info block
Paardenexpert (m/v)  Info block
Boomkweekexpert (m/v)  Info block
Pluimvee-expert (m/v)  Info block
Expert veeteeltgebouwen (m/v)  Info block
Runderexpert (m/v)  Info block
Geitenexpert (m/v)  Info block
Expert konijnen (m/v)  Info block
Technicus in de veeteelt (m/v)  Info block
Technicus in de tuinbouw (m/v)  Info block
Expert proefcentrum (m/v)  Info block
Expert in groenteteelt (m/v)  Info block
Expert plantenonderhoud (m/v)  Info block
Expert kweken van dieren (m/v)  Info block
Expert bosbouwwerkzaamheden (m/v)  Info block
Expert landbouwtechniek (m/v)  Info block
Expert gezondheids- en milieutechniek (m/v)  Info block
Expert biologische landbouw (m/v)  Info block
Expert dierenvoeding (m/v)  Info block
Expert kaasproductie (m/v)  Info block
Tuinbouwexpert (m/v)  Info block
Schapenexpert (m/v)  Info block
Varkensexpert (m/v)  Info block
Expert zaden (m/v)  Info block
Wijnbouwexpert (m/v)  Info block
Grondspecialist (m/v)  Info block
Grondspecialist voor de landbouw (m/v)  Info block
Technicus in de bosbouw (m/v)  Info block
Bosbouwexpert voor studies en onderzoek (m/v)  Info block
Zuivelexpert (m/v)  Info block
Definitie
Adviseert en biedt technische ondersteuning aan professionals in de landbouw, aquacultuur, bosbouw of veeteelt. Handelt volgens de visie van de organisatie (behoud van het natuurpatrimonium, ...), de plannen ruimtelijke ordening (richtlijnen inzake waterbeheer, ...), de locatie van het landbouw- of veeteeltbedrijf en de milieuvoorschriften. Bijkomende activiteiten kunnen zijn: verschillende doelgroepen opleiden en sensibiliseren, stalen nemen, een team coördineren.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een diploma van agronoom in de landbouw, landbouwtechniek, milieu, ... Voor het beroep van adviseur is een masterdiploma (diploma ingenieur, master in onderzoek en landbouwrecht, handelsschool, ...) vereist. Aanwerving in openbare instanties gebeuren door middel van een examen.  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij landbouworganisaties (beroepsvereniging, werkgeversvereniging, ...), dienstverlenende bedrijven, proefcentra land- en tuinbouw, ... samen met verschillende betrokkenen (productie-experts, laboranten, leveranciers, ...). Je jobinhoud varieert per activiteit (tuinbouw, aquacultuur, veeteelt, ...), per type organisatie (proefcentrum land- en tuinbouw, openbare instelling, ...) en welk type studie wordt gehouden. Je werkt soms in het weekend, op feestdagen en doet soms wachtdiensten. Het dragen van steriele persoonlijke beschermingsmiddelen kan vereist zijn (schort, masker, handschoenen, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Proefcentrum land- en tuinbouw  Info block
Agentschap voor natuur en bos  Info block
Werkgeversvereniging  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Financieringsbehoeften bepalen  Info block
Resultaten van een experiment analyseren  Info block
Correctieve en preventieve acties opzetten  Info block
Reactie- of ontwikkelingsonregelmatigheden vaststellen bij landbouwbedrijven  Info block
Een projectactieplan uitwerken  Info block
De projectfases plannen  Info block
Technisch-economische oplossingen uitwerken (hervatten van exploitatie, omschakelen, ...) die aangepast zijn aan een productie site (leefmilieu, verontreiniging, rendement, ...)  Info block
Analyserapporten opstellen  Info block
Testprocedures uitwerken  Info block
Typologie van milieu- en gezondheidsrisico's  Info block
Milieunormen  Info block
Eigenschappen van ecosystemen  Info block
Ecologie  Info block
Visteelt  Info block
Biologische landbouw  Info block
Cultiveringstechnieken  Info block
Kweken van dieren  Info block
Landbouwwetgeving  Info block
Boswetgeving  Info block
Fiscaliteit  Info block
Information Intelligence  Info block
Boekhoudkundig beheer  Info block
Administratief beheer  Info block
Software voor databankbeheer  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Studies of experimenten uitvoeren  Info block
Ruimtelijke ordening  Info block
Economie van duurzame ontwikkeling  Info block
Sociale economie  Info block
Aquacultuur  Info block
Fokkerij  Info block
Bosbouw  Info block
Technieken voor het in de hand houden van energieverbruik  Info block
Technieken voor waterbehandeling  Info block
Reglementering van milieuvergunningen voor installaties  Info block
Waterkwaliteit en -behandeling  Info block
Aanbestedingen opstellen  Info block
Een lastenboek opstellen  Info block
Wetgeving voor overheidsopdrachten  Info block
Opleiding geven  Info block
Leken sensibiliseren  Info block
Technieken voor het behoud en waardering van het natuurpatrimonium  Info block
Duurzame landbouwontwikkeling  Info block
Pedagogische technieken  Info block
Een staal nemen  Info block
Opmetingen uitvoeren  Info block
Plantkunde  Info block
Dierkunde  Info block
Kenmerken van chemische producten  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Management  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:2132, 3142, 3143