Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 10-6-14
A130101  Info block
Landbouwkundig advies en technische ondersteuning  Info block
Andere benamingen
Adviseur in de veeteelt voor melkproductie (m/v)  Info block
Adviseur voor landbouwbeheer (m/v)  Info block
Adviseur voor landbouwmechanisatie (m/v)  Info block
Adviseur voor klimaatengineering in de landbouw (m/v)  Info block
Bestuurder landbouworganisaties (m/v)  Info block
Boomkweekexpert (m/v)  Info block
Bosbouwadviseur (m/v)  Info block
Bosbouwexpert voor studies en onderzoek (m/v)  Info block
Dierenarts voor diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding (m/v)  Info block
Expert veeteeltgebouwen (m/v)  Info block
Expert hydraulica in de landbouw (m/v)  Info block
Expert konijnen (m/v)  Info block
Expert proefcentrum (m/v)  Info block
Expert in groenteteelt (m/v)  Info block
Expert plantenonderhoud (m/v)  Info block
Expert kweken van dieren (m/v)  Info block
Expert bosbouwwerkzaamheden (m/v)  Info block
Expert landbouwtechniek (m/v)  Info block
Expert gezondheids- en milieutechniek (m/v)  Info block
Expert biologische landbouw (m/v)  Info block
Expert dierenvoeding (m/v)  Info block
Expert kaasproductie (m/v)  Info block
Expert zaden (m/v)  Info block
Geitenexpert (m/v)  Info block
Grondspecialist (m/v)  Info block
Grondspecialist voor de landbouw (m/v)  Info block
Irrigatieadviseur (m/v)  Info block
Landbouwkundig adviseur (m/v)  Info block
Landbouwadviseur (m/v)  Info block
Landbouwtechnicus (m/v)  Info block
Paardenexpert (m/v)  Info block
Pluimvee-expert (m/v)  Info block
Runderexpert (m/v)  Info block
Schapenexpert (m/v)  Info block
Selectietechnicus in de landbouw (m/v)  Info block
Supervisor land- en tuinbouw (m/v)  Info block
Technicus in de bosbouw (m/v)  Info block
Technicus in de tuinbouw (m/v)  Info block
Technicus in de veeteelt (m/v)  Info block
Tuinbouwexpert (m/v)  Info block
Varkensexpert (m/v)  Info block
Wijnbouwexpert (m/v)  Info block
Wijnbouwkundig adviseur (m/v)  Info block
Zuivelexpert (m/v)  Info block
Definitie
Adviseert en biedt technische ondersteuning aan professionals in de landbouw, aquacultuur, bosbouw of veeteelt. Handelt volgens de visie van de organisatie (behoud van het natuurpatrimonium, ...), de plannen ruimtelijke ordening (richtlijnen inzake waterbeheer, ...), de locatie van het landbouw- of veeteeltbedrijf en de milieuvoorschriften.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: verschillende doelgroepen opleiden en sensibiliseren, stalen nemen, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Noden van bedrijfsleiders identificeren volgens de technologische, commerciële en reglementaire evoluties in de sector (financieringsbehoeften, ...)  Info block
- Doet op regelmatige basis bedrijfsbezoeken
- Bevraagt gericht de noden van de bedrijfsleider
- Analyseert de management- of productieproblemen
- Blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en wetgeving  Info block
Experimenten uitvoeren volgens het protocol (testen van teelten, fytosanitaire producten, waterzuiveringsinstallaties, ...)
Resultaten analyseren  Info block
- Voert veldexperimenten uit samen met de bedrijfsleider
- Gebruikt software voor modellering en simulatie
- Maakt nota’s van waarnemingen, testen, resultaten, ...
- Analyseert de invloed van weersomstandigheden, kas- of stalklimaat, verpakking, transport, ...  Info block
Kennis van kenmerken van ecosystemen  Info block
Kennis van technieken voor visteelt, aquacultuur, bosbouw  Info block
Reactie- of ontwikkelingsstoringen herkennen (groeivertraging, ...)
Correctieve maatregelen toepassen (verandering van productengamma, ...)  Info block
- Herkent ziektebeelden bij planten, gewassen of dieren
- Evalueert het teeltplan, het graslandgebruik, het fokprogramma  Info block
Kennis van technieken voor het kweken van dieren  Info block
Kennis van biologische landbouw  Info block
Kennis van cultiveringstechnieken  Info block
Kennis van technieken voor visteelt, aquacultuur, bosbouw  Info block
Acties bepalen op basis van technische dossiers, technologische evoluties of reglementen
Een planning opmaken voor het project of de studie  Info block
- Gebruikt software voor databankbeheer
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, ...)
- Assisteert de bedrijfsleider bij het opmaken van subsidiedossiers, commerciële initiatieven, vergunningen, ...  Info block
Kennis van landbouwwetgeving  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van wetgeving inzake bossen  Info block
Kennis van typologie van milieu- en gezondheidsrisico's  Info block
Technisch-economische oplossingen bepalen (hervatting van exploitatie, omschakeling, ...) aangepast aan de problemen van een productiesite (milieu, vervuiling, opbrengst, ...)  Info block
- Optimaliseert de werkmiddelen, de werkorganisatie en de productietijd
- Weegt alternatieven tegen elkaar af en onderbouwt de uiteindelijke keuze
- Informeert de bedrijfsleider over nieuwe technieken i.v.m. kunstmatige inseminaties, gewasversterking, ...
- Instrueert medewerkers over prioriteiten en productienormen  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Procedures, analyseverslagen, technische documenten voor interne of externe communicatie opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware
- Zet wetgeving om in praktijkrichtlijnen  Info block
Kennis van landbouwwetgeving  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van wetgeving inzake bossen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Studies of experimenten uitvoeren inzake:
Landbouw  Info block
Ruimtelijke ordening  Info block
Aquacultuur  Info block
Veeteelt  Info block
Energiebesparing  Info block
Milieubescherming  Info block
Waterkwaliteit en -zuivering  Info block
Behoud en waardering van het natuurpatrimonium  Info block
Bosbouw  Info block
Aanbestedingen of lastenboeken voor leveranciers of dienstverleners opstellen  Info block
- Maakt een overzicht van de uit te voeren prestaties
- Stelt voorwaarden over termijn van indiening, leveringstermijnen, betalingsmodaliteiten, kwaliteitsvereisten, ...
- Werkt een lastenboek uit met de technische en administratieve eisen
- Selecteert leveranciers of organisaties waaraan de aanbesteding wordt bekend gemaakt of maakt de aanbesteding openbaar  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Diverse doelgroepen sensibiliseren en opleiden over duurzame landbouwontwikkeling  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de doelgroep
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Gebruikt aangepaste opleidingsmethoden
- Begeleidt gebruikers bij de introductie van nieuwe of gewijzigde methodes en infrastructuur
- Volgt technische evoluties in het vakgebied op  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Stalen nemen, observaties en metingen uitvoeren volgens vaste procedures voor het opstellen van inventarissen, keuringen, genenkaarten, ...  Info block
- Gebruikt controle- of meetinstrumenten
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid, traceerbaarheid, ...)  Info block
Kennis van kenmerken van chemische producten  Info block
Kennis van planten en gewassen  Info block
Kennis van dierkunde  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Proefcentrum land- en tuinbouw  Info block
Werkgeversvereniging  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Landbouwbedrijf  Info block
Landbouwcoöperatie  Info block
Agentschap voor natuur en bos  Info block
Landbouw  Info block
Onderzoek en ontwikkeling  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij landbouworganisaties (beroepsvereniging, werkgeversvereniging, ...), dienstverlenende bedrijven, proefcentra land- en tuinbouw, ... samen met verschillende betrokkenen (productie-experts, laboranten, leveranciers, ...). Je jobinhoud varieert per activiteit (tuinbouw, aquacultuur, veeteelt, ...), per type organisatie (proefcentrum land- en tuinbouw, openbare instelling, ...) en welk type studie wordt gehouden. Je werkt soms in het weekend, op feestdagen en doet soms wachtdiensten. Het dragen van steriele persoonlijke beschermingsmiddelen kan vereist zijn (schort, masker, handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Landbouwkundig advies en technische ondersteuning.
Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Landbouwkundig adviseur en het beroep Bio-ingenieur vind je op de website van onderwijskiezer.

Voor het uitvoeren van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding moet voldaan zijn aan de voorwaarden uit het KB houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding (10/04/2000).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2132, 3142, 3143