Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 16-6-14
A130201  Info block
Landbouwkundige keuring en technische controle  Info block
Andere benamingen
Controleur van de groei van landbouwgewassen (m/v)  Info block
Controleur van de teelt (m/v)  Info block
Controleur in de wijnbouw (m/v)  Info block
Controleur van de zuivelproductie (m/v)  Info block
Expert controle en diagnose land- en tuinbouw (m/v)  Info block
Expert controle van de groei van landbouwgewassen (m/v)  Info block
Expert controle land- en tuinbouw (m/v)  Info block
Expert zuivelproductie (m/v)  Info block
Expert zuivelcontrole (m/v)  Info block
Expert dienstverlening van veeartsen (m/v)  Info block
Gezondheidsmedewerker in de bijenteelt (m/v)  Info block
Gezondheidsmedewerker in de landbouw (m/v)  Info block
Gezondheidsassistent in de bijenteelt (m/v)  Info block
Inspecteur land- en tuinbouw (m/v)  Info block
Keuringscontroleur in de landbouw (m/v)  Info block
Landbouwexpert (m/v)  Info block
Medewerker embryoproductie (m/v)  Info block
Medewerker zuivelproductie (m/v)  Info block
Medewerker kunstmatige inseminatie (m/v)  Info block
Performantiecontroleur (m/v)  Info block
Technisch landbouwmedewerker (m/v)  Info block
Technisch medewerker in de veeteelt (m/v)  Info block
Technisch medewerker voor behandelingsproducten (m/v)  Info block
Werktijdcontroleur (m/v)  Info block
Weger van zuivelproducten (m/v)  Info block
Voedingsinspecteur (m/v)  Info block
Definitie
Controleert of diagnosticeert (toezicht houden, stalen afnemen, metingen uitvoeren) productieplaatsen (veeteelt, slachthuizen, ...) en opslagruimtes (koelkamer, silo, ...). Handelt volgens de hygiëne-, veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: conformiteitscontroles uitvoeren, overtreders van de voorschriften verbaliseren, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Prioritaire interventies op basis van de jaarlijkse planning bepalen (controles, opmetingen, ...)
Het geschikte materieel verzamelen  Info block
- Gebruikt planningsinstrumenten
- Zet middelen en medewerkers efficiënt in
- Schat de hoogdringendheid van de oproepen en interventies in
- Voorziet de nodige middelen voor het uitvoeren van een interventie (vergunningen, materiaal, personeel, ...)  Info block
Opvolgregisters van dieren of producten en van de opslagzones van het bedrijf controleren
Afwijkingen en reglementaire onregelmatigheden vaststellen  Info block
- Volgt checklists bij het controleren van registers
- Volgt procedures bij het vaststellen van onregelmatigheden  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van kenmerken van fytosanitaire producten  Info block
Kennis van kenmerken van veterinaire producten  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van traceerbaarheid van producten  Info block
Een overzicht maken van de individuele prestatiegegevens van de dieren (hoeveelheid en kwaliteit van de melk, gewichtstoename, ...)  Info block
- Gebruikt weeg- en doseermateriaal (weegschaal, doseerglas, ...)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, databanken, ...)  Info block
Kennis van dierlijke fysiologie  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van teelttechnieken  Info block
Stalen nemen van stoffen of producten, een referentie geven en voor analyse registreren  Info block
- Gebruikt instrumenten voor de staalname (sondes, reageerbuisjes, …)
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid, …)
 Info block
Kennis van staalafneming en collectie van secreties en excreties  Info block
Preventieve of curatieve acties voorstellen en de uitvoering begeleiden (installaties tegen vervuiling, selectie van runderen, ...)  Info block
- Analyseert de problemen en stelt alternatieve oplossingen voor
- Informeert de bedrijfsleider over nieuwe technieken
- Controleert de resultaten van de actie  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Inspectie- en controlerapporten opstellen en bezorgen aan de directie van fraudebestrijdingsinstanties, veterinaire diensten, ...  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt standaardformulieren en checklists
- Volgt procedures en wettelijke richtlijnen
- Houdt zich aan termijnen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Kennis van wetgeving inzake dierenwelzijn  Info block
Kennis van wetgeving inzake handel, slachten, transport, identificatie, ... van dieren  Info block
Kennis van wetgeving inzake veiligheid van de voedselketen  Info block
Technische ondersteuning verlenen (genetische waarde van een veestapel, technologische evolutie, ...) aan professionelen (veehouders, industriëlen, ...)  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied
- Licht nieuwe technieken en evoluties toe
- Zet theoretische modellen of wetgeving om in praktijkrichtlijnen  Info block
Kennis van dierlijke fysiologie  Info block
Kennis van kenmerken van fytosanitaire producten  Info block
Kennis van kenmerken van veterinaire producten  Info block
Kennis van teelttechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De lokalen, uitrustingen (koelcel, ...) en de beroepskledij controleren  Info block
- Volgt de procedures en checklists bij een controlebezoek
- Neemt onmiddellijke noodacties als de (voedsel)veiligheid ernstig in gevaar komt (quarantaine, …)
- Vraagt eventuele bijstand van politie bij vermoeden van veiligheidsrisico’s voor personen  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van wetgeving inzake dierenwelzijn  Info block
Gebrek aan verzorging of mishandeling van dieren vaststellen en aan de bevoegde diensten melden  Info block
- Meldt verwaarlozing of misbruik aan de lokale politie, bij de inspectiedienst dierenwelzijn of bij het FAVV  Info block
Kennis van ziektes bij dieren  Info block
Kennis van wetgeving inzake dierenwelzijn  Info block
Helpen bij de voorbereiding en de inseminatie van dieren
Laten controleren of de dieren drachtig zijn  Info block
- Controleert de algemene gezondheidstoestand van de dieren
- Plant de uitvoering van de dekking of inseminatie
- Overlegt met de verantwoordelijke dierenarts over te nemen acties  Info block
Basiskennis van dierlijke genetica  Info block
Een proces-verbaal opstellen tegen overtreders van de wetgeving inzake voedselveiligheid, dierenwelzijn, hygiëne, ...  Info block
- Werkt samen met de lokale politie
- Richt een waarschuwing tot de overtreder
- Maakt processen-verbaal over aan de bevoegde ambtenaar
- Houdt zich aan de wettelijke procedures en termijnen
- Controleert de eventuele vernietiging van oogsten, veestapels, landbouwproducten, ...  Info block
Kennis van gezondheidsvoorschriften  Info block
Kennis van wetgeving inzake dierenwelzijn  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Kennis van wetgeving inzake veiligheid van de voedselketen  Info block
Kennis van wetgeving inzake handel, slachten, transport, identificatie, ... van dieren  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Registreert het verbruik van producten
- Geeft de te bestellen hoeveelheden of tekorten door  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Wettelijk verplichte documenten of verklaringen opstellen en aan de betrokken dienst bezorgen  Info block
- Verwerkt waarnemingen en notities in een verslag
- Geeft goedkeuring voor labels (bio, kwaliteitslabels, ...)  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Landbouwcoöperatie  Info block
Veeteeltbedrijf  Info block
Instituut voor landbouw en visserijonderzoek  Info block
Controle- en certificeringsinstantie  Info block
Werkgeversvereniging  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Landbouw  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij beroepsverenigingen, landbouwcoöperaties, overheidsinstellingen of controle- en certificeringsinstanties. Je doet verplaatsingen naar productiesites (veeteelt, landbouwbedrijf, ...). Je jobinhoud varieert volgens de activiteiten (landbouwveeteelt, vilbeluik, ...) en kan aan wachtdiensten onderworpen zijn. Je werkt soms in openlucht of in een koelruimte. Het dragen van steriele persoonlijke beschermingsmiddelen kan vereist zijn (beschermingsoverall, handschoenen, masker).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Landbouwkundige keuring en technische controle. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Enkel beëdigde ambtenaren van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en van de Inspectiedienst dierenwelzijn van de Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu kunnen gereglementeerde activiteiten uitvoeren (zoals het uitvoeren van controles en uitschrijven van processen-verbaal).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2132, 6121