Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

ROME-fiche
A1303  Info block
Onderzoek en expertise landbouw en leefmilieu  Info block
Andere benamingen
Agro-economist (m/v)  Info block
Bio-ingenieur (m/v)  Info block
Medewerker economische landbouwstudies (m/v)  Info block
Medewerker landbouwstudies (m/v)  Info block
Onderzoeksmedewerker natuurerfgoed (m/v)  Info block
Onderzoeksmedewerker biodiversiteit (m/v)  Info block
Medewerker studies landbouwontwikkeling (m/v)  Info block
Medewerker studies rurale ontwikkeling (m/v)  Info block
Medewerker milieustudies (m/v)  Info block
Beleidsmedewerker biodiversiteit (m/v)  Info block
Beleidsmedewerker landbouw (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker in de landbouw (m/v)  Info block
Proefnemer in de landbouw (m/v)  Info block
Jachtexpert (m/v)  Info block
Aquacultuurexpert (m/v)  Info block
Landbouw- en grondexpert (m/v)  Info block
Bosbouwexpert (m/v)  Info block
Specialist agro-leefmilieu (m/v)  Info block
Specialist agro-visvangst (m/v)  Info block
Landbouwkundige (m/v)  Info block
Specialist boomteelt (m/v)  Info block
Specialist landbouwstudies en –onderzoek (m/v)  Info block
Specialist waterlopen en bossen (m/v)  Info block
Specialist bosbouwtechnieken (m/v)  Info block
Specialist landbouwwerkzaamheden (m/v)  Info block
Specialist water- en boswerkzaamheden (m/v)  Info block
Specialist rurale werkzaamheden (m/v)  Info block
Specialist landbouwtechniek (m/v)  Info block
Ingenieur landbouwtechniek voor waterlopen en bossen (m/v)  Info block
Specialist dierproeven (m/v)  Info block
Specialist plantproeven (m/v)  Info block
Specialist dierproeftechnieken (m/v)  Info block
Specialist visvangst (m/v)  Info block
Tuinbouwkundige (m/v)  Info block
Landschapsarchitect-specialist (m/v)  Info block
Definitie
Voert studies of wetenschappelijke en technologisch-economische projecten uit (voedselstudie, waterbeheer en -inrichting, patrimoniumbehoud en -waardering, ...). Houdt rekening met de visie van de organisatie, plannen ruimtelijke ordening of de locatie van het bedrijf en de milieuvoorschriften. Bijkomende activiteiten kunnen zijn: aanbestedingen uitschrijven en realisaties controleren, verschillende doelgroepen opleiden of sensibiliseren, een team coördineren.  Info block
Opleidingen en certificaten
Dit beroep is toegankelijk voor houders van een master (diploma ingenieur, master onderzoek, ...) in de landbouw, de landbouwkunde, milieu, ruimtelijke ordening. Voor kandidaten in de landbouwkunde, landbouwtechniek, milieu, ... is een doctoraat vereist. Het beroep mag ook uitgeoefend worden met een diploma van agronoom in dierlijke productie, plantkundige technieken, ... aangevuld met een beroepservaring van 5 tot 10 jaar. Aanwerving in regionale instellingen en openbare organen gebeuren door middel van een examen. De kennis van een vreemde taal, meer bepaald het Engels, kan vereist worden.  Info block
Werkomgeving
Je werkt in openbare instellingen, onderzoeksinstellingen en dienstverlenende bedrijven samen met verschillende betrokkenen (landbouwers, laboranten, ambtenaren, universitairen, leveranciers, ...). De jobinhoud varieert per onderzoeksdomein (milieu, landbouw, natuurgebieden, ...) en per organisatie (proefcentrum land- en tuinbouw, openbare instelling, ...).  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging voor natuurbescherming  Info block
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Proefcentrum land- en tuinbouw  Info block
Agentschap voor natuur en bos  Info block
Natuurpark  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Onderzoeksthema's bepalen op basis van de evoluties in de sector  Info block
Een voorontwerp maken  Info block
De haalbaarheid en rendabiliteit van een project bestuderen  Info block
De projectfases plannen  Info block
Protocollen voor experimenten bepalen  Info block
Studies en experimenten op het eind van een innovatieproject leiden  Info block
Een overheid of industrie technisch ondersteunen  Info block
Beschermingsmaatregelen voor het leefmilieu promoten  Info block
Een studierapport opstellen  Info block
Een onderzoeksrapport opstellen  Info block
Agronomie  Info block
Hydrobiologie  Info block
Toxicologie  Info block
Plantkunde  Info block
Klimatologie  Info block
Ecologie  Info block
Sociale economie  Info block
Economie van duurzame ontwikkeling  Info block
Eigenschappen van ecosystemen  Info block
Milieunormen  Info block
Landbouwtechnieken  Info block
Kweken van dieren  Info block
Cultiveringstechnieken  Info block
Landbouwwetgeving  Info block
Projectbeheer  Info block
Software voor databankbeheer  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Studies of experimenten uitvoeren  Info block
Opmetingen uitvoeren  Info block
Observaties uitvoeren  Info block
Een staal nemen  Info block
Aanbestedingen opvolgen  Info block
De uitvoering controleren aan de hand van het lastenboek  Info block
Een aanbesteding opstarten  Info block
Wetgeving voor overheidsopdrachten  Info block
Thema's voor professionele events bepalen  Info block
Professionele evenementen organiseren  Info block
Leken sensibiliseren  Info block
Opleiding geven  Info block
Duurzame landbouwontwikkeling  Info block
Pedagogische technieken  Info block
De financiële risico's van een project bepalen  Info block
Milieurisico's van een project bepalen  Info block
De impact van ontwikkelingsprojecten op fauna en flora evalueren (windmolenpark, spoorwegen, …) Oplossingen voor het behoud van de biodiversiteit aanbevelen  Info block
Een opleidingsprogramma samenstellen  Info block
Opleidingen organiseren  Info block
Potentiële samenwerkingsverbanden identificeren  Info block
Onderzoekspartnerschappen met lokale actoren ontwikkelen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
Classificatie
ISCO-08-code:2132, 3142, 3143