Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 16-6-14
A130301  Info block
Onderzoek en expertise landbouw en leefmilieu  Info block
Andere benamingen
Agro-economist (m/v)  Info block
Aquacultuurexpert (m/v)  Info block
Beleidsmedewerker biodiversiteit (m/v)  Info block
Beleidsmedewerker landbouw (m/v)  Info block
Bio-ingenieur (m/v)  Info block
Bosbouwexpert (m/v)  Info block
Jachtexpert (m/v)  Info block
Landbouw- en grondexpert (m/v)  Info block
Landbouwkundige (m/v)  Info block
Landbouwkundig onderzoeker (m/v)  Info block
Landschapsarchitect-specialist (m/v)  Info block
Medewerker economische landbouwstudies (m/v)  Info block
Medewerker landbouwstudies (m/v)  Info block
Medewerker studies landbouwontwikkeling (m/v)  Info block
Medewerker studies rurale ontwikkeling (m/v)  Info block
Medewerker milieustudies (m/v)  Info block
Onderzoeker landbouw en leefmilieu (m/v)  Info block
Onderzoeksmedewerker biodiversiteit (m/v)  Info block
Onderzoeksmedewerker natuurerfgoed (m/v)  Info block
Proefnemer in de landbouw (m/v)  Info block
Specialist boomteelt (m/v)  Info block
Specialist bosbouwtechnieken (m/v)  Info block
Specialist dierproeftechnieken (m/v)  Info block
Specialist dierproeven (m/v)  Info block
Specialist agro-leefmilieu (m/v)  Info block
Specialist landbouwstudies en –onderzoek (m/v)  Info block
Specialist landbouwtechniek (m/v)  Info block
Specialist landbouwwerkzaamheden (m/v)  Info block
Specialist plantproeven (m/v)  Info block
Specialist rurale werkzaamheden (m/v)  Info block
Specialist agro-visvangst (m/v)  Info block
Specialist visvangst (m/v)  Info block
Specialist water- en boswerkzaamheden (m/v)  Info block
Specialist waterlopen en bossen (m/v)  Info block
Stafmedewerker studiedienst voor landbouw en aquacultuur (m/v)  Info block
Tuinbouwkundige (m/v)  Info block
Wetenschappelijk onderzoeker in de landbouw (m/v)  Info block
Ingenieur landbouwtechniek voor waterlopen en bossen (m/v)  Info block
Definitie
Voert studies of wetenschappelijke en technologisch-economische projecten uit (voedselstudie, waterbeheer en -inrichting, patrimoniumbehoud en -waardering, ...). Houdt rekening met de visie van de organisatie, plannen ruimtelijke ordening of de locatie van het bedrijf en de milieuvoorschriften.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: aanbestedingen uitschrijven en realisaties controleren, verschillende doelgroepen opleiden of sensibiliseren, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Project- of onderzoeksthema's bepalen op basis van evoluties in de sector
De haalbaarheid ervan inschatten
Het voorproject omschrijven  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (literatuur, databanken, internet, …)
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Onderbouwt de keuze voor een bepaald thema of onderzoek
- Schat de benodigde mensen en middelen voor de uitvoering van het project of onderzoek in en berekent de financiële kost
- Omschrijft de doelstellingen van het project of onderzoek  Info block
Kennis van agronomie  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Een stappenplan voor het project of de studie vastleggen
De protocollen van de experimenten bepalen en de uitvoering leiden  Info block
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Legt procedures vast voor het verzamelen, registreren en analyseren van gegevens en resultaten
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Technische ondersteuning geven aan overheden en de industrie (productieontwikkeling, opbrengst veeteelt, ...)  Info block
- Licht onderzoeksresultaten toe
- Zet theoretische modellen om in praktijkrichtlijnen  Info block
Kennis van cultiveringstechnieken  Info block
Kennis van hydrobiologie  Info block
Kennis van kenmerken van ecosystemen  Info block
Kennis van klimatologie  Info block
Kennis van landbouwtechniek  Info block
Kennis van plantkunde  Info block
Kennis van technieken voor het kweken van dieren  Info block
Kennis van toxicologie  Info block
Maatregelen ter bescherming van het milieu promoten bij landbouwers of politici en hen adviseren (procedures voor selectieve sortering, recyclage, ...)  Info block
- Verspreidt gericht informatie
- Bezoekt beurzen, evenementen
- Zet wetgeving om in praktijkrichtlijnen  Info block
Kennis van agronomie  Info block
Kennis van landbouwwetgeving  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Studierapporten en onderzoeksverslagen opstellen in functie van milieuprogramma's of institutionele richtlijnen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Onderbouwt de onderzoeksvragen aan de hand van theorie
- Beschrijft de onderzoeksmethode, onderzoeksgroep, meetinstrumenten, ...
- Formuleert conclusie en aanbevelingen  Info block
Kennis van agronomie  Info block
Kennis van landbouwwetgeving  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Studies of experimenten uitvoeren inzake:
Landbouw  Info block
Ruimtelijke ordening  Info block
Aquacultuur  Info block
Veeteelt  Info block
Milieubescherming  Info block
Waterkwaliteit en -zuivering  Info block
Behoud en waardering van het natuurpatrimonium  Info block
Bosbouw  Info block
- Past zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethodes toe  Info block
Stalen nemen, observaties en metingen uitvoeren volgens vaste procedures voor het opstellen van inventarissen, keuringen, genenkaarten, ...  Info block
- Gebruikt controle- of meetinstrumenten
- Houdt zich aan de voorschriften voor staalname (tijdstip, hoeveelheid, traceerbaarheid, ...)  Info block
Een aanbesteding opstarten en opvolgen, van het opstellen van het lastenboek tot de selectie van leveranciers
De conformiteit van de uitvoering controleren  Info block
- Maakt een overzicht van de uit te voeren prestaties
- Stelt voorwaarden over termijn van indiening, leveringstermijnen, betalingsmodaliteiten, kwaliteitsvereisten, ...
- Werkt een lastenboek uit met de technische en administratieve eisen
- Selecteert leveranciers of organisaties waaraan de aanbesteding wordt bekend gemaakt of maakt de aanbesteding openbaar  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Thema's van seminaries of informatievergaderingen bepalen en ze organiseren  Info block
- Zoekt relevante thema’s voor de doelgroep
- Werkt seminaries of informatievergaderingen inhoudelijk en praktisch uit
- Communiceert over de geplande evenementen  Info block
Diverse doelgroepen sensibiliseren en opleiden over duurzame landbouwontwikkeling  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de doelgroep
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Gebruikt aangepaste opleidingsmethoden
- Begeleidt gebruikers bij de introductie van nieuwe of gewijzigde methodes en infrastructuur
- Volgt technische evoluties in het vakgebied op  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Milieu- en financiële risico's van een project of de ontwikkeling van een product bepalen en evalueren (variëteiten van graangewassen, insectenverdelgers, ...)  Info block
- Brengt alle risico’s in kaart (rechtstreekse, onrechtstreekse, risico’s bij wijzigende omstandigheden, ...)
- Zoekt alternatieven die de risico’s beperken  Info block
De impact van ontwikkelingsprojecten op fauna en flora evalueren (windmolenpark, spoorwegen, …)
Oplossingen voor het behoud van de biodiversiteit aanbevelen  Info block
- Maakt een inventaris van (bedreigde) dieren en planten die voorkomen in de projectzone
- Onderzoekt de impact van het project op de populatieaantallen en verspreiding van soorten
- Doet voorstellen om de werkzaamheden af te stemmen op vaste rust- en verblijfsplaatsen van beschermde fauna en flora
- Formuleert verschillende alternatieven als beschermingsmaatregelen (bufferzones, behoud kleine landschapselementen, ...)  Info block
Opleidingsacties voor begeleiders en voor beheerders van sites uitwerken (exploitant, verantwoordelijke, lokale overheid, scholen, ...)  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Potentiële samenwerkingsverbanden voor onderzoek uitwerken en ontwikkelen met lokale partijen (industrieel, institutioneel, ...)  Info block
- Zoekt actief naar mogelijke partners
- Doet aan netwerking
- Zoekt naar win-win- situaties voor beide partijen
- Legt een samenwerking vast in een contract  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Proefcentrum land- en tuinbouw  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Natuurpark  Info block
Vereniging voor natuurbescherming  Info block
Agentschap voor natuur en bos  Info block
Onderzoek en ontwikkeling  Info block
Landbouw, bosbouw, visserij  Info block
Vorming en opleiding  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in openbare instellingen, onderzoeksinstellingen en dienstverlenende bedrijven samen met verschillende betrokkenen (landbouwers, laboranten, ambtenaren, universitairen, leveranciers, ...). De jobinhoud varieert per onderzoeksdomein (milieu, landbouw, natuurgebieden, ...) en per organisatie (proefcentrum land- en tuinbouw, openbare instelling, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Techniek landbouw en leefmilieu. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2132, 3142, 3143