Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 16-6-14
A140901  Info block
Pluim- en kleinvee kweken  Info block
Andere benamingen
Hoofd broederij (m/v)  Info block
Pluimveekweker (m/v)  Info block
Konijnenfokker (m/v)  Info block
Kweker van angorakonijnen (m/v)  Info block
Kweker van kleinvee (m/v)  Info block
Kweker van konijnen of gevogelte (m/v)  Info block
Kweker van gevogelte (m/v)  Info block
Fokker-selectieverantwoordelijke voor konijnenkwekerij (m/v)  Info block
Fokker-selectieverantwoordelijke voor gevogeltekwekerij (m/v)  Info block
Vetmester van konijnen of gevogelte (m/v)  Info block
Vetmester (m/v)  Info block
Fokker voor konijnen- of gevogelteproductie (m/v)  Info block
Landbouwmedewerker in konijnenkwekerij (m/v)  Info block
Landbouwmedewerker in gevogeltekwekerij (m/v)  Info block
Landbouwmedewerker gespecialiseerd in vogelteelt (m/v)  Info block
Medewerker pluimveehouderij (m/v)  Info block
Medewerker konijnenkwekerij (m/v)  Info block
Veeteeltmedewerker in konijnenkwekerij (m/v)  Info block
Veeteeltmedewerker in gevogeltekwekerij (m/v)  Info block
Medewerker broederij (m/v)  Info block
Verantwoordelijke pluimveehouderij (m/v)  Info block
Verantwoordelijke konijnenkwekerij (m/v)  Info block
Verantwoordelijke legbatterij (m/v)  Info block
Medewerker legbatterij (m/v)  Info block
Definitie
Kweekt konijnen of gevogelte, al dan niet grondgebonden. Werkt volgens de hygiëne, veiligheids- en milieuvoorschriften en de productiedoelstellingen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: producten die afkomstig zijn van de kweek verwerken en commercialiseren (vlees, eieren, ...), een team coördineren of een fokkerij leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De geografische of genetische afkomst van konijnen of gevogelte vaststellen
Dieren identificeren door te ringen, ...  Info block
- Controleert gegevens over stambomen en kruisingen
- Controleert de gegevens op het merkteken, de tatoeage, …
- Identificeert de dieren volgens de wettelijke bepalingen eventueel in samenwerking met een dierenarts
- Vervult de nodige formaliteiten voor de registratie van de dieren volgens de bepalingen van het stamboek waartoe ze behoren  Info block
Controleren of ventilatiesystemen, verwarmingen, verlichting, ... werken  Info block
- Doet controlerondes
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op  Info block
Dieren op basis van de bereikte groeifase of de kweekfase in de lokalen of installaties zetten  Info block
Kennis van technieken voor benaderen en hanteren van dieren  Info block
Kennis van teelttechnieken  Info block
Gezondheidstoestand van konijnen of gevogelte evalueren
De nodige maatregelen treffen (wijziging van voeding, vaccinatie, ...)  Info block
- Merkt veranderingen in algemene conditie of ziektebeelden op
- Merkt veranderingen in (eet)gedrag op
- Neemt de temperatuur op van het dier
- Gebruikt verzorgingsmateriaal voor dieren
- Houdt rekening met de impact van voeding en omgevingsfactoren op het dier (tanden, vacht, …)
- Stelt in overleg met een dierenarts een vaccinatie- en ontwormingsschema op en voert dit uit
- Contacteert de dierenarts, indien nodig
- Volgt het genezingsproces op bij een behandeling  Info block
Kennis van ziektes bij dieren  Info block
Kennis van toegepaste teeltkunde  Info block
Voeder voorbereiden en onder de dieren verdelen  Info block
- Houdt zich aan de voederplanning
- Bereidt de dierenvoeding voor volgens de behoefte van de dieren (soort, samenstelling, hoeveelheid, …)
- Bedient een voedermachine
- Bewaakt de kwaliteit van de voedervoorraad  Info block
Kennis van teelttechnieken  Info block
Kennis van voorschriften van oorsprongsmerking (BOB, BGA, GTS)  Info block
Opvolggegevens registreren (gewicht van de dieren, analyseresultaten, …) en aan de veearts, fokkerijverantwoordelijke, bedrijfsleider, … bezorgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Noteert de hoeveelheden verstrekt voeder
- Noteert afwijkingen in gedrag en gezondheid (lichaamstemperatuur, ...)
- Registreert geneesmiddelengebruik
- Noteert gegevens over het voortplantingsproces (datum van bevruchting, ouderdieren, medische zorgen, …)  Info block
Kennis van administratie van veterinaire producten  Info block
Kennis van wetgeving inzake veiligheid van de voedselketen  Info block
Teeltruimten, installaties en materieel reinigen en ontsmetten  Info block
- Gebruikt schoonmaakmaterieel en ontsmettingsproducten (hogedrukreiniger, …)
- Sorteert mest en afval volgens de richtlijnen
- Voorkomt de dieren te storen tijdens de werkzaamheden  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een veestapel van konijnen of gevogelte vormen volgens de fokdoelstellingen  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van het fokprogramma (gewenste en niet-gewenste eigenschappen)
- Analyseert genealogisch potentieel
- Onderzoekt de waarde en kwaliteiten van individuele dieren
- Verwijdert dieren uit het fokprogramma
- Voegt dieren toe aan het fokprogramma
- Selecteert ouderdieren op prestaties (productiewaarden, wedstrijdresultaten, …), exterieur, temperament, afstamming, commerciële waarde, overeenstemming met de rasstandaard, … volgens de doelstellingen
- Houdt rekening met de erfelijkheid van kenmerken die belangrijk zijn in het fokprogramma
- Evalueert de fokresultaten volgens de doelstellingen  Info block
Kennis van technieken voor selectie van fokdieren  Info block
Kennis van exterieurkenmerken  Info block
Kennis van stamboomonderzoek  Info block
Kennis van inteelt, lijnteelt en uitkruisen  Info block
Kennis van genetische aandoeningen  Info block
De fokplanning opstellen (kunstmatige activering van warmtebronnen, ...) volgens de fokdoelstellingen (hoeveelheid, ...)  Info block
- Beheert de omgevingsfactoren die de vruchtbaarheidscyclus en de opfok gunstig beïnvloeden (licht, temperatuur, ventilatie, …)
- Kiest een voortplantingstechniek (natuurlijke bevruchting, kunstmatige bevruchting, embryotransfer, …)  Info block
Kennis van inseminatiemethodes  Info block
Kennis van teelttechnieken  Info block
De bevruchting van eieren controleren
Handelingen uitvoeren voor de productie van piepkuikens, eendenkuikens, ... (desinfectie van de broedmachine, activeren van het broedproces, ...)  Info block
- Verzamelt dagelijks de broedeieren
- Voert een visuele inspectie uit van de broedeieren (op vuil, barsten, misvorming, omvang, dikte van de schaal, …)
- Controleert vanaf vijf dagen machinaal of met een schouwlamp of een broedei bevrucht is
- Regelt de bewaaromstandigheden vóór en tijdens de incubatie (temperatuur, relatieve vochtigheid, frequentie van draaien van de eieren, ventilatiedebiet, …)
- Zorgt voor een hygiënische omgeving  Info block
Kennis van broedprocedés  Info block
Spermadosissen verzamelen en opslaan  Info block
- Gebruikt reageerbuisjes, spuit, …
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden om de kwaliteit van het sperma te bepalen
- Bewerkt het sperma (filteren, verdunnen, …)
- Verdeelt het sperma in dosissen afhankelijk van de kwaliteit (hoeveelheid, beweeglijkheid, …)
- Bewaart de spermadosissen volgens de voorschriften en de toepassing (koelen, invriezen, …)  Info block
Voederrantsoenen bepalen op basis van de fysieke en fysiologische behoeften van de dieren  Info block
- Gebruikt software voor de berekening van voederrantsoenen
- Bepaalt soort, samenstelling en hoeveelheid volgens de noden van het dier, kwaliteit, beschikbaarheid en prijs van de voermiddelen  Info block
Vaccinaties en castraties op konijnen en gevogelte plannen of uitvoeren  Info block
Kennis van de wetgeving op de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding  Info block
Producten afkomstig van de teelt verwerken en commercialiseren  Info block
- Ontwikkelt recepten
- Werkt de producten af volgens de kwaliteitseisen
- Past commerciële technieken toe (reclame, tijdstip, …)
- Bepaalt de prijs volgens richtwaarden (catalogi, eigen expertise, …)
- Benadrukt de kwaliteit van het eigen aanbod  Info block
Kennis van commerciële distributiekanalen  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Kweekruimten inrichten (klaarmaken van broedbakken, installatie van infrarode lampen, ...)  Info block
- Beheert de omgevingsfactoren die de vruchtbaarheidscyclus en de opfok gunstig beïnvloeden (licht, temperatuur, ventilatie, …)  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Houdt gegevens bij (aan- en verkoopfacturen, personeelsdossiers, ...)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Berekent omzetcijfers
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Centrum voor Volwassenenonderwijs  Info block
Veeteeltbedrijf  Info block
Proefcentrum land- en tuinbouw  Info block
Landbouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in pluimveebedrijven of konijnenkwekerijen. Je werkt samen met de bedrijfsleider, fokkerijexperts, veeartsen, leveranciers, ... Je werk varieert volgens het type fokkerij (niet-grondgebonden, grondgebonden, ...), de karakteristieken van het bedrijf (bedrijfsoppervlakte, aantal dieren, ...), het product (eieren, vlees, bont, ...) en de seizoenen. Je werkt in het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Je doet soms wachtdiensten. Je werkt volgens het levensritme van de dieren. Je werkt in stallen of in openlucht. Je hanteert soms lasten. Je draagt een beroepsoutfit (werkoverall, laarzen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Pluim- en kleinvee kweken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:6121, 6122, 6320, 6330, 9212