Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
A141001  Info block
Schapen of geiten fokken  Info block
Andere benamingen
Herder (m/v)  Info block
Herder op bergweides (m/v)  Info block
Herder zuivelproductie (m/v)  Info block
Herder-kaasboer (m/v)  Info block
Geitenhoeder (m/v)  Info block
Geitenhoeder-kaasboer (m/v)  Info block
Lamkweker (m/v)  Info block
Fokker van schapen (m/v)  Info block
Fokker van melkschapen (m/v)  Info block
Fokker van geiten (m/v)  Info block
Geitenhouder (m/v)  Info block
Fokker van angorageiten (m/v)  Info block
Schapenfokker (m/v)  Info block
Kweker schapen- en geitenproductie (m/v)  Info block
Melkveehouder schapen- en geitenproductie (m/v)  Info block
Fokker-selectieverantwoordelijke voor schapen en geiten (m/v)  Info block
Schapenhouder (m/v)  Info block
Landbouwarbeider in geitenfokkerij (m/v)  Info block
Landbouwarbeider in zuivelproductie schapen of geiten (m/v)  Info block
Landbouwarbeider in schapenfokkerij (m/v)  Info block
Veeteeltmedewerker geitenfokkerij (m/v  Info block
Veeteeltmedewerker schapenfokkerij (m/v)  Info block
Veeteeltmedewerker zuivelproductie schapen of geiten (m/v)  Info block
Medewerker schapenfokkerij (m/v)  Info block
Melkveeproducent schapen en geiten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke in geitenfokkerij (m/v)  Info block
Verantwoordelijke schapenfokkerij (m/v)  Info block
Definitie
Fokt schapen of geiten in openlucht of in stallen (verzorgen, kweken, de gezondheidstoestand opvolgen, ...). Werkt volgens de hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften en de fokdoelstellingen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: producten afkomstig van de teelt verwerken en commercialiseren (kaasproductie, ...), gewassen kweken die dienen als voeder voor de dieren (hooi, granen, ...) en een team coördineren of een fokkerij leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De geografische of genetische afkomst van de dieren vaststellen
Dieren door tatoeage , ... identificeren  Info block
- Controleert gegevens over stambomen en kruisingen
- Controleert de gegevens op het merkteken, de tatoeage, …
- Identificeert de dieren volgens de wettelijke bepalingen eventueel in samenwerking met een dierenarts
- Vervult de nodige formaliteiten voor de registratie van de dieren volgens de bepalingen van het stamboek waartoe ze behoren  Info block
Toezicht houden op de gezondheidstoestand van de kudde en corrigerende maatregelen nemen (behandelen tegen parasieten, afzonderen, ...)  Info block
- Merkt op wanneer dieren zich anders gedragen dan gewoonlijk (algemene conditie, ziektebeelden, eetgedrag, …)
- Neemt de temperatuur op van het dier
- Controleert drachtige dieren
- Contacteert de dierenarts, indien nodig  Info block
Kennis van ziektes bij dieren  Info block
Dieren preventief of curatief verzorgen  Info block
- Gebruikt verzorgingsmaterieel voor dieren
- Houdt rekening met de impact van voeding en omgevingsfactoren op het dier (hoeven, tanden, …)
- Stelt in overleg met een dierenarts een vaccinatie- en ontwormingsschema op en voert dit uit
- Volgt het genezingsproces op bij een behandeling
- Houdt zich aan de wetgeving voor dierenwelzijn  Info block
Kennis van dierkunde  Info block
Kennis van gezondheidsvoorschriften  Info block
Kennis van technieken voor benaderen en hanteren van dieren  Info block
Kennis van technieken voor het vastzetten van dieren  Info block
Kennis van toegepaste teeltkunde  Info block
Juiste hoeveelheden voeder verdelen (emmer, zuigfles, drinkbak, zoogmachines, ...)  Info block
- Houdt zich aan de voederplanning
- Bereidt de dierenvoeding voor volgens de behoefte van de dieren (soort, samenstelling, hoeveelheid, …)
- Bedient een voedermachine
- Bewaakt de kwaliteit van de voedervoorraad  Info block
Kennis van voorschriften van oorsprongsmerking (BOB, BGA, GTS)  Info block
Dieren over de stallen of in openlucht verdelen  Info block
- Houdt rekening met het aantal dieren, de conditie van de dieren, de weersomstandigheden, …
- Zondert drachtige dieren af  Info block
Kennis van teelttechnieken  Info block
Teeltruimten, installaties en materieel reinigen en ontsmetten  Info block
- Gebruikt schoonmaakmaterieel en ontsmettingsproducten (hogedrukreiniger, …)
- Sorteert mest en afval volgens de richtlijnen
- Voorkomt de dieren te storen tijdens de werkzaamheden  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Preventief of correctief basisonderhoud van machines of uitrustingen uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Opvolggegevens registreren (gewicht van de dieren, analyseresultaten, …) en aan de veearts, fokkerijverantwoordelijke, bedrijfsleider, … bezorgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Noteert lichaamstemperatuur
- Noteert de hoeveelheden verstrekt voeder
- Noteert afwijkingen in gedrag en gezondheid
- Registreert geneesmiddelengebruik
- Noteert gegevens over het voortplantingsproces (datum van bevruchting, ouderdieren, medische zorgen, …)  Info block
Kennis van gezondheidsvoorschriften  Info block
Kennis van wetgeving inzake veiligheid van de voedselketen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Vakbekwaamheid voor het vervoer van levende dieren  Info block
Kennis van modaliteiten inzake transport van dieren  Info block
Vernieuwings- of diversificatiebehoeften bij de fokkerijdieren vaststellen op basis van de productiedoelstellingen  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van het fokprogramma (gewenste en niet-gewenste eigenschappen)
- Analyseert genealogisch potentieel
- Onderzoekt de waarde en kwaliteiten van individuele dieren
- Verwijdert dieren uit het fokprogramma
- Voegt dieren toe aan het fokprogramma
- Selecteert ouderdieren op prestaties (productiewaarden, wedstrijdresultaten, …), exterieur, temperament, afstamming, commerciële waarde, overeenstemming met de rasstandaard, … volgens de doelstellingen
- Houdt rekening met de erfelijkheid van kenmerken die belangrijk zijn in het fokprogramma
- Evalueert de fokresultaten volgens de doelstellingen  Info block
Kennis van technieken voor selectie van fokdieren  Info block
Kennis van exterieurkenmerken  Info block
Kennis van inteelt, lijnteelt en uitkruisen  Info block
Kennis van genetische aandoeningen  Info block
Kennis van stamboomonderzoek  Info block
De fokplanning opstellen (kunstmatige activering van warmtebronnen, ...) volgens de fokdoelstellingen (hoeveelheid, ...)  Info block
- Beheert de omgevingsfactoren die de vruchtbaarheidscyclus en de opfok gunstig beïnvloeden (licht, temperatuur, ventilatie, …)
- Kiest een voortplantingstechniek (natuurlijke bevruchting, kunstmatige bevruchting, embryotransfer, …)  Info block
Kennis van inseminatiemethodes  Info block
Voederrantsoenen bepalen op basis van de fysieke en fysiologische behoeften van de dieren  Info block
- Gebruikt software voor de berekening van voederrantsoenen
- Bepaalt soort, samenstelling en hoeveelheid volgens de noden van het dier, kwaliteit, beschikbaarheid en prijs van de voermiddelen  Info block
Dieren bijstaan bij het werpen
De eerste zorgen toedienen aan pasgeborenen  Info block
- Houdt gegevens bij over de dracht
- Merkt signalen van een nakende geboorte op (evolutie van de uier, kegelen, slapper worden van de banden, …)
- Observeert tijdens het werpen of alles vlot verloopt
- Assisteert indien de bevalling niet snel genoeg verloopt
- Herkent problemen bij het werpen (verkeerde positie van een lam, …)
- Contacteert een dierenarts wanneer de problemen niet zelf op te lossen zijn
- Controleert de nageboorte
- Controleert of de lammeren na de geboorte recht kunnen staan
- Controleert of de lammeren na de geboorte melk drinken
- Ontsmet de navel van de lammeren
- Brengt een merkteken aan bij de pasgeborenen  Info block
Een kudde schapen of geiten naar een weiland overbrengen of leiden  Info block
- Houdt groepsoverzicht
- Geeft bevelen aan een herdershond  Info block
Het melken voorbereiden en uitvoeren (uiers wassen, spenen bevestigen, de melk opslaan, ...)  Info block
- Verzekert de melkopbrengst (vaste structuur voor de dieren, aangepaste voeding, …)
- Gebruikt een melkinstallatie
- Houdt zich aan de melkplanning
- Volgt de melkprocedures
- Bepaalt welke dieren apart moeten worden gemolken (medicijngebruik, …)
- Past de richtlijnen voor opslag van de melk toe
- Behandelt melk die ongeschikt is voor consumptie volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van voorwaarden voor opslag van voeding  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen (HACCP)  Info block
Schapen scheren
De ruwe wol voor bewerking of verpakking naar de opslagzone brengen  Info block
- Gebruikt een scheerapparaat voor dieren
- Stalt de schapen een dag op voorhand op zodat het wolvet kan smelten
- Geeft geen voeder 12 uur voor het scheren om darmproblemen te voorkomen
- Benadert de dieren op een rustige en veilige manier
- Scheert de schapen op een droge en propere plaats
- Ontsmet wondjes
- Rolt de wol op in balen  Info block
Landbouwwerkzaamheden uitvoeren (zaaien, oogsten, ...)
Dierenvoeder opslaan (hooi, maïs, ...)  Info block
- Gebruikt landbouwmachines
- Volgt de conditie van de bodem op (visueel, staalname, …)
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (nivelleren, ploegen, bemesten, grond losmaken, …)
- Houdt zich aan de voorschriften voor het planten en zaaien van de gewassen (positie, diepte, tijdstip, weersomstandigheden, …)
- Stemt de oogstmethode en het materieel af op het gewas
- Slaat de oogst en dierenvoeder op volgens de voorschriften  Info block
Kennis van cultiveringstechnieken  Info block
Kennis van irrigatietechnieken  Info block
Producten afkomstig van de teelt verwerken en commercialiseren  Info block
- Ontwikkelt recepten
- Werkt de producten af volgens de kwaliteitseisen
- Past commerciële technieken toe (reclame, tijdstip, …)
- Bepaalt de prijs volgens richtwaarden (catalogi, eigen expertise, …)
- Benadrukt de kwaliteit van het eigen aanbod  Info block
Kennis van technieken voor zuivelbereiding  Info block
Kennis van commerciële distributiekanalen  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Inseminatiecentrum  Info block
Centrum voor Volwassenenonderwijs  Info block
Kwekerij op bergweides  Info block
Veeteeltbedrijf  Info block
Proefcentrum land- en tuinbouw  Info block
Landbouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
Blootstelling aan geuren  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in kwekerijen (schapen, geiten, ...) samen met de bedrijfsleider en fokkerijexperten, veeartsen, leveranciers, ... Je maakt soms verplaatsingen (dieren transporteren, van perceel veranderen, ...). Je werk varieert volgens het type fokkerij (in stallen, in openlucht, op (berg)weides ...) en de kenmerken ervan (extensief, met een label erkend, ...). Je werkt soms in weekends, op feestdagen of ’s nachts. Je doet soms wachtdiensten en werkt volgens het levensritme van de dieren. Je werkt in stallen of in openlucht. Je draagt een beroepsoutfit (werkoverall, laarzen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Schapen of geiten fokken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:6121, 6130, 6320, 6330, 9212