Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
A141101  Info block
Varkens kweken  Info block
Andere benamingen
Hoofd van varkensfokkerij (m/v)  Info block
Chef van varkenshouderij (m/v)  Info block
Chef van bedrijf voor varkensproductie (m/v)  Info block
Zaakvoerder varkensfokkerij (m/v)  Info block
Kweker van zwijnen (m/v)  Info block
Varkenskweker (m/v)  Info block
Varkensfokker (m/v)  Info block
Fokker-selectieverantwoordelijke voor varkenskwekerij (m/v)  Info block
Vetmester van biggen (m/v)  Info block
Varkensfokker-vetmester (m/v)  Info block
Landbouwarbeider in varkensfokkerij (m/v)  Info block
Veeteeltmedewerker varkensfokkerij (m/v)  Info block
Medewerker varkensfokkerij (m/v)  Info block
Polyvalent landbouwarbeider in varkensfokkerij (m/v)  Info block
Varkenshoeder (m/v)  Info block
Producent van varkens (intensief) (m/v)  Info block
Bedrijfsleider van varkenshouderij (m/v)  Info block
Zaakvoerder van varkenshouderij (m/v)  Info block
Zaakvoerder gemengd bedrijf varkenskwekerij (m/v)  Info block
Verantwoordelijke varkensfokkerij (m/v)  Info block
Assistent varkensfokkerij (m/v)  Info block
Deskundige gespecialiseerd in de leiding van een varkenskwekerij (m/v)  Info block
Definitie
Fokt beren, zeugen, mestvarkens, ... (voederen, kweken, verzorgen, ...). Werkt volgens de hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften en de fokdoelstellingen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: gewassen kweken die dienen als voeder voor de dieren (hooi, granen, ...), producten afkomstig van de teelt verwerken (charcuterie, ...) en een team coördineren of een fokkerij leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De geografische of genetische afkomst van de dieren vaststellen
Dieren door tatoeage , ... identificeren  Info block
- Controleert gegevens over stambomen en kruisingen
- Controleert de gegevens op het merkteken, de tatoeage, …
- Identificeert de dieren volgens de wettelijke bepalingen eventueel in samenwerking met een dierenarts
- Vervult de nodige formaliteiten voor de registratie van de dieren volgens de bepalingen van het stamboek waartoe ze behoren  Info block
Zaad van beren afnemen en in een laboratorium analyseren  Info block
- Installeert een kunstzeug voor de dekking
- Vangt sperma van de beer op
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
- Houdt gegevens bij
- Bepaalt de kwaliteit van het sperma  Info block
Het aantal spermadosissen bepalen en bewaren op basis van de fokplanning (verdunnen, in de koelkast zetten, ...)  Info block
- Gebruikt reageerbuisjes, spuit, …
- Regelt de temperatuur van de koelkast  Info block
Kennis van teelttechnieken  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Zeugen kunstmatig laten insemineren of laten dekken door beren  Info block
- Bepaalt het dekkingstijdstip
- Bepaalt de combinatie van ouderdieren
- Creëert optimale omstandigheden voor de bevruchting
- Assisteert de dierenarts bij vruchtbaarheidsbehandelingen
- Houdt zich aan het fokprogramma  Info block
Vaststellen of een dier gezond of drachtig is
Preventieve of curatieve zorgen toedienen  Info block
- Merkt op wanneer dieren zich anders gedragen dan gewoonlijk (algemene conditie, ziektebeelden, eetgedrag, …)
- Neemt de temperatuur op van het dier
- Gebruikt verzorgingsmaterieel voor dieren
- Houdt rekening met de impact van voeding en omgevingsfactoren op het dier (hoeven, tanden, …)
- Stelt in overleg met een dierenarts een vaccinatie- en ontwormingsschema op en voert dit uit
- Volgt het genezingsproces op bij een behandeling
- Volgt drachtige dieren op
- Houdt zich aan de wetgeving voor dierenwelzijn  Info block
Kennis van technieken voor benaderen en hanteren van dieren  Info block
Kennis van ziektes bij dieren  Info block
Dieren bijstaan bij het werpen
De eerste zorgen toedienen aan pasgeborenen  Info block
- Houdt gegevens bij over de dracht
- Merkt signalen van een nakende geboorte op (nest bouwen, met de staart zwaaien, …)
- Observeert tijdens het werpen of alles vlot verloopt
- Assisteert indien de bevalling niet snel genoeg verloopt
- Herkent problemen bij het werpen (verkeerde positie van een big, …)
- Contacteert een dierenarts wanneer de problemen niet zelf op te lossen zijn
- Controleert de nageboorte
- Controleert of de biggen na de geboorte recht kunnen staan
- Controleert of de biggen na de geboorte melk drinken
- Ontsmet de navel van de biggen
- Brengt een merkteken aan bij de pasgeborenen  Info block
Kennis van toegepaste teeltkunde  Info block
Biggen castreren
Biggen spenen  Info block
- Gebruikt fixatiemateriaal
- Voorkomt stress bij de biggen
- Stelt biggen speel- en onderzoeksmateriaal ter beschikking
- Bedient de zoogmachine
- Weegt melkpoeder af
- Houdt zich aan de planning voor het spenen (tijdstip, hoeveelheden, …)
- Controleert de melkopname bij de biggen  Info block
Zorgen voor de manuele of geautomatiseerde verdeling van het voeder bij de dieren (emmer, voederautomaat, ...)  Info block
- Houdt zich aan de voederplanning
- Bereidt de dierenvoeding voor volgens de behoefte van de dieren (soort, samenstelling, hoeveelheid, …)
- Bedient een voedermachine
- Bewaakt de kwaliteit van de voedervoorraad  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van voorschriften van oorsprongsmerking (BOB, BGA, GTS)  Info block
Opvolggegevens registreren (aankomst- of geboortedatum van de dieren, controle van de prestaties, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Noteert lichaamstemperatuur
- Noteert de hoeveelheden verstrekt voeder
- Noteert afwijkingen in gedrag en gezondheid
- Registreert geneesmiddelengebruik
- Noteert gegevens over het voortplantingsproces (datum van bevruchting, ouderdieren, medische zorgen, …)  Info block
Kennis van gezondheidsvoorschriften  Info block
Kennis van wetgeving inzake veiligheid van de voedselketen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een voertuig besturen waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Vakbekwaamheid voor het vervoer van levende dieren  Info block
Teeltruimten, installaties en materieel reinigen en ontsmetten  Info block
- Gebruikt schoonmaakmaterieel en ontsmettingsproducten (hogedrukreiniger, …)
- Sorteert mest en afval volgens de richtlijnen
- Voorkomt de dieren te storen tijdens de werkzaamheden  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures  Info block
Vernieuwings- of diversificatiebehoeften bij de fokkerijdieren vaststellen op basis van de productiedoelstellingen  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van het fokprogramma (gewenste en niet-gewenste eigenschappen)
- Analyseert genealogisch potentieel
- Onderzoekt de waarde en kwaliteiten van individuele dieren
- Verwijdert dieren uit het fokprogramma
- Voegt dieren toe aan het fokprogramma
- Selecteert ouderdieren op prestaties (productiewaarden, wedstrijdresultaten, …), exterieur, temperament, afstamming, commerciële waarde, overeenstemming met de rasstandaard, … volgens de doelstellingen
- Houdt rekening met de erfelijkheid van kenmerken die belangrijk zijn in het fokprogramma
- Evalueert de fokresultaten volgens de doelstellingen  Info block
Kennis van technieken voor selectie van fokdieren  Info block
Kennis van exterieurkenmerken  Info block
Kennis van inteelt, lijnteelt en uitkruisen  Info block
Kennis van genetische aandoeningen  Info block
Kennis van stamboomonderzoek  Info block
De fokplanning opstellen (kunstmatige activering van warmtebronnen, ...) volgens de fokdoelstellingen (hoeveelheid, ...)  Info block
- Beheert de omgevingsfactoren die de vruchtbaarheidscyclus en de opfok gunstig beïnvloeden (licht, temperatuur, ventilatie, …)
- Kiest een voortplantingstechniek (natuurlijke bevruchting, kunstmatige bevruchting, embryotransfer, …)  Info block
Kennis van inseminatiemethodes  Info block
Voederrantsoenen bepalen op basis van de fysieke en fysiologische behoeften van de dieren  Info block
- Gebruikt software voor de berekening van voederrantsoenen
- Bepaalt soort, samenstelling en hoeveelheid volgens de noden van het dier, kwaliteit, beschikbaarheid en prijs van de voermiddelen  Info block
Landbouwwerkzaamheden uitvoeren (zaaien, oogsten, ...)
Dierenvoeder opslaan (hooi, maïs, ...)  Info block
- Gebruikt landbouwmachines
- Volgt de conditie van de bodem op (visueel, staalname, …)
- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (nivelleren, ploegen, bemesten, grond losmaken, …)
- Houdt zich aan de voorschriften voor het planten en zaaien van de gewassen (positie, diepte, tijdstip, weersomstandigheden, …)
- Stemt de oogstmethode en het materieel af op het gewas
- Slaat de oogst en dierenvoeder op volgens de voorschriften  Info block
Kennis van cultiveringstechnieken  Info block
Kennis van irrigatietechnieken  Info block
Producten afkomstig van de teelt verwerken en commercialiseren  Info block
- Ontwikkelt recepten
- Werkt de producten af volgens de kwaliteitseisen
- Past commerciële technieken toe (reclame, tijdstip, …)
- Bepaalt de prijs volgens richtwaarden (catalogi, eigen expertise, …)
- Benadrukt de kwaliteit van het eigen aanbod  Info block
Kennis van commerciële distributiekanalen  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Houdt gegevens bij (aan- en verkoopfacturen, personeelsdossiers, ...)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Berekent omzetcijfers
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Inseminatiecentrum  Info block
Centrum voor Volwassenenonderwijs  Info block
Veeteeltbedrijf  Info block
Proefcentrum land- en tuinbouw  Info block
Landbouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Blootstelling aan geuren  Info block
In openlucht  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in varkensfokkerijen samen met de bedrijfsleider en fokkerijexperten, veeartsen, leveranciers, ... Je werk varieert volgens het type fokkerij (in stallen, in openlucht, ...) en de kenmerken ervan (intensief, met een label erkend, ...). Je werkt soms in weekends, op feestdagen of ’s nachts. Je doet soms wachtdiensten en werkt volgens het levensritme van de dieren. Je werkt in stallen of in openlucht en je hanteert soms lasten. Je draagt een beroepsoutfit (werkoverall, laarzen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Varkens kweken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:6121, 6130, 6320, 6330, 9212