Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 10-6-14
A150401  Info block
Gezondheidszorg bij dieren  Info block
Andere benamingen
Assistent-dierenarts (m/v)  Info block
Dierenarts (m/v)  Info block
Dierenarts voor paarden (m/v)  Info block
Dierenarts-bioloog (m/v)  Info block
Dierenarts voor honden (m/v)  Info block
Dierenarts met gemengde praktijk (m/v)  Info block
Dierenarts voor grootvee (m/v)  Info block
Dierenarts brandweerman (m/v)  Info block
Dierenarts voor huisdieren (m/v)  Info block
Dierenarts voor kleinvee (m/v)  Info block
Dierenarts voor onderzoek en industrie (m/v)  Info block
Inspecteur-dierenarts (m/v)  Info block
Voedingsinspecteur (m/v)  Info block
Definitie
Voorkomt en diagnosticeert dierenziektes. Behandelt dieren volgens de medische en chirurgische behoeften en de vereisten op het vlak van gezondheidsveiligheid.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: biologische analyses uitvoeren, een aanvullend functieonderzoek op dieren uitvoeren, kwekers op het vlak van dierenproductie adviseren en informeren (hygiëne, voeding, voortplanting, ...), een team coördineren of een dienst leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vraag van de cliënt (eigenaar van het dier, kweker, verzorger, ...) vaststellen en de interventiemodaliteiten bepalen (verzorging ter plaatse, transport, ...)  Info block
- Stelt gericht vragen over de klachten  Info block
Informatie over het dier bij de begeleider inwinnen of in het medische dossier raadplegen (stoornissen, gedrag, voorgeschiedenis, lopende behandelingen, ...)  Info block
- Stelt gericht vragen over de voorgeschiedenis van het dier
- Past taalgebruik aan doelpubliek aan
- Vraagt eventuele vroegere dossiers op bij collega’s of externe organisaties  Info block
Kennis van de deontologische code  Info block
Het dier medisch onderzoeken en de therapeutische behoeften vaststellen (medicatie, chirurgische ingreep, ...)  Info block
- Draagt werkkledij volgens de hygiënische richtlijnen
- Wast en ontsmet de handen volgens de hygiënische richtlijnen
- Observeert het dier (gedrag, conditie, specifieke kenmerken, ...)
- Herkent tekenen van pijn en dysfunctie en stelt de graad ervan vast
- Onderzoekt de oorzaak van de klachten
- Hanteert bij het onderzoek passende methoden en technieken
- Gebruikt, indien nodig, instrumenten en apparaten voor observatie
- Stelt een diagnose  Info block
Kennis van technieken voor benaderen en hanteren van dieren  Info block
Kennis van ziektes bij dieren  Info block
Kennis van dierlijke psychologie  Info block
Kennis van dierlijke fysiologie  Info block
Kennis van anatomie van dieren  Info block
De verantwoordelijke voor het dier informeren over de therapeutische behandeling (aard van de behandeling, risico's, kostprijs, duur, ...) of doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst (dierenziekenhuis, ...)  Info block
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Weegt op basis van de diagnose verschillende behandelingsmogelijkheden af
- Bespreekt de verschillende behandelingsmogelijkheden met de begeleider of eigenaar
- Onderbouwt de keuze voor een bepaalde behandeling
- Legt in overleg met de begeleider of eigenaar de behandeling vast  Info block
Kennis van de deontologische code  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Het dier verzorgen of bijkomend onderzoek doen (röntgenfoto nemen, biopsie, ...)  Info block
- Gebruikt radiologisch materiaal
- Gebruikt analyseapparatuur
- Voert diergeneeskundige handelingen uit in functie van de gestelde diagnose
- Zorgt dat het dier zo weinig mogelijk hinder van de behandeling ondervindt
- Hanteert materiaal voor het vastzetten van dieren (muilkorf, halsband, ...)  Info block
Kennis van anatomie van dieren  Info block
Kennis van dierlijke fysiologie  Info block
Kennis van dierlijke psychologie  Info block
Kennis van ziektes bij dieren  Info block
Kennis van staalafneming en collectie van secreties en excreties  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Kennis van technieken voor benaderen en hanteren van dieren  Info block
Het dier opereren en na de operatie observeren  Info block
- Draagt werkkledij volgens de hygiënische richtlijnen
- Wast en ontsmet de handen volgens de hygiënische richtlijnen
- Bereidt het dier voor (scheren, ontsmetten)
- Verdooft het dier indien nodig
- Voert operaties uit in functie van de gestelde diagnose
- Plaatst, indien nodig, het dier in een kooi, stal of mand voor verdere observatie
- Ontsmet of steriliseert het materiaal en de werkplek
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van dierenchirurgie  Info block
Kennis van anatomie van dieren  Info block
Kennis van dierlijke fysiologie  Info block
Kennis van dierlijke psychologie  Info block
Kennis van ziektes bij dieren  Info block
Kennis van hygiëne- en ontsmettingsregels  Info block
Advies geven over voeding en verzorging
Medicatie en voedingssupplementen voorschrijven of verschaffen  Info block
- Informeert de begeleider over de nabehandeling, de verzorging, verzorgingsproducten en hygiëne
- Legt indien nodig een afspraak vast voor een vervolgbehandeling  Info block
Kennis van de deontologische code  Info block
Kennis van dieetleer bij dieren  Info block
Kennis van geneesmiddelen, hun gebruik en werking  Info block
Wettelijk verplichte documenten of verklaringen opstellen en aan de betrokken dienst bezorgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware
- Houdt zich aan wettelijke registratierichtlijnen  Info block
Kennis van de deontologische code  Info block
Kennis van landbouwwetgeving  Info block
Kennis van wetgeving over volksgezondheid  Info block
Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform de regelgeving  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware
- Houdt medische en administratieve gegevens van het dier actueel
- Verzorgt correspondentie met andere dierenartsen en specialisten, firma’s, labo’s, verzekeringen, controle-instanties, overheidsdiensten, ...
- Gaat vertrouwelijk om met informatie  Info block
Kennis van de deontologische code  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Diersoort:
Wedstrijddieren  Info block
Huisdieren  Info block
Opbrengstdieren (runderen, schapen, ...)  Info block
Wilde dieren  Info block
Interventies uitvoeren:
Biologische analyse (parasitologie, bacteriologie, virologie, ...)  Info block
Orthopedische chirurgie  Info block
Functioneel onderzoek (echografie, endoscopie, ...)  Info block
Dierenkinesitherapie  Info block
Oftalmologie  Info block
Dierenosteopathie  Info block
Tandverzorging  Info block
Kennis van paardenosteopathie  Info block
Kennis van dierenkinesitherapie  Info block
Een fokkerij opvolgen op gezondheidsvlak
De fokker adviseren in verband met de voortplanting, selectie van soorten en inrichting van de gebouwen  Info block
- Past technieken voor diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding toe  Info block
Kennis van de wetgeving op de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding  Info block
Controles op de voedselhygiëne uitvoeren (inspectie van slachthuizen, stalen afnemen, ...)
De analyseresultaten doorgeven en de veterinaire diensten verwittigen  Info block
Ante mortem en post mortem onderzoek uitvoeren  Info block
- Onderzoekt dieren met het oog op het bepalen van de geschiktheid voor menselijke consumptie
- Onderzoekt dieren met het oog op het inwinnen van informatie over de gezondheidstoestand van de veebeslagen
- Voert lijkschouwingen uit  Info block
Een verongelukt of gevaarlijk dier dat een risico vormt voor de gezondheid verdoven of laten inslapen  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij (aan- en verkoopfacturen, personeelsdossiers, ...)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Berekent omzetcijfers
- Bepaalt de verkoopprijzen van diensten en producten
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers
- Geeft uitleg over de uitvoering van handelingen  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vereniging  Info block
Medische praktijk  Info block
Landbouwcoöperatie  Info block
Dierenkliniek  Info block
Dierenpark  Info block
Slachthuis  Info block
Wetenschappelijke onderzoeksinstelling  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Landbouw  Info block
Gezondheidszorg  Info block
Farmaceutische industrie  Info block
Wetenschappelijk onderzoek  Info block
Defensie  Info block
Openbare sector  Info block
Als zelfstandige  Info block
Bij particulieren thuis  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werkomgeving
Je werkt in een praktijk, in dierenklinieken, in het leger, .... Je hebt contact met dieren en overlegt met verschillende betrokkenen (eigenaar, kweker, verzorger, ...). Je werk varieert naargelang de plaats van uitoefening (stedelijk gebied, platteland, ...). Je werkt tijdens het weekend en doet soms wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Gezondheidszorg bij dieren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet je voor het beroep van dierenarts houder zijn van het masterdiploma Diergeneeskunde. Bijkomende opleidingen voor specialisaties kunnen vereist zijn. Voor het stellen van diergeneeskundige handelingen is een inschrijving bij de Orde der Dierenartsen verplicht. (Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde).
Voor het uitvoeren van diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding moet voldaan zijn aan de voorwaarden uit het KB houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding (10/04/2000).
Voor het uitvoeren van bepaalde inspecties en controles moet men de titel van inspecteur-dierenarts hebben.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2250