Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
C110201  Info block
Verzekeringsadvies  Info block
Andere benamingen
Adviseur bijstandsverzekering (m/v)  Info block
Adviseur Brand, ongevallen en allerlei risico's (BOAR) (m/v)  Info block
Adviseur levensverzekering (m/v)  Info block
Adviseur schadebeheer (m/v)  Info block
Adviseur ziekteverzekering (m/v)  Info block
Commercieel medewerker in verzekeringen (m/v)  Info block
Commercieel verzekeringsadviseur (m/v)  Info block
Commercieel verzekeringsagent (m/v)  Info block
Klantenadviseur in verzekeringen (m/v)  Info block
Klantenmedewerker in verzekeringen (m/v)  Info block
Productiebeheerder verzekeringen (m/v)  Info block
Technisch-commercieel tussenpersoon verzekeringen (m/v)  Info block
Teleadviseur verzekeringen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke callcenter verzekeringen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke klantendienst verzekeringen (m/v)  Info block
Verzekeringsadviseur (m/v)  Info block
Verzekeringsadviseur spaarproducten (m/v)  Info block
Verzekeringsagent (m/v)  Info block
Ziekenfondsadviseur Brand, ongevallen en allerlei risico's (BOAR) (m/v)  Info block
Definitie
Informeert en adviseert particulieren, bedrijven, ... over verzekering van goederen en personen (brand, ongevallen, pensioen, bijstand, ...). Verkoopt producten en diensten volgens het commerciële beleid van de instelling en de reglementering inzake verzekeringen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: contracten technisch en administratief opstellen (tarifering, ...), bankproducten en -diensten promoten.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De verzekeringsnoden van de klant analyseren en hem over de voorgestelde producten informeren  Info block
- Verzamelt gegevens uit het klantendossier of vraagt gegevens op tijdens een gesprek met de klant
- Detecteert noden en verwachtingen van klanten
- Geeft advies en informatie op basis van het profiel van de klant
- Legt adviezen vast conform wettelijke verplichtingen (duurzame dragers, informatieplicht, …)
- Verduidelijkt op welke elementen het verzekeringsadvies is gebaseerd
- Licht producten en diensten toe met brochures, rekenvoorbeelden, offertes, …
- Legt uit welke dekking de polis verleent en wat de uitzonderingen of speciale voorwaarden zijn
- Overtuigt de klant van de meerwaarde van producten en diensten
- Wijst klanten op aanvullende diensten of producten (cross-selling)
- Blijft op de hoogte van wijzigingen in de aangeboden verzekeringsproducten en de wet- en regelgeving
- Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie
- Vermeldt bij ieder klantencontact voor welke verzekeringsonderneming(en) wordt opgetreden  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken  Info block
- Selecteert klanten uit het klantenbestand
- Benadert (potentiële) klanten proactief
- Wint relevante informatie in over (potentiële) klanten (verzekeringsnoden, risicoprofiel, …)
- Stelt klantenprofielen en klantendossiers op conform wettelijke richtlijnen
- Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand
- Gebruikt software voor klantenbeheer
- Analyseert resultaten om de klantenportefeuille te optimaliseren  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
De voorwaarden van het verzekeringscontract met de klant afspreken (bedrag van de premies, aard van de dekking, ...)
De bewijsstukken verzamelen en voor akkoord overhandigen  Info block
- Ontvangt en verwerkt aanvragen voor verzekeringen
- Vraagt gegevens op bij de klant voor de opmaak van een offerte (risicoprofiel, schadeverleden, ...)
- Vraagt offertes aan bij verzekeraars en verstrekt hen de nodige informatie
- Bepaalt de onderhandelingsmarges alvorens de offerte met de klant te bespreken
- Onderhandelt met klanten over voorwaarden en tarieven volgens de onderschrijvingscriteria van de verzekeringsonderneming
- Past offertes aan
- Laat de klant de documenten ondertekenen (contracten, aanvraagformulieren, ...)
- Bereidt de polis, bijvoegsels en documentatie administratief en technisch voor
- Bezorgt de documenten aan de klant (contracten, polisvoorwaarden, brochures, ...)
- Maakt afspraken over betalingsvoorwaarden
- Levert voorlopige dekkingen af  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Kennis van socialezekerheidsrecht  Info block
Basiskennis van fiscaal recht  Info block
Basiskennis van boekhouding  Info block
Kennis van inningsprocedures van vorderingen  Info block
Kennis van onderhandelingstechnieken  Info block
Het verzekeringscontract van de klant actualiseren en de opvolggegevens registreren  Info block
- Verwerkt aanvragen van klanten voor een hernieuwing of aanpassing van de polis tijdens de looptijd
- Verzamelt de nodige gegevens (schadeverleden, openstaande schadegevallen, …)
- Gaat na of de hernieuwing of aanpassing binnen de polisvoorwaarden valt
- Bezorgt de klant de documenten over een hernieuwing of aanpassing (contracten, polisvoorwaarden, brochures, …)
- Verwerkt opzeggingen, schorsingen en vernietigingen van polissen
- Registreert aanpassingen in het klantendossier
- Volgt administratieve procedures en richtlijnen voor klassering en archivering van documenten
- Gebruikt beheersoftware  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Kennis van socialezekerheidsrecht  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Verzekeringsproducten of -diensten verkopen:
Brand, ongevallen en allerlei risico's (BOAR)  Info block
Gezondheid  Info block
Levensverzekering  Info block
Spaarproducten, bijstands-, pensioen- of uitvaartverzekering  Info block
Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is:
Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)  Info block
Vervaldagberichten versturen, de inning van premies opvolgen en de aansluitingsdocumenten aan de klanten bezorgen  Info block
- Bereidt vervaldagberichten voor en verzendt ze tijdig naar de klanten
- Maakt afspraken met de klant over de betaling van de premies (termijnen, kredieten, …)
- Volgt de inning van premies op en verwerkt ze in het beheersysteem
- Bezorgt de documenten aan de klant (contracten, polisvoorwaarden, brochures, …)
- Volgt niet-betaalde premies op en behandelt deze volgens de richtlijnen van de onderneming  Info block
Kennis van inningsprocedures van vorderingen  Info block
Kennis van betalingswijzen  Info block
De schademelding controleren of een expertiseprocedure opstarten (aanstellen van een expert)  Info block
- Verzamelt documenten (polissen, schadeaangifteformulieren, ...)
- Beoordeelt of het schadegeval gedekt is volgens de polisvoorwaarden en wijst de claim eventueel af  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van procedures voor het beheer van schadegevallen  Info block
Schadevergoedingsprocedures opstarten voor verzekerden of slachtoffers op basis van een beoordeling van de schade en de aansprakelijkheden van de betrokkenen  Info block
- Volgt de schadeafwikkeling op
- Keert het toegekende schadebedrag uit
- Sluit het schadedossier af na afronding van de procedure
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de onderneming  Info block
Kennis van procedures van schadeloosstelling  Info block
Financiële producten promoten bij particulieren, professionelen of bedrijven  Info block
- Informeert klanten over aangeboden producten en diensten
- Speelt in op het klantenprofiel  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Een partnerportefeuille opvolgen en ontwikkelen (notarissen, vermogensbeheerders, autodealers, ...)  Info block
- Legt en onderhoudt contacten met relevante organisaties, instellingen, experten, …
- Brengt mensen uit het eigen netwerk met elkaar in contact  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Financiële instelling  Info block
Pensioen- en voorzorgsfonds  Info block
(Onderlinge) verzekeringsmaatschappij  Info block
Verzekeringsmakelaarskantoor  Info block
Handel  Info block
Verzekeringen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in kantoren of callcenters van ziekenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken of makelaarskantoren, in contact met klanten. Je werkzaamheden variëren naargelang de aard van de klanten (particulieren, zelfstandigen, ...), de instelling (ziekenfonds, verzekeringsmaatschappij, ...) en de gedekte risico’s (eenvoudig of complex). Soms maak je verplaatsingen (naar klanten, ...) of werk je ’s avonds.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Verzekeringsadvies.
Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Beheerder verzekeringen en het beroep Verzekeringsadviseur vind je op de website van onderwijskiezer.

Verder moet de werkgever ervoor zorgen dat alle medewerkers die rechtstreeks in contact komen met het publiek met het oog op bemiddeling of distributie van verzekeringsproducten een basiskennis kunnen aantonen van de producten die ze aanbieden (Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, zoals gewijzigd door de wet van 22 februari 2006 en door de wet houdende diverse bepalingen (III) van 1 maart 2007).

 Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3321