Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
C110301  Info block
Verzekeringsmakelaardij  Info block
Andere benamingen
Algemeen verzekeringsagent (m/v)  Info block
Makelaar in verzekeringen (m/v)  Info block
Onderagent verzekeringen (m/v)  Info block
Subagent verzekeringen (m/v)  Info block
Tussenpersoon in verzekeringen (m/v)  Info block
Verzekeringsmakelaar (m/v)  Info block
Verzekeringsmandataris (m/v)  Info block
Verzekeringstussenpersoon (m/v)  Info block
Verzekeringsbemiddelaar (m/v)  Info block
Definitie
Begeleidt klanten (particulieren, professionelen, bedrijven, ...) in de keuze en opvolging van verzekeringsproducten of -diensten (verzekering Brand, Ongevallen, Allerlei Risico's (BOAR), levensverzekering, ...). Houdt zich aan de reglementering inzake verzekeringen en de commerciële strategie van het kantoor of de opdrachtgevende partij. Ontwikkelt een vaste klantenkring van professionelen (vaklui, handelaars, ...) of particulieren.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: schadegevallen beheren tot aan de uitbetaling (schadeaangifte, invordering, opvolging, ...), één of meerdere afdelingen beheren (agentschap of bureau), een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Commerciële acties uitvoeren volgens de strategie van het kantoor of de verzekeringsmaatschappij  Info block
- Prospecteert nieuwe klanten
- Licht het aanbod aan producten en diensten toe aan (nieuwe) klanten
- Selecteert geschikte media (direct mail, sociale media, brochures, ...)
- Past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan
- Organiseert promotie-evenementen
- Volgt de opstart van promotiecampagnes op  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De waarschijnlijkheid en de omvang van het risico bestuderen en de roerende en onroerende goederen van de klant waarderen  Info block
- Ontvangt en verwerkt aanvragen voor verzekeringen
- Detecteert de verzekeringsnoden van de klant
- Vraagt gegevens op bij de klant voor de opmaak van een offerte (risicoprofiel, schadeverleden, waarde van de te verzekeren goederen, …)
- Beslist over aanvaarding of afwijzing van het risico en de voorwaarden
- Vraagt offertes aan bij verzekeringsmaatschappijen en verstrekt hen informatie  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van actuariële technieken  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van methodes voor risicoanalyse  Info block
Kennis van typologie van milieu- en gezondheidsrisico's  Info block
Een contractvoorstel uitwerken (dekkingen, premies, ...) en de klant over de specifieke clausules informeren  Info block
- Voert marktanalyses uit om klanten de beste voorwaarden te kunnen garanderen
- Beoordeelt de offertes van verzekeringsmaatschappijen
- Adviseert de klant over de meest geschikte verzekeringsproducten (hoogte van de vrijstelling, polisvoorwaarden, ...)
- Legt adviezen vast conform wettelijke verplichtingen (duurzame dragers, informatieplicht, ...)
- Verduidelijkt op welke elementen het verzekeringsadvies is gebaseerd
- Legt uit welke dekking de polis verleent en wat de uitzonderingen of speciale voorwaarden zijn
- Onderhandelt met klanten en verzekeringsmaatschappijen over voorwaarden en tarieven
- Past offertes aan
- Vermeldt bij ieder klantencontact voor welke verzekeringsonderneming(en) wordt opgetreden  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van onderhandelingstechnieken  Info block
De schademelding controleren en de waarde van het verlies aan materiaal, gebouwen, omzet, ... en de aansprakelijkheden van de verschillende partijen beoordelen  Info block
- Geeft klanten advies en ondersteuning bij schadegevallen (uitleggen wanneer zij aanspraak kunnen maken op hun verzekeringspolis, bepleiten van een billijke schadevergoeding, ...)
- Verzamelt informatie om het schadegeval te behandelen (polissen, schadeaangifteformulieren, getuigenissen, ...)
- Beoordeelt of het schadegeval gedekt is volgens de polisvoorwaarden en wijst de claim eventueel af
- Verstrekt informatie over het schadegeval aan de verzekeraar
- Onderhandelt over schaderegelingen in het belang van de klant
- Houdt de partijen op de hoogte  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van procedures voor het beheer van schadegevallen  Info block
Kennis van procedures voor geschillenbeheer  Info block
Contracten actualiseren volgens de evolutie van de klantsituatie en de klantendossiers bijwerken  Info block
- Volgt het verlopen van contracten op en brengt de klant hier tijdig van op de hoogte
- Verwerkt aanvragen van klanten voor een aanpassing van de polis tijdens de looptijd
- Verzamelt de nodige gegevens (schadeverleden, openstaande schadegevallen, ...)
- Gaat na of de hernieuwing of aanpassing binnen de polisvoorwaarden valt
- Bezorgt de klant de documenten over een hernieuwing of aanpassing (contracten, polisvoorwaarden, brochures, ...)
- Verwerkt opzeggingen, schorsingen en vernietigingen van polissen
- Registreert aanpassingen in het klantendossier
- Volgt administratieve procedures en richtlijnen voor klassering en archivering van documenten  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Kennis van socialezekerheidsrecht  Info block
Commerciële en technische steun verlenen aan medewerkers (behandeling van complexe dossiers, betwistingen, ...)  Info block
- Voorziet technische documenten en procedures voor het behandelen van complexe dossiers, betwistingen, …
- Bespreekt de behandeling van complexe dossiers met de medewerkers
- Deelt kennis en ervaring met de medewerkers  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Kennis van procedures voor geschillenbeheer  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een klantenportefeuille ontwikkelen voor de dekking van specifieke risico's:
Financiële risico's  Info block
Gezondheid, bijstand  Info block
Herverzekering  Info block
Industriële risico's (chemicaliën, ...)  Info block
Natuurrampen  Info block
Pensioen  Info block
Spaarproducten, levensverzekering  Info block
Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is:
Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)  Info block
Samenwerkingsmodaliteiten met verzekeringsmaatschappijen bepalen en afspreken  Info block
- Vergelijkt het beleid en de producten van verzekeringsmaatschappijen
- Volgt evoluties in de sector op
- Onderhandelt over voorwaarden, tarieven, …
- Maakt werkafspraken (procedures, informatiedoorstroming, …)  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van de verzekeringsmarkt (structuur, instellingen, …)  Info block
Schade-expertises organiseren en verslagen opmaken  Info block
- Duidt experten aan om de omvang van de schade en de aansprakelijkheden vast te leggen
- Verstrekt informatie en instructies aan de experten
- Voorkomt vertragingen in de schadeprocedure (experten opvolgen, ...)
- Maakt de bevindingen van de experten over aan de betrokken partijen  Info block
Kennis van procedures voor het beheer van schadegevallen  Info block
Het beheer van schadedossiers coördineren en klanten vergoeden  Info block
- Volgt de voortgang van het schadedossier op en houdt de betrokken partijen op de hoogte (afwijzingen, schadevergoedingen, …)
- Volgt de schadeafwikkeling op
- Keert het toegekende schadebedrag uit
- Behandelt problemen of klachten over schadegevallen volgens de procedures van de organisatie
- Sluit het schadedossier af
- Houdt monitoringsystemen voor het beheer van schadegevallen actueel
- Brengt de bevoegde persoon of dienst op de hoogte bij een vermoeden van fraude  Info block
Kennis van procedures voor het beheer van schadegevallen  Info block
Kennis van procedures van schadeloosstelling  Info block
Kennis van procedures voor geschillenbeheer  Info block
Financiële producten promoten bij particulieren, professionelen of bedrijven  Info block
- Informeert klanten over aangeboden producten en diensten
- Speelt in op het klantenprofiel  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Een netwerk van zakenrelaties opvolgen en ontwikkelen (notarissen, advocaten, ...)  Info block
- Legt en onderhoudt contacten met relevante organisaties, instellingen, experten, …
- Brengt mensen uit het eigen netwerk met elkaar in contact  Info block
Het kantoor boekhoudkundig en financieel opvolgen (inning van premies, vergoeding van schadegevallen, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt financiële gegevens bij (geïnde premies, uitbetaalde schadevergoedingen, facturen, ...)
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na  Info block
Basiskennis van boekhouding  Info block
Kennis van economisch en financieel beheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Verzekeringsmakelaarskantoor  Info block
(Onderlinge) verzekeringsmaatschappij  Info block
Verzekeringen  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in verzekeringsmakelaarskantoren en verzekeringsagentschappen, in contact met andere partijen (financiële partners, verzekeringsmaatschappijen, boekhoudkundige experts, notarissen, …). Je maakt verplaatsingen naar klanten. Je werkzaamheden variëren naargelang de grootte en de aard van de organisatie (makelaarskantoor, agentschap, …) en de aard van het mandaat (in naam van een verzekeringsmaatschappij, een klant, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Verzekeringsmakelaardij.
Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Beheerder verzekeringen en het beroep Verzekeringsbemiddelaar vind je op de website van onderwijskiezer.

Verder moeten verzekeringsmakelaars en –agenten en verantwoordelijken voor de distributie ingeschreven zijn in het register van de toezichthoudende autoriteit (FSMA) (Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, zoals gewijzigd door de wet van 22 februari 2006 en door de wet houdende diverse bepalingen (III) van 1 maart 2007).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3321