Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
C110401  Info block
Bedrijfsvoering verzekeringen  Info block
Andere benamingen
Filiaalhouder verzekeringen (m/v)  Info block
Hoofd verzekeringsagentschap (m/v)  Info block
Regioverantwoordelijke in het verzekeringswezen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke in het verzekeringswezen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke regionale afvaardiging in het verzekeringswezen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke verzekeringsagentschap (m/v)  Info block
Verantwoordelijke verzekeringskantoor (m/v)  Info block
Uitbatingsverantwoordelijke verzekeringen (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert de planning van de activiteiten, het administratieve beheer en de commerciële ontwikkeling van een dienst in het verzekeringswezen (agentschap, regionale afvaardiging, ...), volgens het commerciële beleid van de instelling en de reglementering inzake verzekeringen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: klanten adviseren, verzekeringsproducten verkopen, klachten van klanten behandelen.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een commerciële strategie bepalen  Info block
- Analyseert markt- en klantgegevens (aangeboden producten en/of diensten, aanbod van de concurrentie, marktpositie, trends en ontwikkelingen, klantentevredenheid, …)
- Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop (nieuwe producten of diensten, nieuwe marktsegmenten, …)
- Maakt een SWOT-analyse vooraleer producten of diensten op de markt te zetten
- Bepaalt verkoopstrategieën volgens de analyses (direct, indirect, niche zoeken, …)
- Bepaalt de marktprijs voor (nieuwe) producten of diensten
- Beslist over het opstarten van promotieacties  Info block
Kennis van commerciële strategie  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
De doelstellingen van het team bepalen, opvolgen en aanpassen (bijstellen van de individuele doelstellingen, ...)  Info block
- Gebruikt planningsinstrumenten
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Legt realistische en meetbare verkoopsdoelstellingen vast
- Monitort verkoopsresultaten en toetst ze aan de vooropgestelde doelstellingen en de resultaten van concurrenten
- Stelt indien nodig de verkoopsdoelstellingen bij of past het productassortiment en/of de dienstverlening aan  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Basiskennis van arbeidsrecht  Info block
De behandelingsprocedures en -termijnen van de contracten en schadedossiers controleren en maatregelen nemen  Info block
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de onderneming
- Controleert of de medewerkers de procedures en termijnen respecteren
- Bespreekt procedures en werkmethodes met de medewerkers
- Past procedures en werkmethodes waar nodig aan  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Kennis van socialezekerheidsrecht  Info block
Toezien op de kwaliteit van de onderschrijvingen en corrigerende maatregelen treffen (conformiteit met regelgeving, verhouding tussen noden van de klant en aangeboden dekking, ...)  Info block
- Geeft advies over onderschrijvingscriteria
- Gaat na of de onderschrijvingen voldoen aan de onderschrijvingscriteria, de eigen bevoegdheid en de algemene regelgeving
- Stelt verschillen vast tussen de dekking van de polis en de noden van de klant
- Valideert onderschrijvingen die voldoen aan de criteria
- Stelt wijzigingen voor aan onderschrijvingen die niet voldoen aan de criteria  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van socialezekerheidsrecht  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Kennis van onderschrijvingscriteria  Info block
Een partnernetwerk uitbouwen
Informatie over de sector, reglementeringen, technische informatie en mediaverslaggeving opvolgen  Info block
- Legt en onderhoudt contacten met relevante organisaties, instellingen, experten, ...
- Brengt mensen uit het eigen netwerk met elkaar in contact
- Wisselt kennis uit met collega’s
- Raadpleegt informatiebronnen (tijdschriften, internet, ...)
- Bezoekt studiedagen, vakbeurzen, ...
- Volgt opleidingen en bijscholingen  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van de verzekeringsmarkt (structuur, instellingen, …)  Info block
Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt financiële en administratieve gegevens bij
- Volgt de (uitbestede) boekhouding op
- Berekent omzetcijfers
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Voorziet voldoende budget voor de werking van de organisatie  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Basiskennis van fiscaal recht  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Meewerken aan verzekeringsproducten:
Gezondheid  Info block
Groepsverzekering voor loontrekkenden (loonsparen, gezondheid, ...)  Info block
Individuele verzekering  Info block
Levensverzekering  Info block
Multirisk groepsverzekering (materieel, wagenpark, ...)  Info block
Pensioen  Info block
Schadeverzekering  Info block
Spaarproducten, bijstandsverzekering  Info block
Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is:
Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)  Info block
De lokale procedures voor de behandeling van contracten en schadedossiers uitwerken  Info block
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de onderneming
- Werkt draaiboeken uit om medewerkers te ondersteunen bij het behandelen van dossiers
- Begeleidt medewerkers bij de invoering van nieuwe procedures en werkmethodes  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De klanten adviseren over het beheer van hun verzekeringscontract  Info block
- Geeft advies en informatie over producten en diensten op basis van het profiel van de klant
- Geeft klanten advies en ondersteuning bij schadegevallen (uitleggen wanneer zij aanspraak kunnen maken op hun verzekeringspolis, bepleiten van een billijke schadevergoeding, ...)
- Volgt het verlopen van contracten op en brengt de klant hier tijdig van op de hoogte
- Voert aanpassingen aan de polis tijdens de looptijd uit
- Verwerkt opzeggingen, schorsingen en vernietigingen van polissen  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van methodes voor risicoanalyse  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Specifieke dossiers behandelen of ze aan de betreffende dienst overmaken (geschillen, ...)  Info block
- Registreert klachten en neemt ze in behandeling
- Stelt de klant op de hoogte van de klachtenprocedure
- Verzamelt documenten om de klacht te onderzoeken
- Verwijst dossiers die buiten de eigen bevoegdheid vallen naar de juiste persoon of afdeling
- Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie
- Doet de klant een voorstel voor oplossing volgens de gangbare procedures  Info block
Kennis van procedures voor geschillenbeheer  Info block
Rekruteringsbeleid en personeelsbeheer bepalen  Info block
- Bepaalt vereiste of relevante competenties en arbeidsvoorwaarden (arbeidsduur, verloning, …)
- Stelt vacatures op
- Voert selecties uit (gesprekken, tests, …)
- Begeleidt nieuwe medewerkers of stagiairs of duidt een begeleider aan
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Houdt personeelsgegevens bij  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
Opleidingsacties bij medewerkers leiden  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Houdt het opleidingsaanbod actueel  Info block
Kennis van het opleidingsaanbod  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Verzekeringsmakelaarskantoor  Info block
(Onderlinge) verzekeringsmaatschappij  Info block
Verzekeringen  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in verzekeringsmaatschappijen of verzekeringsmakelaarskantoren, in contact met verschillende betrokkenen (marketing, commerciële dienst, experts, notarissen, ...) en klanten. Je maakt verplaatsingen naar klanten. Je werkzaamheden variëren naargelang het verzekeringsdomein (individuele of groepsverzekering, ...) en de organisatie (regionale, departementale afvaardiging, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Bedrijfsvoering verzekeringen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet wie als verzekeringsmakelaar of –agent of als verantwoordelijke voor de distributie wil optreden, ingeschreven zijn in het register van de toezichthoudende autoriteit (FSMA). (Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, zoals gewijzigd door de wet van 22 februari 2006 en door de wet houdende diverse bepalingen (III) van 1 maart 2007).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1120, 1346