Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
C110501  Info block
Actuariaat verzekeringen  Info block
Andere benamingen
Beheerder activa-passiva in verzekeringen (m/v)  Info block
Expert actuariaat (m/v)  Info block
Hoofd actuariële studies in verzekeringen (m/v)  Info block
Hoofd actuariële studies inzake het beheer van activa-passiva (m/v)  Info block
Hoofd technische studies in verzekeringen (m/v)  Info block
Studiegelastigde actuariaat (m/v)  Info block
Technisch directeur actuariaat (m/v)  Info block
Verantwoordelijke actuarieel onderzoek (m/v)  Info block
Verzekeringswiskundige (m/v)  Info block
Actuaris (m/v)  Info block
Definitie
Evalueert de rentabiliteit van verzekeringsproducten (gezondheid, woning, auto, ...) en financiële producten (levensverzekering, spaarrekening, ...) op korte, middellange en lange termijn op basis van de evolutie van de leefomgeving (levensverwachting, sterftecijfer, marktevolutie, ...). Houdt zich aan de reglementering inzake verzekeringen en de commerciële strategie van de onderneming.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: het activabeheer van een organisatie coördineren of uitvoeren, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Wiskundige modellen ontwikkelen voor de ontwikkeling of aanpassing van verzekerings- of spaarproducten  Info block
- Gebruikt software voor modellering en simulatie
- Ontwikkelt op basis van waarnemingen uit het verleden wiskundige modellen voor risicoberekening en simulaties
- Actualiseert wiskundige modellen voor risicoberekening en simulaties
- Ontwikkelt softwaretools om actuariële berekeningen en studies uit te voeren  Info block
Kennis van actuariële technieken  Info block
Kennis van econometrie  Info block
Kennis van wiskundige modellen  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van informatica  Info block
Tarieven en garanties van verzekerings- of spaarproducten vastleggen en aanpassen volgens de vereisten inzake rentabiliteit en de wetgeving  Info block
- Gebruikt statistische software
- Gebruikt software voor modellering en simulatie
- Voert interne en marktvergelijkende studies uit
- Voert waarschijnlijkheidsberekeningen uit (risicowaarschijnlijkheid, schadeomvang, schadefrequentie, …)
- Bepaalt de tarifering van verzekeringsproducten op basis van wiskundige modellen en berekeningen
- Bepaalt de regels om de hoogte van verzekeringspremies en de toekenning van vergoedingen te berekenen
- Legt regels en indicatoren vast om nieuwe producten en schadegevallen op te volgen
- Past de voorwaarden van verzekeringsproducten (tarifering, dekking, …) aan in functie van de rentabiliteit
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de toezichthouder en de onderneming  Info block
Kennis van actuariële technieken  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van marketing  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
De rentabiliteit van verzekerings- of spaarproducten berekenen op middellange en lange termijn  Info block
- Verzamelt cijfergegevens over producten en diensten
- Voert resultatenanalyses van verzekeringsproducten uit (verkoopcijfers, winstmarges, ...)
- Evalueert het actuarieel evenwicht tussen inkomsten, uitgaven, beleggingen, technische voorzieningen, ...  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van financiën  Info block
De periodieke inventaris opmaken van de gehele of gedeeltelijke contractenportefeuille (spaarproducten, verzekeringsproducten)  Info block
- Gebruikt boekhoudkundige programma’s
- Stelt periodieke rapportages en statistieken op
- Past boekhoudkundige principes toe  Info block
Kennis van algemene boekhouding  Info block
De financiële verbintenissen berekenen en controleren die door verzekeringscontracten op de onderneming rusten  Info block
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de toezichthouder en de onderneming
- Bepaalt de hoogte van de technische voorzieningen in functie van verwachte schadefrequentie, schadeomvang, beleggingsopbrengsten, ...
- Controleert of voldoende technische voorzieningen werden aangelegd  Info block
Kennis van actuariële technieken  Info block
Kennis van financiën  Info block
Kennis van algemene boekhouding  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
De resultatenrekening opstellen per type product (verzekeringsproduct, financiële producten, ...) en per soort risico  Info block
- Verwerkt statistische en financiële informatie
- Maakt een overzicht van opbrengsten en kosten van verzekerings- en financiële producten
- Berekent en analyseert winst of verlies
- Stelt een toelichting bij de resultatenrekeningen op
- Maakt financiële en technische gegevens over op vraag van de toezichthouder (jaarresultaten, tarifering, technische voorzieningen, dekkingswaarden, ...)  Info block
Kennis van algemene boekhouding  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
De financiële impact van een operatie op de bedrijfsresultaten evalueren op korte, middellange en lange termijn  Info block
- Gebruikt wiskundige modellen voor financiële berekeningen
- Maakt financiële risicoanalyses
- Berekent de kosten en opbrengsten van aanpassingen aan de voorwaarden van verzekerings- en financiële producten (premies, dekkingen, acceptatiebeleid, ...)
- Voert diverse financiële berekeningen en studies uit op vraag van het management  Info block
Kennis van actuariële technieken  Info block
Kennis van financiën  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van wiskundige modellen  Info block
Managementverbeteringen voorstellen aan de onderneming (fusie of overname, kopen of verkopen van effecten, ...)  Info block
- Adviseert over het acceptatie- en herverzekeringsbeleid, premiebeleid, beleggingsbeleid (activabeheer, ALM), winstaandelen voor polis- en aandeelhouders, ...
- Stelt studies, statistieken, boordtabellen en rapporten op voor strategische managementbeslissingen (rentabiliteit, ALM, beleggingsbeleid, ...)  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van financiën  Info block
Kennis van marketing  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Statistische studies en prognoses uitvoeren van een risico (ziekte, afhankelijkheid, ongeval, ...) of van een populatie  Info block
- Verwerkt statistische gegevens
- Voert waarschijnlijkheidsberekeningen uit (risicowaarschijnlijkheid, schadeomvang, schadefrequentie, …)
- Stelt statistieken en prognoses op  Info block
Kennis van econometrie  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van wiskundige modellen  Info block
Het beheer van de activa ten opzichte van de passiva van de onderneming controleren  Info block
- Gebruikt boekhoudkundige programma’s
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de toezichthouder en de onderneming
- Controleert de balansgegevens (vaste activa, liquide middelen, eigen vermogen, technische voorzieningen, …)
- Gaat na of de technische voorzieningen op elk moment gedekt zijn door gelijkwaardige activa (dekkingswaarden)  Info block
Kennis van algemene boekhouding  Info block
Databanken actualiseren door nieuwe verzekerings- of spaarproducten in te voeren  Info block
- Gebruikt software voor databankbeheer
- Verzamelt gegevens van verzekerings- en financiële producten
- Voert gegevens in en houdt de databanken up-to-date  Info block
Kennis van databankbeheer  Info block
Winst en verlies van spaarproducten berekenen en controleren (beleggingsverzekering, levensverzekering, ...)  Info block
Technische steun verlenen aan medewerkers, managers, commerciële diensten (opvolging en samenstelling van contracten, ...)  Info block
- Deelt kennis en ervaring
- Werkt studies, procedures en draaiboeken uit om medewerkers te ondersteunen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Adviesbureau  Info block
Financiële instelling  Info block
Herverzekeringsmaatschappij  Info block
(Onderlinge) verzekeringsmaatschappij  Info block
Pensioen- en voorzorgsfonds  Info block
Verzekeringsmakelaarskantoor  Info block
Financiële sector  Info block
Verzekeringen  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in het hoofdkantoor van verzekeringsmaatschappijen of financiële instellingen (vennootschappen, pensioenfondsen, banken, makelaarskantoren, ...) in contact met verschillende betrokkenen (marketing- en boekhoudafdeling, financiële dienst, informaticadienst, ...). Je maakt soms verplaatsingen (buitenlandse filialen, …). Je werkzaamheden variëren naargelang de aard van het verzekeringsproduct (levensverzekering, gezondheid, schadegevallen, ...) en het domein (herverzekering, beheer van activa-passiva, ...) en zijn soms onderhevig aan seizoensgebonden variaties (afsluiting van het boekjaar, jaarlijkse balans, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Actuariaat verzekeringen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2120, 3314