Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
C110601  Info block
Risico-evaluatie verzekeringen  Info block
Andere benamingen
Expert schade- en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen (m/v)  Info block
Expert schadeverzekeringen (m/v)  Info block
Expert-schatter verzekeringen (m/v)  Info block
Inspecteur-controleur verzekeringen (m/v)  Info block
Inspecteur professionele risico's en preventie verzekeringen (m/v)  Info block
Risico-expert verzekeringen (m/v)  Info block
Risico-inspecteur verzekeringen (m/v)  Info block
Preventie-ingenieur verzekeringen (m/v)  Info block
Preventie-inspecteur verzekeringen (m/v)  Info block
Technisch adviseur Externe Diensten Preventie en Bescherming op het werk (m/v)  Info block
Technisch inspecteur verzekeringen (m/v)  Info block
Veiligheidsinspecteur Externe Diensten Preventie en Bescherming op het werk (m/v)  Info block
Definitie
Analyseert en evalueert risico's in het kader van de onderschrijving of herziening van verzekeringscontracten (beroeps- of gezondheidsrisico’s, brand, diefstal, ...). Geeft advies of aanbevelingen over de preventie van risico's aan de verzekerden (bedrijven, loontrekkenden, particulieren, ...) volgens de reglementering inzake verzekeringen (hygiëne en veiligheid op het werk, transport en verkeersveiligheid, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: sensibiliseringsacties op touw zetten voor diverse doelgroepen, tussenkomen in schadegevallen om het bedrag van de schadevergoedingen vast te stellen, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Te prospecteren sectoren (industrie, groothandel, ...) en bedrijven of instanties bepalen op basis van statistische studies over schadegevallen, ...  Info block
- Gebruikt statistische software
- Verzamelt en analyseert cijfergegevens over risico’s, schadegevallen, vergoedingen, ...
- Selecteert klanten uit het klantenbestand op basis van prospectiecriteria of gaat actief op zoek naar nieuwe prospecten
- Onderhoudt regelmatige contacten met vertegenwoordigers van klanten (veiligheidscoördinatoren, preventieadviseurs, ...)  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
De situatie van de klant analyseren en de verzekeringsnoden bepalen  Info block
- Wint informatie in over (potentiële) klanten (risicoprofiel, schadeverleden, ...)
- Geeft advies en informatie over producten en diensten op basis van het profiel van de klant
- Overtuigt de klant van de meerwaarde van producten en diensten
- Blijft op de hoogte van wijzigingen in de aangeboden verzekeringsproducten en de wet- en regelgeving
- Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Eigendommen (gebouwen, machines, voorraden, ...) en installaties (elektriciteit, verwarming, ...) inventariseren bij een bezoek of audit van de site  Info block
- Bereidt een audit voor (doelstellingen bepalen, informatie verzamelen, werkafspraken maken, …)
- Vraagt informatie op over de eigendommen van de klant (facturen, afschrijvingsplan, garantiebewijzen, …)
- Bepaalt of schat de hoeveelheid en de waarde van de eigendommen van de klant
- Maakt een auditrapport op en bespreekt het met de klant, de verzekeringsonderneming, …  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Beschermings- en preventiemiddelen op de site inventariseren en controleren of de veiligheidsvoorschriften nageleefd worden  Info block
- Vraagt informatie op (preventie- en veiligheidsplannen, vergunningen, keuringen, …)
- Controleert de geldigheid van vergunningen, keuringen, certificaten, …
- Gaat na of de werknemers de nodige (veiligheids)opleidingen hebben gevolgd en/of over de vereiste certificaten beschikken
- Controleert de toepassing van veiligheids-, hygiëne- en milieuregels
- Controleert de aanwezigheid en goede staat van collectieve beschermingsmiddelen, veiligheidsuitrustingen, signalisatie, …
- Controleert de aanwezigheid en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
De aard van de risico's inschatten en het verlies ramen bij een schadegeval op de site  Info block
- Verzamelt informatie om het risico accuraat te kunnen beoordelen
- Gebruikt procedures, checklists, softwaretools (financiële software, …)
- Analyseert het te verzekeren risico en werkt schadescenario’s uit (risicowaarschijnlijkheid,
waarschijnlijke maximumschade, …)
- Geeft een advies aan de verzekeringsmaatschappij inzake risicoaanvaarding (premies, polisvoorwaarden, …)  Info block
Kennis van methodes voor risicoanalyse  Info block
Kennis van de typologie van schadegevallen  Info block
Kennis van typologie van milieu- en gezondheidsrisico's  Info block
Aanbevelingen doen over risicopreventie en helpen bij de uitvoering ervan door het ondersteunen van de implementatie, controlebezoeken, ...  Info block
- Adviseert de klant over het opstellen, invoeren en opvolgen van preventieplannen
- Stelt technische en organisatorische aanpassingen voor
- Bespreekt het preventieadvies met de vertegenwoordiger van de klant (veiligheidscoördinator, preventieadviseur, ...)
- Controleert de implementatie en uitvoering van de aanbevelingen bij de klant
- Volgt ontwikkelingen op (schadegevallen, verandering van het risico, ...) en beoordeelt wijzigingen aan preventiemaatregelen
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de onderneming  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van typologie van milieu- en gezondheidsrisico's  Info block
Kennis van ongevallenleer  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Risicodomein:
Brand  Info block
Diefstal  Info block
Natuurrampen, aardbevingen, ...  Info block
Nucleair, chemisch, ...  Info block
Ongevallen met lichamelijke schade  Info block
Verkeersongevallen  Info block
Verontreiniging  Info block
Werven en constructies  Info block
Kennis van socialezekerheidsrecht  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van reglementering inzake verkeersveiligheid  Info block
Kennis van transportreglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten  Info block
Kennis van de reglementering van milieuvergunningen voor installaties  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Privédetective  Info block
Veiligheids- en productieverantwoordelijken opleiden en sensibiliseren in gezondheids- en veiligheidspreventie van goederen en personen  Info block
- Bouwt verder op de reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Identificeert opleidingsnoden bij de klant
- Doet voorstellen voor opleiding
- Organiseert vormingsmomenten en individuele begeleiding voor veiligheids- en preventieteams
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Verspreidt voorlichtingsmateriaal  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Klanten aanmanen en indien nodig sancties nemen (premieverhoging, boetes, ...)  Info block
- Volgt de naleving van opgelegde preventiemaatregelen en de betaling van premies op
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de eigen onderneming
- Adviseert de onderneming over maatregelen ten aanzien van de klant  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
De oorzaken en aanleidingen van ongevallen of schadegevallen onderzoeken op het terrein of bij de betrokken partijen  Info block
- Verzamelt informatie (polissen, schadeaangifteformulieren, getuigenissen, ...)
- Bevraagt betrokken partijen (klanten, tegenpartij, getuigen, tussenpersonen, herstellers, ...)
- Onderzoekt de site en/of het voorwerp van het schadegeval
- Onderzoekt de oorzaken en omstandigheden van het ongeval en gaat na of de schadeclaim gegrond is
- Bepaalt de omvang van de schade en de aansprakelijkheden
- Formuleert een voorstel voor schadevergoeding aan de schadebeheerder
- Stelt verslagen en expertiserapporten op
- Brengt de bevoegde persoon of dienst op de hoogte bij een vermoeden van fraude
- Draagt het dossier na afloop over aan de schadebeheerder  Info block
Kennis van methodes voor onderzoek van ongevallen  Info block
Kennis van expertisemethodes na een schadegeval  Info block
Kennis van ongevallenleer  Info block
De evolutie van ongevallen (verkeer, werk, ...) analyseren en de impact van aanbevelingen en preventiemaatregelen bepalen  Info block
- Verzamelt en analyseert cijfergegevens over ongevallen
- Onderzoekt het verband tussen ongevallencijfers en preventiemaatregelen
- Legt targets van aanbevelingen en preventiemaatregelen vast (verwachte daling van het aantal ongevallen)  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Een lastenboek opstellen voor de installatie van beveiligings- en beschermingsuitrustingen (tegen brand, diefstal, ...) op de bezochte sites  Info block
- Maakt een overzicht van de uit te voeren prestaties
- Stelt voorwaarden over termijn van indiening, leveringstermijnen, betalingsmodaliteiten, kwaliteitsvereisten, ...
- Werkt een lastenboek uit met de technische en administratieve eisen
- Selecteert leveranciers of organisaties waaraan de aanbesteding wordt bekend gemaakt of maakt de aanbesteding openbaar  Info block
Kennis van lastenboeken  Info block
Informatiemiddelen uitwerken voor beroepsbeoefenaars over de preventie van risico's op het werk  Info block
- Ontwikkelt materialen en methodieken voor voorlichting en informatie (brochures, folders, posters, websites, ...)
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Stemt inhoud en vorm af op de onderneming
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Boekhoudkantoor  Info block
Herverzekeringsmaatschappij  Info block
Instelling voor sociale bescherming  Info block
(Onderlinge) verzekeringsmaatschappij  Info block
Verzekeringen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij verzekeringsmaatschappijen, herverzekeringsmaatschappijen, ziekteverzekeringsmaatschappijen of onafhankelijke expertisebureaus, in samenspraak met verzekerden (particulieren, loontrekkenden, bedrijven, ...) en andere betrokkenen (onderschrijvingsafdeling, arbeidsinspectie, bedrijfsleiders, personeelsafgevaardigden, ...). Je werkzaamheden variëren naargelang de aard van de risico’s (industrie, lichamelijke schade, brand, ...). Je maakt veel verplaatsingen naar sites en klanten (vaststellingen en onderzoeken op industriële sites, risicovolle sites, ...). Je werkt soms in openlucht (bouwwerven, overstromingsgebieden, industriële sites, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Risico-evaluatie verzekeringen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet wie onder het statuut van privédetective valt, houder zijn van een getuigschrift van basisopleiding (K.B. van 10 februari 2008 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privédetective en de erkenning van de opleidingen en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3315