Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
C110801  Info block
Management verzekeringsafdeling  Info block
Andere benamingen
Afdelingsverantwoordelijke verzekeringen (m/v)  Info block
Dienstverantwoordelijke onderschrijving verzekeringen (m/v)  Info block
Dienstverantwoordelijke productie verzekeringen (m/v)  Info block
Groepsverantwoordelijke schadegevallen verzekeringswezen (m/v)  Info block
Teamverantwoordelijke productie gezondheidsverzekeringen (m/v)  Info block
Teamverantwoordelijke regeling van schadegevallen verzekeringswezen (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert en coördineert de activiteiten van een gespecialiseerde dienst, groep of afdeling (productie, schadegevallen, ...) volgens de kwaliteitsprocedures en de reglementering over verzekeringen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: samenwerkingscontracten opstellen, interne opleidingsacties stimuleren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De activiteiten van een dienst of afdeling bepalen en organiseren  Info block
- Bepaalt de doelstellingen van de dienst
- Stimuleert een goede werksfeer en teamvorming
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Houdt gegevens bij (uitgaven, inkomsten, personeel, …)  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
De behandelingsprocedures van dossiers bepalen en toepassen (termijnen, voorschriften, ...)  Info block
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de eigen onderneming
- Past procedures en werkmethodes aan telkens wanneer nodig (verbetering van de dienstverlening, wijziging van de regelgeving, ...)  Info block
Kennis van reglementering van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kwalitatieve en kwantitatieve opvolgingstools voor de activiteiten uitwerken of actualiseren  Info block
- Werkt beheer- en opvolgingsinstrumenten uit
- Stelt statistieken, boordtabellen, rapporten, ... op
- Houdt gegevens up-to-date
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De activiteiten van de dienst, groep of afdeling bijsturen na evaluatie  Info block
- Maakt een stand van zaken op van de activiteiten van de afdeling
- Gaat na of de doelstellingen worden behaald
- Controleert of de medewerkers de procedures en termijnen respecteren
- Zoekt oplossingen voor het verbeteren van de werkprocessen en de dienstverlening  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van werkorganisatiemethodes  Info block
Complexe dossiers beheren (vaststelling van schade op het terrein, evaluatie van de risico's bij onderschrijving, ...)  Info block
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de onderneming
- Houdt zich aan deadlines
- Stelt een planning voor het dossier op
- Verzamelt de nodige informatie (polissen, schadeaangifteformulieren, ...)
- Brengt waar mogelijk eigen expertise in
- Duidt experts of medewerkers aan om (delen van) het project uit te voeren (studiewerk, vaststellingen, ...)
- Neemt beslissingen of doet aanbevelingen op basis van de aangeleverde informatie
- Volgt administratie, briefwisseling en contacten op (vergaderingen, telefoons, e-mail, ...)  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van procedures voor het beheer van schadegevallen  Info block
Kennis van productie van verzekeringen  Info block
Kennis van onderschrijving van verzekeringen  Info block
Klachten van klanten behandelen (kortingen toekennen, voorschriften toelichten, ...)  Info block
- Registreert klachten en neemt ze in behandeling
- Stelt de klant op de hoogte van de klachtenprocedure
- Verzamelt documenten om de klacht te onderzoeken
- Verwijst dossiers die buiten de eigen bevoegdheid vallen naar de juiste persoon of afdeling
- Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie
- Doet de klant een voorstel voor oplossing volgens de gangbare procedures  Info block
Kennis van procedures voor geschillenbeheer  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Technische steun en expertise verlenen aan medewerkers (contractbeheerder, verzekeringsadviseur, ...)  Info block
- Deelt kennis en ervaring met de medewerkers
- Bespreekt de behandeling van complexe dossiers
- Werkt procedures en draaiboeken uit
- Begeleidt medewerkers bij de invoering van nieuwe procedures en werkmethodes  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het management uitvoeren van een dienst, groep of afdeling:
Onderschrijvingen  Info block
Ontwikkeling  Info block
Schadegevallen  Info block
Een dienst, groep of afdeling leiden die bevoegd is voor:
Gezondheid  Info block
Levensverzekering  Info block
Pensioen  Info block
Schadeverzekering  Info block
Spaarproducten, bijstandsverzekering  Info block
Contractvoorwaarden onderhandelen voor de prestaties van advocaten, expertisebureaus, ...  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Informeert naar prijzen en diensten
- Vergelijkt offertes (prijs, kwaliteit, voorwaarden, termijnen, …)
- Onderhandelt over prijzen, termijnen en uitvoeringsprocedures
- Bereikt overeenstemming over de voorwaarden van het contract
- Legt de overeenkomst schriftelijk vast
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de contractvoorwaarden of afspraken  Info block
Kennis van onderhandelingstechnieken  Info block
Kennis van uitbestedingsprocedures  Info block
De organisatie vertegenwoordigen bij besluitvormende organen (raad van bestuur, ...) of tijdens evenementen (vakbeurzen, ...)  Info block
- Stelt de eigen organisatie voor op vakbeurzen, salons, studiedagen, … (presentaties of persoonlijke toelichtingen geven, brochures verspreiden, …)
- Verdedigt de belangen van de eigen afdeling of organisatie bij interne en externe instanties (raad van bestuur, koepelorganisatie, sectororganisatie, …)
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Maakt een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven
- Bepaalt in overleg met de betrokken partijen hoe het budget wordt besteed (uitrusting, personeel, investeringen, …)
- Analyseert de financiële gegevens en maakt een stand van zaken op (uitgaven, inkomsten, omzet, …)
- Rapporteert over het budgetbeheer
- Neemt maatregelen voor bijsturing van het budget  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Opleidingsacties bij medewerkers leiden  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Houdt het opleidingsaanbod actueel  Info block
Kennis van het opleidingsaanbod  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
(Onderlinge) verzekeringsmaatschappij  Info block
Onderneming voor vermogensbeheer  Info block
Pensioen- en voorzorgsfonds  Info block
Verzekeringsmakelaarskantoor  Info block
Verzekeringen  Info block
Werkomgeving
Je werkt voor verzekeringsfirma’s (maatschappijen, ziekenfondsen, ...), in overleg met verschillende betrokkenen (juristen, boekhouders, advocaten, experten, ...). Je werkzaamheden variëren naargelang de dienst (productie, afwikkeling, ...) en het domein (levensverzekering, gezondheid, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Management verzekeringsafdeling. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1346