Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
C110901  Info block
Verzekeringsbeheer  Info block
Andere benamingen
Beheerder automatische regeling (m/v)  Info block
Beheerder autoschade (m/v)  Info block
Beheerder brand, ongevallen en allerlei risico's (BOAR) (m/v)  Info block
Beheerder brandschade (m/v)  Info block
Beheerder complexe schadegevallen (m/v)  Info block
Beheerder eenvoudige schadegevallen (m/v)  Info block
Beheerder geschillenregeling (m/v)  Info block
Beheerder geschillen schadegevallen (m/v)  Info block
Beheerder gezondheidsverzekeringen (m/v)  Info block
Beheerder letselregeling (m/v)  Info block
Beheerder regeling brandschade (m/v)  Info block
Beheerder regeling burgerlijke aansprakelijkheid (m/v)  Info block
Beheerder regeling voertuigonderdelen (m/v)  Info block
Beheerder schadegevallen (m/v)  Info block
Beheerder schadegevallen allerlei risico's (m/v)  Info block
Beheerder sociale uitkeringen (m/v)  Info block
Beheerder vereffening pensioenen (m/v)  Info block
Beheerder verzekeringen (m/v)  Info block
Beheerder verzekeringsregeling (m/v)  Info block
Opsteller van verzekeringen (m/v)  Info block
Polyvalent productiebeheerder schadegevallen (m/v)  Info block
Premiebeheerder verzekeringen (m/v)  Info block
Prestatiebeheerder verzekeringen (m/v)  Info block
Prestatiebeheerder ziekteverzekering (m/v)  Info block
Prestatieberekenaar (m/v)  Info block
Prestatievereffenaar (m/v)  Info block
Productiebeheerder Allerlei Risico's (AR) (m/v)  Info block
Productiebeheerder autoverzekering (m/v)  Info block
Productiebeheerder Brand & Industriële Risico's (m/v)  Info block
Productiebeheerder complexe risico's (m/v)  Info block
Productiebeheerder eenvoudige risico’s (m/v)  Info block
Productiebeheerder levensverzekering (m/v)  Info block
Productiebeheerder particuliere risico's (m/v)  Info block
Productiebeheerder verzekeringen (m/v)  Info block
Rekeningbeheerder bijdragebetalers (m/v)  Info block
Rekeningbeheerder pensioensverzekering (m/v)  Info block
Rekeningbeheerder verzekeringsmaatschappij (m/v)  Info block
Schadebeheerder leven (m/v)  Info block
Schadebeheerder niet-leven (m/v)  Info block
Schadebeheerder verzekeringen (m/v)  Info block
Definitie
Stelt verzekeringscontracten op en beheert ze (onderschrijving, codificering, ...) volgens standaardcontracten of door aanpassing van standaardclausules (risico's in verband met voertuigen, industrie, woning, ...). Houdt zich aan de reglementering voor verzekeringen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: betalingsverzoeken uitvaardigen en de inning van premies opvolgen, geschillen beheren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De vraag van verzekerden of derden analyseren (schademelding, pensioenvereffening, ...) en een aangepaste dienstverlening voorstellen  Info block
- Ontvangt en verwerkt schademeldingen, aanvragen voor verzekeringen, informatievragen, …
- Verzamelt informatie (polissen, schadeaangifteformulieren, risicoprofiel, schadeverleden, …)
- Analyseert de vraag van de klant (schadeclaim, pensioenuitkering, te verzekeren risico, …)
- Beoordeelt of de aanspraken gedekt zijn volgens de polisvoorwaarden en wijst claims eventueel af
- Doet voorstellen voor specifieke verzekeringsproducten of clausules, aanpassingen aan contracten, …  Info block
Kennis van de typologie van schade  Info block
Kennis van de typologie van risico's  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Verzekeringscontracten of clausules opstellen op basis van te dekken risico's of gebeurtenissen (ongeval, ...) en voor akkoord bezorgen  Info block
- Kiest voorbeeldpolissen, typeclausules en standaardformuleringen en past ze aan het dossier aan
- Bezorgt de documenten aan de klant en laat ze indien nodig ondertekenen (polissen, contracten, bijvoegsels, …)
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de eigen onderneming
- Voorziet een voldoende reserve voor de uitbetaling van verschuldigde bedragen  Info block
Kennis van de regels voor de opstelling van verzekeringscontracten  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van autoverzekering  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van BOAR-verzekeringen (Brand, Ongevallen, Alle Risico's)  Info block
Kennis van specifieke kenmerken van woonverzekering  Info block
De klant informeren over de afhandeling van zijn dossier en hem adviseren over te ondernemen stappen (expertise, neerleggen van een klacht, ...)  Info block
- Informeert klanten wanneer zij aanspraak kunnen maken op hun verzekeringspolis
- Stelt klanten op de hoogte van de klachtenprocedure
- Behandelt problemen of klachten over schadegevallen volgens de procedures van de organisatie
- Volgt de voortgang van het dossier op
- Houdt de betrokken partijen op de hoogte (afwijzingen, schadevergoedingen, …)
- Handelt dossiers af binnen de opgelegde termijnen (schadegevallen, amendementen, klachten, …)
- Brengt de bevoegde persoon of dienst op de hoogte bij een vermoeden van fraude  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van procedures voor geschillenbeheer  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Gegevens registreren in het bestand van de verzekerde of derde (onderschrijving, schadeaangifte, ...) en hen de contract- of bewijsstukken bezorgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Registreert aanpassingen in het klantendossier (schadegevallen, hernieuwing of opzegging van polissen, …)
- Houdt monitoringsystemen voor het beheer van schadegevallen actueel
- Bezorgt de klant aangepaste documentatie bij wijzigingen, schadegevallen, …
- Volgt administratieve procedures en richtlijnen  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Bijkomende informatie en bewijzen opvragen (medische attesten, loonfiches, expertiseverslagen, gezondheidsvragenlijsten, ...)  Info block
- Controleert de volledigheid van het dossier
- Vraagt ontbrekende documenten op bij klanten of derden (experten, tegenpartij, …)
- Laat vragenlijsten invullen (te dekken voorwerpen, schadeverleden, gezondheid, …)
- Duidt indien nodig experten aan om de omvang van de schade en de aansprakelijkheden vast te leggen
- Controleert de geldigheid van de opgevraagde informatie en documenten  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Ziekte-, pensioen- of invaliditeitsvergoedingen uitkeren, de vereffening controleren en de afwikkeling met de verzekerde regelen  Info block
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de onderneming
- Berekent of controleert de toekenning en de hoogte van vergoedingen
- Betaalt vergoedingen uit op de overeengekomen wijze en termijnen
- Houdt de klant op de hoogte van de voortgang van het dossier
- Stelt fiscale documenten en vergoedingskwitanties op
- Voorziet een voldoende reserve voor de uitbetaling van verschuldigde bedragen  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Schadevergoedingsprocedures opstarten voor verzekerden of slachtoffers op basis van een beoordeling van de schade en de aansprakelijkheden van de betrokkenen  Info block
- Bepaalt schadevergoedingen op basis van expertiseverslagen en bewijsstukken (schadeaangifte, polis, ...)
- Onderhandelt over schadevergoedingen volgens de omstandigheden van het schadegeval en de voorwaarden van de polis
- Past het voorstel voor schadevergoeding aan om overeenstemming te bereiken met de klant of verzekerde
- Keert het toegekende schadebedrag uit
- Sluit het schadedossier af  Info block
Kennis van procedures van schadeloosstelling  Info block
Kennis van procedures voor het beheer van schadegevallen  Info block
Kennis van onderhandelingstechnieken  Info block
De vervaldagtermijnen van contracten controleren en betalingsverzoeken versturen  Info block
- Bereidt vervaldagberichten voor en verzendt ze tijdig naar de klanten
- Maakt afspraken met de klant over de betaling van de premies (termijnen, kredieten, …)  Info block
Kennis van betalingswijzen  Info block
De vereffening van dossiers van verzekerden of derden opvolgen of de dossiers aan de geschillendienst bezorgen  Info block
- Houdt zich aan de akkoorden tussen verzekeringsondernemingen
- Volgt de uitbetaling van verschuldigde bedragen op
- Volgt de inning van premies en andere in te vorderen bedragen op
- Onderneemt actie om verschuldigde bedragen te innen
- Geeft het dossier door aan de bevoegde dienst bij geschillen (niet betalen van verschuldigde bedragen, …)  Info block
Kennis van inningsprocedures van vorderingen  Info block
Een minnelijke schikking of bemiddeling voorstellen of de geschillenprocedure opstarten  Info block
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de onderneming
- Doet de klant een voorstel voor oplossing volgens de gangbare procedures
- Stelt oplossingen voor om zware procedures te vermijden
- Opent procedures bij de bevoegde rechtbanken en volgt ze op  Info block
Kennis van procedures voor geschillenbeheer  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Instelling voor sociale bescherming  Info block
(Onderlinge) verzekeringsmaatschappij  Info block
Pensioen- en voorzorgsfonds  Info block
Verzekeringsmakelaarskantoor  Info block
Ziekenfonds  Info block
Verzekeringen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in verzekeringskantoren of hoofdkantoren, in overleg met verschillende diensten en betrokkenen (boekhouding, inspecteurs, verzekerden, experts, ...). Je werkzaamheden variëren naargelang het risico (complex, eenvoudig, ...) en de aard van de opdracht (productie, afwikkeling, geschillen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Verzekeringsbeheer. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3321, 3353, 4214