Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
C111001  Info block
Onderschrijving verzekeringen  Info block
Andere benamingen
Accountmanager Brand, ongevallen en allerlei risico's (BOAR) (m/v)  Info block
Gemachtigde in verzekeringen (m/v)  Info block
Onderschrijver Brand, ongevallen en allerlei risico's (BOAR) (m/v)  Info block
Onderschrijver-gemachtigde in verzekeringen (m/v)  Info block
Onderschrijver groepsverzekering (m/v)  Info block
Onderschrijver groepsverzekeringen leven (m/v)  Info block
Onderschrijver verzekeringen (m/v)  Info block
Onderschrijver levensverzekeringen (m/v)  Info block
Onderschrijver verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid (m/v)  Info block
Verantwoordelijke onderschrijvingen verzekeringen (m/v)  Info block
Definitie
Bepaalt de regels voor onderschrijving en tarifering van de verzekeringsproducten en stelt ze in voege (persoonsverzekeringen, industrieverzekeringen, ...). Houdt zich aan de commerciële doelstellingen van de verzekeringsmaatschappij en de wetgeving inzake verzekeringen. Volgt een portefeuille van verzekeringsproducten en de resultatenanalyse op.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: herverzekeringsdekkingen voorstellen (facultatief en/of verplicht), een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Risicofactoren en schadelast in de leefomgeving van de klant beoordelen en vergelijken met de onderschreven dekkingen  Info block
- Ontvangt en verwerkt aanvragen voor verzekeringen van klanten of tussenpersonen
- Houdt zich aan de eigen onderschrijvingsbevoegdheid en de onderschrijvingscriteria van de onderneming
- Verzamelt de nodige informatie (risicoprofiel, schadeverleden, ...)
- Vraagt advies over risicoaanvaarding aan experten, schatters, dokters, preventieadviseurs, ...
- Analyseert het te verzekeren risico en werkt schadescenario’s uit (risicowaarschijnlijkheid, waarschijnlijke maximumschade, ...)
- Bepaalt of het risico aanvaard of afgewezen wordt en onder welke voorwaarden
- Berekent premies voor de dekking van het risico
- Houdt rekening met de mogelijke verzwaring van het risico tijdens de looptijd van de verzekering  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van onderschrijvingscriteria  Info block
Kennis van methodes voor risicoanalyse  Info block
Kennis van typologie van milieu- en gezondheidsrisico's  Info block
Kennis van actuariële technieken  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Kennis van arbeidsrecht  Info block
Kennis van socialezekerheidsrecht  Info block
Onderschrijvingscriteria bepalen, een ontwerpcontract uitwerken en aan de klant of tussenpersoon bezorgen  Info block
- Vraagt advies over onderschrijvingscriteria aan experten, preventieadviseurs, medewerkers van interne (studie)diensten, ...
- Stelt op vraag van klanten of tussenpersonen offertes en ontwerpcontracten op
- Bezorgt de documenten aan de klant of tussenpersoon en laat ze indien nodig ondertekenen
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de onderneming  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van onderschrijvingscriteria  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Technische steun verlenen aan medewerkers (verzekeringsadviseurs, ...) bij de onderhandeling van contracten  Info block
- Deelt kennis en ervaring met de medewerkers
- Bespreekt de behandeling van complexe dossiers
- Werkt procedures en draaiboeken uit
- Beantwoordt vragen van de medewerker  Info block
Ontwikkelingen van contracten, gedekte risico's, schadevergoedingen en rentabiliteit van de verzekeringsproducten analyseren en de tarifering aanpassen  Info block
- Raadpleegt marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, nieuwsbrieven, internetsites, databasebestanden, ...
- Verzamelt cijfergegevens over producten en diensten
- Verwerkt statistische en financiële informatie
- Evalueert de rentabiliteit van producten en diensten op basis van de resultatenanalyses
- Past de voorwaarden van verzekeringsproducten indien nodig aan (tarifering, dekking, ...)
- Verleent medewerking aan de ontwikkeling van nieuwe of aanpassing van bestaande verzekeringsproducten  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Kennis van actuariële technieken  Info block
Informatieve documenten voor klanten en/of medewerkers opstellen  Info block
- Ontwikkelt documentatie voor klanten, tussenpersonen en interne medewerkers (brochures, technische documenten, ...)
- Past taalgebruik en boodschap aan het doelpubliek aan  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
De situatie van de klant analyseren en de verzekeringsnoden bepalen  Info block
- Wint informatie in over een (potentiële) klant (risicoprofiel, schadeverleden, ...)
- Detecteert de verzekeringsnoden en verwachtingen van de klant
- Bepaalt de meest geschikte producten en diensten volgens het profiel van de klant
- Stelt verschillen vast tussen de dekking van een polis en de noden van de klant
- Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Contracten onderschrijven voor:
Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekeringen (BA)  Info block
Kredietverzekeringen  Info block
Schadeverzekeringen voor risico's in de bouwsector  Info block
Transportverzekeringen  Info block
Verzekering Brand, ongevallen en allerlei risico's (BOAR)  Info block
Verzekeringen voor industriële risico's  Info block
Herverzekeringsactiviteiten ontwikkelen en met de klant onderhandelen over de verzekeringscontracten (onderschrijving, tarifering, ...)  Info block
- Bepaalt de onderhandelingsmarges vooraleer de offerte met de klant te bespreken
- Onderhandelt met klanten over voorwaarden en tarieven volgens de onderschrijvingscriteria van de verzekeringsonderneming
- Past offertes aan om overeenstemming te bereiken met de klant
- Bepaalt de noodzaak van herverzekering of medeverzekering als garantie voor opgenomen risico’s
- Sluit cessies (herverzekeringscontracten) af met een herverzekeraar  Info block
Kennis van wetgeving inzake herverzekering  Info block
Kennis van onderhandelingstechnieken  Info block
Een netwerk van zakenrelaties of klanten uitbouwen en onderhouden (advocaten, notarissen, ...)  Info block
- Legt en onderhoudt contacten met relevante organisaties, experten, (potentiële) klanten, tussenpersonen (makelaars of agenten), ...
- Brengt mensen uit het eigen netwerk met elkaar in contact  Info block
Klantenbezoeken, prospecties, telemarketing, ... uitwerken en opzetten  Info block
- Benadert (potentiële) klanten proactief
- Wint relevante informatie in over (potentiële) klanten (verzekeringsnoden, risicoprofiel, ...)
- Selecteert klanten uit het klantenbestand op basis van prospectiecriteria
- Gebruikt verschillende kanalen om met (potentiële) klanten in contact te komen (mailings, telemarketing, websites, sociale media, ...)  Info block
Basiskennis van marketing  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van informatiespreiding via sociale media  Info block
Periodieke statistieken opstellen over beheer, activiteiten, ...  Info block
- Houdt gegevens bij over activiteiten en resultaten
- Stelt statistieken, boordtabellen, rapporten, ... op
- Houdt gegevens up-to-date
- Gebruikt statistische software
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Herverzekeringsmaatschappij  Info block
(Onderlinge) verzekeringsmaatschappij  Info block
Verzekeringsmakelaarskantoor  Info block
Verzekeringen  Info block
Werkomgeving
Je werkt voor verzekeringsmakelaarskantoren of verzekeringsmaatschappijen, in overleg met verschillende betrokkenen (juristen, financiers, advocaten, boekhoudkundige experts, notarissen, ...). Je maakt nationale of internationale verplaatsingen (plaatsbezoeken, klantenbezoeken, ...). Je werkzaamheden variëren naargelang de instelling (herverzekeringsmaatschappij, verzekeringsmaatschappij, ...) en het type risico (industrie, natuurrampen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Onderschrijving verzekeringen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3321, 4214