Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
C120201  Info block
Bankkredieten en -risico's analyseren  Info block
Andere benamingen
Analist kredieten en risico's (m/v)  Info block
Analist bankcontracten (m/v)  Info block
Analist Know Your Customer - KYC (m/v)  Info block
Specialist leningen (m/v)  Info block
Attaché bankrisico's (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor bankkredietstudies (m/v)  Info block
Directeur bankrisico's (m/v)  Info block
Beheerder bankverplichtingen (m/v)  Info block
Beheerder bankrisico's (m/v)  Info block
Financieel expert bankkrediet (m/v)  Info block
Opsteller bankkredieten (m/v)  Info block
Kredietverantwoordelijke (m/v)  Info block
Consulent bankkrediet (m/v)  Info block
Verantwoordelijke bedrijfsfinancieringen (m/v)  Info block
Adviseur kredieten (m/v)  Info block
Definitie
Bestudeert, adviseert of beslist over kredietaanvragen van particulieren of bedrijven (hypotheken, consumentenkrediet, ...) en evalueert de risico's die gepaard gaan met de toekenning ervan. Werkt volgens de commerciële en financiële doelstelling van de instelling en volgens de reglementeringen voor financiële instellingen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: steun verlenen bij het opstellen van contracten, verzekeringscontracten die met de kredieten verbonden zijn opvolgen, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De ontvankelijkheid van een kredietaanvraag en de financiële situatie van de klant analyseren
Bijkomende informatie zoeken (griffie, belastingaangiften, ...)  Info block
- Verzamelt gegevens uit het klantendossier of vraagt gegevens op tijdens een gesprek met de klant
- Controleert of het aanvraagdossier volledig is
- Controleert de betrouwbaarheid van gegevens
- Controleert bij hypotheekaanvragen of de schatting van het gebouw gebeurd is door een erkende schatter
- Maakt berekeningen die de financiële draagkracht van de klant aantonen
- Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
De economische, financiële en juridische risico’s bij de toekenning van het krediet evalueren en de rendabiliteit voor de bank controleren  Info block
- Maakt financiële berekeningen
- Houdt rekening met alle relevante factoren bij het beoordelen van een kredietaanvraag
- Controleert andere openstaande schulden van de klant
- Simuleert verschillende situaties om het risico te beoordelen
- Vergelijkt de gegevens uit de analyse met de richtwaarden binnen de financiële instelling  Info block
Kennis van algemene boekhouding  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van typologie van financiële risicofactoren  Info block
Kennis van wetgeving op financieel risicobeheer  Info block
Een advies of onderbouwde beslissing formuleren t.a.v. de betrokken dossierbeheerder en een synthesenota uitwerken  Info block
- Geeft aan welke elementen doorslaggevend waren in de beslissing
- Volgt de wettelijke normen m.b.t. de informatieplicht op (correct, duidelijk, volledig, tijdig, niet-misleidend en aangepast aan de cliëntencategorie)  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van de wettelijke informatieplicht bij het formuleren van adviezen  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Dossiers van klanten met schulden opvolgen en correctieve maatregelen voorstellen (budgetteringsplan, bewarende maatregelen, ...)  Info block
- Onderzoekt de impact van betalingsachterstand op het dossier van de klant
- Gaat de oorzaak van de betalingsachterstand na
- Informeert de klant schriftelijk over de gevolgen van de betalingsachterstand
- Zoekt samen met de klant naar mogelijke oplossingen
- Verwittigt de andere diensten over de nieuwe afspraken met de klant  Info block
Kennis van procedures voor bankverrichtingen  Info block
Een expertiserapport opstellen voor collega’s, de bankdirecteur, de projectverantwoordelijke, ...  Info block
- Documenteert elke beslissing
- Geeft collega’s of verantwoordelijken technische ondersteuning
- Bouwt een netwerk van professionele contacten uit  Info block
Opleidingsacties bij medewerkers leiden  Info block
- Bevraagt de opleidingsnoden bij medewerkers
- Stelt opleidingen voor
- Werkt opleidingen inhoudelijk en praktisch uit
- Informeert de medewerkers over interne en externe opleidingsmogelijkheden  Info block
Kennis van het opleidingenaanbod  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is:
Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)  Info block
Advies geven of een beslissing nemen over een aanvraag van:
Consumentenkrediet  Info block
Bedrijfskrediet (liquide middelen)  Info block
Investeringskrediet  Info block
Hypothecaire lening  Info block
Leasing  Info block
Bankgarantie (fiscaal onderpand, ...)  Info block
Contractuele documenten opstellen en deze aan de klantenverantwoordelijke of de bankkantoordirecteur bezorgen (aflossingstabellen, termijnplanning, ...)  Info block
- Controleert of aan wettelijke vereisten is voldaan  Info block
De behandeling van kredietaanvragen controleren (naleving van de bedrijfseconomische normen, wettelijke verplichtingen, ...) en correctieve maatregelen nemen (herhaling van de procedure, ...)  Info block
- Controleert of de medewerkers met alle relevante factoren rekening houden bij het nemen van een beslissing
- Controleert of medewerkers de klanten voldoende informeren over de beslissingen
- Begeleidt medewerkers en bespreekt problemen
- Verduidelijkt of past interne procedures aan bij problemen  Info block
De verzekeringscontracten die verband houden met de kredieten beheren (bepalen van de garanties, opvolgen van de schadeaangiftes, ...)  Info block
- Controleert of de klant aan de verzekeringsplicht heeft voldaan bij het aangaan van een krediet
- Registreert de verzekeringscontracten in het kredietdossier  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
De wettelijke, juridische en fiscale evoluties opvolgen en de procedures voor de behandeling van aanvragen aanpassen  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (wetgeving, internet, vaktijdschriften, …)
- Zet nieuwe regels of wetgeving om in praktijkrichtlijnen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Financiële instelling  Info block
Kredietinstelling  Info block
Financiële sector  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij bank- of kredietinstellingen, in overleg met verschillende diensten (lokale bankkantoren, geschillendiensten, ...). Je komt soms contact in met diverse partners en klanten (Nationale Bank, boekhouder, ...). Je werk varieert naargelang de sector (bank, kredietinstelling), de organisatie (regionale afvaardiging, bankkantoor, ...) en het type producten (vastgoedkrediet, bedrijfskrediet, bankgarantie, ...). Soms werk je op zaterdag.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Bankkredieten en -risico's analyseren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet voor bepaalde activiteiten voldaan zijn aan de wettelijke voorwaarden gesteld in de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3312