Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
C120301  Info block
Klantenrelaties in de financiële sector  Info block
Andere benamingen
Commercieel bankmedewerker ondernemingen (m/v)  Info block
Commercieel bankmedewerker gespecialiseerde financieringen (m/v)  Info block
Commercieel medewerker zakenbank (m/v)  Info block
Medewerker bankzaken voor internationale handel (m/v)  Info block
Medewerker bankzaken ondernemingen (m/v)  Info block
Medewerker bankzaken professionelen (m/v)  Info block
Medewerker bankklanten grote ondernemingen (m/v)  Info block
Medewerker professionele bankrekeningen (m/v)  Info block
Medewerker ontwikkeling bankcliënteel ondernemingen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke bankcliënteel ondernemingen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke key accounts bank (m/v)  Info block
Commercieel verantwoordelijke bankwezen (m/v)  Info block
Accountmanager in de financiële sector (m/v)  Info block
Definitie
Geeft advies over en stelt algemene bancaire oplossingen voor (strategie voor het vastzetten van kapitaal, beleggingen, ...) aan specifieke accounts (grote bedrijven, instellingen, ...). Handelt volgens het commerciële beleid van de financiële instelling en het bankreglement.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: voor de eigen sector of markt een commerciële strategie definiëren, internationale handelstransacties financieren en een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Commerciële gesprekken met (potentiële) klanten voorbereiden (raadpleging van klantendossiers, ...)  Info block
- Controleert of er voldoende gegevens beschikbaar zijn
- Gaat actief op zoek naar informatie over potentiële accounts
- Gaat de betrouwbaarheid van gegevens na
- Maakt een accountanalyse (visie, strategie, inkoopbeleid, … van de klant)
- Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
De noden van de (potentiële) klant vaststellen op basis van zijn financiële situatie
Het algemene, commerciële aanbod van de bank voorstellen  Info block
- Inventariseert de noden van de account op basis van de accountanalyse
- Maakt financiële berekeningen
- Stelt een accountplan op
- Bouwt een persoonlijke relatie uit met de account  Info block
Kennis van typologie van financiële risicofactoren  Info block
Kennis van algemene boekhouding  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Diensten en producten voorstellen, aangepast aan het beheer van de rekeningen van de organisatie (beheer onder mandaat, inning van schuldvordering, ...)  Info block
- Informeert de account over de kenmerken, randvoorwaarden en mogelijke fiscale en juridische gevolgen van verschillende producten en diensten
- Legt berekeningen en begrippen uit
- Bepaalt samen met de account welke diensten geleverd worden
- Wijst de account op aanvullende diensten of producten (cross-selling)  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Een beslissing nemen over de kredietaanvragen op basis van de analyse van het klantendossier en het over te dragen bedrag  Info block
- Vraagt de analysegegevens op of voert zelf een (risico)analyse uit
- Houdt rekening met alle relevante factoren bij het beoordelen van een kredietaanvraag
- Simuleert verschillende situaties om het risico te beoordelen
- Vergelijkt de gegevens uit de risicoanalyse met de richtwaarden binnen de financiële instelling  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Kennis van typologie van financiële risicofactoren  Info block
De oorzaken van tekorten, evolutie in de financiële middelen, ... van klantenrekeningen analyseren en correctieve maatregelen bepalen  Info block
- Volgt de evoluties van accountrekeningen stipt op
- Signaleert accountrekeningen die dreigen in problemen te komen volgens interne procedures
- Bespreekt met de account mogelijkheden om tekorten te vermijden of weg te werken  Info block
Kennis van typologie van financiële risicofactoren  Info block
Kennis van financiële markteconomie  Info block
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken  Info block
- Volgt bestaande klanten op (klantentevredenheid, behoefte aan bijkomende dienstverlening, informeren over nieuwe wetgeving, ...)
- Gebruikt software voor databankbeheer
- Stelt een prospectieplan op
- Contacteert mogelijke klanten rechtstreeks of via mailing
- Stelt klantenprofielen en klantendossiers op conform wettelijke richtlijnen  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Synthesedocumenten (beheersrapport, ...) en prestatieverslagen (rendement, ...) opstellen voor beheerde portefeuilles van klanten  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware
- Houdt alle verslagen en rapporten in het accountdossier bij
- Stelt (digitale) documenten op die aan de wettelijke en contractuele verplichtingen voldoen
- Beantwoordt specifieke vragen van de account over de beheerde portefeuille  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is:
Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)  Info block
Een commerciële strategie bepalen  Info block
- Analyseert markt- en klantgegevens (aangeboden producten en/of diensten, aanbod van de concurrentie, marktpositie, trends en ontwikkelingen, klantentevredenheid, ...)
- Zoekt nieuwe mogelijkheden en kansen voor verkoop (nieuwe producten of diensten, nieuwe marktsegmenten, ...)
- Maakt een SWOT-analyse vooraleer producten of diensten op de markt te zetten
- Bepaalt verkoopstrategieën volgens de analyses (direct, indirect, niche zoeken, ...)
- Legt realistische en meetbare verkoopsdoelstellingen vast
- Bepaalt de marktprijs voor (nieuwe) producten of diensten
- Beslist over het opstarten van promotieacties
- Monitort verkoopsresultaten en toetst ze aan de vooropgestelde doelstellingen en de resultaten van concurrenten
- Stelt indien nodig de verkoopsdoelstellingen bij of past het productassortiment en/of de dienstverlening aan  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Kennis van commerciële strategie  Info block
Een netwerk van zakenrelaties opvolgen en ontwikkelen (notarissen, advocaten, ...)  Info block
De organisatie vertegenwoordigen bij besluitvormende organen (raad van bestuur, ...) of tijdens evenementen (vakbeurzen, ...)  Info block
- Informeert over de werking
- Past taalgebruik aan doelpubliek aan
- Argumenteert duidelijk en met overtuigingskracht  Info block
Garanties bieden voor internationale handelstransacties (solvabiliteit, betalingstermijnen, ...) of de financiering ervan uitwerken (liquide middelen, wisselen, ...)  Info block
- Maakt financiële berekeningen en risicoanalyses
- Bepaalt de kosten en provisies bij bankgaranties
- Past valutadatum en uitvoeringstermijn toe volgens contractuele afspraken
- Controleert de financiële documenten  Info block
Kennis van internationaal handelsrecht  Info block
Opleidingsacties bij medewerkers leiden  Info block
- Bevraagt de opleidingsnoden bij medewerkers
- Stelt opleidingen voor
- Werkt opleidingen inhoudelijk en praktisch uit
- Informeert de medewerkers over interne en externe opleidingsmogelijkheden  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Financiële instelling  Info block
Investeringsbedrijf  Info block
Financiële sector  Info block
Werkomgeving
Je werkt in financiële instellingen in samenwerking met verschillende diensten (boekhouding, financiële directie, ...) en houdt contact in met klanten. Je doet soms lokale, nationale en internationale verplaatsingen. Je werk varieert volgens het type klant (bedrijven, instellingen, ...) en de markt (financieel, internationale handel, ...). Je werkt soms op zaterdag.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Klantenrelaties in de financiële sector. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet voor bepaalde activiteiten voldaan zijn aan de voorwaarden gesteld in de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3312