Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
C120701  Info block
Management bankfiliaal  Info block
Andere benamingen
Adjunct-bankdirecteur (m/v)  Info block
Kantoorhouder bankfiliaal (m/v)  Info block
Directeur bankkantoor (m/v)  Info block
Directeur lokaal bankkantoor (m/v)  Info block
Directeur van een financieel zakencentrum (m/v)  Info block
Medewerker Nationale Bank (m/v)  Info block
Verantwoordelijke bankkantoor (m/v)  Info block
Leidinggevende bankkantoor (m/v)  Info block
Afdelingsverantwoordelijke financiële instelling (m/v)  Info block
Tijdelijk afdelingshoofd financiële instelling (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van regionaal bankkantoor (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van kantorengroep in het bankwezen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke regionale kasdienst in het bankwezen (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert de planning en werking van een financiële organisatie (lokaal kantoor, dienst, bureau, agentschap, ...) volgens het commerciële beleid van de bank en de bankreglementering.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een klantenportefeuille beheren, het eigen kantoor bij administratieve of juridische instanties vertegenwoordigen en medewerkers over de verschillende financiële producten opleiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De activiteiten van de organisatie inventariseren en organiseren (bankagentschap, groep van agentschappen, ...)  Info block
- Gebruikt planningsinstrumenten
- Verdeelt de dossiers over de medewerkers
- Bepaalt prioriteiten bij het aansturen van knelpunten van de organisatie  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kritieke dossiers binnen de organisatie opvolgen (debiteurenrekeningen, aflopende beleggingen, ...) en de te ondernemen acties bepalen (weigering van betaling, sanctieprocedure, ...)  Info block
- Verzamelt de nodige informatie om het dossier te behandelen
- Stelt een planning voor het dossier op
- Duidt experts of medewerkers aan om (delen van) de opdracht uit te voeren
- Brengt waar mogelijk eigen expertise in
- Controleert de deadlines
- Neemt beslissingen over toekomstige acties op basis van de aangeleverde informatie
- Licht de te nemen acties toe aan de medewerkers of andere diensten
- Volgt administratie, correspondentie en contacten op (vergaderingen, telefoons, e-mail, …)
- Volgt het dossier verder op en grijpt opnieuw in bij problemen  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van financiële markteconomie  Info block
Een beslissing nemen over de financieringsdossiers met de betrokken dossierbeheerder  Info block
- Vraagt de analysegegevens op
- Maakt een financiële risicoanalyse
- Houdt rekening met alle relevante factoren bij het beoordelen van een kredietaanvraag
- Simuleert verschillende situaties om het risico te beoordelen
- Vergelijkt de gegevens uit de risicoanalyse met de richtwaarden binnen de onderneming
- Overlegt met de adviseur kredieten
- Geeft voldoende informatie en uitleg bij de beslissing  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van principes van klantvriendelijkheid  Info block
Kennis van wetgeving op financieel risicobeheer  Info block
De financiële operaties intern controleren (beheer van rekeningen, beursorders doorgeven, ...)  Info block
- Bevraagt de klanttevredenheid over de dienstverlening
- Controleert of de medewerkers de procedures en termijnen respecteren
- Controleert of de medewerkers de vastgelegde objectieven halen
- Controleert of de medewerkers zich aan de wettelijke informatieplicht houden  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
De boekhouding van de organisatie opvolgen
De registratie van financiële operaties en reglementaire boekhoudkundige bewijsstukken verifiëren  Info block
Kennis van algemene boekhouding  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
De organisatie vertegenwoordigen bij besluitvormende organen (raad van bestuur, ...) of tijdens evenementen (vakbeurzen, ...)  Info block
- Informeert over de werking
- Past taalgebruik aan doelpubliek aan
- Argumenteert duidelijk en met overtuigingskracht  Info block
De activiteiten van de organisatie evalueren (bruto bedrijfsopbrengst, gerealiseerde nettowinst, ...) en correctieve maatregelen bepalen (commerciële buurtcampagne, ...)  Info block
- Gebruikt boekhoudkundige programma’s
- Berekent financiële resultaten en voert er analyses op uit
- Vergelijkt de geboekte resultaten met de doelstellingen van de directie of het hoofdkantoor
- Voert acties uit om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te beheersen
- Stelt statistieken en rapporten op
- Brengt verslag uit over de resultaten  Info block
Kennis van algemene boekhouding  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is:
Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)  Info block
Klanten adviseren over het beheer van hun financieel vermogen en aan hun noden aangepaste producten  Info block
- Inventariseert de noden van de klant op basis van de vermogensanalyse
- Maakt financiële berekeningen
- Werkt een voorstel uit voor de klant
- Informeert de klant over de kenmerken, randvoorwaarden en mogelijke fiscale en juridische gevolgen van verschillende producten en diensten
- Legt berekeningen en begrippen uit
- Bepaalt samen met de klant welke diensten geleverd worden
- Wijst de klant op aanvullende diensten of producten (cross-selling)  Info block
Kennis van technieken voor financiële vermogensanalyse  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Promotiecampagnes bepalen en organiseren over financiering van woningen, belastingvrije beleggingen, ...  Info block
- Volgt ontwikkelingen in de markt op
- Volgt het aanbod van de concurrentie op
- Selecteert een product en omschrijft de doelgroep van de campagne
- Werkt, indien nodig, samen met een marketingbureau
- Brengt basisideeën aan die in de campagne verder worden uitgewerkt
- Stelt een plan van aanpak op met doelstellingen, benodigde middelen, tijdspad, taakverdeling, ...
- Selecteert de meest efficiënte informatiedragers
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Toetst de marketingdoelstellingen aan de globale visie van de organisatie  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Specifieke dossiers behandelen of ze aan de betreffende dienst overmaken (geschillen, ...)  Info block
- Registreert klachten en volgt de klachtenprocedure
- Bespreekt met de dossierhouder de mogelijke oorzaken van de problemen
- Stelt de klant op de hoogte van de klachtenprocedure
- Verwijst alle situaties die buiten de eigen bevoegdheid vallen naar de juiste persoon of afdeling
- Doet de klant een voorstel voor oplossing volgens de gangbare procedures
- Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie  Info block
Opleidingsacties bij medewerkers leiden  Info block
- Bevraagt de opleidingsnoden bij medewerkers
- Stelt opleidingen voor
- Werkt opleidingen inhoudelijk en praktisch uit
- Informeert de medewerkers over interne en externe opleidingsmogelijkheden  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De inplanting van bankfilialen in een regio bepalen  Info block
- Voert een marktanalyse uit  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Een partnernetwerk uitbouwen
Informatie over de sector, reglementeringen, technische informatie en mediaverslaggeving opvolgen  Info block
- Onderhoudt professionele contacten
- Bevordert contacten met en uitwisselingen tussen externe partners
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Volgt wetgeving op en zet deze om in praktijkrichtlijnen  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Financiële instelling  Info block
Financiële sector  Info block
Werkomgeving
Je werkt in regionale bankkantoren of commerciële bankagentschappen. Je komt in contact met verschillende diensten of personen (commerciële dienst, juridische dienst, lokale verkozenen, ...) en met klanten. Je doet soms verplaatsingen. Je werk varieert volgens de sector (netwerkbank, handelsbank, ...) en de omvang van de organisatie (lokaal agentschap, regionaal kantoor, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Management bankfiliaal. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moet voor bepaalde activiteiten voldaan zijn aan de voorwaarden gesteld in de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1120, 1346