Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
C130101  Info block
Frontoffice financiële markten  Info block
Andere benamingen
Arbitrageant (m/v)  Info block
Beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten (m/v)  Info block
Beurshandelaar (m/v)  Info block
Beursmakelaar (m/v)  Info block
Broker (m/v)  Info block
Dealer (m/v)  Info block
Effectenmakelaar (m/v)  Info block
Investeringsspecialist (m/v)  Info block
Kapitaalmarkt- en beursagent (m/v)  Info block
Makelaar beursvloer  Info block
Medewerker effectenmakelaar (m/v)  Info block
Medewerker financiële derivaten (m/v)  Info block
Medewerker financiële markten (m/v)  Info block
Medewerker investeringsmaatschappij (m/v)  Info block
Onderhandelaar beursvloer (m/v)  Info block
Operator op de financiële markt (m/v)  Info block
Trader (m/v)  Info block
Valutamakelaar (m/v)  Info block
Verkoper financiële producten (m/v)  Info block
Wisselagent (m/v)  Info block
Agent financiële markten (m/v)  Info block
Definitie
Plaatst beleggings-, aankoop- en verkooporders van beursproducten (renteproducten, effecten, ...) op de financiële markten onder de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en volgens de financiële wetgeving.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een portefeuille van financiële activa beheren, de conformiteit van operaties en transacties controleren, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Financiële, economische en geopolitieke informatie met een mogelijke impact op de markten analyseren  Info block
- Raadpleegt marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, websites, jaarverslagen, toekomstverwachtingen, ratings, …
- Blijft op de hoogte van wetgeving inzake fiscaliteit, financiële markten, …
- Gebruikt informatie uit het verleden om voorspellingen te maken over de toekomst (aandelenkoersen, vastgoedprijzen, …)  Info block
Kennis van financiële markteconomie  Info block
Kennis van micro-economie  Info block
Kennis van macro-economie  Info block
Kennis van reglementering financiële markten  Info block
Beurswaarden en benchmarks opvolgen en evolutiecurven van financiële producten opstellen  Info block
- Verzamelt cijfers over beleggingsproducten (aandelen, obligaties, vastgoed, ...)
- Analyseert de bewegingen op de markten
- Volgt gespecialiseerde benchmarks op per type beleggingsproduct
- Stelt statistieken en prognoses op
- Houdt gegevens up-to-date
- Gebruikt statistische software  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Risico's op financieel verlies en het rendement ten opzichte van de prijs van het product en de duur van de investering inschatten  Info block
- Gebruikt informatie uit het verleden om voorspellingen te maken over de toekomst (rendementen, aandelen- en wisselkoersen, rentestanden, ...)
- Maakt financiële berekeningen en risicoanalyses
- Simuleert verschillende scenario’s
- Vergelijkt de gegevens uit de risicoanalyse met het beleggersprofiel en de richtwaarden van de onderneming
- Weegt het verwachte rendement af tegen de voorwaarden (looptijd, prijs, ...)
- Berekent de invloed van fiscale maatregelen op het rendement van beleggingsproducten  Info block
Kennis van financiële wiskunde  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van typologie van financiële risicofactoren  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Een investeringsstrategie, koopadviezen, ... voorstellen en koop- of verkooporders plaatsen  Info block
- Houdt zich aan de MiFID-richtlijn en de richtlijnen van de onderneming
- Bepaalt het beleggersprofiel (actief of passief, korte of lange beleggingshorizon, ...)
- Geeft advies over financiële producten volgens het beleggersprofiel (risico’s, rendementen, kosten, fiscale en juridische gevolgen, randvoorwaarden, ...)
- Brengt kopers en verkopers op de beurs bij elkaar of handelt zelf orders uit
- Onderhandelt met andere beursmakelaars over de voorwaarden van een overeenkomst
- Voert beurstransacties uit (kopen en verkopen van aandelen, obligaties, opties, ...)
- Gebruikt geautomatiseerde systemen voor digitaal effectenverkeer  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van typologie van financiële risicofactoren  Info block
Kennis van wetgeving op financieel risicobeheer  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Klantenfiches actualiseren
Verzonden koop- en verkooporders registreren en doorgeven aan het middle- of backoffice  Info block
- Stelt beleggersprofielen en klantendossiers op conform wettelijke richtlijnen
- Registreert aanpassingen in het klantendossier
- Volgt de uitvoering van beleggingsorders op
- Bezorgt de klant de documenten en laat ze indien nodig ondertekenen
- Geeft het dossier door aan de bevoegde dienst of afdeling
- Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie  Info block
Kennis van bankreglementering  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Transacties uitvoeren op de financiële markten:
Aandelenmarkt en beursindexen  Info block
Valutamarkt of Forex  Info block
Derivatenmarkt  (metaal, grondstoffen, ...)  Info block
Rentemarkten (geldmarkt, obligatiemarkt)  Info block
Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is:
Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)  Info block
Portefeuilles van financiële activa beheren (aandelen, gemeenschappelijk beleggingsfonds, ...)  Info block
- Stelt een beleggingsportefeuille samen uit een mix van beleggingsproducten (aandelen, obligaties, vastgoed, …) met een zo hoog mogelijk verwacht rendement tegen een zo laag mogelijk risico
- Houdt zich aan het beleggersprofiel en de bevoegdheden vastgelegd in het contract voor vermogensbeheer
- Volgt beurskoersen en wisselkoersen op
- Bepaalt het rendement van lopende beleggingen
- Vergelijkt het rendement van beleggingsproducten met de gekozen benchmark en bepaalt de tracking error
- Past de beleggingsstijl indien nodig aan (overschrijding van het risicobudget, wijzigende wetgeving of fiscaliteit, …)
- Stelt periodieke rapportages op en informeert klanten over het beheer van de portefeuille  Info block
Kennis van financieel portefeuillebeheer  Info block
Kennis van moderne portefeuilletheorie  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Uitstaand geld beheren en de wisselkoersen van valuta opvolgen  Info block
- Voert financiële wisseltransacties uit volgens de geldende wisselkoersen
- Maakt gebruik van verschillen in wisselkoersen op de geldmarkten (arbitrage)  Info block
Kennis van thesauriebeheer  Info block
De conformiteit van de behandeling van beursverrichtingen volgens de procedures van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten controleren en correctieve maatregelen nemen  Info block
- Houdt zich aan de MiFID-richtlijn en de richtlijnen van de onderneming
- Waakt over de eenvormigheid van beurstransacties
- Controleert of aan alle wettelijke vereisten is voldaan (informatieplicht, …)
- Wijst medewerkers op foute handelingen en stuurt bij
- Verduidelijkt interne procedures en past ze aan bij problemen
- Brengt de bevoegde persoon of dienst op de hoogte bij een vermoeden van fraude  Info block
Kennis van reglementering financiële markten  Info block
Technische steun verlenen aan collega's (verantwoordelijke financieringen, ...) bij complexe producten (uitgave van effecten, obligatielening, ...)  Info block
- Deelt kennis en ervaring met collega’s
- Bespreekt de behandeling van complexe dossiers
- Voert berekeningen uit (rendementen, benchmarks, …) en schat risico’s in op vraag van collega’s  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Investeringsbedrijf  Info block
Beursgenoteerd bedrijf  Info block
Financiële instelling  Info block
Onderneming voor vermogensbeheer  Info block
Financiële sector  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij banken, beursmakelaars, investeringsbedrijven, in overleg met verschillende diensten (financiële analyse, backoffice, ...) en andere betrokkenen (portefeuillebeheerders, klanten, ...). Je werkzaamheden variëren naargelang de markt (Forex, valutamarkt, …) en de structuur van de instelling (bank, investeringsbedrijf, ...). Soms werk je met flexibele werktijden.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Frontoffice financiële markten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder moeten tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten ingeschreven zijn in het register van de toezichthoudende autoriteit (FSMA – Financial Services and Markets Authority), zoals vastgelegd in de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.
Voor het beroep van effectenmakelaar bestaat een erkende beroepstitel (KB van 11 juli 2003 betreffende de Erkenningsraad voor effectenmakelaars en de titel van effectenmakelaar).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3311