Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
C130201  Info block
Back- en middle office financiële markten  Info block
Andere benamingen
Agent backoffice (m/v)  Info block
Agent middle office (m/v)  Info block
Backoffice medewerker financiële verrichtingen (m/v)  Info block
Beheerder middle office (m/v)  Info block
Beheerder operaties op de financiële markten (m/v)  Info block
Expert backoffice (m/v)  Info block
Expert middle office (m/v)  Info block
Hoofd backoffice (m/v)  Info block
Medewerker backoffice (m/v)  Info block
Medewerker middle office (m/v)  Info block
Verantwoordelijke backoffice (m/v)  Info block
Verantwoordelijke middle office (m/v)  Info block
Beheerder back- en middle office financiële markten (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert de opvolging, controle en registratie van verrichtingen op financiële markten (valuta, effecten, ...) volgens de kwaliteitsprocedures van de instelling en de bank- en financiële reglementering.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: procedures bepalen voor de behandeling van marktverrichtingen, de kwaliteit van administratieve procedures opvolgen, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Beheerinstrumenten voor marktverrichtingen (overdracht, bevestiging, afwikkeling, …) bijwerken na actualisatie van referentiesystemen (effecten, portefeuilles, emittenten, …)  Info block
- Volgt de markten op (aantal verhandelde effecten bij een emittent, aantal aandelen per aandeelhouder, ...)
- Registreert verhandelde effecten (gegevens over emittenten, kopers/verkopers, ...)
- Houdt gegevens up-to-date
- Gebruikt geïntegreerde beheerprogramma’s  Info block
Kennis van typologie van systemen voor afwikkeling  Info block
Kennis van reglementering financiële markten  Info block
De dagelijkse resultaten bepalen per product of productlijn (aandelen, renteproducten, ...) en evolutiecurven opstellen  Info block
- Volgt beurs- en wisselkoersen op
- Volgt gespecialiseerde benchmarks op per type beleggingsproduct
- Analyseert financiële indicatoren
- Maakt financiële berekeningen (rendementen, ...)
- Stelt statistieken en prognoses op
- Gebruikt statistische software  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Boekhoudkundige registraties van marktverrichtingen verifiëren en verschillen met de rapportering van beurshandelaars of effectenmakelaars corrigeren  Info block
- Controleert of de nodige gegevens werden geregistreerd
- Vergelijkt de geregistreerde gegevens met de rapportages van verschillende partijen
- Analyseert verschillen of fouten en stuurt bij
- Gebruikt boekhoudkundige programma’s
- Past boekhoudkundige principes toe  Info block
Kennis van algemene boekhouding  Info block
Portefeuilles van financiële activa continu waarderen  Info block
- Volgt gegevens op over niet op een beurs verhandelde financiële activa (verkoopprijs, ...)
- Berekent op regelmatige basis de waarde van niet op een beurs verhandelde financiële activa
- Houdt gegevens up-to-date  Info block
Kennis van waarderingsmethodes  Info block
De afwikkeling (betalingsbericht, controle van de afwikkeling, …) en verrichtingen op effecten (couponbetaling, betaling van dividend, ...) beheren  Info block
- Stelt financiële documenten en mededelingen op en bezorgt ze aan de betrokken partijen
- Betaalt verschuldigde bedragen uit (dividenden, couponbetaling, ...)
- Houdt registers van afwikkeling en uitgevoerde verrichtingen bij  Info block
Kennis van kenmerken van financiële producten  Info block
Kennis van reglementering financiële markten  Info block
Controleren of de limieten van de aangegane bedragen nageleefd worden door de beurshandelaars en corrigerende maatregelen treffen  Info block
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de onderneming
- Volgt het beheer van financiële activa op
- Gaat na of de uitgevoerde verrichtingen voldoen aan het mandaat
- Brengt de bevoegde persoon of dienst op de hoogte bij een overschrijding van het mandaat of een vermoeden van fraude
- Stelt wijzigingen voor om het beheer van financiële activa in lijn te brengen met de richtlijnen  Info block
Kennis van controleratio's  Info block
Kennis van reglementering financiële markten  Info block
Kennis van wetgeving op financieel risicobeheer  Info block
Periodieke rapportages opstellen over beheer, resultaten, ...  Info block
- Houdt gegevens bij over resultaten, rendementen, benchmarks, ... en verwerkt ze in periodieke rapportages en statistieken
- Maakt financiële en technische gegevens over op vraag van de toezichthouder
- Gebruikt statistische software  Info block
Kennis van financiële markteconomie  Info block
Kennis van reglementering financiële markten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is:
Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)  Info block
Procedures voor de behandeling van marktverrichtingen bepalen en toepassen (bevestiging van doorgegeven orders, afwikkeling van producten, ...)  Info block
- Houdt zich aan de wetgeving en de richtlijnen van de onderneming
- Legt procedures en werkmethodes vast of past ze aan (verbetering van de dienstverlening, wijziging van de regelgeving, …)
- Begeleidt medewerkers bij de invoering van nieuwe procedures en werkmethodes  Info block
Kennis van behandelingsprocedures van verrichtingen op effecten  Info block
De conformiteit van de behandeling van beursverrichtingen volgens de procedures van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten controleren en correctieve maatregelen nemen  Info block
- Houdt zich aan de MiFID-richtlijn en de richtlijnen van de onderneming
- Waakt over de eenvormigheid van beurstransacties
- Controleert of aan alle wettelijke vereisten is voldaan (informatieplicht, …)
- Wijst medewerkers op foute handelingen en stuurt bij
- Verduidelijkt interne procedures en past ze aan bij problemen
- Brengt de bevoegde persoon of dienst op de hoogte bij een vermoeden van fraude  Info block
Kennis van reglementering financiële markten  Info block
Commerciële relaties opvolgen met klanten die orders geven, aandeelhouders, ...  Info block
- Past commerciële technieken toe
- Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand
- Gebruikt verschillende kanalen om met klanten in contact te komen (mail, telefoon, sociale media, …)  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Wettelijke verklaringen opstellen (onderhandelbare effecten en schuldvorderingen bij de Nationale Bank, verrichtingen bij de Thesaurie, ...)  Info block
- Volgt administratieve procedures en richtlijnen
- Gebruikt standaarddocumenten en volgt de huisstijl
- Controleert of aan wettelijke vereisten is voldaan  Info block
Kennis van reglementering financiële markten  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
De kwaliteit van behandelingsprocedures van marktverrichtingen opvolgen (termijnen, tracking error, ...)  Info block
- Gaat na of wetgeving, procedures, termijnen en mandaten worden gerespecteerd bij de behandeling van marktverrichtingen
- Gaat na of de vooropgestelde resultaten worden behaald (tracking error, ...)  Info block
Kennis van behandelingsprocedures van verrichtingen op effecten  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Jobmobiliteit: Verwante beroepen
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Investeringsbedrijf  Info block
Beursgenoteerd bedrijf  Info block
Financiële instelling  Info block
Onderneming voor vermogensbeheer  Info block
Financiële sector  Info block
Werkomgeving
Je werkt bij beursgenoteerde bedrijven, investeringsbedrijven of banken, in overleg met verschillende partijen (traders, onderhandelaars, ...). Soms maak je internationale verplaatsingen. Je werkzaamheden variëren naargelang de sector (waardepapieren, derivaten, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Back- en middle office financiële markten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3311