Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
C150101  Info block
Vastgoedbeheer  Info block
Andere benamingen
Beheerder vastgoed (m/v)  Info block
Leidinggevende beheer van vastgoedpatrimonium (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van key accounts vastgoed (m/v)  Info block
Hoofd van kantoor voor verhuur van vastgoed (m/v)  Info block
Hoofd van afdeling vastgoedbeheer (m/v)  Info block
Technisch adviseur vastgoed (m/v)  Info block
Directeur van huisvestingsmaatschappij (m/v)  Info block
Zaakvoerder voor huur en verhuur van vastgoed (m/v)  Info block
Directeur van vastgoedbeheer (m/v)  Info block
Directeur voor huur en verhuur van vastgoed (m/v)  Info block
Directeur immobiliënzaken (m/v)  Info block
Directeur vastgoedpatrimonium (m/v)  Info block
Vastgoeddirecteur (m/v)  Info block
Beheerder van mede-eigendom (m/v)  Info block
Beheerder van gebouwengeheel (m/v)  Info block
Beheerder van vastgoedportefeuille (m/v)  Info block
Gebouwenbeheerder (m/v)  Info block
Manager-beheerder van mede-eigendom (m/v)  Info block
Beheerder van vastgoedpatrimonium (m/v)  Info block
Manager-beheerder van vastgoedportefeuille (m/v)  Info block
Inspecteur vastgoedbeheer (m/v)  Info block
Inspecteur beheer vastgoed (m/v)  Info block
Hoofd van mede-eigendom (m/v)  Info block
Hoofd Regie der Gebouwen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke lokaal kantoor sociale huisvesting (m/v)  Info block
Verantwoordelijke lokaal verhuurkantoor (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor het beheer van een gebouwengeheel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor het beheer van te verhuren gebouwengeheel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke mede-eigendom (m/v)  Info block
Verantwoordelijke gebouwengeheel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke vastgoedpatrimonium (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor vastgoedsite (m/v)  Info block
Syndicus gebouw (m/v)  Info block
Syndicus mede-eigendom (m/v)  Info block
Syndicus voor sociale huisvesting (m/v)  Info block
Rentmeester (m/v)  Info block
Rentmeester residentieel vastgoed (m/v)  Info block
Rentmeester commercieel vastgoed (m/v)  Info block
Definitie
Beheert één of meerdere vastgoedsite(s). Wendt technische, administratieve, financiële en boekhoudkundige middelen aan voor het behoud of de verbetering van het vastgoedpatrimonium. Werkt volgens de wetgeving.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team coördineren of een organisatie leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De strategie voor het beheer van het woningbestand bepalen en aanwenden (huur, kosten, huurovereenkomsten, onderhoud, bewoners, ...)  Info block
- Verstrekt informatie over het rentmeesterschap of beheer van de vereniging in mede-eigendom
- Maakt afspraken met de klant
- Bezichtigt het pand in functie van het beheer
- Adviseert over een optimaal beheer of rendement van het onroerend goed
- Maakt op, bespreekt en sluit het beheerscontract af
- Verzamelt alle gegevens en documenten in een dossier en houdt dit actueel
- Gebruikt vastgoedsoftware  Info block
Kennis van vastgoedrecht  Info block
Kennis van de wet inzake mede-eigendom  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
De onderhoudswerkzaamheden, renovatie, sanering, bouw of inrichting van het vastgoedpatrimonium vaststellen en plannen  Info block
- Adviseert om verbeteringen aan te brengen of renovatiewerken uit te voeren
- Vangt klachten of problemen op
- Creëert informatiekanalen voor contacten tussen de gebruiker en de syndicus of contacten met de leden (mede-eigenaars) van de beheerraad
- Controleert periodiek zelf de staat van het gebouw en van (bepaalde onderdelen van) de installaties
- Evalueert de mogelijkheden
- Brengt de eigenaar of de bestuursverantwoordelijke van het gebouw
op de hoogte en overlegt over de mogelijkheden  Info block
Basiskennis van architectuur  Info block
Kennis van bouweconomie  Info block
Kennis van de wet inzake mede-eigendom  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Kennis van energieprestatiewetgeving (EPB-decreet)  Info block
De technische, juridische en financiële haalbaarheid van een project evalueren en bestuderen  Info block
- Schat zelf de kosten van werken in of laat dit doen door een expert
- Maakt een kosten-baten analyse  Info block
De voorbereiding van de werkzaamheden aansturen
De bedrijven, aannemers, ... selecteren  Info block
- Maakt zelf een bestek op of besteedt deze opdracht uit aan een specialist
- Selecteert potentiële (geregistreerde) aannemers en vraagt offertes op
- Volgt de lopende prijsaanvragen en de binnengekomen offertes op
- Vergelijkt de prijzen en brengt op basis hiervan een advies uit
- Bespreekt de offertes met de eigenaar of met de bestuursverantwoordelijke van het gebouw volgens het reglement van mede-eigendom
- Bespreekt de meest gunstige offerte met de betreffende aannemer
- Sluit het contract af na een beslissing van de eigenaar of de algemene vergadering
- Plaatst de bestelling of laat de offerte uitvoeren  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van de wet inzake mede-eigendom  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De werken tot de oplevering opvolgen en controleren  Info block
- Controleert werken ter plaatste
- Woont de oplevering bij
- Betaalt leveranciers of aannemers  Info block
Basiskennis van architectuur  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van bouweconomie  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Onderhoudscontracten van het vastgoedpatrimonium beheren en opvolgen  Info block
- Sluit het contract af na een beslissing van de eigenaar of de algemene vergadering
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de contractvoorwaarden  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van de wet inzake mede-eigendom  Info block
Kennis van vastgoedrecht  Info block
Maatregelen nemen ten gevolge van klachten of problemen (geschillen, inningen, ...)  Info block
- Communiceert over alles wat de eigendommen in rentmeesterschap of vereniging in mede-eigendom betreft via briefwisseling, mail of telefoon  Info block
Kennis van de wet inzake mede-eigendom  Info block
Kennis van geschillenreglement  Info block
Budgetten opvolgen
De boekhoudkundige, juridische, fiscale, ... documenten invullen  Info block
- Beheert de huurgelden en –lasten van de eigenaars of de financiële middelen van de vereniging van mede-eigendom
- Verrekent de commissie of beheererelonen
- Verwerkt verrichtingen boekhoudkundig
- Volgt de achterstallige betalingen op en treft de nodige maatregelen (rappels versturen, telefoneren, advocaat aanstellen, …)
- Houdt alle stukken bij en klasseert ze (facturen, rekeninguittreksels, …)  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van de wet inzake mede-eigendom  Info block
Kennis van vastgoedrecht  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Vastgoed beheren:
Gebouwen in mede-eigendom  Info block
Gebouwen in mede-eigendom met moeilijkheden  Info block
Gronden  Info block
Bedrijfsgebouwen  Info block
Vakantie- en vrijetijdswoningen  Info block
Sociale woningen, woningen met lage huur  Info block
Residentieel vastgoed  Info block
Advies verlenen over de waarde van vastgoed
De aankoop, overdracht of verhuur uitvoeren (bod, compromis voor aankoop of verkoop, koopbelofte, ...)  Info block
- Doet suggesties omtrent de verkoop van het huidige pand en de aankoop van een ander pand
- Onderhandelt en bemiddelt tussen koper of huurder en verkoper of verhuurder om tot een overeenkomst te komen
- Stelt een type-overeenkomst op en past deze aan, conform de reglementering
- Begeleidt de ondertekening van de verkoops- of verhuurovereenkomst
- Stelt oplossingen voor bij problemen
- Verstrekt informatie over de verdere stappen
- Werkt samen met de betrokken instanties tot bij de ondertekening van de notariële akte (notaris, hypotheekverstrekker, ...)
- Laat de huurovereenkomst registreren bij het registratiekantoor  Info block
Kennis van fiscale wetgeving vastgoed  Info block
Kennis van energieprestatiewetgeving (EPB-decreet)  Info block
Kennis van antiwitwaswetgeving  Info block
Algemene vergaderingen van mede-eigenaars organiseren
Beslissingen en uitvoering van het reglement van mede-eigendom opvolgen  Info block
- Roept de algemene vergadering per aangetekend schrijven bijeen ten minste 15 dagen voor de datum van de vergadering, tenzij een eigenaar individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd met een ander communicatiemiddel
- Woont de jaarlijkse algemene vergadering (voor appartementen in mede-eigendom) bij
- Licht de werkmethode en de aangeboden dienstverlening toe op de algemene vergadering
- Maakt een planning voor alle vergaderingen van alle gebouwen
- Legt lijsten aan van de stem houdende mede-eigenaars
- Stelt de agenda op voor de algemene vergadering en de raad van mede-eigendom
- Verzendt tijdig de uitnodigingen aan de stem houdende mede-eigenaars
- Deelt de datum mee van de vergadering aan de houders van zakelijk en/of persoonlijk recht en neemt hun vragen of opmerkingen mee naar de algemene vergadering
- Laat de aanwezigheidslijst ondertekenen en neemt de volmachten in ontvangst
- Overhandigt de stembrieven
- Licht de agenda van de algemene vergadering of de raad van mede-eigendom toe en beantwoordt vragen
- Houdt stemronde(s) voor het nemen van beslissingen en berekent de stemresultaten
- Maakt verslag van de algemene vergadering of de raad van mede-eigendom en maakt dit over aan de betrokken partijen
- Ziet toe op de samenstelling van de raad van mede-eigendom  Info block
Instaan voor het financieel beheer in mede-eigendom  Info block
- Opent een VM-rekening
- Maakt een eigendoms- en een kostentabel op met alle mogelijke verdeelsleutels
- Stelt een globale kostenbegroting op en bepaalt aan de hand daarvan het werkkapitaal
- Stelt een afschrijvingstabel op en bepaalt aan de hand daarvan het reservekapitaal
- Verleent advies inzake financieringsmogelijkheden en overlegt over eventuele beleggingen
- Vraagt voorschotten en provisies op
- Volgt de ontvangen voorschotten en provisies op
- Betaalt de facturen van de vereniging in mede-eigendom
- Verdeelt de kosten over de verschillende eigenaars en maakt de individuele kostenafrekeningen op
- Analyseert de evolutie van de kosten  Info block
Kennis van financieel beheer  Info block
Kennis van de regelgeving  Info block
Instaan voor het financieel beheer in rentmeesterschap  Info block
- Opent een derdenrekening
- Maakt de individuele kostenafrekeningen op
- Stelt de facturen aan de huurder op en stuurt ze door (huurgelden, voorschotten of provisies, periodieke of jaarlijkse algemene kosten, afrekeningen, onroerende voorheffing (indien wettelijk toegelaten en contractueel voorzien), taksen en herstellingen die ten laste van de huurder vallen)
- Volgt de ontvangen huurgelden en ander betalingen op
- Schrijft de huurgelden over naar de eigenaars
- Stelt de facturen die contractueel ten laste van de eigenaar vallen op en stuurt ze door
- Voert de jaarlijkse huurindexatie uit  Info block
Kennis van financieel beheer  Info block
Kennis van de regelgeving  Info block
Verhuren van het vastgoed volgens de rechten en plichten van eigenaars en huurders (huurovereenkomsten, geschillen, ...)  Info block
- Stelt een nieuwe huurovereenkomst op en begeleidt de ondertekening ervan
- Volgt de lopende huurovereenkomsten op om de nodige aanpassingen, opzeggingen, verlengingen of vernieuwingen te doen
- Ziet toe op het naleven van de wettelijke en contractuele verplichtingen door de huurder (uitvoeren van huurderherstellingen, ...)
- Vertegenwoordigt de eigenaars in een rechtsprocedure tegen in gebreke blijvende huurders  Info block
Verzekeringsovereenkomsten (actualiseren, verbintenis en opdracht tot betaling, ...) en schadegevallen (verklaring, berekening, terugbetaling, ...) opvolgen en beheren  Info block
- Wint advies en informatie in over verzekeringsproducten en -diensten
- Volgt op of de verzekeringsbehoeften continu zijn gedekt
- Verwittigt tijdig de verzekeringsmaatschappij bij schadegevallen  Info block
Kennis van kenmerken van verzekeringsproducten  Info block
Relaties met een partnernetwerk, lokale overheden, instanties die huurders of eigenaars vertegenwoordigen, ... opbouwen en onderhouden  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Gebruikt online platformen, sociale media, … voor informatiedoorstroom  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Kennis van informaticatechnologieën  Info block
Acties voor personeelsbeheer bepalen en opstarten  Info block
- Werft en selecteert nieuwe medewerkers
- Sluit een arbeidsovereenkomst af met het personeel
- Regelt de verloning van de werknemers via een sociaal secretariaat  Info block
Kennis van personeelsbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vastgoedkantoor  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Huisvestingsmaatschappij  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Vastgoed  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in (semi)openbare huisvestingsmaatschappijen, kantoren voor het beheer van vastgoed (syndicus, rentmeester), organisaties met een woningbestand, ... Je overlegt met verschillende personen en diensten (juridisch, financieel, klanten, bouwondernemingen, lokale overheden, ...). Soms maak je verplaatsingen. De jobinhoud varieert volgens het type organisatie (beheerder van mede-eigendom, bedrijf, openbare onderneming, ...), het type vastgoed (woningen, kantoren, ...) en het type gebouw (flatgebouw, openbaar gebouw, woning, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Vastgoedbeheer. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder is het beroep vastgoedmakelaar wettelijk geregeld bij:
- De wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar
- Het Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3334