Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
C150201  Info block
Vastgoedverhuur  Info block
Andere benamingen
Medewerker plaatsbeschrijvingen (m/v)  Info block
Medewerker huursubsidies (m/v)  Info block
Medewerker verhuur van vastgoed (m/v)  Info block
Medewerker verhuur (m/v)  Info block
Assistent verhuur van vastgoed (m/v)  Info block
Assistent-syndicus vastgoedbeheer (m/v)  Info block
Assistent vastgoedbeheer (m/v)  Info block
Medewerker toewijzing van vastgoed (m/v)  Info block
Medewerker beheer van een gebouwengeheel (m/v)  Info block
Medewerker klantendienst vastgoedverhuur (m/v)  Info block
Medewerker beheer vastgoedverhuur (m/v)  Info block
Medewerker inbreukprocedures vastgoed (m/v)  Info block
Medewerker kwitantie (m/v)  Info block
Werknemer beheer van mede-eigendom (m/v)  Info block
Werknemer vastgoedbeheer (m/v)  Info block
Administratief vastgoedbeheerder (m/v)  Info block
Beheerder van winkelcentrum (m/v)  Info block
Beheerder van gebouwen (m/v)  Info block
Klantenverantwoordelijke vastgoed voor verhuur (m/v)  Info block
Verantwoordelijke beheer van vastgoed voor verhuur (m/v)  Info block
Sectorverantwoordelijke vastgoed voor verhuur (m/v)  Info block
Verantwoordelijke vastgoed voor verhuur (m/v)  Info block
Verantwoordelijke secretariaat gebouwengeheel (m/v)  Info block
Verantwoordelijke secretariaat syndicus vastgoedbeheer (m/v)  Info block
Medewerker rentmeester (m/v)  Info block
Medewerker rentmeesterschap (m/v)  Info block
Definitie
Werkt mee aan het verhuren van een portefeuille van onroerende goederen en voert het administratieve beheer van het onderhoud, de schoonmaak, de hygiëne en de technische veiligheid uit. Ziet toe op een coherente en kwalitatieve dienstverlening aan de klanten en een goede relatie met de verhuurder. Geeft eerstelijns informatie aan verschillende betrokkenen (huurders, aannemers, personeel werkzaam op de vastgoedsite, ...).
Een bijkomende activiteit kan zijn: personeel voor tewerkstelling op de vastgoedsite aanwerven en opleiden (bewakers, onderhoudspersoneel, conciërges).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Huuraanvragen analyseren, de bezetting van woningen opvolgen
Voorstellen doen voor toekenning van woningen  Info block
- Onthaalt klanten op het kantoor en telefonisch
- Gaat de noden van de klant na
- Verzamelt gegevens en achtergrondinformatie
- Legt de stappen voor het verkrijgen van huisvesting(steun) uit (aanvraagformulieren, documenten, waarborg, …)
- Identificeert het type, de grootte, de staat en locatie van de huisvesting die kan aangeboden worden
- Vraagt akkoord van de klant
- Brengt vraag en aanbod samen en begeleidt de transactie
- Ondersteunt klanten bij het invullen van aanvraagformulieren
- Geeft klachten door
- Beheert een wachtlijst
- Maakt afspraken voor en begeleidt bezoeken ter plaatse indien nodig
- Gaat na waarom klanten een voorgesteld vastgoed weigeren
- Volgt wijzigingen in de situatie van de klant op in functie van wijzigende noden
- Gebruikt vastgoedsoftware  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van huurreglementering  Info block
Kennis van regels voor het onthaal  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van technieken voor informatiebeheer  Info block
Kennis van antidiscriminatiewetgeving  Info block
Huurovereenkomsten van onroerende goederen opstellen
De inning van huur en kosten administratief opvolgen (bewijs van betaling, procedure opstarten in geval van niet-betaling, ...)  Info block
- Stelt een nieuwe huurovereenkomst op en begeleidt de ondertekening en registratie ervan
- Volgt de lopende huurovereenkomsten op om aanpassingen, opzeggingen, verlengingen of vernieuwingen te doen
- Kijkt dossiers na op hun volledigheid
- Ziet toe op het naleven van de wettelijke en contractuele verplichtingen door de huurder (uitvoeren van huurderherstellingen, brandverzekering, huurwaarborg, …)
- Bewaakt het huurrendement door jaarlijkse indexaties toe te passen en door binnen de wettelijke en contractuele mogelijkheden aanpassingen aan de huurprijs en het kostenforfait door te voeren
- Stelt de facturen aan de huurder op en stuurt ze door (huurgelden, voorschotten of provisies, periodieke of jaarlijkse algemene kosten afrekeningen, onroerende voorheffing (indien wettelijk toegelaten en contractueel voorzien), taksen en herstellingen die ten laste van de huurder vallen)
- Zorgt voor de facturatie van de commissielonen indien nodig
- Volgt de ontvangen huurgelden en ander betalingen op
- Vertegenwoordigt de eigenaar in een rechtsprocedure tegen in gebreke blijvende huurders
- Organiseert het ontvangen en inleveren van sleutels  Info block
Kennis van huurreglementering  Info block
Kennis van vastgoedrecht  Info block
Kennis van methodes voor huurberekening en -aanpassing  Info block
Kennis van procedures bij schuldengeschillen  Info block
Kennis van procedures voor vastgoedtransacties  Info block
Kennis van technieken voor administratief beheer  Info block
Huurders actuele informatie geven
Antwoorden op de vragen en klachten van klanten  Info block
- Verzorgt de klantenportefeuille
- Verzorgt de etalage van het kantoor
- Gaat op een vriendelijke en behulpzame manier om met de klant
- Verzamelt voor de klant relevante informatie over de dienstverlening en huisvestingsreglementering
- Informeert de klant correct en volledig
- Legt uit waarom de organisatie geen antwoord kan bieden op bepaalde noden en verwachtingen
- Erkent klachten en klaart ze uit
- Gaat na of de klacht tot de verantwoordelijkheid van de organisatie dan wel tot deze van de klant behoort
- Wijst klanten door of neemt actie opdat de klacht aangepakt wordt
- Brengt een bezoek ter plaatse om klachten te identificeren
- Geeft prioriteit aan dringende klachten en aan deze veroorzaakt door fouten in de dienstverlening  Info block
Kennis van bemiddelingstechnieken  Info block
Kennis van huurreglementering  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van energieprestatiewetgeving (EPB-decreet)  Info block
Meewerken aan de planning en uitvoering van herstellings- of renovatiewerken  Info block
- Identificeert en noteert problemen met betrekking tot het vastgoed
- Identificeert de nood aan een inspectie door een specialist wanneer de aard van het probleem niet geheel duidelijk is
- Beoordeelt de resultaten van de inspectie inclusief advies van experten indien nodig
- Gaat na wie de verantwoordelijkheid voor de werken draagt en komt tot een overeenkomst
- Organiseert reparaties en onderhoudswerken
- Voorziet in sleutels of maakt afspraken met de klanten rond toegang
- Werkt volgens procedures van de organisatie en reglementering  Info block
Kennis van de wet inzake mede-eigendom  Info block
Kennis van huurreglementering  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van vastgoedrecht  Info block
Kennis van energieprestatiewetgeving (EPB-decreet)  Info block
De kost van onderhouds- of herstellingswerken van het vastgoedpatrimonium inschatten
Offerte-aanvragen voorbereiden  Info block
- Laat een bestek opmaken
- Selecteert potentiële (geregistreerde) aannemers en vraagt offertes op
- Volgt de lopende prijsaanvragen en de binnengekomen offertes op
- Vergelijkt de prijzen en brengt op basis hiervan een advies uit
- Bespreekt de offertes binnen de organisatie
- Bespreekt de meest gunstige offerte met de betreffende aannemer
- Plaatst de bestelling of laat de offerte uitvoeren  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van huurreglementering  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van vastgoedrecht  Info block
Opvolg- en activiteitengegevens registreren
De informatie doorgeven aan de betrokken dienst  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Verzamelt, controleert en houdt gegevens en documenten up-to-date
- Onderneemt actie wanneer de vereiste informatie niet voorhanden is
- Gaat vertrouwelijk om met informatie
- Beheert informatie volgens de procedures van de organisatie en de reglementering  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van registratietechnieken  Info block
Kennis van informaticatechnologieën  Info block
Kennis van antiwitwaswetgeving  Info block
Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Vastgoed beheren:
Gebouwen in mede-eigendom  Info block
Bedrijfsgebouwen  Info block
Vakantie- en vrijetijdswoningen  Info block
Sociale woningen, woningen met lage huur  Info block
Plaatsbeschrijvingen opmaken, woningen bezoeken en eventuele werkzaamheden berekenen  Info block
- Maakt afspraken voor en brengt bezoeken ter plaatse
- Noteert alle gebreken en beschadigingen in detail
- Vergelijkt de huidige staat van het vastgoed met de voorgaande aan de hand van de plaatsbeschrijving
- Neemt eventuele huurschade op
- Ontvangt en stelt de huurwaarborg vast
- Geeft de waarborg vrij na aftrek van eventuele kosten  Info block
Kennis van waarderingsmethodes  Info block
Bezoeken ter preventie van risico’s en onveilige situaties uitvoeren
Afwijkingen vaststellen  Info block
- Maakt verslag van een inspectie ter plaatse
- Volgt de veiligheids- en gezondheidsregels bij plaatsbezoek  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
Informatiesystemen voor interventies op de site opvolgen en actualiseren (uitrustingen, meters, ...)  Info block
De bewakers, het onderhoudspersoneel, technisch personeel sensibiliseren over de veiligheids-, onderhoudsvoorschriften en vereisten inzake verzameling van afval  Info block
- Licht regels en afspraken van de organisatie toe
- Geeft waar nodig extra uitleg  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Levert eventueel en op vraag van de verantwoordelijke een specifieke bijdrage aan het personeelsbeheer  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
De administratie van het personeel werkzaam ter plaatse organiseren (vakantiedagen, vervanging, planning, ...)  Info block
- Houdt personeelsgegevens bij  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Meewerken aan promotieacties  Info block
- Neemt foto’s of videobeelden
- Verwerkt foto- of videomateriaal in affiches, websites, …
- Houdt de vraag en aanbod op een website bij
- Hangt affiches op aan het te verkopen of verhuren pand
- Stelt advertenties op en geeft ze door aan nationale tijdschriften, regionale kranten, huis-aan-huisbladen, via regionale televisie, op portal sites, …
- Werkt mee aan een vastgoedkrant of nieuwsbrief  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van technieken voor informatiebeheer  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Kennis van informaticatechnologieën  Info block
Jobmobiliteit: Met tussenstap
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Vastgoedkantoor  Info block
Huisvestingsmaatschappij  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Vastgoed  Info block
Werkomgeving
Je werkt in (semi)openbare huisvestingsmaatschappijen, kantoren voor het beheer van vastgoed (syndicus, rentmeester), vastgoedkantoren, organisaties met een woningbestand, ... Je overlegt met verschillende personen en diensten (juridische dienst, human resources, klanten, dienstverleners, ...). Soms maak je verplaatsingen (bezoeken, vergaderingen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Vastgoedverhuur. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3334