Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
C150301  Info block
Management vastgoedprojecten  Info block
Andere benamingen
Assistent vastgoedprojecten (m/v)  Info block
Assistent vastgoedpromotie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor vastgoedstudies (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor vastgoedzaken (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor uitbreiding van vastgoed (m/v)  Info block
Verantwoordelijke vastgoedproject (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor sociale huisvestingsprojecten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke vastgoedacties (m/v)  Info block
Verantwoordelijke vastgoednieuwbouw (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor prospectie en ontwikkeling bouwgronden (m/v)  Info block
Projecteider vastgoed (m/v)  Info block
Bouwer van eengezinswoningen (m/v)  Info block
Attaché projectontwikkelaar bouwgronden (m/v)  Info block
Directeur vastgoedontwikkeling (m/v)  Info block
Directeur bouwwerken (m/v)  Info block
Directeur projectontwikkeling (m/v)  Info block
Directeur nieuwe vastgoedprojecten (m/v)  Info block
Directeur vastgoedinvesteringen (m/v)  Info block
Directeur vastgoedprojecten (m/v)  Info block
Beheerder van vastgoedprojecten (m/v)  Info block
Inspecteur bouwgronden (m/v)  Info block
Verkavelaar (m/v)  Info block
Projectontwikkelaar vastgoed (m/v)  Info block
Onderhandelaar bouwgronden (m/v)  Info block
Manager van vastgoedprojecten (m/v)  Info block
Medewerker vastgoedprojecten (m/v)  Info block
Vastgoedpromotor-bouwpromotor (m/v)  Info block
Aankoper bouwgronden (m/v)  Info block
Bemiddelaar vastgoedprojecten (m/v)  Info block
Aankoper-onderhandelaar bouwgronden (m/v)  Info block
Verantwoordelijke ontwikkeling bouwgronden (m/v)  Info block
Verantwoordelijke ontwikkeling en uitbreiding van vastgoed (m/v)  Info block
Verantwoordelijke uitbreiding van gronden (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor nieuwe vastgoedprojecten (m/v)  Info block
Promotor vastgoedproject (m/v)  Info block
Projectverantwoordelijke stadsvernieuwing (m/v)  Info block
Verantwoordelijke bouwgronden (m/v)  Info block
Verantwoordelijke bouwgrondprojecten (m/v)  Info block
Verantwoordelijke woningen-huisvesting (m/v)  Info block
Projectverantwoordelijke renovatie van vastgoed (m/v)  Info block
Definitie
Superviseert de technische, financiële, administratieve haalbaarheidsstudies van vastgoedprojecten en -programma's op basis van de behoeften van een potentieel cliënteel of een gemeenschap. Staat in voor de lancering en het precommercialiseren van de vastgoedprojecten. Werkt volgens de reglementering, de deadlines en de doelstellingen naar rentabiliteit. Coördineert de verschillende stappen van het vastgoedproject: ontwerp (studie, opstellen van het dossier, ...), keuze van aannemers, bouw, oplevering van de werken.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: bouwterreinen prospecteren, een team coördineren, een organisatie leiden of de verantwoordelijke vastgoedproject assisteren (opvolgen reserveringscontracten, fondsen opvragen, werkzaamheden opvolgen, leveringen voorbereiden, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De evolutie van de vastgoed- en bouwmarkt opvolgen en analyseren  Info block
- Raadpleegt marktinformatiebronnen en databasebestanden
- Bezoekt studiedagen, vakbeurzen, …
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit  Info block
Kennis van vakjargon  Info block
Kennis van vastgoedrecht  Info block
Kennis van de structuur van de vastgoedsector  Info block
Kennis van de structuur van de vastgoedpromotie  Info block
De markt verkennen (bouwterreinen en onroerende goederen, ... )
De haalbaarheid en rendabiliteit van een project bestuderen  Info block
- Zoekt actief naar vastgoed en bouwterreinen door het verkennen van regio’s
- Beoordeelt een locatie volgens actuele kenmerken en faciliteiten van de buurt
- Beoordeelt een locatie volgens trends en ontwikkelingen die de waarde kunnen beïnvloeden
- Leest en interpreteert de plannen van gebouwen en installaties
- Gaat na wat de mogelijkheden zijn volgens bestemmingsplan en bouwvoorschriften
- Voert voorstudies uit of laat deze uitvoeren (kostenraming, haalbaarheid, energie-efficiëntie, milieu-impact, …)
- Beslist over vastgoedprojecten volgens de mogelijkheden en de noden van potentiële klanten
- Gebruikt vastgoedsoftware  Info block
Kennis van fiscaliteit  Info block
Kennis van vastgoedrecht  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Kennis van energieprestatiewetgeving (EPB-decreet)  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
Kennis van kostprijsberekeningstechnieken  Info block
Kennis van veiligheids- en toegangsvoorschriften van publieke ruimten en gebouwen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Een raming van het budget opstellen
De juridische en financiële constructies opmaken
De administratieve procedures volgen (stedenbouwkundig attest, bouwvergunning, ...)  Info block
- Meet bestaande en te verbouwen gebouwen op, laat ze inbrengen of brengt ze zelf in een plan in
- Neemt de financiële, juridische en commerciële aspecten van het project op
- Bereidt en stelt budgetramingen en cost tracking rapporten voor
- Onderzoekt de technische en financiële gevolgen van de fasering van het bouwproject
- Vraagt alle nodige vergunningen en licenties aan
- Bundelt de officiële formulieren voor de aanvraag en voegt vereiste dossierstukken toe  Info block
Basiskennis van stedenbouwkunde  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van vastgoedrecht  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
Kennis van antiwitwaswetgeving  Info block
De procedures voor de aankoop van het terrein of het onroerend goed uitvoeren  Info block
- Overziet het proces en de verschillende spelers
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Voert onderhandelingen
- Bereidt contracten voor
- Onderhandelt over aanpassingen aan contractuele voorwaarden  Info block
Basiskennis van stedenbouwkunde  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Kennis van de regelgeving  Info block
Werkopdrachten bepalen (aannemers, ingenieurs, ...)
De bedrijven, architecten, aannemers, ... selecteren  Info block
-Deelt het project op in logische stappen
-Plant in functie van de gewenste deadline
-Overlegt met leidinggevend personeel, eigenaars, aannemers of ontwerpers over werkprocedures, constructiemethodes, …
-Stelt een actieprogramma op
-Vraagt offertes aan
-Selecteert leveranciers en aannemers
-Bereidt contracten voor
-Onderhandelt met architecten, consultants, klanten, leveranciers en aannemers over aanpassingen aan contractuele voorwaarden  Info block
Basiskennis van architectuur  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Verschillende betrokkenen en aannemers opvolgen en coördineren (technisch, commercieel, juridisch, studies, bouwheren, ...)  Info block
- Coördineert de activiteiten en de uitvoeringsfases van het project
- Legt plannen en contractuele voorwaarden uit aan de administratieve ploeg, werknemers, klanten, …
- Organiseert, plant en coördineert de constructie en/of het onderhoud van structuren, faciliteiten of systemen
- Werkt samen met diverse technische teams
- Overlegt met leidinggevend personeel, eigenaars, aannemers of ontwerpers over werkprocedures, klachten, problemen, … en onderneemt actie  Info block
Basiskennis van architectuur  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van burgerlijk recht  Info block
Kennis van gerechtelijke procedures  Info block
De uitvoering van het project, de werf en de prestaties controleren
Aanpassingen doorvoeren  Info block
- Ontwikkelt en implementeert een kwaliteitscontroleprogramma
- Bewaakt het respecteren van de termijnen
- Inspecteert en herziet projecten in functie van conformiteit met constructie-, veiligheids- of andere reglementering
- Onderzoekt schade, ongevallen of vertragingen op de werf volgens de procedures en reglementering
- Evalueert contructiemethodes en beoordeelt de kosteneffectiviteit van het project
- Stelt het vastgoed ter beschikking aan de eigenaars of gebruiker  Info block
Basiskennis van architectuur  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
Kennis van vastgoedrecht  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van vakjargon  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van economisch recht  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Openbare instelling (ziekenhuis, school, gevangenis, ...)  Info block
Natuurgebied  Info block
Gebouwen voor landbouw, wijnbouw, bosbouw of landeigendom  Info block
Commerciële gebouwen (winkels, uithangborden, ...)  Info block
Bedrijfsgebouwen (fabrieken, opslagplaatsen, kantoren, ...)  Info block
Gebouwen voor privéhuisvesting (appartementen, huizen, ...)  Info block
Gebouwen voor openbare huisvesting (sociale woningen, ontmoetingscentra, ...)  Info block
Gebouwen van hoge standing  Info block
Technische infrastructuur (spoorweg, haven, luchthaven, ...)  Info block
Inplanting en ontwikkeling van distributienetwerken  Info block
Vakantie- en vrijetijdsgebouwen  Info block
Domein:
Verkavelen  Info block
- Werkt in opdracht van de eigenaars van of geïntereseerden voor een perceel (bouw)grond
- Laat de nodige opmetingen doen voor het verdelen in een aantal loten
- Ontwerpt de bijhorende infrastructuur (wegenaanleg, groenvoorziening, …)
- Brengt of laat het verkavelingsontwerp in plan brengen
- Stelt de nodige documenten op voor het verkrijgen van een verkavelingsvergunning  Info block
Domein:
Sleutelklaar bouwen  Info block
- Werkt voor rekening van derden voor een gekende opdrachtgever
- Staat in voor het aanmaken van de plannen, de samenstelling van het bouwdossier, het verkrijgen van vergunningen voor eengezinswoningen
- Staat in voor het aanbesteden van de werken, de controle op de uitvoering en de rekeningen tot en met de oplevering van eengezinswoningen  Info block
De financiering organiseren
Het gebruik van de fondsen doorheen het project opvolgen  Info block
- Beoordeelt of stelt een financieringsplan op
- Zoekt indien nodig externe investeerders  Info block
Kennis van financieel beheer  Info block
Een onroerend goed aan een klant voorstellen
De klant over de aankoopvoorwaarden informeren  Info block
- Promoot het vastgoed
- Past commerciële technieken toe
- Bespreekt de wensen en financiële mogelijkheden van potentiële kopers
- Geeft informatie over het beschikbare aanbod te koop, kosten bij aankoop (registratierechten, BTW, mogelijke verminderingen, …), leningen en premies
- Begeleidt de bezoeken
- Wekt enthousiasme op bij de klant  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
De verkoop van een onroerend goed in een contract vastleggen en het dossier samenstellen (financieringsplannen, reserveringscontract, verkoopakte, ...)  Info block
- Onderhandelt met de koper om tot een overeenkomst te komen
- Stelt een type-overeenkomst op en past het aan, conform de reglementering
- Begeleidt de ondertekening van de verkoopovereenkomst
- Stelt oplossingen voor bij problemen
- Verstrekt informatie over de verdere stappen
- Werkt samen met de betrokken instanties tot bij de ondertekening van de notariële akte (notaris, hypotheekverstrekker, …)
- Dekt risico’s af met een aansprakelijkheidsverzekering  Info block
Kennis van regels over aansprakelijkheid  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Kennis van deontologie en ethiek  Info block
Toezicht houden op de technische uitvoering van vastgoedprojecten en de werken opleveren (levering bij klant, oproepen van reserves, ...)  Info block
- Inspecteert de werf naar netheid, kwaliteit en juridische en technische verplichtingen uit het lastenboek
- Bepaalt verantwoordelijkheden bij beschadigingen of disfuncties
- Onderhandelt over oplossingen
- Woont de oplevering bij
- Controleert bij de voorlopige oplevering de conformiteit met het technisch dossier en de normering van werken voor erkende organismen (elektriciteit, brand, gas, water, liften, …)
- Organiseert bij negatief advies aanpassingswerken
- Stelt bij de definitieve oplevering de goedkeuring door de betrokken partijen vast
- Betaalt leveranciers of aannemers  Info block
Een stand van zaken van de voortgang van de werken opmaken en de garanties opvolgen (tienjarig, tweejarig, garantie van perfecte voltooiing, ...)  Info block
- Ziet de berekening van de hoeveelheden na
- Ziet de vorderingsstaat van de aannemer na
- Merkt verschillen tussen de uitvoeringsplannen en het werkelijk uitgevoerde op  Info block
Kennis van postinterventiedossier  Info block
Studies en technische werken plannen vóór het begin van de werkzaamheden (grondboring, zuivering, archeologische opgravingen, ...)  Info block
- Doet beroep op specialisten voor het bepalen, uitvoeren, ... van studies en technische werk
- Organiseert de nodige aanbestedingen en offerteaanvragen volgens de wettelijke voorschriften en gewoonten
- Staat in voor het aanbesteden van de werken, de controle op de uitvoering en de rekeningen  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van verzekeringsrecht  Info block
Promotieacties voor vastgoed opzetten  Info block
- Werkt samen met een publiciteitsagentschap
- Werkt in samenspraak een commerciële strategie uit
- Formuleert wensen met betrekking tot stijl van de campagne, doelgroep, budget, timing, …
- Sluit contracten af met adverteerders
- Gebruikt online platformen, sociale media, … voor informatiedoorstroom
- Bewerkstelligt, voor het vastgoed, via renovatie, restauratie, vernieuwing, verbetering, … een meerwaarde voor eigen rekening  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
Kennis van informatietechnologie  Info block
Operaties binnen het vastgoedproject uitvoeren (reserveringscontracten, fondsen opvragen, werkzaamheden opvolgen, leveringen voorbereiden, ...)  Info block
Aanbestedingsdossiers opvolgen (uitgifte van officiële bekendmakingen, opvolging van kandidaturen, ...)  Info block
Een gemeenschap adviseren over het woonbeleid (woningen, huisvesting, stadsvernieuwing, revalorisatie van grondgebied, ...)  Info block
- Treedt dienstverlenend op
- Werkt voor rekening van derden voor een gekende opdrachtgever
- Laat de wettelijke bepalingen op de toegankelijkheid voor mindervaliden toepassen  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Voert de kostencalculatie uit in het kader van het projectbeheer
- Beargumenteert de gemaakte keuzes
- Beheert het toegekende budget
- Werkt kostenefficiënt
- Informeert betrokkenen over de behaalde financiële prestaties
- Doet voorstellen om de inkomsten te vergroten
- Zoekt naar ad hoc of externe financiering
- Neemt verantwoordelijkheid op voor de interne boekhouding  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
(Onderlinge) verzekeringsmaatschappij  Info block
Financiële instelling  Info block
Vastgoed- en bouwpromotor  Info block
Gemengd bedrijf  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Bouw  Info block
Bankwezen  Info block
Vastgoed  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bouwbedrijven, bankinstellingen, bedrijven, bouwpromotoren, gemengde bedrijven, regionale instellingen, ... en in contact met verschillende betrokkenen (architecten, ingenieurs, studiebureaus, instellingen, eigenaars, verzekeraars, ...). Soms maak je verplaatsingen. De jobinhoud varieert volgens de bouwheer (openbaar, privé), de organisatie (lokale overheid, projectontwikkelaar, ...) en het type vastgoed (privé-, bedrijfs-, commercieel, sociaal, ... vastgoed).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Management vastgoedprojecten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3334