Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 30-6-14
E130301  Info block
Leiding geven in de grafische industrie  Info block
Andere benamingen
Atelierchef in de grafische industrie (m/v)  Info block
Opzichter in de grafische industrie (m/v)  Info block
Productiechef in de grafische industrie (m/v)  Info block
Productiechef uitgeverij (m/v)  Info block
Leidinggevende in de grafische industrie (m/v)  Info block
Ploegbaas in de grafische industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke afwerking (m/v)  Info block
Verantwoordelijke drukkerij (m/v)  Info block
Verantwoordelijke routering (m/v)  Info block
Verantwoordelijke prepress (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert de activiteit van één of meerdere teams van operatoren en bedieners van machines voor druk, afwerking en routering, ... Volgt hierbij de veiligheidsvoorschriften, de regelgeving en de productievereisten.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: acties opzetten af aanbevelen voor het optimaliseren van de productie (evolutie van de bewerkingen, de uitrusting, ...).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het productiedossier raadplegen en de haalbaarheid van de productie controleren  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Brengt leveringstermijnen, kosten, kwaliteit en kwantiteit in rekening
- Onderhandelt over het reëel haalbare
- Stelt indien nodig aanpassing of het elders
onder brengen van de productie voor  Info block
Kennis van het grafisch productieproces  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
De productiestappen plannen
De activiteiten verdelen over de werkplaatsen of ploegen
Het personeel over de werkposten verdelen  Info block
- Gebruikt software voor planningsbeheer
- Plant de doorloop van het product in de afdeling (bewerkingen en bewerkingsvolgorde)
- Stelt een werkplanning op volgens de duur en de volgorde van de opdrachten
- Houdt rekening met de vaardigheden van en de werklast voor de medewerkers
- Past de planning en inzet van het personeel aan bij wijzigende omstandigheden  Info block
Kennis van het grafisch productieproces  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
Machines en werktuigen voor de productie uitkiezen en controleren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, schema’s, …)
- Benut de machines optimaal
- Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd af
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Beschrijft afwijkingen en storingen voor de onderhoudstechnicus  Info block
Kennis van druktechnieken  Info block
Kennis van procedures voor routering  Info block
Kennis van technieken voor afwerking  Info block
Kennis van programmeren van machinesturingen  Info block
De bevoorrading van de werkplaatsen, de productielijnen en de machines met materialen controleren  Info block
- Gebruikt softwaresystemen (ERP, CPM, …)
- Houdt gegevens bij over het verbruik van materiaal
- Stemt de hoeveelheid te bestellen materiaal af op de planning en de verwerkingssnelheden  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
Kennis van grondstoffen  Info block
De gegevens over de activiteiten en de productiestoringen analyseren en bijsturingen voorstellen  Info block
- Houdt overzicht op de werkzaamheden op de afdeling
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking (apparatuur, productieproces, …)
- Zoekt naar een oplossing die de planning niet hindert
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Werkt wijzigingen in de productiedossiers uit
- Overlegt over aanpassing van het productieproces
- Verleent de medewerkers hulp en advies bij technische problemen  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Kennis van druktechnieken  Info block
Kennis van programmeren van machinesturingen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
Bestellingen plaatsen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van het grafisch productieproces  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De activiteiten en het administratieve beheer van het personeel opvolgen en controleren  Info block
- Controleert de personeelsgegevens  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van personeelsadministratie  Info block
Basiskennis van sociale wetgeving  Info block
De conformiteit van de productie en de producten controleren of de controles superviseren  Info block
- Voert visuele kwaliteitscontrole uit volgens criteria (aan de hand van een model of proefexemplaar)
- Gebruikt controle-instrumenten en meetapparatuur
- Interpreteert controlegegevens
- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking van de kwaliteit  Info block
Kennis van de eigenschappen van drukdragers  Info block
Kennis van kleurmeting  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Productiestappen superviseren:
Drukken  Info block
Sorteren  Info block
Vormgeven  Info block
Prepress of drukvoorbereiding  Info block
Procedés of technieken:
Digitaal drukken  Info block
- Beoordeelt en bewerkt bestanden met behulp van software (technische bruikbaarheid, tekstcorrecties, beelden, …)
- Stelt de printer in volgens productie- en kwaliteitseisen
- Selecteert papier of materiaal
- Beheert het kleurmanagement
- Beheert updates van de software  Info block
Procedés of technieken:
Flexografie  Info block
- Controleert de flexodrukvorm en signaleert afwijkingen
- Plaatst de drukvormcilinder en de rasterwals
- Regelt de inkttoevoer en de materiaalinvoer, -doorvoer en –uitvoer  Info block
Procedés of technieken:
Diepdruk  Info block
- Controleert de drukcilinder en signaleert afwijkingen
- Plaatst de drukcilinder op de machine
- Beoordeelt de inktconditie en vult inkt bij  Info block
Procedés of technieken:
Offsetdrukken  Info block
- Bereidt de drukplaat voor en plaatst ze in de drukpers (manueel of geautomatiseerd)
- Beoordeelt de inktconditie en monteert inktrollen
- Controleert het rubberdoek
- Stelt de vochtwater menginstallatie in  Info block
Procedés of technieken:
Zeefdrukken  Info block
baans- Kiest een zeefdrukraam met geschikt zeefdrukgaas uit (gaasnummer, fijnheid, …)
- Voorziet het zeefdrukraam van een lichtgevoelige laag
- Stelt infilmapparatuur in of filmt het gaas met een holrakel
- Stelt digitale print- en belichtingsapparatuur in
- Spuit of ontwikkelt zeefdrukvormen  Info block
Procedés of technieken:
Heliografie  Info block
Lithografie  Info block
Stempeldrukken  Info block
Typografie  Info block
Werken met drukpersen en/of -apparatuur:
Rotatiepers met één rol  Info block
Rotatiepers met meerdere rollen  Info block
- Stelt de baanspanning in
- Stelt het papierbaanregister in
- Stelt het vouwapparaat en het uitvoersysteem in
- Voert ingangscontroles uit en stelt bij  Info block
Werken met drukpersen en/of -apparatuur:
Vellenpers  Info block
- Stelt de invoer, doorvoer en uitvoer van vellen in
- Voert aansluitend op het drukken de online- of offlinebewerkingen uit  Info block
Werken met drukpersen en/of -apparatuur:
Een- of tweekleurenpers  Info block
Driekleurenpers  Info block
Vier- en meerkleurenpers  Info block
Complexe machine (inclusief afwerking)  Info block
Machine met digitale bediening  Info block
Geautomatiseerde machine  Info block
Gerobotiseerde installatie  Info block
Grootformaatpers  Info block
De kwaliteit van de drukproef controleren en vergelijken met de bestelling en "goed voor druk" verklaren  Info block
- Beoordeelt de drukproef aan de hand van het voorbeeld, testen, productspecificaties, kwaliteitsrichtlijnen, …
- Merkt afwijkingen op
- Bespreekt de drukproef met de medewerkers
- Geeft instructies voor het bijsturen van de parameters  Info block
Technische en organisatorische oplossingen voor productieverbetering uitwerken  Info block
- Doet voorstellen over de personeelsbezetting
- Doet voorstellen tot verbetering op basis van de kwaliteitscontrole
- Doet voorstellen over bewerkingsmethoden en grondstoffen
- Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van machines
- Doet voorstellen over de aanschaf van nieuw materieel
- Voert aanpassingen door
- Evalueert deze aanpassingen  Info block
Kwaliteitsprocedures uitwerken en aanpassen en de correcte toepassing controleren  Info block
- Legt procedures vast voor het verzamelen, registreren en analyseren van kwaliteitsgegevens
- Superviseert de controle van basisgrondstoffen, productiemiddelen, half afgewerkte en afgewerkte producten  Info block
De naleving van hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften controleren  Info block
- Licht regels en afspraken van de organisatie toe
- Instrueert de medewerkers in het werken volgens hygiëne-, veiligheids-, milieu en kwaliteitsregels
- Werkt indien nodig bijkomende veiligheidsvoorschriften en werkprocedures uit
- Bekijkt samen met een deskundige of er aanpassingen op de afdeling moeten gebeuren
- Volgt de implementatie van deze aanpassingen op  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Boekbinderij  Info block
Drukkerij  Info block
Geïntegreerd atelier  Info block
Uitgeverij  Info block
Prepress bedrijf  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Grafische industrie  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Hanteren van lasten  Info block
Werken in ploegen  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in grafische bedrijven (drukkerij voor groot drukwerk, uitgeverij , krantendrukkerij, zeefdruk- en offsetdrukkerij, bedrijf voor drukafwerking, boekbinderij, prepress bureau, copiecenter, ...) of in een drukkerij in bedrijven. Je werkt samen met verschillende afdelingen (prepress, onderhoud, kwaliteit, afwerking, productie, aankoop, verkoop, ...). Je werk varieert naargelang de sector (groot drukwerk, krantendrukkerij, ...) en de automatiseringsgraad. Je werkt in shiften, in weekends, op feestdagen of 's nachts. Je werkt in een atelier. Je moet soms zware lasten hanteren. Je moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen (veiligheidsschoenen, gehoorbescherming, bril, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Leiding geven in de grafische industrie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Kwalificatiedossier niveau 5 - Productieverantwoordelijke printmedia/crossmedia (m/v)

ISCO-08-code:1321