Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 23-6-16
F110401  Info block
Tekenen-ontwerpen bouw, landschappen en openbare werken  Info block
Andere benamingen
Architectenbediende (m/v)  Info block
Architectenmedewerker (m/v)  Info block
BIM modelleur (m/v)  Info block
Bouwkundig tekenaar (m/v)  Info block
Gebouwtekenaar (m/v)  Info block
Tekenaar binneninrichting (m/v)  Info block
Tekenaar bouw (m/v)  Info block
Tekenaar bouwuitvoering (m/v)  Info block
Tekenaar buiteninrichting (m/v)  Info block
Tekenaar burgerlijke bouwkunde (m/v)  Info block
Tekenaar-controleur bouw (m/v)  Info block
Tekenaar gewapend beton (m/v)  Info block
Tekenaar infrastructuur (m/v)  Info block
Tekenaar-landmeter (m/v)  Info block
Tekenaar-landschapsarchitect (m/v)  Info block
Tekenaar metaal (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper bouw (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper stedenbouw (m/v)  Info block
Tekenaar wegennet en diverse netwerken (m/v)  Info block
Tekenaar openbare werken (m/v)  Info block
Bouwkundig tekenaar monumenten (m/v)  Info block
Architectuurtekenaar (m/v)  Info block
Betontekenaar (m/v)  Info block
Tekenaar van bouwfysische voorzieningen (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper klimaatengineering (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper bouwstudies (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper gewapend beton (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper wegennet en diverse netwerken (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper landschappen (m/v)  Info block
Definitie
Bestudeert en realiseert de plannen of tekeningen voor bouwwerken, renovaties en inrichtingen voor binnen of buiten. Past afgesproken technische en architecturale oplossingen en reglementeringen toe.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Technische gegevens, foto's, juridische elementen, ... verzamelen voor de realisatie van de plannen  Info block
- Gebruikt geografische informatiesystemen (GIS)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt CAD-software
- Gaat na of alle benodigde gegevens voorhanden zijn
- Verzamelt ontbrekende gegevens of vraagt ze op bij externen
- Controleert de juistheid van de gegevens
- Verwerkt en registreert de gegevens  Info block
Basiskennis van architectuur  Info block
Basiskennis van tuin-, park- en landschapsarchitectuur  Info block
Het terrein opmeten of de niveauverschillen, reliëfs, ... bepalen met behulp van topografische documenten, metingen, ...  Info block
- Gebruikt topografische meetapparatuur
- Past het plan aan de werkelijke situatie op de bouwplaats aan  Info block
Kennis van cartografie  Info block
Kennis van meettechnieken  Info block
Kennis van topografie  Info block
Functionele, fysische, afmetings-, structurele of geometrische vereisten voor onderdelen, producten, ... bepalen en berekenen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Werkt op basis van projectinformatie
- Overlegt met collega’s en deskundigen
- Werkt productinformatie en beschrijving van constructiedelen uit en berekent dimensies
- Past normen toe  Info block
Basiskennis van architectuur  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Basiskennis van tuin-, park- en landschapsarchitectuur  Info block
Kennis van materiaalweerstand  Info block
Oplossingen voor constructies, installaties of inrichtingen bepalen op basis van het bestek  Info block
- Controleert bestek, bestektekeningen en projectinformatie op juist- en volledigheid
- Ziet de samenhang met het gehele project
- Bedenkt en weegt constructiealternatieven tegen elkaar af
- Overlegt over oplossingen
 Info block
Kennis van bestek van bijzondere technische clausules  Info block
Schema's, detailtekeningen en plannen van de projecten, installaties en inrichtingen opstellen of aanpassen volgens de normen en vereisten  Info block
- Maakt een basisplan op PC aan
- Werkt de technische beschrijvingen uit
- Maakt berekeningen (volume, gewicht, oppervlakte, …)
- Brengt objecten aan
- Plaatst doorsneden en maten bij de verschillende elementen van de tekening
- Stemt zichten, detaillering en inhoud van de plannen af op hun toepassing
- Wijzigt tekenwerk op basis van opmerkingen, gevraagde aanpassingen, verfijningen, …
- Hergebruikt tekenwerk uit vorige opdrachten
- Koppelt bestanden (modelbestanden, rekenbladen, …)
- Maakt en gebruikt sjabloonbestanden
- Werkt met universele dataformaten (PDF, DXF, IGES, STEP, SAT, …)
- Drukt tekeningen en/of modellen af  Info block
Kennis van bestek van bijzondere technische clausules  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van veiligheidsnormen  Info block
Stuklijsten, specificaties en notities van de plannen bepalen en actualiseren  Info block
- Brengt legende, schaal, embleem en nummering aan op de plannen
- Voegt een plannenlijst bij de plannen
- Archiveert plannen en bijhorende informatie (correspondentie, …)  Info block
De bouwheer adviseren en technisch ondersteunen (bouwmethode, soort assemblage, ...)  Info block
- Signaleert problemen
- Overlegt over oplossingen  Info block
Basiskennis van architectuur  Info block
Basiskennis van tuin-, park- en landschapsarchitectuur  Info block
De projectkost bepalen en evalueren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt (voorgedefinieerde) software om de kostprijs te begroten
- Schat of berekent de realisatiekosten op basis van bestek en bestektekeningen
- Maakt een overzicht van de totale kosten en van de kosten per post of cluster van posten
- Overlegt over alternatieven en hun effect op de kostprijs  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Bekisting, gewapend beton  Info block
Bouw  Info block
Bovengronds netwerk  Info block
Afwerking (elektriciteitskast, afsluiter, sanitaire uitrusting, ...)  Info block
Individuele huizen  Info block
Inrichting van ruimtes (parken, tuin, groenvoorzieningen, ...)  Info block
Controle  Info block
Metaalconstructie  Info block
Ondergronds netwerk  Info block
Wegennet en diverse netwerken  Info block
Technische ruimte  Info block
Timmer- en schrijnwerk  Info block
Klimaatengineering  Info block
Interieurinrichting  Info block
Kennis van stedenbouw  Info block
Specifieke werkzaamheden uitvoeren voor:
Historische monumenten en beschermde sites  Info block
Technische steun bieden voor het uitwerken van dossiers:
Veiligheids- en gezondheidsplan  Info block
Bouwvergunning  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Technische steun bieden voor het uitwerken van dossiers:
Uitvoeringsdossier  Info block
- Maakt een lastenboek of bijzonder bestek op met een typebestek
- Stelt een meetstaat of de data-informatie op  Info block
Kennis van bestek van bijzondere administratieve clausules  Info block
Kennis van bestek van bijzondere technische clausules  Info block
Softwareprogramma’s gebruiken:
2D CAD  Info block
- Gebruikt coördinatenstelsels
- Tekent basisgeometrie (lijn, cirkel, boog, afronding, …)
- Gebruikt tekenhulpmiddelen (object snaps, automatische hulplijnen, tekenraster, …)
- Past tekenobjecten aan
- Haalt informatie op uit een tekening (afstanden, hoeken, oppervlakken, objectinformatie, …)
- Brengt structuur aan (zichtbaarheid, lijntype, lijndikte, kleur, lagen, …)
- Maakt en gebruikt bibliotheekobjecten
- Gebruikt annotaties (arcering, tekst, titelhoeken, doorsnede-aanduidingen, …)
- Plaatst maatvoering
- Lay-out
- Maakt en gebruikt stijlen (tekststijlen, maatstijlen, tabelstijlen, …)  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Kennis van standaarden en normen  Info block
Softwareprogramma’s gebruiken:
3D CAD  Info block
- Gebruikt modelleerhulpmiddelen (navigatiehulpmiddelen, automatische hulplijnen, constraints, user interface, …)
- Maakt basisschetsen voor 3D geometrie
- Bouwt onderdelen (parts)
- Maakt en gebruikt bibliotheekobjecten
- Positioneert ruimtelijk
- Maakt 2D tekeningen van 3D geometrie
- Haalt informatie op uit modellen en tekeningen (afstanden, hoeken, oppervlakken, volumes, …)
- Maakt en gebruikt stijlen (tekststijlen, maatstijlen, tabelstijlen, …)
- Maakt fotorealistische voorstellingen van 3D modellen (enscenering, intstellen camera, aanbrengen belichting en materiaal, renderen)
- Brengt structuur aan in een 3D omgeving (projecten, …)  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Kennis van standaarden en normen  Info block
Kennis van standaardonderdelen  Info block
Softwareprogramma’s gebruiken:
CAD voor visualisatie  Info block
- Creëert 3D-objecten
- Positioneert ruimtelijk
- Belicht fotorealistisch en creëert zonlicht effecten
- Gebruikt een materialenbibliotheek
- Maakt materialen aan en/of wijzigt ze
- Rendert fotorealistisch
- Voorziet in camera match
- Voorziet in eenvoudige animatie
- Animeert camera’s rond en door een gebouw  Info block
Leveranciers consulteren bij de keuze en aankoop van materieel  Info block
Leveranciers en onderaannemers selecteren en de werfuitvoering controleren  Info block
- Vergelijkt offertes (prijs, kwaliteit, voorwaarden, termijnen, …)
- Onderhandelt over prijzen, termijnen en uitvoeringsprocedures
- Maakt prijs- en leveringsafspraken
- Controleert of de uitvoering van het werk of de dienst voldoet aan de contractvoorwaarden
- Controleert of leveringen overeenstemmen met de bestellingen  Info block
Bakent op de site de locatie van de binnen- en buiteninrichting af  Info block
- Raadpleegt technische informatie
- Gebruikt topografische meetapparatuur
- Maakt de maatvoering zichtbaar met geëigende markeringen  Info block
Een studieproject voor bouwwerken, werkstukken, inrichtingen, ... leiden  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, personeel, …)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
BIM-modellen bouwen (digitaal model van een constructie)  Info block
- Gebruikt verschillende softwaretoepassingen (Revit MEP, Revit Architecture, Revit Structure, …)
- Selecteert alle data nodig voor het ontwerpen, bouwen en beheren van het bouwwerk en koppelt ze aan elkaar (berekeningen, bouwtekeningen, rapporten, …)
- Moduleert nieuwe componenten
- Voert specialistische bewerkingen uit (EPC-berekeningen, constructieberekeningen, …)
- Toetst modellen op kwaliteit, toepasbaarheid en haalbaarheid
- Test (interference checks, clash controls, …)
- Bespreekt tijdens werksessies het BIM-model en past rechtstreeks aan
- Documenteert en archiveert  Info block
Kennis van Building Information Modelling (BIM)  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Architectenbureau  Info block
Boomkwekerij  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Bouw  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Informatica en telecommunicatie  Info block
Inrichting van tuinen en landschappen  Info block
Transport en logistiek  Info block
Openbare werken  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in studie-, ontwerp-, architectenbureaus, ... . Je overlegt met ontwerpers van bouwprojecten (architecten, ingenieurs, bouwmeester, ...). Tijdens werfbezoeken draag je verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Tekenen-ontwerpen bouw, landschappen en openbare werken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen voor het beroep Tekenaar bouw en het beroep Architectassistent vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3118