Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 15-1-15
F110501  Info block
Geologie  Info block
Andere benamingen
Rekenaar-geofysicus (m/v)  Info block
Geochemicus (m/v)  Info block
Landmeetkundige (m/v)  Info block
Geoloog (m/v)  Info block
Werfgeoloog (m/v)  Info block
Geoloog toekomstonderzoek (m/v)  Info block
Mijngeoloog (m/v)  Info block
Aardoliegeoloog (m/v)  Info block
Geoloog-prospector (m/v)  Info block
Geoloog-topograaf (m/v)  Info block
Geofysicus (m/v)  Info block
Interpretatief geofysicus (m/v)  Info block
Geotechnicus (m/v)  Info block
Aardwarmte-energiedeskundige (m/v)  Info block
Glacioloog (m/v)  Info block
Hydrogeoloog (m/v)  Info block
Hydroloog (m/v)  Info block
Ingenieur van reservoirs en slib (m/v)  Info block
Ingenieur-geoloog (m/v)  Info block
Ingenieur-hydrogeoloog (m/v)  Info block
Reservoiringenieur (m/v)  Info block
Ingenieur-geofysicus (m/v)  Info block
Ingenieur-technicus van bodems en gesteenten (m/v)  Info block
Mineraloog (m/v)  Info block
Bodemdeskundige (m/v)  Info block
Petrograaf (m/v)  Info block
Seismoloog (m/v)  Info block
Aardbevingskundige (m/v)  Info block
Geoloog grondboringen (m/v)  Info block
Technicus-geoloog (m/v)  Info block
Technicus geologische studies (m/v)  Info block
Technicus-geoloog grondboringen (m/v)  Info block
Technicus-geoloog op het terrein (m/v)  Info block
Technicus-geoloog in een labo (m/v)  Info block
Vulkanoloog (m/v)  Info block
Geoloog-vulkanoloog (m/v)  Info block
Bodemonderzoeker (m/v)  Info block
Definitie
Bestudeert de geologische en geofysische gegevens van bodems, ondergronden, afzettingen. Analyseert hun kenmerken (samenstelling, aard, geologische risico's, mogelijkheden, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de exploitatie van natuurlijke bronnen opvolgen en controleren, een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De methodes en processen voor het bodemonderzoek bepalen en hun uitvoering coördineren  Info block
- Doet aan geologisch onderzoek in het veld en in het laboratorium
- Omschrijft de stappen in de onderzoeks- en analysemethode
- Bepaalt per onderzoeksstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, medewerkers, uitbesteding,…)
- Plant veldoperaties en -procedures met respect voor de publieke veiligheid
- Ontwikkelt laboratoriumprogramma’s
- Ontwikkelt kwaliteitsprocedures
- Ontwikkelt geologische monitoringprogramma’s
- Ontwikkelt analytische of numerieke modellen  Info block
Kennis van geofysica, geochemie  Info block
Kennis van landmeetkunde  Info block
Kennis van bodemkunde  Info block
Kennis van cartografie  Info block
Kennis van geotechniek  Info block
Kennis van geomatica  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Technische middelen en instrumenten voor bodemonderzoek bepalen en aanpassen  Info block
- Gebruikt GIS-software
- Selecteert basiskaarten voor veldonderzoek
- Identificeert, lokaliseert en gebruikt informatiebronnen
- Bepaalt schaal en afstand op basis van kaarten of afstandsbeelden
- Werkt de proeven uit
- Weegt de kosten en baten van een actie af  Info block
Kennis van baanberekening  Info block
Kennis van boorgatmetingen  Info block
Kennis van cartografie  Info block
Kennis van landmeetkunde  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Bodemonderzoek of –exploitatie opvolgen en controleren (metingen, geotechnische analyses, …)  Info block
- Voert veldoperaties en laboratoriumprogramma’s uit
- Past kwaliteitsprocedures toe
- Past procedures toe met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu en wetgeving
- Stelt de kwaliteit en kwantiteit van de onderzoeksgegevens vast (tijdstip, soort, aantal, objectiviteit, ...)
- Controleert of de uitvoering van de onderzoeksmethode voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Stuurt de onderzoekstechniek bij
- Leest of stelt tussentijdse rapporten op  Info block
Kennis van bodemkunde  Info block
Kennis van cartografie  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Metingen uitvoeren (sonderingen, boringen, bodemvervuiling, …)
Geologische gegevens verzamelen  Info block
- Stelt het materieel af
- Bouwt boorgaten en graaft grondstalen uit
- Doet proefnemingen
- Past geologische monitoringsprogramma’s toe
- Maakt nota’s van waarnemingen, testen, resultaten, ...
- Registreert en slaat de verzamelde gegevens op
- Past de veiligheidsregels toe  Info block
Kennis van boorgatmetingen  Info block
Kennis van cartografie  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Kennis van vloeistofmechanica  Info block
Geologische metingen van bodems of gesteenten interpreteren en de kenmerken bestuderen (periode, samenstelling, geometrie, ...)  Info block
- Controleert gegevens op relevantie, validiteit en betrouwbaarheid
- Interpreteert studies (periode, isotopie, tracing, ...)
- Interpreteert en analyseert topografische en dieptekaarten, luchtfoto’s, satelliet en andere beelden
- Interpreteert data vanuit metingen, geologische monitoringsprogramma’s en analytische of numerieke modellen
- Analyseert de verzamelde gegevens (statistisch, verbanden leggen, ...)
- Komt tot geologische interpretaties
- Identificeert geologische structuren, breuklijnen, –vlakken, ...
- Bepaalt de context voor het gebruik of voor de toepassing van de onderzoeksresultaten
- Controleert de resultaten (aftoetsen aan onderzoekshypothes, peer review, vergelijkbare studies, ...)
- Controleert de resultaten (aftoetsen aan onderzoekshypothese, peer review, vergelijkbare studies, ...)
- Verklaart de wijze waarop de verzamelde gegevens tot de conclusie leiden  Info block
Kennis van geomatica  Info block
Kennis van geotechniek  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van vloeistofmechanica  Info block
Resultaten van analyses en metingen opstellen en standaardiseren in rapporten, verslagen of publicaties  Info block
- Schrijft en geeft geologische publicaties uit
- Houdt zich aan het format voor publicaties (samenvatting, opbouw, aantal woorden, ...)
- Maakt een synthese van de verzamelde onderzoeksgegevens
- Past taalgebruik aan het doelpubliek aan
- Maakt grafische voorstellingen (kaarten, geologische illustraties, ...)
- Integreert GIS-data
- Past intellectuele eigendomsrechten toe (auteursrecht, octrooirecht, ...)
- Voegt een bibliografische referentielijst toe en vermeldt medewerkers en fondsen
- Houdt zich aan de deontologische code
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van rapporteringsmogelijkheden  Info block
Kennis van softwaretoepassingen  Info block
Diensten (studies, exploitatie, bouw, ...) adviseren en technisch bijstaan (vergunningen, materialen, berekenen van fundering, ...)  Info block
Wetenschappelijke, technologische, technische, reglementaire, … informatie opvolgen en actualiseren  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Neemt deel aan congressen, wetenschappelijke fora, ...
- Wisselt kennis uit met collega’s
- Maakt een stand van zaken op (onderzoeksontwikkelingen, ...)  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Aardolie  Info block
Mijnbouw (mijnen, steengroeven, grondstoffen)  Info block
Gas  Info block
Eco-industrie  Info block
Openbare werken, burgerlijke bouwkunde  Info block
Bouw  Info block
Kennis van technieken voor de exploratie van de zeebodem  Info block
Kennis van glaciologie  Info block
Kennis van hydrologie, hydrogeologie  Info block
Kennis van oceanologie  Info block
Kennis van geothermie  Info block
Kennis van vulkanologie  Info block
Discipline:
Aard- en milieuwetenschappen  Info block
Geotechnische proeven uitvoeren door:
Nemen van bodemstalen  Info block
Plaattesten  Info block
Boringen  Info block
Penetrometrie  Info block
Piëzometrie  Info block
Pressiometrie  Info block
Scissometrie  Info block
Stalen van gesteenten of slib analyseren
Samenstellingen en geologische modellen bepalen  Info block
- Identificeert geologische structuren, breuklijnen, –vlakken, …  Info block
Kennis van sedimentologie  Info block
Kennis van zeefanalyse  Info block
Ondergrondse lagen en hydrodynamische kenmerken bestuderen (analyses, berekenen van debiet, verontreinigingsrisico's, waterkwaliteit, aanvoer, ...)  Info block
- Doet aan hydrogeologisch, geochemisch en milieuonderzoek
- Genereert en analyseert data vanuit testing- en monitoringprogramma’s
- Ontwikkelt en analyseert grond-, oppervlakte- en bronwatermodellen
- Definieert parameters, eigenschappen en performantie
- Ontwikkelt en voert exploitatie- en beschermingsprogramma’s uit  Info block
Studies over funderingen, verzakkingen of stabiliteit van terreinen uitvoeren (bodemverschuivingen, erosie, weerstand, ...)  Info block
- Bepaalt en interpreteert lastendaling bij gebouwen en kunstwerken  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
De milieu-impact op bodems bestuderen (inplanten van een bouwwerk, reorganisatie van de site, verontreiniging, stortplaatsen, ...)  Info block
- Beoordeelt milieuomstandigheden
- Lokaliseert sites voor opslag van radioactief of gevaarlijk afval
- Adviseert over de bescherming van de watervoorraad
- Ontwikkelt en voert remediërende programma’s voor herinrichting van een site uit  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van stedenbouw  Info block
Natuurlijke risico's en kwetsbaarheid van bouwwerken bepalen en evalueren (prognose, niveau van aardbevingen, ...)
Preventiemaatregelen bepalen  Info block
- Beoordeelt geologische voorwaarden voor bouwwerken, dammen, bruggen, tunnels, ...
- Ontwikkelt en analyseert studies, kaarten, ...
- Ontwikkelt en voert laboratorium- en veldonderzoek uit
- Selecteert sites volgens de gedefinieerde criteria
- Identificeert condities en mogelijke risico’s
- Geeft geologische informatie en advies bij ontwerp alsook tijdens en na bouwwerken  Info block
Kennis van natuurrisico's  Info block
Kennis van seismologie  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
Documenten over exploratie en bodemexploitatie opstellen (kaarten, doorsnedes, seismische secties, ...)  Info block
- Maakt grafische voorstellingen (kaarten, geologische illustraties,…)
- Integreert GIS-data  Info block
Kennis van stratigrafie  Info block
Kennis van stedenbouw  Info block
Kennis van cartografie  Info block
Theoretisch voorspellende geologische bodemmodellen ontwikkelen (berekening, simulatie, modelvorming, ...)  Info block
- Bestudeert vooronderzoeken en andere projecten op hun relevantie
- Denkt een theoretisch model uit en definieert het
- Gebruikt software voor modellering en simulatie  Info block
Kennis van softwaretoepassingen  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Programma's voor de voorbereiding (voorwerp, middelen, planning, ...) en uitvoering van bodemonderzoek uitwerken en leiden  Info block
- Weegt het nut en de impact van de studie af
- Identificeert partners, beurzen, fondsen, ...
- Omschrijft het onderzoeksproject
- Maakt een kostenraming en stelt criteria vast voor financiering
- Dient een onderzoeksvoorstel in (format, deadline, ...)
- Bespreekt voorwaarden
- Geeft uitleg over de uitvoering van het onderzoek
- Stelt een onderzoeksteam samen (aantal medewerkers, competenties, ...)
- Stelt een planning op en stuurt bij indien nodig
- Houdt overzicht over de werkzaamheden
- Geeft aanbevelingen voor acties en strategieën op korte en lange termijn
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Afzettingen en reservoirs (mijnen, aardolie, ...) lokaliseren en de exploitatiemogelijkheden evalueren (waarde, rentabiliteit, ...)  Info block
- Ontwikkelt en voert onderzoeks- en evaluatieprogramma’s met betrekking tot delfstoffen uit
- Analyseert kaarten en afstandsbeelden
- Doet aan veldonderzoek en –prospectie
- Komt tot geologische interpretaties met betrekking tot hoeveelheden, economische waarde, ...
- Geeft geologische interpretaties met betrekking tot exploitatie en productieactiviteiten
- Geeft geologische interpretaties met betrekking tot veiligheid en gezondheidsoverwegingen
- Onderzoekt eigendomsrechten en rechten met betrekking tot delfstoffen
- Beoordeelt wettelijke belemmeringen  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Boor- of delvingsbedrijf  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Controle- en certificeringsinstantie  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Bouw  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt binnen industriële ondernemingen, bouwondernemingen, studie- en engineeringbureaus. Je werkt samen met verschillende diensten (studiebureaus, productie, ...) en overlegt met verschillende betrokkenen (hoofd van steengroeve, exploitatieverantwoordelijke, bedrijfskundig ingenieur, architect, ...). Soms maak je verplaatsingen en dienstreizen. De inhoud van het werk varieert naargelang de sector (aardolie, mijnen, openbare werken, ...) en het soort interventie (exploratie, prospectie, exploitatie, ...). Soms werk je tijdens het weekend, op feestdagen of in wachtdiensten. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, bril, veiligheidsschoenen, ...).   Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Geologie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2114, 3117