Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 15-1-15
F110701  Info block
Landmeten  Info block
Andere benamingen
Hulplandmeter-topograaf (m/v)  Info block
Landmeter (m/v)  Info block
Assistent-landmeter (m/v)  Info block
Medewerker opmeting gronden (m/v)  Info block
Tekenaar-topograaf (m/v)  Info block
Expert-landmeter (m/v)  Info block
Landmeter kadaster (m/v)  Info block
Landmeter-expert (m/v)  Info block
Landmeter-topograaf (m/v)  Info block
Landmeter-topograaf gebouwen (m/v)  Info block
Ingenieur-landmeter (m/v)  Info block
Ingenieur-topograaf (m/v)  Info block
Inspecteur kadaster (m/v)  Info block
Medewerker-landmeter (m/v)  Info block
Medewerker-landmeter-topograaf (m/v)  Info block
Fotogrammeter-topograaf (m/v)  Info block
Technicus-landmeter (m/v)  Info block
Topograaf (m/v)  Info block
Definitie
Meet gronden, infrastructuren, diverse netwerken en bestaande of te bouwen projecten op. Stelt plannen en inplantingskaarten van projecten op. Werkt volgens de veiligheidsregels en regelgeving.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: de waarde van grondbezit inschatten.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Landmeetkundige- en terreinopmetingen uitvoeren (netwerken, detailopmeting, hoogtelijnen, ...)  Info block
- Meet een bestaande terreinsituatie op of zet nieuwe toestanden op het terrein uit
- Voert een terreinverkenning uit
- Verzamelt, leest en interpreteert technische, juridische en administratieve dossierelementen
- Materialiseert een plaatselijk plani- en altimetrisch net
- Ijkt en gebruikt (geautomatiseerde) meetinstrumenten
- Past meet- en rekentechnieken toe
- Meet van het grote naar het kleine
- Bepaalt coördinaten en hoogte van punten
- Zet lijnen uit en meet ze
- Bepaalt en meet detailpunten
- Meet zowel horizontaal als verticaal op
- Voert zowel topografische als juridische metingen uit
- Berekent en visualiseert de gegevens
- Zet op het terrein merktekens uit
- Materialiseert de besluiten van juridische metingen (grensmarkering, afpaling, ...)
- Voert een gerechtelijke afpaling uit  Info block
Kennis van landmeten  Info block
Kennis van cartografie  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Kennis van beeldvorming, fotogrammetrie  Info block
Kennis van de wet inzake mede-eigendom  Info block
Interieur en gevel van een bestaand project opmeten
Omtrek en oppervlakte bepalen  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van de wet inzake mede-eigendom  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
De locaties voor het inplanten van werven bepalen en concretiseren  Info block
- Overlegt met ingenieurs, architecten of werfleiding
- Zet referentiepunten uit en materialiseert ze
- Plaats merktekens en meet ze in (x, y, z) zowel boven- als ondergronds
- Zet plangegevens om tot uitzetgegevens
- Ijkt en gebruikt (geautomatiseerde) meetinstrumenten
- Bepaalt oppervlakte en inhoud
- Zet diverse soorten werven uit (gebouwen, (spoor)wegen, tunnel en metrowerken, kunstwerken, …)  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van de wet inzake mede-eigendom  Info block
Kennis van landmeten  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Infrastructuur- en diverse netwerkplannen opstellen of actualiseren  Info block
Kennis van landmeten  Info block
Kennis van cartografie  Info block
Grondplannen of –documenten uitwerken
Architecturale plannen opstellen of wijzigen (verdelen van oppervlakten, herverkaling, …)  Info block
- Leidt en voert zowel meet- als invoeringscampagnes uit
- Bepaalt het protocol voor verwerking van de gegevens
- Berekent coördinaten in de verschillende stelsels
- Maakt terreinschetsen, liggingsplannen, opmetingsplannen, (ruil)verkavelingsplannen, situatiemetingen, rooilijnplannen, ... op
- Werkt samen met verkeersdeskundigen, stedenbouwkundigen, architecten, … aan projecten voor beheer en inrichting van het territorium
- Werkt documenten en inrichtingsplannen uit bij stadsrenovatie, verkaveling, ruilverkaveling, ...
- Werkt documenten en inrichtingsplannen uit bij drainage, irrigatie, wegenissen, gemeenschappelijke uitrustingen, ...
- Stemt voorstellingsmethodes van de gegevens af op de doelgroep  Info block
Kennis van beeldvorming, fotogrammetrie  Info block
Kennis van cartografie  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van de wet inzake mede-eigendom  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
De inplanting controleren bij de oplevering van projecten  Info block
- Beoordeelt eigendommen op bouwtechnisch, juridisch en stedenbouwkundig vlak  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een verkavelingsproject van landbouw- of bouwgrond uitwerken  Info block
- Stelt het dossier samen voor de aanvraag van verkaveling of herverkaveling
- Stelt administratieve stukken in de stedenbouw op  Info block
Terreingegevens digitaliseren voor een geografisch informatiesysteem  Info block
- Bestudeert en ontwikkelt GIS-toepassingen
- Leidt en voert zowel meet- als invoeringscampagnes uit
- Verzamelt en beheert databanken voor GIS en landinrichtingssystemen  Info block
De digitale cartografie van een kadastraal plan en een bestemmingsplan opstellen  Info block
Wegen, woonwijken, rivieren, waterplannen, ... in kaart brengen  Info block
- Bestudeert, controleert en verdicht planimetrische en altimetrische netwerken  Info block
Topografische en hydrografische kaarten van natuurlijke bronnen, ... tekenen  Info block
De erfdienstbaarheden van een terrein en de bouwverplichtingen inventariseren  Info block
- Houdt rekening met juridische en stedenbouwkundige aspecten (erfdienstbaarheden, zakelijke rechten, ondergrondse innemingen, stedenbouwkundige voorschriften, ...)  Info block
Kennis van publiek recht  Info block
De waarde van grondbezit, pachtgrond, delfstoffen, ... schatten  Info block
- Maakt schattingen in functie van diverse situaties (verdelingen, hypothecaire leningen, giften, nalatenschappen, onteigeningen, bij verkoop of aankoop van onroerend goed, ...)
- Verleent expertise bij het komen tot een voor partijen bindende beslissing
- Verleent gerechtsexpertise
- Beoordeelt eigendommen op bouwtechnisch, juridisch en stedenbouwkundig vlak
- Verdeelt in mede-eigendom en in volume  Info block
Kennis van publiek recht  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Basiskennis van boekhouden en administratief beheer  Info block
De eigen deskundigheid ontwikkelen  Info block
- Vormt zich permanent (life long learning)
- Volgt de ontwikkelingen in het vakgebied op
- Volgt de wetgeving op
- Implementeert elementen die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Architectenbureau  Info block
Landmeterbureau  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Boor- of delvingsbedrijf  Info block
Geografische instelling  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Bouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
Werkomgeving
Je werkt al dan niet als zelfstandige binnen landmeter- of architectenbureaus, bouwondernemingen, lokale besturen en overheidsdiensten. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen bij topografische opmetingen en verplaatsingen op de werf (veiligheidshelm, fluorescerende vest, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Landmeten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder is het beroep landmeter-expert wettelijk geregeld (diplomavereisten, inschrijving tableau, eedaflegging, ...) bij de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en het beroep van landmeter-expert.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2165