Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 28-6-13
F120101  Info block
Leiding over bouwwerken  Info block
Andere benamingen
Directeur van de werken (m/v)  Info block
Directeur van openbare werken (m/v)  Info block
Hoofdopzichter (m/v)  Info block
Hoofdopzichter openbare werken (m/v)  Info block
Hoofd bouwwerken (m/v)  Info block
Hoofd afdeling openbare werken (m/v)  Info block
Hoofd van de werkzaamheden (m/v)  Info block
Ingenieur voor openbare werken (m/v)  Info block
Ingenieur voor werken (m/v)  Info block
Opzichter werken (m/v)  Info block
Opzichter afwerking bouw (m/v)  Info block
Opzichter civiele bouwkunde (m/v)  Info block
Conducteur civiele bouwkunde (m/v)  Info block
Opzichter landschapswerkzaamheden (m/v)  Info block
Opzichter wegennet en diverse netwerken (m/v)  Info block
Opzichter openbare werken (m/v)  Info block
Opzichter werken van de overheid (m/v)  Info block
Opzichter ruwbouw (m/v)  Info block
Opzichter van elektriciteitswerken (m/v)  Info block
Opzichter bouwwerken (m/v)  Info block
Opzichter van metaalconstructiewerken (m/v)  Info block
Conducteur openbare werken (m/v)  Info block
Opzichter van openbare werken (m/v)  Info block
Conducteur bouw (m/v)  Info block
Opzichter voor gespecialiseerde werken (m/v)  Info block
Opzichter voor zeehaven- en waterwegenwerken (m/v)  Info block
Supervisor voor gespecialiseerde werken (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de werken (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor openbare werken (m/v)  Info block
Werfcoördinator (m/v)  Info block
Ingenieur bouw (m/v)  Info block
Coördinator van de werken (m/v)  Info block
Opzichter klimaatengineering (m/v)  Info block
Assistent opzichter (m/v)  Info block
Opzichter energie renovatiewerken (m/v)  Info block
Uitvoerend projectleider bouw (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en volgt de technische, menselijke en financiële midden voor de realisatie van een bouwwerf op (uitrusting en materialen, interne en externe medewerkers, bouwwijze, ...). Werkt van projectfase tot oplevering. Werkt volgens de deadlines en (veiligheids)regels. Onderhandelt en stelt samen met de bouwheer contracten op.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Vanuit het project de technische, financiële en menselijke middelen bepalen
De werken plannen  Info block
- Gebruikt CAD-software
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Brengt een bezoek ter plaatse
- Raadpleegt technische documenten (lastenboek, plannen, technische richtlijnen, …)
- Overlegt met deskundigen en betrokkenen
- Evalueert de rendabiliteit van bouwtechnieken
- Stelt aanpassingen tot prestatieverbetering voor
- Geeft niet rendabele werken in onderaanneming
- Bepaalt de uitvoeringsmethodes conform de kwaliteits- en rendabiliteitseisen
- Bepaalt uitvoeringsfases, -taken en inzet van personeel, materiaal en materieel
- Respecteert toegewezen budgetten en bedrijfsplanning
- Maakt werfschema’s en detailplanningen op
- Coördineert en volgt op aan de hand van stuurbordgegevens
- Zoekt oplossingen bij wijzigende omstandigheden  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van bestek van bijzondere technische clausules  Info block
Kennis van technieken voor verbeterde energieprestatie van gebouwen  Info block
Leveranciers, (onder)aannemers raadplegen en selecteren  Info block
- Doet prospectie bij onderaannemers of leveranciers
- Vraagt offertes op
- Vergelijkt offertes (prijs, kwaliteit, voorwaarden, termijnen, …)
- Onderhandelt over prijzen, termijnen en uitvoeringsprocedures
- Maakt prijs- en leveringsafspraken  Info block
Het werfdossier aan de werfleider voorstellen
Technisch advies geven over de materialen en de toepassing  Info block
- Organiseert overleg over de technische opvolging
- Raadpleegt interne nota’s, schetsen van uitvoeringsdetails, …
- Lost technische en logistieke problemen op  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van regels voor interventie op distributienetwerken (gas, elektriciteit, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Op de werf de bevoorrading van materieel en materialen, de locatie van machines en de opslagzones organiseren  Info block
- Maakt een installatieplan voor de werf op (toegangswegen, bewegingen op de werf, opslagruimtes, energiebronnen, kantoor, …)
- Controleert de voorraad en de leveringen van materiaal en materieel
- Koopt materieel en materiaal tijdig in
- Huurt en plant materieel in
- Zorgt voor het preventief onderhoud van het eigen materieel
- Leeft de reglementering rond signalisatie, opslag afbraakmaterialen, beveiligingen, … na  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
De activiteiten van het personeel plannen en de werkposten verdelen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Verdeelt de verantwoordelijkheden onder de onderaannemers en ploegen
- Controleert de overeenstemming tussen de uitvoeringsprocessen van de onderaannemers en ploegen
- Anticipeert op coördinatieproblemen tussen de onderaannemers of ploegen
- Organiseert werfvergaderingen  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Meerwerken vaststellen en aan de bouwheer voorleggen om in het contract op te nemen  Info block
- Stelt een stand van zaken op
- Stelt technische of financiële aanpassingen voor
- Respecteert contract en afspraken bij meer- of minderwerk  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren  Info block
- Controleert of de uitvoering van het werk of de dienst voldoet aan de contractvoorwaarden
- Controleert of leveringen overeenstemmen met de bestellingen
- Controleert facturen op basis van de leveringen en de prestaties
- Betaalt onderaannemers  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van regels voor interventie op distributienetwerken (gas, elektriciteit, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werken coördineren voor het inrichten van landschappen, beplanten van daken en terrassen, …  Info block
Kennis van kenmerken van planten  Info block
Kennis van technieken voor het inrichten van buitenruimte  Info block
Meewerken aan het samenstellen van een aanbestedingsdossier, in samenwerking met de verschillende studiebureaus  Info block
- Overlegt met de betrokken partijen
- Stelt specificaties op
- Maakt een overzicht van alle taken en materialen per werkpost
- Becijfert hoeveelheden (voorziene, vaste of forfaitaire hoeveelheden, …)
- Documenteert zich over de markt van onderaannemers en leveranciers
- Kiest een prijsformule (absoluut forfait, relatief forfait, in eigen beheer, …)
- Stelt een prijsaanvraag op
- Selecteert de firma’s waaraan aanbestedingen worden gestuurd
- Analyseert offertes naar specifieke eigenschappen, details, conformiteit met de vereisten van de aanbesteding, …
- Stelt vergelijkende tabellen op  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Kennis van bestek van bijzondere administratieve clausules  Info block
Kennis van bestek van bijzondere technische clausules  Info block
De kosten van de werken schatten
Een gedetailleerde prijsraming opstellen  Info block
- Kiest een prijsformule (absoluut forfait, relatief forfait, in eigen beheer, …)
- Hanteert afgesproken prijzen voor materialen, loonkosten en winstmarges
- Evalueert bijkomende kosten
- Splitst uitgaven op per budgetpost
- Vergelijkt uitgaven met prognoses
- Past beheerstechnieken toe
- Beargumenteert de opnames van reserves
- Gebruikt kantoorsoftware (rekenblad, ...)  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Facturatie opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (rekenblad, ...)
- Factureert volgens de stand van de werken
- Vraagt de opdrachtgever betalingsschijven af te handelen  Info block
De gelijkvormigheid met de regels, procedures en kwaliteitsvoorschriften opvolgen en controleren  Info block
- Werkt samen met een veiligheidscoördinator
- Controleert de naleving van de veiligheids- milieu en hygiëneregels
- Controleert de naleving van de sociale en arbeidswetgeving
- Controleert vergunningen en verzekeringen
- Controleert of de uitvoering van het werk voldoet aan de contractvoorwaarden
- Voert voor, tijdens en na de werken tests en controleprocedures uit, conform de lastenboeken en normering
- Controleert of specifieke technieken goed werden uitgevoerd  Info block
Kennis van het veiligheids- en gezondheidsplan  Info block
Een werf aan een klant opleveren
Het rapport van oplevering bekomen  Info block
- Inspecteert de werf naar netheid, kwaliteit en juridische en technische verplichtingen uit het lastenboek
- Bepaalt verantwoordelijkheden bij beschadigingen of disfuncties
- Onderhandelt over oplossingen
- Controleert bij de voorlopige oplevering de conformiteit met het technisch dossier en de normering van werken voor erkende organisaties (elektriciteit, brand, gas, water, liften, …)
- Organiseert bij negatief advies aanpassingswerken
- Stelt bij de definitieve oplevering de goedkeuring door de betrokken partijen vast
- Analyseert na de werken de resultaten naar technische aspecten, kwaliteit, termijnen en rendabiliteit  Info block
Ongevallen of schadegevallen aangeven  Info block
- Schat de ernst in
- Past de wettelijke procedures toe
- Stelt een rapport op over de oorzaken en de omstandigheden  Info block
Het personeel evalueren
Noden aan competentieontwikkeling identificeren (loopbaan, opleidingen, ...)  Info block
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Bouwbedrijf  Info block
Onderneming voor landschapsarchitectuur  Info block
Studiebureau voor tuin- en landschapsarchitectuur  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Afwerking bouw  Info block
Bouw  Info block
Inrichting van tuinen en landschappen  Info block
Defensie  Info block
Ruwbouw  Info block
Zeevaart, binnenvaart  Info block
Gas  Info block
Metaal  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt binnen bouwondernemingen, ondernemingen voor openbare werken, civiele en maritieme bouwkunde, … . Je werkt samen met technische afdeling, werfleider, bouwheer, architect, leveranciers, … . Je maakt verplaatsingen naar werven. Soms werk je tijdens het weekend, op feestdagen en ’s nachts of werk je in een wachtdienst. Je bent verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (veiligheidshelm, handschoenen, …).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Leiding over bouwwerken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1323