Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 28-6-13
F120201  Info block
Werfleiding bouw  Info block
Andere benamingen
Assistent werfleider (m/v)  Info block
Hoofdwerfleider (m/v)  Info block
Ploegleider openbare werken (m/v)  Info block
Ploegleider ruwbouw (m/v)  Info block
Werfbediende (m/v)  Info block
Werfleider (m/v)  Info block
Werfleider afwerking bouw (m/v)  Info block
Werfleider bij de montage van metaalstructuren (m/v)  Info block
Werfleider bouw (m/v)  Info block
Werfleider burgerlijke bouwkunde (m/v)  Info block
Werfleider elektriciteit (m/v)  Info block
Werfleider openbare gebouwen (m/v)  Info block
Werfleider openbare werken (m/v)  Info block
Werfleider openbare werken en wegennet (m/v)  Info block
Werfleider ruwbouw (m/v)  Info block
Werfverantwoordelijke (m/v)  Info block
Definitie
Bereidt de activiteiten van één of meerdere bouwwerven voor. Organiseert en volgt de activiteiten dagelijks op. Werkt volgens de veiligheidsregels. Coördineert de interventies van interne en externe teams. Respecteert de veiligheidsregels en de deadlines.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Vanuit de uitvoeringsplannen de technische, materiële en financiële middelen bepalen
De werkmethodes optimaliseren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Raadpleegt projectplanning en technische documenten (plannen, lastenboeken, …)
- Anticipeert om fouten of vertragingen bij de uitvoering te beperken
- Ziet erop toe dat plannen worden aangepast aan de werkelijke situatie op de bouwplaats  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
De activiteiten van het personeel plannen en de werkposten verdelen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Stelt een planning op voor de onderaannemers of ploegen en geeft ze door
- Stelt een taakverdeling op voor de eigen medewerkers
- Stemt de planning af op de duur en de volgorde van de opdrachten
- Stemt de planning af op de vaardigheden van de medewerkers
- Controleert de naleving van de sociale en arbeidswetgeving
- Coördineert de activiteiten van alle betrokkenen  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
De werf, de planning, de bouwwijze en de voorschriften aan de betrokkenen voorstellen  Info block
- Organiseert of neemt deel aan werfvergaderingen
- Legt op een duidelijke manier de werken uit
- Licht regels (inclusief hygiëne-, veiligheids-, milieu en kwaliteitsregels) en afspraken toe
- Luistert naar voorstellen en vragen van de medewerkers  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
De inplanting en beveiliging van de werf en opslagzones bepalen  Info block
- Bereidt de site voor conform het installatieplan (toegangswegen, bewegingen op de werf, energiebronnen, opslagruimtes, afwateringstechnieken, …)
- Situeert de zichtbare en onzichtbare leidingen
- Gebruikt topografische meetapparatuur
- Geeft de merktekens van de werken weer en voert indien nodig aanvullende metingen uit
- Werkt samen met een veiligheidscoördinator
- Voorziet veiligheidsvoorzieningen en oplossingen voor situaties die overlast of gevaar inhouden voor medewerkers, omgeving, milieu of de werken
- Controleert de naleving van de veiligheids-, milieu en hygiëneregels
- Controleert vergunningen en verzekeringen  Info block
Kennis van topografie  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
De aanvoer van leveringen, materieel en bouwmateriaal controleren  Info block
- Controleert of leveringen overeenstemmen met bestellingen
- Past de richtlijnen voor opslag toe
- Zorgt voor het preventief onderhoud van het eigen materieel  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
De voortgang en conformiteit van de realisaties opvolgen en controleren volgens het uitvoeringsplan  Info block
- Stelt op regelmatige tijdstippen vorderingsstaten op
- Controleert de kwaliteit, de voorbereiding en de plaatsing van materialen en elementen
- Lost technische en logistieke problemen op
- Controleert of de uitvoering van het werk voldoet aan de contractvoorwaarden
- Voert voor, tijdens en na de werken tests en controleprocedures uit, conform de lastenboeken en normering
- Controleert of specifieke technieken goed werden uitgevoerd
- Onderneemt actie bij gebrek aan conformiteit en voortgang (registratie, melden, oplossingen voorstellen en uitvoeren, …)  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
De ploegbazen technisch bijstaan
Noden aan mobiliteit en vorming bepalen  Info block
- Verleent hulp en advies bij technische problemen
- Garandeert de ploegoverdracht
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidings- of doorstroommogelijkheden met de betrokkenen  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
De opvolgingsdocumenten van werfactiviteiten invullen
De gegevens analyseren  Info block
- Stelt prestatierapporten op
- Maakt vorderingsstaten op
- Houdt het werfdagboek bij
- Bereidt werfvergaderingen voor  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Bevoorradingsbehoeften bepalen en bestellingen uitvoeren  Info block
- Houdt gegevens bij over het verbruik van materiaal
- Stemt de hoeveelheid te bestellen producten af op de planning en de verwerkingssnelheden
- Koopt materieel en materiaal tijdig in
- Huurt en plant materieel in  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Funderingen, een geul, een sluisbedding controleren  Info block
- Raadpleegt technische documenten (plannen, lastenboek, normering, …)
- Gebruikt meetinstrumenten  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Specifieke attesten van het personeel controleren  Info block
- Controleert de geldigheid van documenten  Info block
Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren  Info block
- Controleert of de uitvoering van het werk of de dienst voldoet aan de contractvoorwaarden
- Controleert of leveringen overeenstemmen met de bestellingen  Info block
Informeren en communiceren over de voortgang en moeilijkheden op een werf  Info block
- Informeert over de vorderingen van de werken en onvoorziene omstandigheden
- Informeert over mogelijke hinder van de werken
- Overlegt over oplossingen  Info block
Samen met een klant een werf opleveren  Info block
- Inspecteert de werf naar netheid, kwaliteit en juridische en technische verplichtingen uit het lastenboek
- Bepaalt verantwoordelijkheden bij beschadigingen of disfuncties
- Onderhandelt over oplossingen
- Controleert bij de voorlopige oplevering de conformiteit met het technisch dossier en de normering van werken voor erkende organisaties (elektriciteit, brand, gas, water, liften, …)
- Organiseert bij negatief advies aanpassingswerken
- Stelt bij de definitieve oplevering de goedkeuring door de betrokken partijen vast  Info block
Facturatie opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (rekenblad, ...)
- Factureert volgens de stand van de werken  Info block
Deelnemen aan aanwerving van personeel (bepalen van noden, gesprek, selectie, ...)  Info block
- Doet voorstellen over de personeelsbezetting, kennis en vaardigheden van de medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bouwbedrijf  Info block
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Onderneming voor landschapsarchitectuur  Info block
Studiebureau voor tuin- en landschapsarchitectuur  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Afwerking bouw  Info block
Defensie  Info block
Openbare werken  Info block
Ruwbouw  Info block
Zeevaart, binnenvaart  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in bouwondernemingen, ondernemingen voor openbare werken, civiele en maritieme bouwkunde, … Je werkt samen met de conducteur bouw. Soms maak je dienstreizen van meerdere dagen of weken. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Werfleiding bouw. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3123