Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 28-6-13
F120301  Info block
Directie en engineering ontginningsgebieden  Info block
Andere benamingen
Hoofdmijnopzichter (m/v)  Info block
Exploitatieverantwoordelijke ontginningsgebied (m/v)  Info block
Exploitatieverantwoordelijke steengroeve (m/v)  Info block
Verantwoordelijke steengroeve (m/v)  Info block
Onderzoeksverantwoordelijke mijnexploratie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke ontginningsgebied (m/v)  Info block
Ingenieur bij de exploitatie van ontginningsgebieden (m/v)  Info block
Ingenieur ontginningsgebieden (m/v)  Info block
Ingenieur voor aardolieproductie (m/v)  Info block
Ingenieur voor boringen (m/v)  Info block
Ingenieur voor diepsonderingen (m/v)  Info block
Ingenieur voor mijninstallaties (m/v)  Info block
Ingenieur voor ontginningen (m/v)  Info block
Mijnopzichter (m/v)  Info block
Stratigraaf (m/v)  Info block
Technicus bij de exploitatie van een ontginningsgebied (m/v)  Info block
Veiligheidsingenieur bij de exploitatie van ontginningsgebieden (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de exploitatie van ontginningsgebieden en steengroeves (m/v)  Info block
Werfleider aardolie, gas (m/v)  Info block
Werfleider boringen (m/v)  Info block
Productieverantwoordelijke in de erts- en brandstofwinning (m/v)  Info block
Technicus voor mijnen en groeven (m/v)  Info block
Medewerker stratigraaf (m/v)  Info block
Definitie
Coördineert de operaties voor het delven van vaste of vloeibare stoffen of gassen uit hun natuurlijke omgeving en hun transport op de site. Coördineert de acties inzake het behandelen en verzenden van deze stoffen of gassen. Werkt volgens de veiligheidsregels.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De exploitatie- of extractiezones bepalen
De acties plannen volgens de technische, economische gegevens en de regelgeving  Info block
- Gebruikt cartografische software
- Onderzoekt de karakteristieken van een site ter plaatse
- Controleert de ontginningsvoorwaarden, -omstandigheden en potentiële rendabiliteit
- Organiseert en evalueert proefmetingen
- Overlegt met deskundigen en betrokkenen
- Selecteert een site en bepaalt de uitvoeringsmethodes conform de kwaliteits-, veiligheids- en rendabiliteitseisen
- Maakt schema’s, technische rapporten en kostenramingen op over het ontwikkelen en exploiteren van de site
- Respecteert toegewezen budgetten en bedrijfsplanning
- Ontwerpt of past mijn- of boormachines en -uitrusting aan samen met engineeringspecialisten
- Implementeert voorzieningen, systemen en uitrusting
- Coördineert en volgt op aan de hand van stuurbordgegevens
- Zoekt oplossingen bij wijzigende omstandigheden  Info block
Kennis van algemene reglementering voor ontginningsbedrijven  Info block
Kennis van cartografie  Info block
Kennis van geologie  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van topografie  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
De bevoorrading en de opslag van het materieel en machines organiseren
De werf beveiligen  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Past de richtlijnen voor opslag toe
- Controleert de voorraad en de leveringen van materiaal en materieel
- Koopt materiaal en materieel tijdig in
- Huurt en plant materieel in
- Zorgt voor het preventief onderhoud van het eigen materieel
- Werkt samen met een veiligheidscoördinator
- Leeft de reglementering rond signalisatie, opslag afbraakmateriaal, beveiligingen, … na  Info block
Kennis van kenmerken van bouwplaatsmachines  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
De wegen en infrastructuur voor het verkeer op de exploitatiesite en in de directe omgeving ontwerpen  Info block
- Maakt een installatieplan voor de werf op (toegangswegen, bewegingen op de werf, energiebronnen, opslagruimtes, …)
- Voorziet in methodes en uitrusting voor het intern transport van de gedelfde stoffen
- Treft maatregelen opdat enkel bevoegden de werf kunnen betreden  Info block
Kennis van kenmerken van bouwplaatsmachines  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van algemene reglementering voor ontginningsbedrijven  Info block
Het schootsvlak van mijnen ontwerpen en opstellen volgens de geologische analyses, het op te delven volume, ...  Info block
- Raadpleegt technische documenten (geologische analyses)
- Gebruikt topografische meetapparatuur
- Geeft de merktekens van de werken weer  Info block
Kennis van geologie  Info block
Kennis van geotechniek  Info block
Kennis van geothermie  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Booroperaties leiden (boren, inbrengen van buizen, cementeren, ...)  Info block
- Overlegt over de booropdracht met alle betrokkenen
- Geeft aanwijzingen aan de medewerkers
- Controleert tijdens het boren de werkingsparameters, de kop van het boorgat en de actieradius
- Legt bij problemen de boring stil
- Stuurt de boring bij
- Houdt gegevens bij voor boorverslagen of boorstaten  Info block
Kennis van geologie  Info block
Kennis van geotechniek  Info block
Kennis van geothermie  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
De evolutie van het ontginningsgebied
opvolgen
De exploitatieparameters aanpassen volgens de aard van de gesteenten en de milieu-impact  Info block
- Controleert de vordering van de werken
- Past tests en specifieke controleprocedures toe conform de normen
- Interpreteert controlegegevens en volgt hun evolutie op
- Stuurt acties bij
- Legt de productie stil indien nodig
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen  Info block
Kennis van algemene reglementering voor ontginningsbedrijven  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Het budget en parameters voor productie, verwerking en opslag opvolgen en controleren  Info block
- Staat in voor kwantitatieve en kwalitatieve monitoring
- Verzamelt en beheert gegevens
- Maakt IT-applicaties op voor gebruik bij de exploitatie (mijn- en brondesign of -modelling, monitoring van mijn- of bronomstandigheden, …)
- Stuurt processen bij  Info block
De herinrichting en sanering van de site coördineren  Info block
- Laat voorzieningen en uitrusting afbreken en afval afvoeren
- Organiseert werken i.f.v. structurele stabiliteit van de grond
- Houdt zich aan het technisch plan en de vereisten naar mobiliteit, ruimtelijke ordening of beheer van beken en waterlopen  Info block
Kennis van algemene reglementering voor ontginningsbedrijven  Info block
Kennis van cartografie  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van topografie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Boringen superviseren:
Land (onshore)  Info block
Maritiem (offshore)  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Gebruik van explosieven in mijnen en steengroeven  Info block
Administratieve documenten over de exploitatie van de site opstellen (arbeidscontracten, kwaliteitszorgplan, controleplan voor verontreinigende stoffen, ...)  Info block
Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
De werking van installaties voor de behandeling en verwerking van materialen superviseren (bedienen, regelen, ...)  Info block
- Controleert of machines en uitrusting veilig en conform de productieparameters werken
- Ontwerpt of past machines en uitrusting aan samen met engineeringspecialisten  Info block
Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren  Info block
- Controleert of de uitvoering van het werk of de dienst voldoet aan de contractvoorwaarden
- Controleert of leveringen overeenstemmen met de bestellingen  Info block
Boringen en het resultaat van mijnschoten analyseren  Info block
- Controleert de ontginningsvoorwaarden en -omstandigheden
- Gebruikt meetinstrumenten
- Informeert zich over incidenten
- Detecteert problemen en hun oorzaken  Info block
De geologische plannen van een exploitatie actualiseren  Info block
- Ziet erop toe dat plannen worden aangepast aan de werkelijke situatie op de werf  Info block
Stalen van een ondergronds pijlerfront analyseren  Info block
- Voert scheikundige analysetechnieken uit
- Onderzoekt bodemkarakteristieken
- Begeleidt mijnexperimenten voor het testen of bewijzen van onderzoeksresultaten  Info block
Delfstoffen van de site commercialiseren  Info block
De lokale instanties, gebruikers, omwonenden, verenigingen informeren over de exploitatie (impact, verkeer, ...)  Info block
- Informeert over de vorderingen van de werken en onvoorziene omstandigheden
- Informeert over mogelijke hinder van de werken
- Overlegt over oplossingen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Boor- of delvingsbedrijf  Info block
Aardolie  Info block
Gas  Info block
Water  Info block
Op water of zee  Info block
Buitenlandse opdrachten  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven, in steengroeven, openluchtmijnen, binnen ondernemingen voor het delven van vaste, vloeibare of gasproducten. Je werkt samen met geologen, geotechnici, leveranciers, kopers, lokale instanties, instituten, … . Soms maak je dienstreizen van meerdere dagen of maanden of werk je tijdens het weekend, op feestdagen, 's nachts of in wachtdienst. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Directie en engineering ontginningsgebieden. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2146