Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 15-1-15
F120401  Info block
Veiligheidscoördinatie tijdelijke en mobiele werkplaatsen  Info block
Andere benamingen
Hoofd veiligheid sector bouw en openbare werken (m/v)  Info block
Veiligheidscoördinator (m/v)  Info block
Coördinator veiligheid, gezondheidsbescherming (m/v)  Info block
Veiligheidsingenieur sector bouw en openbare werken (m/v)  Info block
Verantwoordelijke milieu en veiligheid op een werf (m/v)  Info block
Verantwoordelijke veiligheid en gezondheidsbescherming sector bouw en openbare werken (m/v)  Info block
Veiligheidssupervisor op een werf (m/v)  Info block
Coördinator-ontwerp (m/v)  Info block
Coördinator-verwezenlijking (m/v)  Info block
Coördinator-uitvoering (m/v)  Info block
Adjunct-coördinator (m/v)  Info block
Veiligheidscoördinator A (m/v)  Info block
Veiligheidscoördinator A* (m/v)  Info block
Veiligheidscoördinator B (m/v)  Info block
Veiligheidscoördinator B* (m/v)  Info block
Veiligheidscoördinator C (m/v)  Info block
Veiligheidscoördinator D (m/v)  Info block
Veiligheidscoördinator E (m/v)  Info block
Definitie
Analyseert de risico’s op arbeidsongevallen en de risico’s rond de co-activiteit op een werf. Definieert en installeert de beschermingsmiddelen, installaties en uitrusting voor veiligheid en gezondheidsbescherming. Werkt volgens de reglementering.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De arbeidsrisico's op de werf of van het project evalueren (co-activiteit, verkeer, heftoestellen, bouwplaatsmachines, opslag, toegang, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Identificeert de arbeidsrisico’s tijdens de ontwerpfase en bij elke aanpassing van het ontwerp
- Identificeert de arbeidsrisico’s bij de eigenlijke uitvoering en volgens de vooruitgang van de werken
- Stelt de te nemen preventiemaatregelen vast
 Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
Kennis van uitvoeringstechnieken  Info block
Kennis van stabiliteitsvoorschriften  Info block
Kennis van materialen  Info block
De betrokkenen op een werf opleiden in en bewust maken van de regels en voorschriften voor veiligheid en gezondheidsbescherming  Info block
- Adviseert de ontwerpers hoe de algemene preventiebeginselen van de Welzijnswet te integreren bij bouwkundige, technische of organisatorische keuzes, bij de planning van de werken en werkfases en bij de raming van de duur van de uitvoering
- Maakt de elementen uit het (vereenvoudigd) veiligheids- en gezondheidsplan of de schriftelijke overeenkomst over aan de betrokken partijen
- Roept eventueel de coördinatiestructuur samen en zit deze voor
- Motiveert de tussenkomende partijen tot veilig en gezond werken  Info block
Kennis van het veiligheids- en gezondheidsplan  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
De administratieve en reglementaire conformiteit van ondernemingen controleren
Toestemming geven voor interventies op de werf  Info block
- Adviseert opdrachtgevers over de overeenstemming van offertes met het veiligheids- en gezondheidsplan
- Stelt opdrachtgevers op de hoogte van niet-naleving van de algemene preventiebeginselen en het veiligheids- en gezondheidsplan door aannemers
- Treft maatregelen opdat enkel bevoegden de bouwplaats kunnen betreden  Info block
Kennis van het veiligheids- en gezondheidsplan  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
Kennis van wetgeving over volksgezondheid  Info block
De plannen, acties en maatregelen voor risicopreventie op een werf opstellen en coördineren  Info block
- Neemt deel aan vergaderingen rond het bouwontwerp
- Raadpleegt studies rond het bouwontwerp
- Stelt het (vereenvoudigd) veiligheids- en gezondheidsplan of een schriftelijke overeenkomst op
- Markeert de kritieke fasen waarop de coördinator-verwezenlijking minimaal op de bouwplaats aanwezig is
- Past het (vereenvoudigd) veiligheids- en gezondheidsplan of de schriftelijke overeenkomst aan ontwerpwijzigingen aan
- Maakt de coördinatiedocumenten (tegen ontvangstbewijs) over aan de betrokkenen zowel na ontwerp- als uitvoeringfase
- Stelt het einde van het ontwerp van het gebouw en de overdracht van coördinatiedocumenten schriftelijk en/of in het coördinatiedagboek vast
- Stelt het einde van de verwezenlijking van het gebouw en de overdracht van coördinatiedocumenten via proces-verbaal vast  Info block
Kennis van het veiligheids- en gezondheidsplan  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
De arbeidsomstandigheden en het toepassen van de veiligheidsvoorzieningen en -voorschriften controleren  Info block
- Controleert of de aannemers de algemene preventiebeginselen, de werkprocedures en de bepalingen uit het (vereenvoudigd) veiligheids- en gezondheidsplan of de schriftelijke overeenkomst toepassen
- Controleert of de aannemers onderling samenwerken en hun activiteit coördineren op vlak van veiligheid en gezondheid
- Is aanwezig op de werf tijdens de fasen bepaald in het veiligheid- en gezondheidsplan of op gemotiveerd verzoek van één van de betrokken partijen  Info block
Kennis van het veiligheids- en gezondheidsplan  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van wetgeving over volksgezondheid  Info block
De inbreuken of risico's op het vlak van veiligheid en gezondheid van het personeel opsporen
Rapporteren aan aanbesteders, ondernemers, ...  Info block
- Opent het eventuele coördinatiedagboek en vult het aan
- Noteert tekortkomingen van partijen in het coördinatiedagboek en stelt de opdrachtgevers hiervan in kennis
- Noteert de opmerkingen van aannemers in het coördinatiedagboek en legt ze voor aan de betrokken partijen
- Of stelt betrokkenen schriftelijk in kennis bij niet naleving van de algemene preventieprincipes  Info block
Kennis van rapporteringsmogelijkheden  Info block
De planning van de werken, vergaderingen en werfbezoeken voorbereiden en actualiseren  Info block
- Neemt zijn aanstelling pas op na afsluiting van een schriftelijke overeenkomst of opstelling van een document
- Houdt zich aan de overlegmomenten, tijdsbesteding, arbeidsmiddelen, medewerkers, … zoals vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst of het document van aanstelling  Info block
Kennis van plannings- en opvolgingstools  Info block
De technische plannen en nota's, ... verzamelen en dossiers voor latere interventies samenstellen  Info block
- Opent een postinterventiedossier
- Neemt de structurele en essentiële elementen van het bouwwerk op
- Neemt de aard en de plaats van aantoonbare of verborgen gevaren op, inclusief de ingewerkte nutsleidingen
- Neemt de plannen op die overeenstemmen met de werkelijke uitvoering en afwerking
- Neemt eventueel de architecturale, technische en organisatorische elementen in verband met de verwezenlijking, de instandhouding en het onderhoud van het bouwwerk op
- Neemt eventueel de informatie op voor de uitvoerders van te voorziene latere werkzaamheden, inclusief de herstelling, vervanging of ontmanteling van installaties of constructie-elementen
- Neemt op welke materialen gebruikt werden  Info block
Kennis van bouwtechnieken  Info block
Kennis van postinterventiedossier  Info block
Kennis van stedenbouwkundig en bouwrecht  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De veiligheid van werven waarvoor een opleiding of attest nodig is coördineren:
Veiligheidscoördinator A  Info block
Veiligheidscoördinator A*  Info block
Veiligheidscoördinator B  Info block
Veiligheidscoördinator B*  Info block
Veiligheidscoördinator C  Info block
Veiligheidscoördinator D  Info block
Veiligheidscoördinator E  Info block
Statistische gegevens van een werf over veiligheid, gezondheid, arbeidsongevallen, ... opvolgen en analyseren
Corrigerende of preventieve maatregelen bepalen  Info block
- Maakt een overzicht van de gewenste gegevens
- Informeert de betrokkenen wanneer welke gegevens aangeleverd moeten worden
- Ziet toe op het aanleveren van gegevens
- Ordent de gegevens naar onderwerp of gebied
- Maakt met behulp van software leesbare overzichten  Info block
Gezondheids- en milieurisico's opsporen en identificeren  Info block
- Past risicoanalyse toe
- Identificeert de verschillende vormen van risico’s zowel op en als nabij de bouwplaats  Info block
Kennis van methodes voor risicoanalyse  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op (wetgeving, informatie NAVB en arbeidsinspectie, ...)
- Vormt zich permanent (life long learning)  Info block
Kennis van informatiebronnen  Info block
De noden van klanten identificeren en offertes opstellen  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Beschrijft alle taken van de coördinatieopdracht in afzonderlijke posten
- Hanteert realistische prijzen voor materialen, arbeidsloon en winstmarges
- Evalueert bijkomende kosten
- Schat of berekent de kosten
- Gebruikt kantoorsoftware (rekenblad, ...)  Info block
Kennis van de wetgeving over overheidsopdrachten  Info block
Commerciële opvolging uitvoeren
Nieuwe commerciële mogelijkheden verkennen  Info block
- Volgt ontwikkelingen in de markt op
- Neemt beslissingen of doet voorstellen over het bedrijfsconcept (markt, dienstverlening, personeel, ...)  Info block
Preventie- en veiligheidsplannen uitwerken en verbeteren  Info block
- Actualiseert de plannen bij wijzigingen van ontwerp en voortgang van de werken  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Maakt een schatting van de verwachte inkomsten en uitgaven
- Bepaalt in overleg met de betrokken partijen hoe het budget wordt besteed (uitrusting, personeel, investeringen, …)
- Analyseert de financiële gegevens en maakt een stand van zaken op (uitgaven, inkomsten, omzet, …)
- Rapporteert over het budgetbeheer
- Neemt maatregelen voor bijsturing van het budget  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Technisch controlebureau  Info block
Coördinatiebureau voor veiligheid, gezondheidsbescherming  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Bouw  Info block
Als zelfstandige  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor technische controlebureaus, studie- en engineeringbureaus, coördinatiebureaus voor veiligheid en gezondheidsbescherming, overheidsdiensten. Je werkt samen met verschillende betrokkenen (aanbesteder, architect, bouwmeester, werfpersoneel, arbeidsinspecteur, ...). Je maakt vaak verplaatsingen naar werven en soms ook dienstreizen. Soms draag je verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Veiligheidscoördinatie tijdelijke en mobiele werkplaatsen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .
Verder zijn de voor dit beroep vereiste basisopleiding, bijkomende vorming en certificatie afhankelijk van het soort bouwplaats en vastgelegd in het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2142, 2149, 2161, 2162, 2164, 3112