Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 9-7-13
F130101  Info block
Kraan besturen  Info block
Andere benamingen
Bestuurder van een grijpkraan (m/v)  Info block
Bestuurder van een hamerkraan (m/v)  Info block
Bestuurder van een hellingkraan (m/v)  Info block
Machinist hijskraan (m/v)  Info block
Bestuurder van een kraan op rails (m/v)  Info block
Torenkraanbestuurder (m/v)  Info block
Bestuurder van een uitrustingskraan (m/v)  Info block
Bestuurder van een verrijdbare torenkraan (m/v)  Info block
Kraanmachinist (m/v)  Info block
Kraanbestuurder-kraanmachinist (m/v)  Info block
Kraanbestuurder-takelbediende (m/v)  Info block
Kraanbestuurder (m/v)  Info block
Bediener van een torenkraan (m/v)  Info block
Bediener van vaste draaikraan met beweegbare arm (m/v)  Info block
Kraanbestuurder vaste kraan (m/v)  Info block
Vaste torenkraanbestuurder met horizontale arm en loopkat (bouwwerven) (m/v)  Info block
Torenkraanmachinist (m/v)  Info block
Bediener van een snelmontagekraan (m/v)  Info block
Bediener van een snelopbouwkraan (m/v)  Info block
Bediener van een mobiele torenkraan (m/v)  Info block
Definitie
Levert met een kraan materiaal en materieel aan de verschillende uitvoerders op een site (werf, haven, scheepswerf). Werkt volgens de veiligheidsregels.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Voorbereidingen uitvoeren (deblokkeren, stabiliseren, ...)
De staat van het materieel controleren  Info block
- Ontvangt de (dag)opdracht (mondeling, schriftelijk of radiofonisch)
- Overlegt met andere kraanbestuurders en werfleiding als de draaizones van kranen overlappen
- Schat obstakels in en signaleert ze
- Vraagt bij overdreven windkracht de werken stil te leggen of de last met touwen te begeleiden
- Gaat na of de last goed gestapeld is of niet aan de grond vasthangt
- Zet de kraan startklaar
- Controleert spoor (indien van toepassing), (hijs)kabels, mechanische onderdelen, …
- Gaat na of de ballast goed gestapeld is met het oog op stabiliteit
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Werkt volgens de veiligheidsregels
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van stabiliteitsvoorschriften  Info block
Kennis van voorschriften van de constructeur  Info block
De cabine bereiken en zich beveiligen met harnassen
De transmissiesystemen, … testen en de kraan operationeel maken  Info block
- Verwittigt de verantwoordelijke wanneer men de torenkraan betreedt
- Controleert of de wettelijke en periodieke controles gebeurden
- Bewaart en controleert de aanwezigheid van het medisch attest
- Controleert elektrische installatie, remmen, eindschakelaars, …
- Laat de machine onbelast draaien, herkent en signaleert ongewone fenomenen (vaak afgaand op geluiden)
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Werkt volgens de veiligheidsregels
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van voorschriften van de constructeur  Info block
Kennis van machineonderdelen (terminologie en werking)  Info block
De kraan bedienen, het hijsblok positioneren en de last aanslaan  Info block
- Stelt zich in op te verplaatsen lasten aan de hand van de posities van het grondpersoneel
- Controleert aan de hand van de hijstabel of een last opgetild kan worden (gewicht, hijsvermogen, giekstand)
- Beoordeelt of het hijsgereedschap afgestemd is op de opdracht
- Communiceert met de seingever met een portofoon of genormaliseerde hand- en armseinen
- Volgt de aanwijzingen van de seingever
- Bedient vanuit de stuurcabine de bewegingstransmissies via hendels en knoppen of bedient vanop de grond via een besturingskabel of afstandsbediening
- Plaatst de loopkat loodrecht boven de last en laat de hijshaak tot net boven de last zakken
- Bepaalt het aanslagpunt en kiest de neigings- of tophoek van een strop
- Laat de last aanhaken of –stroppen
- Gaat na of er geen hijsogen los van de last hangen
- Hijst de last tot op lage hoogte
- Balanceert de last uit
- Gebruikt de zwenkrem bij stilstand giek
- Houdt rekening met de aanwezigheid van mensen en obstakels
- Houdt beveiligingen in hun begintoestand
- Geeft bij gevaar of slecht aanslaan een geluidssignaal  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Kennis van technieken voor het aanslaan en uitwijzen van lasten  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Kennis van voorschriften van de constructeur  Info block
Kennis van hijstabellen  Info block
Lasten hijsen en verplaatsen  Info block
- Communiceert met de seingever met een portofoon of genormaliseerde hand- en armseinen
- Hijst de last tot op vrije zwenkhoogte met een zo kort mogelijke lastarm
- Verplaatst de last lateraal met aangepaste snelheid en zonder schommeling
- Neemt radiocontact op als men in de draaizone van een andere kraan komt
- Zet de last loodrecht neer op de daartoe voorziene plaats, zonder hard contact en zonder gevaar voor de begeleiders
- Zet de last zodanig neer dat de aanslagstroppen verwijderd worden
- Laat de kabel een weinig vieren en de last loskoppelen
- Gebruikt de zwenkrem bij stilstand giek
- Houdt rekening met de aanwezigheid van mensen en obstakels
- Houdt beveiligingen in hun begintoestand
- Geeft bij gevaar of slecht aanslaan een geluidssignaal  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Kennis van voorschriften van de constructeur  Info block
Kennis van technieken voor het hijsen van lasten  Info block
De staat van de kraan controleren
Storingen identificeren
Onderhoud uitvoeren  Info block
- Werkt volgens het onderhoudsboek
- Vult vloeistofpeilen bij
- Smeert draaiende onderdelen
- Herstelt zelf eenvoudige mechanische defecten (vastzetten losse onderdelen, smeernippels vrijmaken, luchtfilters of hydraulische leidingen vervangen, verlichting herstellen, …)
- Spoort mechanische en elektrische defecten, onregelmatigheden in de opstelling, de bedieningselementen en het functioneren van de bewegende onderdelen op
- Signaleert defecten aan de oversten
- Vult het werkblad in
- Reinigt het materieel
- Houdt de stuurcabine ordelijk en rein
- Verzamelt en sorteert afval(stoffen)
- Werkt volgens de veiligheids- en milieuregels
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Kennis van machineonderdelen (terminologie en werking)  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Kennis van voorschriften van de constructeur  Info block
Kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften  Info block
Na de shift de kraan buiten dienst zetten en beveiligen (immobiliseren, elektrische voeding, ...)  Info block
- Laat de haak onbelast
- Positioneert de haak op ongeveer één meter onder de hoogtestop
- Positioneert de loopkat onder de loopkatmotor of bijna op het begin van de giek
- Ontgrendelt de giek en zet de kraan windvrij
- Beveiligt en legt de giek vast in specifieke omstandigheden
- Zet de kraan, indien van toepassing, op de vaste standplaats
- Zet, indien van toepassing, de spoorklemmen vast
- Stelt het anti-bots-systeem in werking
- Schakelt de besturing uit
- Vult werkbladen, inspectie-, schaderapport en reparatielijst in
- Brengt het kraanboek van de machine en toebehoren in orde
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke  Info block
Basiskennis van algemene mechanica  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Kennis van opslagmodaliteiten  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Basiskennis van elektriciteit  Info block
Kennis van voorschriften van de constructeur  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Snelopbouwkraan  Info block
Torenkraan met bediening vanop de grond  Info block
Torenkraan met bediening vanuit de cabine  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Meewerken aan het monteren en regelen van een torenkraan (spoorelementen, dwarsbalken, ... plaatsen)  Info block
- Installeert het platform en de basisballast
- Assisteert bij het verankeren van het onderstel
- Richt de mast op en schroeft de elementen vast
- Plaatst giek, tegengiek, trekstangen, trekkabels en andere mechanismen
- Assisteert bij het keuren van de kraan na montage  Info block
Kennis van voorschriften van de constructeur  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Lasten blind hijsen en verplaatsen  Info block
- Eist bij blind werken een unieke radiofonische frequentie
- Communiceert radiofonisch met de seingever  Info block
In stelling brengen van een snelmontagekraan  Info block
- Controleert de omgeving (bovenleidingen, andere obstakels, …) en creëert een veiligheidszone
- Combineert uitplooi- en telescopeerbewegingen via het besturingssysteem
- Legt de basisballast aan
- Richt mast en giek op
- Sluit elektrische onderdelen aan
- Neemt deel aan proeven voor de in bedrijfstelling
- Assisteert bij het keuren van de kraan na montage  Info block
Kennis van voorschriften van de constructeur  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Boten met klein tonnage uit het water halen en te water laten  Info block
Containers laden en lossen (op een boot, een trein, een aanhangwagen, ...)  Info block
Een boot laden en lossen  Info block
Jobmobiliteit: Met tussenstap
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Haven  Info block
Afbraak  Info block
Bouw  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Defensie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Montage  Info block
Metaal  Info block
Gespecialiseerde maritieme activiteiten (offshore)  Info block
Op grote hoogte  Info block
In openlucht  Info block
In de bedieningsruimte of cabine  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven (openbare werken, civiele bouw, woningbouw, utiliteitsbouw), in havens, op scheepswerven, … . Soms maak je verplaatsingen naar werven en dienstreizen. Soms werk je tijdens het weekend, op feestdagen, 's nachts of in een oproepdienst. Soms werk je in een cabine met de toegang op grote hoogte, vlakbij een diepte. Je draagt verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Kraan besturen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder bepaalt artikel 467bis van het Algemeen regelement voor arbeidsbescherming (ARAB) dat personen tewerkgesteld aan de bediening van torenbouwkranen een bekwaamheidsbrevet bezitten, afgeleverd door een inrichting die op basis van haar opleidingsprogramma, door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid erkend wordt. Op dit ogenblik is deze opleiding echter nog niet erkend door de minister van Tewerkstelling en Arbeid. Binnen de sector worden daarom een aantal opleidingsbewijzen gehanteerd (bv. bekwaamheidsattest) waarvan men kwaliteitsgaranties heeft naar zowel opleiding als opleidingsinstantie.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 4 - Torenkraanbestuurder (m/v)

ISCO-08-code:8343