Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F160501  Info block
Elektriciteits- en telecommunicatienetwerken monteren  Info block
Andere benamingen
Controleur van bovenleidingen (m/v)  Info block
Elektricien kabels en netwerken (m/v)  Info block
Elektricien lichtbakens (m/v)  Info block
Elektricien openbare verlichting (m/v)  Info block
Elektricien openbare werken (m/v)  Info block
Exploitatietechnicus elektriciteitsleidingen (m/v)  Info block
Hulpelektricien-netwerkmonteur (m/v)  Info block
Interventietechnicus elektriciteitsnetwerken (m/v)  Info block
Kabellegger (m/v)  Info block
Kabellegger elektriciteitsnetwerken (m/v)  Info block
Kabellegger hoog- en laagspanning (m/v)  Info block
Leidinglegger (m/v)  Info block
Monteur-elektricien ondergrondse werkzaamheden (m/v)  Info block
Monteur-elektricien elektrische distributienetwerken (m/v)  Info block
Monteur-kabellegger hoog- en laagspanning (m/v)  Info block
Monteur van boven- en ondergrondse leidingen (m/v)  Info block
Monteur van bovenleidingen (m/v)  Info block
Monteur van bovenlijnen (m/v)  Info block
Monteur van elektriciteitsleidingen (m/v)  Info block
Monteur van elektriciteitsnetwerken (m/v)  Info block
Monteur van hoogspanningsleidingen (m/v)  Info block
Monteur van openbare verlichting (m/v)  Info block
Monteur van telefoonlijnen (m/v)  Info block
Netwerkelektricien (m/v)  Info block
Netwerkelektricien-monteur (m/v)  Info block
Netwerkmonteur (m/v)  Info block
Operator openbare verlichting (m/v)  Info block
Plaatser van bovenleidingen (m/v)  Info block
Plaatser van datacommunicatiekabels (m/v)  Info block
Plaatser van elektriciteitskabels (m/v)  Info block
Plaatser van glasvezelkabels (m/v)  Info block
Plaatser van telefoonnetwerken (m/v)  Info block
Teamleider van netwerkelektriciens-monteurs (m/v)  Info block
Plaatser boven- en ondergrondse kabels en leidingen (m/v)  Info block
Definitie
Installeert boven- of ondergrondse kabels voor distributienetwerken (elektriciteit, datacommunicatie, telefonie, ...) volgens de veiligheidsregels.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: verschillende netwerken van hoog- tot laagspanning onderhouden en herstellen (transformators, …), verschillende soorten buitenverlichting installeren (wegen, luchthavens, monumenten, …).  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werf en de werfomgeving beveiligen (signalisatie, ...)  Info block
- Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
- Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens
- Voorziet toegangen tot woningen en andere gebouwen tijdens de werken
- Schermt de werken indien nodig af met behulp van zeilen
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (randbeveiliging, veiligheidsnetten, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, veiligheidsharnas, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg  Info block
Kennis van werforganisatie  Info block
Een netwerk buiten spanning plaatsen en de kabels demonteren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt meetapparatuur voor het meten van elektrische grootheden (spanning, stroom, weerstand)
- Bedient schakel- en aardingsapparatuur en blokkeringsvoorzieningen voor het in en uit bedrijf nemen van het distributienet of de installatie
- Test of er op onderdelen en lijnen spanning staat en of gedeelten van het net geblokkeerd zijn
- Neemt indien nodig contact op met de netbeheerder of de bedrijfsvoering om een installatie spanningsloos te stellen  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van schakelschema's  Info block
Kennis van hoogspanning  Info block
Kennis van laagspanning  Info block
Kennis van middenspanning  Info block
Een paal, pyloon of mast en toebehoren plaatsen en de loodrechte stand en oriëntatie controleren  Info block
- Graaft putten voor het plaatsen van palen, pylonen of masten volgens plan
- Plaatst en bevestigt ankerbouten en wapeningsnetten
- Monteert bekleding rondom de palen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (laser, waterpas, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van verankeringstechnieken  Info block
Kabels en toebehoren hijsen, bevestigen en afstellen in functie van de temperatuur, de afstand tussen de palen en de gegevens van het piketteringsplan  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Hangt wielen aan de palen voor het opspannen van de kabels
- Spant kabels op met behulp van een bundelspanner
- Monteert de kabels op de daartoe bestemde plaats  Info block
Kennis van soorten kabeldragers  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Sleuven graven en mantels en bekabeling installeren  Info block
- Breekt bestaande verhardingen op met gereedschap (boorhamer, slijpschijf, kasseihefboom, …)
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (duimstok, meetveer, meetband, meetwiel, …)
- Bepaalt op basis van een plan waar er machinaal of manueel moet gegraven worden (aanwezigheid van nutsleidingen)
- Geeft bedieners van graafmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies
- Houdt bij het graven de aangegeven richting en hoogte aan, rekening houdend met uitzetwerk, aan te leggen nutsvoorzieningen, grondsoort, …
- Stelt ongeregeldheden in de ondergrond vast en geeft ze door aan de werfleider
- Plaatst de onderdelen van een bemalingssysteem (pompen, zuigbuizen, drains, …) en stelt het in werking
- Brengt indien nodig een fundering aan op de bodem van de sleuf
- Legt buizen en kabels in de sleuven op de juiste diepte en volgorde
- Verbindt buizen en kabels met moffen, door fusielassen, …
- Bedekt de kabels met een zandlaag en verdicht de sleuf rekening houdend met de bestemming van het oppervlak
- Plaatst de oorspronkelijke bestrating terug en voert er indien nodig kleine herstellingen aan uit  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van elektriciteits- en datacommunicatiekabels (coax, glasvezel, …)  Info block
Kennis van optische vezeltechnologie  Info block
Kennis van verbindingstechnieken  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Transformatoren, verdeelkasten en sturingskasten installeren en aansluiten  Info block
- Houdt zich aan de documentatie over elektrische beschermingsgraden (IP)
- Brengt een hoogspanningsleiding binnen in een elektriciteitscabine en een laagspanningsleiding in een gebouw
- Plaatst elektrische componenten (transformator, verdeelkast, sturingskast, …)
- Sluit installaties aan op het laag-, hoog- of middenspanningsnetwerk of op een datacommunicatienetwerk
- Ontmantelt kabels en monteert connectoren
- Verbindt glasvezelkabels met een fusielasmachine  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van aansluitschema's  Info block
Kennis van hoogspanning  Info block
Kennis van middenspanning  Info block
Kennis van laagspanning  Info block
Kennis van datacommunicatie  Info block
De installaties en hun werking controleren tijdens verschillende uitvoeringsfasen  Info block
- Controleert de kabels en de kabeleinden vooraleer ze te plaatsen
- Controleert de werking van de installaties visueel
- Voert kwaliteitscontroleproeven uit op ondergrondse kabels (geleiding, verdichtingstesten, boringen, fototesten, …)  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van standaardprocedures voor het uitvoeren van controles  Info block
Een netwerk onder spanning plaatsen na een interventie en functietesten uitvoeren  Info block
- Gebruikt meetapparatuur voor het meten van elektrische grootheden (spanning, stroom, weerstand, draaiveldrichting)
- Verricht de nodige instellingen in de verschillende onderdelen van het netwerk en stelt beveiligingen in
- Controleert de onderdelen van het netwerk op veiligheid en werking binnen de voorgeschreven specificaties
- Voert een proefschakeling uit om na te gaan of de installatie klaar is om in gebruik genomen te worden
- Test de werking van de differentieelschakelaar en andere beveiligingen
- Stelt de installaties in de juiste volgorde in bedrijf
- Legt ingestelde waarden vast in het logboek en past werkgerelateerde tekeningen aan  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning  Info block
Kennis van schakelschema's  Info block
Kennis van veiligheidsconfiguraties  Info block
Kennis van standaardprocedures voor het uitvoeren van controles  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Defecten aan het elektriciteitsnetwerk lokaliseren en oplossingen bepalen voor de herstelling  Info block
- Ontvangt en analyseert een storingsmelding
- Schakelt stroom en spanning uit vooraleer werkzaamheden aan de installatie uit te voeren
- Gebruikt meetapparatuur voor het meten van elektrische grootheden
- Lokaliseert fouten in glasvezelverbindingen met een optisch tijddomein reflectometer (OTDR)
- Sluit mogelijke foutoorzaken uit op basis van visuele waarnemingen en metingen
- Herstelt, onderhoudt of vervangt onderdelen van de installatie (kabels, lampen, zekeringen, …)
- Verricht de nodige instellingen in de verschillende onderdelen van het netwerk
- Stelt (een deel van) de installatie weer in bedrijf, zodra de veiligheid en de functionaliteit dit toelaten
- Controleert of de storing daadwerkelijk verholpen is
- Doet verbetervoorstellen voor de installatie op basis van een analyse van de storing
- Rapporteert de uitgevoerde werkzaamheden volgens de procedures  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning  Info block
Kennis van schakelschema's  Info block
Kennis van elektrische fouten en van foutzoekmethodes  Info block
Kennis van standaardprocedures voor het uitvoeren van controles  Info block
Kennis van veiligheidsconfiguraties  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
BA4  Info block
BA5  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-2 (aluminium)  Info block
PE-lasser  Info block
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
Certificaat Terugwinning van bepaalde gefluoreerde broeikasgassen uit hoogspanningsschakelaars  Info block
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Een elektriciteitsmeter installeren of vervangen, een hoofdzekering plaatsen en de installatie in werking stellen  Info block
- Plaatst een meterkast en verbindt deze met het verdeelbord volgens de richtlijnen van de stroomleverancier
- Registreert relevante (verbruiks)gegevens van de meteropstelling en noteert deze  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning  Info block
Systemen voor de belichting van gebouwen, monumenten of ruimtes installeren en het elektriciteitsnetwerk aanpassen  Info block
- Maakt verdelingen van het stroomnetwerk naar de verschillende lichtpunten
- Assembleert en bevestigt verlichtingsaramaturen en verbindt ze met het stroomnetwerk
- Plaatst indien nodig transformatoren bij de lampen
- Plaatst een starter en voorschakelapparatuur bij fluorescentielampen
- Plaatst het juiste type lampen in de armaturen  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van bevestigingstechnieken  Info block
Elektriciteitsinstallaties controleren en onderhouden (bovenleidingen, elektriciteitsleidingen, of telefoonlijnen, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Voert een visuele inspectie van de elektriciteitsinstallaties uit op basis van een checklist
- Gebruikt meetapparatuur voor het meten van elektrische grootheden
- Schakelt stroom en spanning uit vooraleer werkzaamheden aan de installatie uit te voeren
- Bepaalt en verricht onderhouds- en revisiewerkzaamheden aan onderdelen van de installatie
- Rapporteert de uitgevoerde werkzaamheden volgens de procedures  Info block
Kennis van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)  Info block
Kennis van veiligheidsregels voor werkzaamheden onder spanning  Info block
Kennis van elektrische fouten en van foutzoekmethodes  Info block
Kennis van standaardprocedures voor het uitvoeren van controles  Info block
Kennis van lastechnieken  Info block
Eenvoudige werkstukken metselen  Info block
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (troffel, slijpschijf, …) en kleine wegenwerkmachines (trilmachine, knipmachine, …)
- Maakt mortel aan
- Herstelt de werf in zijn oorspronkelijke staat door sleuven en holtes te dichten en bestrating terug te plaatsen
- Werkt metselwerk en bestrating af (opvoegen, aftrillen, inborstelen, …)  Info block
Basiskennis van metselwerk  Info block
Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...)  Info block
Een trekveer plaatsen om kabels door de wachtbuizen te trekken  Info block
Basiskennis van pneumatica  Info block
Elektriciteitscabines voor ondergrondse netwerken plaatsen  Info block
Lichtbakens van luchthavens installeren en onderhouden  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Ambachtelijk bedrijf  Info block
KMO  Info block
Netwerkoperator telecommunicatie  Info block
Bouw  Info block
Elektriciteitsdistributie  Info block
Defensie  Info block
Openbare verlichting  Info block
Spoorwegen  Info block
Telecommunicatie  Info block
Transport van elektriciteit  Info block
Aan installaties  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Wachtdiensten  Info block
Werken met elektriciteit  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor het installeren van netwerken (elektriciteit, telecommunicatie, …) binnen ondernemingen voor openbare werken, elektriciteitstransport en –distributie of telecommunicatie. Soms kom je in contact met klanten, maak je verplaatsingen van meerdere dagen of werk je in het weekend, op feestdagen, ’s nachts of in wachtdiensten. Je werkt op grote hoogte en bij installaties onder spanning. Je hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshelm, handschoenen, harnas, …  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Montage elektriciteits- en telecommunicatienetwerken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Voor het oprichten van een eigen onderneming is een bewijs van beroepsbekwaamheid en kennis van bedrijfsbeheer nodig (K.B. van 29/01/2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Plaatser boven- en ondergrondse leidingen (m/v)

ISCO-08-code:7413