Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-11-13
F170101  Info block
Betonwerken  Info block
Andere benamingen
Arbeider burgerlijke bouwkunde (m/v)  Info block
Bekister (m/v)  Info block
Bekister-betontimmerman (m/v)  Info block
Bekister-ijzervlechter (m/v)  Info block
Betonarbeider (m/v)  Info block
Betonneerder (m/v)  Info block
Betonstaallasser (m/v)  Info block
Betonstaalvlechter (m/v)  Info block
Betontimmerman (m/v)  Info block
Betontimmerman-bekister (m/v)  Info block
Betontimmerman burgerlijke bouwkunde (m/v)  Info block
Betontimmerman gewapend beton (m/v)  Info block
Betontimmerman-stutter (m/v)  Info block
Betontimmerman-stutter-trappenmaker (m/v)  Info block
Betontimmerman glijbekisting (m/v)  Info block
Betonwerker (m/v)  Info block
IJzervlechter (m/v)  Info block
IJzervlechter-betonneerder bouw en openbare werken (m/v)  Info block
IJzervlechter bouw en openbare werken (m/v)  Info block
Industrieel metselaar-monteur (m/v)  Info block
Knipper-buiger (m/v)  Info block
Monteur-ijzervlechter (m/v)  Info block
Monteur van gelaste wapeningsnetten (m/v)  Info block
Monteur van prefab betonelementen (m/v)  Info block
Monteur prefabelementen (m/v)  Info block
Monteur van prefab woningen (m/v)  Info block
Monteur van zware prefabelementen (m/v)  Info block
Plaatser van gewapend beton (m/v)  Info block
Plaatser van heipalen (m/v)  Info block
Plaatser van metalen bekistingen (m/v)  Info block
Plaatser van metselwerk en gewapend beton (m/v)  Info block
Plaatser van zwembaden in beton (m/v)  Info block
Stutter (m/v)  Info block
Teamleider-betontimmerman (m/v)  Info block
Teamleider-ijzervlechter bouw en openbare werken (m/v)  Info block
Definitie
Bouwt werkstukken en gebouwen met behulp van bekistingen, wapeningen en beton, volgens de uitvoeringsvoorschriften en de veiligheidsregels. Maakt bekistingen en assembleert prefabelementen in beton, gewapend beton of spanbeton.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een klein team leiden, de bevoorrading van de werf voorzien.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werfzone inplanten (beveiliging, opslag van de uitrusting en de materialen, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (bouwplannen, …)
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval
- Stapelt materialen veilig en zonder schade
- Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
- Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens
- Schermt de werken indien nodig af met behulp van zeilen
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (randbeveiliging, veiligheidsnetten, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, …)
- Assisteert bij de aansluiting van leidingen en nutsvoorzieningen voor de werking van de bouwplaats
- Geeft grens- en rooilijnen weer met behulp van topografische instrumenten en beschermt ze
- Zet referentiepeilen uit met peilmerktekens
- Reinigt en onderhoudt machines en gereedschap na gebruik  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van werforganisatie  Info block
Draagstructuren monteren (steiger, schoren, platform, ...)  Info block
- Controleert of de ondergrond voldoende vlak en stevig is
- Houdt zich aan de opbouwvoorschriften van de fabrikant
- Beschermt de ondergrond (vloertegels, dakpannen, …) bij gevaar op beschadiging
- Verankert de draagstructuren of voorziet steunconstructies wanneer verankering niet mogelijk is
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (leuningen, valbescherming, …)
- Zorgt voor een veilige toegang tot de werkvloeren
- Stabiliseert een constructie met stutten of schoren, rekening houdend met belasting, toegankelijkheid en veiligheid van de werkplek
- Demonteert de draagstructuren na de werkzaamheden, rekening houdend met de stabiliteit van de constructie  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van verankeringstechnieken  Info block
Kennis van het draagvermogen van steunpunten  Info block
Kennis van de wetgeving over werken op hoogte  Info block
De funderingen, de bouwput en het stortbed nivelleren en voorbereiden naargelang de helling  Info block
- Bepaalt de afmetingen van bouwputten op basis van een plan en zet ze uit met jalons, piketten, …
- Bepaalt op basis van een plan waar er machinaal of manueel moet gegraven worden (aanwezigheid van nutsleidingen)
- Geeft bedieners van graafmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies
- Gebruikt manueel gereedschap en mechanische graafmachines (spade, minigraver, …)
- Graaft de bodem af of vult aan volgens de voorgeschreven glooiingshoek en referentiepeilen
- Stut putten, werkputten en sleuven met beschoeiing en schoorwerk
- Bepaalt wanneer er bemaling noodzakelijk is
- Plaatst de onderdelen van een bemalingssysteem (pompen, zuigbuizen, drains, …) en stelt het in werking
- Effent de bodem van de werkput en maakt hem schoon
- Brengt de steenslagverharding aan rekening houdend met de opgegeven granulometrie
- Maakt een sleuf voor het aanbrengen van de aardingslus
- Brengt stabiliseerzand aan op de bodem en plaatst een waterdicht membraan  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van verdichtingstechnieken  Info block
Kennis van schoor- en beschoeiingstechnieken  Info block
Kennis van bodemsoorten  Info block
Basiskennis van grondmechanica  Info block
Kennis van bemalingssystemen  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Leidingen, afvoerpijpen en aansluitingen realiseren  Info block
- Bepaalt en markeert de ligging van bestaande nutsleidingen op basis van een plan
- Legt grond-, stand- en liggende leidingen voor de afvoer van water op afschot (hellingsgraad)
- Legt leidingen voor ontluchting en beluchting
- Plaatst rioleringsputten, vangtoestellen, afscheiders, put- en riooldeksels, inspectieputten, septische putten, …
- Sluit rioleringsinstallaties aan op de hoofdriool
- Maakt geur- en waterdichte verbindingen  Info block
Kennis van lokale rioleringsvoorschriften  Info block
Kennis van bodemsoorten  Info block
Kennis van granulometrie  Info block
Kennis van aansluitingspeilen  Info block
Met een kraan verplaatste materialen en uitrusting stroppen, ontvangen en positioneren  Info block
- Selecteert een hijshulpmiddel in functie van de last (kettingtakel, strop, hijsband, hijsmagneet, …)
- Schat het gewicht van de last in en bepaalt het zwaartepunt, de tophoek en de figuur van aanslaan van de last
- Maakt knooppunten voor het stroppen van de last
- Bevestigt en zekert de last aan de hijsvoorzieningen
- Geeft de kraanman eenduidige seinen en radiofonische instructies  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van technieken voor het aanslaan en uitwijzen van lasten  Info block
Kennis van sjortechnieken  Info block
Kennis van riggingtechnieken  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Betonnen werkstukken bekisten, vullen en ontkisten  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (bouwplannen, wapeningsplannen, …)
- Zet de uitlijning en/of de middenas van de werken uit, rekening houdend met mogelijke krachten
- Voegt bekistingspanelen samen, controleert ze (hoogtemerken, geleidingsprofielen, stabiliteit, waterdichtheid, …) en stelt ze bij
- Maakt voegen of plaatst ze in de bekisting (uitzettingsvoegen, dichtingsvoegen, stortvoegen, …)
- Voert indien vereist een voorbehandeling uit op de bekisting
- Stort het beton in de bekistingen met een kubel, slang of stortkoker, spreidt het en verdicht met een trilnaald
- Geeft de bedieners van betonpompen eenduidige seinen en instructies
- Ontkist de werkstukken in de juiste volgorde en volgens de juiste ontkistingstermijn
- Neemt stutten en onderslagbalken weg
- Recupereert herbruikbaar materieel na het ontkisten
- Werkt het betonoppervlak af volgens de voorschriften (gewassen beton, gegritstraald, …)
- Brengt betonbeschermingsmiddelen aan
- Controleert de vlakheid van het geplaatste beton en gaat na of de voegen juist geplaatst zijn
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (laser, waterpas, ...)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van betimmeringstechnieken  Info block
Kennis van betongiettechnieken  Info block
Kennis van betontechnologie (samenstelling, specificaties, eigenschappen, …)  Info block
Kennis van verschillende soorten voegen  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van oppervlakte- en volumeberekeningen  Info block
Kennis van krachtenleer  Info block
Wapeningen in beton plaatsen in functie van de toepassing (betonplaten, wanden, palen, vloeren, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (bouwplannen, wapeningsplannen, …)
- Beoordeelt wanneer een wapeningsnet nodig is
- Plaatst netten en wapeningen in een bekisting of op een draagvloer met de gepaste afstandhouders
- Plaatst voor- en naspanbewapening
- Controleert de schikking van de wapening
- Gaat na of de wapening de nodige stijfheid heeft en niet kan verschuiven door de uitgeoefende druk
- Verwijdert draad- en steenafval van de bekistingsbodem  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van minimum betondekking in functie van blootstellingsklasse, kaliber granulaten, …  Info block
Kennis van kabel- en ankersystemen voor spanbeton  Info block
Kennis van injectiesystemen bij naspanbeton  Info block
Kennis van kenmerken van wapeningen  Info block
Kennis van betonwapeningsplannen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Hoogwerker  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Werken op hoogte  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
Beton bestellen en het geleverde beton controleren  Info block
- Berekent de benodigde hoeveelheid beton
- Bepaalt specificaties van het beton in functie van de toepassing
- Controleert de leveringsbon op hoeveelheid en betonsamenstelling
- Neemt monsters van het te storten beton
- Gaat na of het beton geschikt is voor de voorziene toepassing (homogeniteit, korrelgrootte, …)
- Voegt indien nodig producten toe aan het beton  Info block
Kennis van betontechnologie (samenstelling, specificaties, eigenschappen, …)  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van oppervlakte- en volumeberekeningen  Info block
Betonwapeningen assembleren  Info block
- Stelt wapeningsstaten op aan de hand van wapeningsplannen
- Selecteert staven, draden, staaldraden of stangen voor de wapeningen overeenkomstig de instructies en plannen
- Snijdt staven op maat met een elektrische snijmachine of buigt ze in de gewenste vorm of afmeting met behulp van snij-, plooi- of buigmachines
- Verbindt staven door te vlechten, te lassen, met gegloeide staaldraad, haakjes, beugels, …
- Maakt het vereiste aantal knopen, afhankelijk van de soort knoop, de diameter van de wapeningsstaven, hun profilering en de vereiste stijfheid
- Maakt beugels, kransen en ringen aan  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van betonwapeningsplannen  Info block
Kennis van buigstaten  Info block
Kennis van manuele en mechanische bindtechnieken  Info block
Kennis van de eigenschappen van metaalsoorten en legeringen (ferro en non-ferro)  Info block
Houten bekistingen en bekistingsonderdelen (versterkingen, gebogen bekistingen, passtukken, ...) op maat brengen en assembleren  Info block
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (schuifmaat, plooimeter, waterpas, ...)
- Gebruikt manueel of elektrisch gereedschap (cirkelzaag, zaagmachine, …)
- Voert dimensionale opmetingen uit
- Tekent onderdelen van bekistingen af op hout
- Zaagt de houtelementen volgens de aftekening
- Voegt de bekistingselementen samen en past ze aan waar nodig  Info block
Kennis van schrijnwerktechnieken  Info block
Kennis van houtverbindingen  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Prefabelementen in beton vervaardigen (balken, drempels, betonplaten, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Stelt een gietvorm samen (in metaal, hout, pvc, …)
- Plaatst wapeningen, inserts, uitsparingen, … in de gietvorm of voorbespanningsbank
- Berekent de benodigde hoeveelheden beton
- Stort het beton, spreidt en verdicht het
- Werkt het betonoppervlak af volgens de voorschriften (gewassen, gegritstraald, …)
- Ontkist werkstukken in de juiste volgorde en volgens de juiste ontkistingstermijn
- Toetst de conformiteit van het afgewerkte stuk aan de vereisten (vlakheid, haaksheid, …)  Info block
Kennis van bekistingstechnieken  Info block
Kennis van betongiettechnieken  Info block
Kennis van betontechnologie (samenstelling, specificaties, eigenschappen, …)  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van oppervlakte- en volumeberekeningen  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Prefabelementen in beton assembleren en bevestigen  Info block
- Gebruikt hulpmiddelen voor het verplaatsen van zware lasten (takel, hijsband, …)
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (laser, waterpas, ...)
- Plaatst en stelt de geprefabriceerde onderdelen loodrecht, waterpas en volgens tegenpeil, zeeg en uitlijning
- Bevestigt de geplaatste elementen
- Brengt stutten aan in functie van de belasting (bij metselwerk, balken, vloeren, muuropeningen, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van stuttingstechnieken  Info block
Kennis van methoden om te stellen  Info block
Kennis van stabiliteitsvoorschriften  Info block
Kennis van constructienormen  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Afdichtingselementen plaatsen (opzwellende voegen, plastic folie, ...)  Info block
- Brengt afdichtingsnaden aan en plaatst waterkeringen (loodslabben, …)
- Plaatst dichtings- en beschermingsmembranen tegen de funderingsmuren
- Voert waterwerende bepleisteringen uit (cementmortel, bitumen, …)
- Brengt een dampscherm aan volgens de instructies
- Tekent isolatiematerialen af en snijdt ze op maat
- Voegt isolatiematerialen samen en bevestigt ze op muren, plafonds, vloeren en daken
- Verzekert de continuïteit van de isolatie  Info block
Kennis van isolatieprincipes (koudebruggen, opstijgend vocht, luchtdichtheid, ...)  Info block
Kennis van bouwknopen  Info block
Kennis van de passiefhuisstandaard  Info block
Eenvoudig metselwerk uitvoeren  Info block
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap (troffel, slijpschijf, …)
- Plaatst stutten en schoren, rekening houdend met de belasting, de toegankelijkheid van de werkplek en de veiligheid
- Bouwt verschillende soorten muren in metselwerk (volle muren, spouwmuren, …)
- Maakt mortel aan
- Voegt metselwerk op  Info block
Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...)  Info block
Kennis van verschillende metselverbanden  Info block
Kennis van schoortechnieken  Info block
Kennis van verschillende soorten voegen  Info block
Basiskennis van energieprestatiewetgeving (EPB-decreet)  Info block
Betonplaten vlakstrijken en opschuren  Info block
- Trekt de betonmortel op de juiste hoogte af met een rei
- Schuurt de betonmortel manueel of machinaal op
- Dekt de betonplaat af met folie tegen de weersomstandigheden om te snel drogen, scheurvorming, … te voorkomen  Info block
Funderingen boren  Info block
- Stelt een boormachine op volgens de aard van de opdracht en de staat van de ondergrond
- Begeleidt machines (met de stem, een fluitje, conventionele gebaren)
- Volgt de aanwijzingen van medewerkers
- Controleert tijdens het boren de werkingsparameters, de kop van het boorgat en de actieradius
- Legt bij problemen de boring stil en/of pompt de boorvloeistof op  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van bodemsoorten  Info block
Basiskennis van grondmechanica  Info block
Afval verzamelen en sorteren en het afvoeren naar de behandelings- of opslagzones  Info block
Kennis van werforganisatie  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
De toepassing van de veiligheidsvoorschriften controleren  Info block
- Controleert de aanwezigheid, goede staat en correct gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsuitrustingen, signalisatie, …
- Controleert de naleving van milieuregels  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
KMO  Info block
Bouw  Info block
Defensie  Info block
Openbare werken  Info block
Ruwbouw  Info block
Waterbouw  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Ondergronds  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Op grote hoogte  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor bouw en openbare werken. Je maakt verplaatsingen, soms van meerdere dagen, werkt op hoogte of ondergronds, hanteert lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Betonwerken. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Werknemers die op een stelling werken, moeten een opleiding veilig werken op hoogte volgen (K.B. van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte).  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Bekister-betonneerder (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Ijzervlechter (m/v)

ISCO-08-code:7114