Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F170201  Info block
Wegenbouw  Info block
Andere benamingen
Arbeider openbaar wegennet en diverse netten (m/v)  Info block
Arbeider wegenbouw (m/v)  Info block
Arbeider wegverhardingen (m/v)  Info block
Asfaltlegger (m/v)  Info block
Beton- en asfaltwegenbouwer (m/v)  Info block
Geniesoldaat zware werkzaamheden en spoorwegen (m/v)  Info block
Grondwerker (m/v)  Info block
Grondwerker-asfaltlegger (m/v)  Info block
Grondwerker openbaar wegennet (m/v)  Info block
Kasseilegger (m/v)  Info block
Medewerker openbaar wegennet en diverse netten (m/v)  Info block
Metselaar openbaar wegennet en diverse netten (m/v)  Info block
Onderhoudsmedewerker spoorwegen (m/v)  Info block
Plaatser van borduren en goten (m/v)  Info block
Plaatser van verkeersborden (m/v)  Info block
Spoorwegarbeider (m/v)  Info block
Spoorwerker (m/v)  Info block
Stratenmaker (m/v)  Info block
Teamleider asfaltering (m/v)  Info block
Teamleider gemeentelijke wegenwerken (m/v)  Info block
Teamleider onderhoud van spoorwegen (m/v)  Info block
Teamleider-plaatser van wegverhardingen (m/v)  Info block
Teamleider wegverhardingen (m/v)  Info block
Wegenwerker (m/v)  Info block
Definitie
Voert werkzaamheden uit voor de aanleg of reparatie van wegen, spoorwegen en aanhorigheden (borduren, voetpaden, straatkolken, ...), volgens de veiligheidsregels.
Een bijkomende activiteit kan zijn: wegenbouwmachines besturen.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werf en de werfomgeving beveiligen door signalisatie, bakens, omleidingen, ...
De circulatiemogelijkheden van werfmachines bepalen volgens de inplanting van het terrein  Info block
- Bepaalt geschikte opslagplaatsen voor materiaal en gereedschap
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval
- Stapelt materialen veilig en zonder schade
- Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
- Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen tot woningen en andere gebouwen tijdens de werken
- Zorgt ervoor dat de werf veilig en goed bereikbaar is (plaatsen van rijplaten voor vrachtwagens, …)
- Assisteert bij de aansluiting van leidingen en nutsvoorzieningen voor de werking van de bouwplaats
- Bepaalt waar de verschillende materialen geleverd moeten worden (langs het traject of in de stockageruimte)
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (randbeveiliging, veiligheidsnetten, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg  Info block
Kennis van werforganisatie  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Piketten, jalons, herkenningstekens, ... plaatsen voor het uitvoeren van de werken (verhardingen, borduren, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (dwars- en langsprofielen, leidingplannen, …)
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (duimstok, meetveer, meetband, meetwiel, ...)
- Bepaalt de afmetingen, richting en hoogte van sleuven, bouwputten en werkstukken met topografische meetapparatuur
- Zet sleuven, bouwputten en werkstukken uit met jalons, piketten, …
- Zet referentiepeilen uit met peilmerktekens
- Graaft proefsleuven of sonderingen
- Bepaalt en markeert de ligging van bestaande nutsleidingen  Info block
Basiskennis van topografie  Info block
Grond- en funderingswerken uitvoeren voor het plaatsen van bestratingen, elementen van stadsinrichting, ...  Info block
- Breekt bestaande verhardingen op met manueel, elektrisch en pneumatisch gereedschap en graafmachines (boorhamer, slijpschijf, kasseihefboom, spade minigraver, …)
- Bepaalt op basis van een plan waar er machinaal of manueel moet gegraven worden (aanwezigheid van nutsleidingen)
- Geeft bedieners van graafmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies
- Houdt bij het graven de aangegeven richting en hoogte aan, naargelang het uitzetwerk, hoeveelheid gronddekking, afschot, grondsoort, …
- Stelt ongeregeldheden in de ondergrond vast en geeft ze door aan de werfleider
- Beoordeelt of het natuurlijke talud behouden kan blijven en legt indien nodig een veilig talud aan
- Houdt rekening met factoren die de stabiliteit van de grond beïnvloeden (waterbezwaar, gelaagdheid van de grond, trillingen door wegverkeer, …)
- Brengt een beschoeiing aan wanneer de omstandigheden dit vereisen
- Plaatst stempels tussen de beschoeiingselementen
- Voert de aarde uit putten en sleuven af en scheidt indien nodig verschillende grondsoorten
- Bepaalt wanneer er bemaling noodzakelijk is
- Plaatst de onderdelen van een bemalingssysteem (pompen, zuigbuizen, drains, …) en stelt het in werking  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van grondmechanische problemen (verzakkingen, ...)  Info block
Kennis van graaftechnieken  Info block
Kennis van schoor- en beschoeiingstechnieken  Info block
Kennis van bemalingssystemen  Info block
Kennis van verschillende grondsoorten (verharding, zandgrond, teelaarde, …)  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Elementen van het openbare wegennet plaatsen en afwerken (voegen, ...)  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (dwars- en langsprofielen, leidingplannen, …)
- Legt grond-, stand- en liggende leidingen voor de afvoer van water op afschot (hellingsgraad)
- Plaatst rioleringsputten, vangtoestellen, afscheiders, put- en riooldeksels, inspectieputten, septische putten, …
- Sluit rioleringsinstallaties aan op de hoofdriool
- Maakt water- en geurdichte verbindingen
- Metselt en voegt metselwerk op
- Werkt putten aan de binnen- en buitenkant af met cement, mortel- of betonspecie, koud teerasfalt, ...
- Plaatst boordstenen volgens de aanslag (afstand bovenkant boordsteen en bovenkant straatkolk)
- Bepaalt de plaats van putdeksels en straatkolken, afhankelijk van de geplaatste boordstenen
- Brengt uitzettingsvoegen aan en giet ze dicht met voegvullingsproducten
- Plaatst en monteert straatmeubilair volgens opdracht
- Geeft bedieners van werfmachines eenduidige seinen en instructies  Info block
Kennis van metseltechnieken  Info block
Kennis van montagetechnieken  Info block
Kennis van afdichtingsprocedés  Info block
Kennis van aansluitingspeilen  Info block
Kennis van mortelsoorten (gebruik, eigenschappen, ...)  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
De uitgraving opvullen en aandammen  Info block
- Vult sleuven in verschillende lagen aan en verdeelt de aarde gelijkmatig aan de beide zijden van de leiding
- Beoordeelt wanneer een nieuwe laag zand opgebracht kan worden
- Geeft bedieners van graafmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies
- Verwijdert stempels en beschoeiingselementen uit de sleuven zonder leidingen te beschadigen
- Verdicht de sleuven met verdichtingsmachines (handstamper, trilplaat, …) en gepaste producten (stabilisé, …) naargelang de bestemming van het oppervlak  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Bodemlagen en afdeklagen aanbrengen en verdichten  Info block
- Plaatst bekistingen en wapeningen en stort beton voor het uitvoeren van de fundering
- Hoogt het baanbed op met de voorgeschreven materialen (zandcement, zand, …), volgens de aard van de bestrating
- Verdicht het bed van de bestrating of de bijkomende fundering met verdichtingsmachines (explosiestamper, trilplaat, …)
- Tekent bestratingselementen af en brengt ze op maat met een slijpschijf, knipmachine, …
- Zet de draad uit waarlangs bestraat zal worden
- Plaatst de bestratingselementen volgens de vereiste hoogte, steendikte en verbandpatroon
- Trilt de bestrating af met een trilplaat of trilwals
- Vult de voegen met zand of mortel en borstelt het in
- Plaatst boordstenen met tangen of laat ze plaatsen door een hijsmachine en controleert hun loodrechte stand
- Voegt de boordstenen op en werkt ze aan volgens de aard van de bestrating  Info block
Kennis van betongiettechnieken  Info block
Kennis van de eigenschappen van afdeklagen  Info block
Kennis van technieken om afdeklagen aan te brengen  Info block
Kennis van aftekentechnieken  Info block
Kennis van verdichtingstechnieken  Info block
Kennis van wegprofielen (tonrond wegprofiel, hangend dwarsprofiel, …)  Info block
Kennis van leg-/verbandpatronen  Info block
Rolgrind of steenslag spreiden of verdichten  Info block
- Gebruikt manueel gereedschap en mechanische graafmachines (spade, minigraver, …)
- Geeft bedieners van werfmachines eenduidige seinen en instructies
- Stort de vastgestelde hoeveelheid rolgrind of steenslag
- Spreidt de rolgrind of steenslag gelijkmatig over de grond en werkt ze in
- Verdicht de grond  Info block
Kennis van verdichtingstechnieken  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Bull  Info block
Graaf-laadcombinatie  Info block
Hydraulische graafmachine  Info block
Minigraver  Info block
Nivelleermachine  Info block
Wiellader  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Bestrating plaatsen in verschillende materialen:
Asfalt  Info block
Beton  Info block
Dalstenen  Info block
Kasseien  Info block
Kasseien in mozaïek  Info block
Klinkers  Info block
Afdeklagen aanbrengen en afwerken:
Luchthavenbanen  Info block
Sportvloeren  Info block
Bestaande bestrating herstellen  Info block
- Beoordeelt welk deel van de bestrating uitgebroken moet worden om een aanvaardbaar resultaat te bekomen
- Breekt bestaande verhardingen op met manueel en elektrisch gereedschap (slijpschijf, kasseihefboom, …)
- Beoordeelt op basis van kleur en structuur welke bestratingselementen herbruikt kunnen worden
- Plaatst herbruikte stenen op dezelfde locatie terug
- Zet indien nodig (een deel van) het profiel uit en verdicht de baan
- Laat het herbestraatte deel aansluiten op de bestaande bestrating volgens de lijnen van het verband  Info block
Kennis van de eigenschappen van afdeklagen  Info block
Kennis van technieken om afdeklagen aan te brengen  Info block
Kennis van verdichtingstechnieken  Info block
Kennis van wegprofielen (tonrond wegprofiel, hangend dwarsprofiel, …)  Info block
Kennis van leg-/verbandpatronen  Info block
De afstelling van wegenbouwmachines controleren en aanpassen  Info block
- Stelt de hoogte en de helling van de balk in
- Controleert temperatuur en dikte van het asfalt
- Controleert de gelijkmatige toevoer van het asfalt in de hoogte en de breedte  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Rails, dwarsbalken, ballast en uitrusting van spoorwegen plaatsen en onderhouden  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (duimstok, meetveer, meetbank, meetwiel, ...)
- Vernieuwt onderdelen van spoorwegen (rails, bielzen, ballast, wissels, spoorwegafboordingen, …)
- Stort verschillende materialen (steenslag, zand, grind, …)
- Lijnt de geplaatste materialen uit
- Geeft bedieners van werfmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies
- Houdt rekening met de aanwezigheid van bovenleidingen  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Mantels, prefab inspectieputten, buizen, ... plaatsen en assembleren  Info block
Elementen van het openbare wegennet en stadsinrichting plaatsen (inspectieputten, rioolkolken, scheidingsmuurtjes, straatmeubilair, ...)  Info block
Kennis van metseltechnieken  Info block
Vangrails, verkeersgeleiding en snelheidsremmers plaatsen en assembleren  Info block
Kennis van montage- en assemblagetechnieken  Info block
Verkeersborden plaatsen en wegmarkeringen op de grond aanbrengen  Info block
Kennis van schildertechnieken  Info block
Kennis van montagetechnieken  Info block
Kennis van de wegcode en de wegsignalisatie  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Bouw  Info block
Defensie  Info block
Openbare wegennet  Info block
Openbare werken  Info block
Spoorwegen  Info block
Zeevaart, binnenvaart  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Blootstelling aan trillingen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor wegenbouw binnen ondernemingen voor openbare werken, bouw of spoorwegen. Je maakt verplaatsingen, soms van meerdere dagen, of werkt tijdens het weekend, ’s nachts of in wachtdiensten. Je hanteert soms lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen, stofmasker, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Wegenbouw. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 3 - Spoorwerker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Stratenmaker (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 4 - Asfalt- en betonwegenbouwer (m/v)

ISCO-08-code:9312