Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 14-11-13
F170501  Info block
Nutsleidingen aanleggen  Info block
Andere benamingen
Aansluiter van gasleidingen (m/v)  Info block
Aansluiter van waterleidingen (m/v)  Info block
Buizenlegger (m/v)  Info block
Leidinglegger openbare werken (m/v)  Info block
Medewerker leidingnetten (m/v)  Info block
Plaatser van buizen (m/v)  Info block
Plaatser van gasleidingen (m/v)  Info block
Plaatser van nutsleidingen (m/v)  Info block
Plaatser van waterleidingen (m/v)  Info block
Rioollegger (m/v)  Info block
Sleufman (m/v)  Info block
Teamleider-leidinglegger (m/v)  Info block
Vakman nutsleidingen (m/v)  Info block
Definitie
Installeert en onderhoudt netwerken voor water, riolering of gas en transport- en distributieleidingen van vloeistoffen of gassen. Werkt volgens de veiligheidsregels.
Een bijkomende activiteit kan zijn: een team leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De inplanting van de werf afbakenen met merktekens (jalons, markeringen, ...) op basis van een plan  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (duimstok, meetveer, meetband, meetwiel, ...)
- Bepaalt de afmetingen, richting en hoogte van leidingen, sleuven, bouwputten en werkstukken
- Zet leidingen sleuven, bouwputten en werkstukken uit met richtgereedschap (jalons, piketten, richtlatten, waterpas, laser, …)
- Zet referentiepeilen uit met peilmerktekens
- Graaft proefsleuven of sonderingen
- Bepaalt en markeert de ligging van bestaande nutsleidingen  Info block
Basiskennis van topografie  Info block
Kennis van bouwtechnieken voor leidingnetten op afschot  Info block
Kennis van bouwtechnieken voor leidingnetten onder druk  Info block
De werf bevoorraden met werktuigen en materiaal of de bevoorrading controleren  Info block
- Bakent opslagzones af op de werf of langs het traject
- Stapelt materialen veilig en zonder schade
- Beschermt materiaal en gereedschap tegen ongewenste vochtigheid, temperatuur of lichtinval
- Zet materiaal en gereedschap klaar
- Controleert de voorraad in de opslagzones en geeft bestellingen door  Info block
Kennis van werforganisatie  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Graafwerken uitvoeren (geulen, werkputten, ...) en de bodem effenen door de aanleg van een bedding  Info block
- Breekt bestaande verhardingen op met manueel, elektrisch en pneumatisch gereedschap (boorhamer, slijpschijf, kasseihefboom, …)
- Bepaalt op basis van een plan waar er machinaal of manueel moet gegraven worden (aanwezigheid van nutsleidingen)
- Geeft bedieners van graafmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies
- Gebruikt manueel gereedschap en mechanische graafmachines (spade, minigraver, …)
- Houdt bij het graven de aangegeven richting en hoogte aan, naargelang het uitzetwerk, hoeveelheid gronddekking, afschot, grondsoort, …
- Stelt ongeregeldheden in de ondergrond vast en geeft ze door aan de werfleider
- Beoordeelt of het natuurlijke talud behouden kan blijven en legt indien nodig een veilig talud aan
- Houdt rekening met factoren die de stabiliteit van de grond beïnvloeden (waterbezwaar, gelaagdheid van de grond, trillingen door wegverkeer, …)
- Brengt een beschoeiing aan wanneer de omstandigheden dit vereisen
- Plaatst stempels tussen de beschoeiingselementen
- Voert de aarde uit putten en sleuven af en scheidt indien nodig verschillende grondsoorten
- Bepaalt wanneer er bemaling noodzakelijk is
- Plaatst de onderdelen van een bemalingssysteem (pompen, zuigbuizen, drains, …) en stelt het in werking
- Brengt indien nodig een fundering aan op de bodem van de sleuf en in de bouwputten
- Metselt bouwputten op  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van grondmechanische problemen (verzakkingen, ...)  Info block
Kennis van schoor- en beschoeiingstechnieken  Info block
Kennis van verschillende grondsoorten (verharding, zandgrond, teelaarde, …)  Info block
Kennis van bemalingssystemen  Info block
Kennis van betongiettechnieken  Info block
Basiskennis van metselwerk  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Leidingen en hulpstukken stroppen, hijsen en plaatsen  Info block
- Selecteert het juiste hijshulpmiddel in functie van de last (kettingtakel, strop, hijsband, hijsmagneet, …)
- Schat het gewicht van de last in en bepaalt het zwaartepunt, de tophoek en de figuur van aanslaan van de last
- Maakt knooppunten voor het stroppen van de last
- Bevestigt en zekert de last aan de hijsvoorzieningen
- Geeft de kraanman eenduidige seinen en radiofonische instructies
- Plaatst leidingonderdelen in de juiste richting, hoogte en afschot in de sleuven  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van technieken voor het aanslaan en uitwijzen van lasten  Info block
Kennis van sjortechnieken  Info block
Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Moffen, kousen, afdichtingen, kleppen, afsluiters, ... assembleren, stutten en beschermen  Info block
- Maakt moffen en spieën schoon en ontbraamt buizen
- Verbindt leidingonderdelen met spieën, moffen, lijmen en/of lastechnieken
- Dicht buisverbindingen af (rubberring, polyurethaan, cementmortel, …) of plaatst tongen
- Sluit leidingonderdelen aan op putten, hulpstukken of op de hoofdriool  Info block
Kennis van lijmtechnieken  Info block
Kennis van verbindingstechnieken  Info block
Kennis van gemeentelijke rioleringsvoorschriften  Info block
Het graafwerk ophogen en afdeklagen aanbrengen en verdichten
Ondergrondse waarschuwingsnetten of -linten plaatsen  Info block
- Bedt de buizen in goed of mager zand, beton of stabilisé in
- Vult sleuven in verschillende lagen aan en verdeelt de aarde gelijkmatig aan de beide zijden van een leiding
- Beoordeelt wanneer een nieuwe laag zand opgebracht kan worden
- Geeft bedieners van graafmachines eenduidige seinen en radiofonische instructies
- Houdt zich aan de kleurcode bij het plaatsen van ondergrondse waarschuwingsnetten of –linten
- Verwijdert stempels en beschoeiingselementen uit de sleuven zonder leidingen te beschadigen
- Verdicht de sleuven naargelang de bestemming van het oppervlak (met een handstamper, trilplaat, …)
- Plaatst verhardingen of bestratingselementen volgens de vereiste hoogte, steendikte, verbandpatroon, …
- Brengt gepaste deksels aan op putopeningen (enkelwandige, dubbelwandige, …)  Info block
Kennis van plaatsingstechnieken voor ondergrondse netwerken  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van conventionele seincodes en gebaren  Info block
Defecten aan de leiding lokaliseren en de aard ervan identificeren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Test leidingen op breuken en gaat na of leidingonderdelen verstopt zijn
- Bepaalt onderhouds- en herstelwerkzaamheden op basis van een analyse van de storing  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van verbindingstechnieken  Info block
De werf en de werfomgeving beveiligen (signalisatie, ...)  Info block
- Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, …
- Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens
- Voorziet toegangen tot woningen en andere gebouwen tijdens de werken
- Plaatst collectieve beschermingsmiddelen (randbeveiliging, veiligheidsnetten, …)
- Draagt persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen (valhelm, veiligheidsschoenen, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van werforganisatie  Info block
Kennis van wettelijke bepalingen voor werfsignalisatie op de openbare weg  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een machine gebruiken waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Graaf-laadcombinatie  Info block
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA basisveiligheid  Info block
Habilitatie voor de aardgasinstallateur (CERGA)  Info block
Habilitatie voor de propaangasinstallateur (CERGA)  Info block
Europese laskeuring EN-ISO 9606-1 (staal)  Info block
PE-lasser  Info block
Een deel van het netwerk buiten werking stellen voor een interventie (water, gas, elektriciteit)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
De afdichting en het afschot van een leidingnet testen  Info block
- Controleert de dichtheid van het leidingnet en spoort lekkages of verstoppingen op
- Gebruikt beproevingspompen en controle-instrumenten (persapparaat, gaslekmeettoestel, open U-buismanometer, …)
- Controleert het afschot visueel of met controle-instrumenten (lasers, …)  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van foutzoekmethodes  Info block
Kennis van testprocedures  Info block
Leidingen onderhouden of herstellen  Info block
- Reinigt verstopte leidingen met producten of gereedschap (perspomp, vacuümpomp, …)
- Demonteert leidingonderdelen en herstelt of vervangt ze
- Controleert of de storing daadwerkelijk verholpen is
- Rapporteert de uitgevoerde werkzaamheden volgens de procedures  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Een drinkwaternet aansluiten en een watermeter plaatsen  Info block
- Boort gaten in gevels voor de huisaansluiting van het waterleidingsnet
- Verbindt het waterleidingsnet met het huisnet
- Plaatst een watermeter en sluit hem aan  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van richtlijnen van nutsmaatschappijen  Info block
Kennis van modaliteiten voor watervoorziening  Info block
Een gasnet aansluiten en een gasmeter plaatsen  Info block
- Boort gaten in gevels voor de huisaansluiting van het gasnet
- Verbindt het gasnet met het huisnet
- Plaatst een gasmeter en sluit hem aan  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Kennis van richtlijnen van nutsmaatschappijen  Info block
Kennis van modaliteiten voor gasvoorziening  Info block
Plaats voorzien voor het installeren van kijkgaten, schachten, ...  Info block
Specifieke leidingnetten assembleren of onderhouden (bovengrondse leidingen, mantels voor elektriciteits- en datakabels, ...)  Info block
Kennis van onderwaterlastechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Administratie, overheidsdienst  Info block
Bouw  Info block
Openbare wegennet  Info block
Openbare werken  Info block
Spoorwegen  Info block
Zeevaart, binnenvaart  Info block
Blootstelling aan lawaai  Info block
Blootstelling aan stof  Info block
Blootstelling aan trillingen  Info block
Hanteren van lasten  Info block
In openlucht  Info block
Ongemakkelijke houdingen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt op werven voor nieuwbouw of renovatie binnen ondernemingen voor grondwerken, openbare werken, ... Je maakt verplaatsingen, soms van meerdere dagen. Je werkt in geulen of ondergronds, hanteert soms lasten en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Nutsleidingen aanleggen. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:

Beroepskwalificatie niveau 2 - Plaatser boven- en ondergrondse leidingen (m/v)

Beroepskwalificatie niveau 3 - Rioollegger (m/v)

ISCO-08-code:7126, 9312