Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
G110201  Info block
Lokaal toerisme promoten  Info block
Andere benamingen
Bemiddelaar exploitatie erfgoed (m/v)  Info block
Directeur regionaal park (m/v)  Info block
Directeur toeristisch gastland (m/v)  Info block
Directeur VVV-kantoor (m/v)  Info block
Facilitator erfgoed (m/v)  Info block
Facilitator promotor erfgoed (m/v)  Info block
Facilitator voor de promotie van het erfgoed (m/v)  Info block
Medewerker promotie erfgoed (m/v)  Info block
Medewerker promotie lokaal toerisme (m/v)  Info block
Medewerker promotie natuurgebieden (m/v)  Info block
Medewerker toerisme (m/v)  Info block
Medewerker toeristische promotie (m/v)  Info block
Medewerker uitbating toeristische sites (m/v)  Info block
Projectleider toerisme (m/v)  Info block
Projectleider toeristische promotie (m/v)  Info block
Promotiemedewerker toerisme (m/v)  Info block
Definitie
Werkt projecten uit ter herwaardering van het lokale erfgoed of werkt hieraan mee (het ontwikkelen van bezoekersparcours of van vrijetijdsinfrastructuur, het beheer van sites, ...), met als doel de aantrekkingskracht van het gebied en de bezoekersaantallen te verhogen.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: evenementen organiseren (festivals, spektakels, ...) en een organisatie leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het toeristische aanbod analyseren
Promotieacties voor het gebied bepalen  Info block
- Werkt enquêtes en marktstudies uit
- Bestudeert trends in toerisme aan de hand van gegevens uit marktonderzoek
- Speelt bij het uitwerken van promotieacties in op regionale troeven (bezienswaardigheden, streekproducten, …) en bestaande noden  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van de verkoopcyclus voor toeristische producten  Info block
Kennis van marketingtechnieken  Info block
De haalbaarheid van het toeristische promotieproject bestuderen
De institutionele partners technisch bijstaan  Info block
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Past het promotieproject aan op basis van vaststellingen uit de haalbaarheidsstudie
- Zoekt extra middelen of partners om het project te realiseren
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Het toeristische promotieproject opstellen
De acties van de tussenpersonen coördineren (verenigingen, inwoners, lokale toerismemedewerkers, ...)  Info block
- Werkt een promotiematrix uit met concrete boodschappen, kanalen, activiteiten per doelgroep, …
- Voorziet middelen en tijd voor werkoverleg
- Controleert of de uitvoering van het promotieproject voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Communicatieacties uitvoeren over het lokale toeristische aanbod (persconferentie, aankondiging, ...)  Info block
- Selecteert de meest efficiënte communicatieacties
- Onderhoudt contacten met gespecialiseerde media, radio of televisie
- Neemt deel aan evenementen, beurzen, salons, …
- Presenteert informatie op een manier die belangstelling wekt
- Past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Het vooropgestelde budget van het toeristische promotieproject bepalen en opvolgen
Aanpassingen voorstellen indien nodig  Info block
- Bepaalt de financiële ruimte voor uitgaven of besparingen
- Bepaalt waaraan het budget wordt besteed
- Maakt een raming van de uiteindelijke kosten
- Houdt gegevens bij over de uitgaven en inkomsten
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget  Info block
Kennis van overheidsboekhouding  Info block
De evaluatie van de toeristische promotieacties opmaken
Samen met de institutionele partners het vooruitgangstraject bepalen  Info block
- Meet effecten en resultaten
- Stelt rapporten en verslagen op
- Zoekt verbeterpunten
- Experimenteert met nieuwe concepten en procedures  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Professionele informatie bijwerken  Info block
- Houdt een adressenbestand bij
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Raadpleegt informatiebronnen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Tussenkomen in een zone:
Provinciaal  Info block
Gemeentelijk of intergemeentelijk  Info block
Nationaal  Info block
Regionaal  Info block
Promotieacties voor het erfgoed coördineren:
Architectuur, kunst  Info block
Gastronomie  Info block
Industrie  Info block
Natuur  Info block
Bepalen van of bijdragen tot het toeristische beleid van een gebied  Info block
- Omschrijft de doelstellingen voor het toeristisch beleid
- Werkt beheersinstrumenten en overzichten van de activiteiten uit
- Legt contacten met relevante organisaties, instellingen, experten, …
- Neemt deel aan werkoverleg  Info block
De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
Een vooruitgangstraject voorstellen  Info block
- Gaat na of de doelstellingen worden behaald
- Zoekt mogelijkheden om werkprocessen te optimaliseren
- Stelt prioriteiten in de taakuitvoering van het personeel in functie van tijd en middelen  Info block
Evenementen uitdenken en organiseren  Info block
- Een concept uitwerken dat beantwoordt aan de doelstelling
- Een actieplan opstellen (timing, locatie, budget, personeel, catering, …)
- De administratie uitvoeren (formaliteiten, toestemmingen, ...)
- Dienstverleners, leveranciers en onderaannemers selecteren voor de catering, de animatie, verhuring, ...
- Contracten opstellen  Info block
Communicatiedragers ontwerpen (brochures, affiches, ...)
De verspreiding ervan bij toeristische professionals organiseren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Presenteert informatie op een manier die belangstelling wekt
- Past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan
- Voorziet logistieke ondersteuning
- Volgt de bevoorrading en de verspreiding van de communicatiedragers op  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Gemengd bedrijf  Info block
Niet-gouvernementele organisatie (NGO)  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Vereniging  Info block
Dienst voor toerisme  Info block
Toerisme  Info block
Veelvuldig beeldschermwerk  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk (klant,...)  Info block
Werkomgeving
Je werkt in private of overheidsinstellingen (provinciale of regionale raden voor toerisme, verenigingen, ...). Je werkt samen met verschillende tussenpersonen (lokale verkozenen, bezoekers, administraties, ...). Je moet soms verplaatsingen in het binnenland of naar het buitenland doen. Je werk kan variëren naargelang de regio (badplaatsen, binnenland, ...) of, de functie (facilitator, directeur dienst voor toerisme, directeur vakantiehuizen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Lokaal toerisme promoten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:4221