Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
G120301  Info block
Animatie kinderen en jongeren  Info block
Andere benamingen
Adjunct-directeur recreatiecentrum met overnachting (m/v)  Info block
Adjunct-directeur recreatiecentrum zonder overnachting (m/v)  Info block
Adjunct-directeur vakantieverblijf (m/v)  Info block
Adjunct-directeur vakantie- en recreatiecentrum voor kinderen en jongeren (m/v)  Info block
Adjunct-directeur vrijetijds- en recreatiecentrum (m/v)  Info block
Animator buitenschoolse activiteiten (m/v)  Info block
Animator gezondheidsbijstand kinderen (m/v)  Info block
Animator jeugdwerk (m/v)  Info block
Animator kinderclub (m/v)  Info block
Animator kinderen in vakantieverblijf (m/v)  Info block
Animator kinderen in vakantieverblijf (m/v)  Info block
Animator miniclub voor kinderen (m/v)  Info block
Animator recreatiecentrum (m/v)  Info block
Animator vakantiecentrum (m/v)  Info block
Animator vakantieklassen (m/v)  Info block
Animator vakantieverblijf (m/v)  Info block
Animator vakantie- en recreatiecentrum voor kinderen en jongeren (m/v)  Info block
Animator verkenningsklassen (m/v)  Info block
Animator vrijetijdscentrum (m/v)  Info block
Assistant-animator (m/v)  Info block
Begeleider kinderen of jongeren (m/v)  Info block
Coördinator vrijetijdsactiviteiten (m/v)  Info block
Directeur recreatiecentrum met overnachting (m/v)  Info block
Directeur recreatiecentrum zonder overnachting (m/v)  Info block
Directeur vakantieverblijf (m/v)  Info block
Directeur vakantie- en recreatiecentrum voor kinderen en jongeren (m/v)  Info block
Directeur vrijetijds- en recreatiecentrum (m/v)  Info block
Groepsleider openluchtcentrum (m/v)  Info block
Hoofdanimator jeugdwerk (m/v)  Info block
Hulpanimator gezondheid kinderen of jongeren (m/v)  Info block
Begeleider buitenschoolse kinderopvang (m/v)  Info block
Kindermonitor (m/v)  Info block
Monitor recreatiecentrum (m/v)  Info block
Monitor vakantieklassen (m/v)  Info block
Monitor vakantieverblijf (m/v)  Info block
Pedagogisch medewerker in ziekenhuizen (m/v)  Info block
Polyvalent animator (m/v)  Info block
Pretparkanimator (m/v)  Info block
Recreatiebegeleider kinderen (m/v)  Info block
Recreatiebegeleider kinderen en jongeren (m/v)  Info block
Recreatiebegeleider op het strand (m/v)  Info block
Speelpleinmonitor (m/v)  Info block
Verantwoordelijke animatie recreatiecentrum (m/v)  Info block
Verantwoordelijke recreatiecentrum (m/v)  Info block
Verantwoordelijke vrijetijdsactiviteiten (m/v)  Info block
Begeleider recreatieve activiteiten voor kinderen en jongeren (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en start recreatieve activiteiten op voor kinderen of jongeren volgens het specifieke karakter van de organisatie (buitenschoolse opvang, vakantiecentrum, vrijetijdscentrum, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een groep kinderen of jongeren begeleiden tijdens verblijven met overnachting, de activiteit van een team coördineren en een vakantie- of vrijetijdscentrum voor kinderen of jongeren leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Ouders informeren over werking van de organisatie
Het activiteitenprogramma aan de kinderen voorstellen  Info block
- Verstrekt telefonisch, via e-mail of ter plaatse actuele informatie
- Past taalgebruik en boodschap aan de deelnemers aan
- Bezorgt een informatiepakket
- Geeft advies bij praktische problemen of vragen
- Motiveert tot deelname aan de activiteiten  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Animatiesessies organiseren of aanpassen naargelang het verloop van de dag  Info block
- Biedt gevarieerde activiteiten aan (muziek, beweging, spel, knutselen, ...)
- Improviseert
- Stelt een draaiboek of scenario op voor de activiteit
- Houdt rekening met leeftijd, diversiteit, verwachtingen, beleving, … van de deelnemers
- Maakt een overzicht van middelen, benodigdheden en interventies om de activiteit te realiseren
- Stelt een dagplanning op
- Vraagt om feedback  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van ontwikkelingstechnieken voor kinderen  Info block
De animatieruimte klaarmaken
Deelnemers tijdens de sessie begeleiden  Info block
- Stemt de inrichting van de ruimte af op de leefwereld van de deelnemers
- Brengt structuur en gezelligheid aan
- Controleert ter plekke of alle benodigdheden aanwezig zijn
- Nodigt de kinderen uit tot deelname
- Demonstreert en leert speltechnieken aan
- Speelt mee zonder het spel te remmen
- Leert sociale vaardigheden aan  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Kennis van technieken voor lichaamsexpressie  Info block
Toezicht houden op het verloop van de activiteit en op het naleven van spelregels en omgangsregels  Info block
- Verdeelt de aandacht in een groep over de verschillende deelnemers
- Geeft extra instructies indien nodig
- Creëert een sfeer van positieve sociale relaties in de groep, structureert de omgeving en stelt grenzen
- Ziet toe op de veiligheid
- Grijpt in bij conflicten
- Treedt op bij onveilig gebruik van materieel of bij onaangepast sociaal gedrag  Info block
Basiskennis van kinderpsychologie  Info block
Kennis van EHBO  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
Moeilijkheden of problemen bij een kind herkennen
Ingrijpen of de directeur en de ouders inlichten  Info block
- Vangt signalen op en interpreteert ze
- Herkent probleemgedrag bij een kind (cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch, taal, ...)
- Gaat vertrouwelijk om met informatie over kinderen en gezinnen
- Neemt actie bij vermoeden van ernstige feiten (kindermishandeling, misbruik, …)  Info block
Basiskennis van kinderpsychologie  Info block
Kennis van rechten van het kind en bescherming van minderjarigen  Info block
De animatieruimte opruimen
De voorraad van materiaal en uitrusting controleren en de tekorten aangeven  Info block
- Ziet er op toe dat deelnemers het materiaal in de oorspronkelijke staat achterlaten
- Stimuleert kinderen om te helpen opruimen
- Reinigt het materiaal
- Meldt de nood aan onderhoud of vervanging van materiaal
- Adviseert bij de aanschaf van materiaal
- Sorteert afval volgens de richtlijnen  Info block
Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels  Info block
Informatieborden en displays van de activiteiten ontwerpen en opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Integreert beeldmateriaal en animaties
- Selecteert de meest efficiënte informatiedragers
- Presenteert informatie op een manier die belangstelling wekt
- Past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan  Info block
Kennis van communicatietechnieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Werkzaamheden uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
Animator  Info block
Hoofdanimator  Info block
Eerste hulp  Info block
Uitwerken van of meewerken aan de uitwerking van animatieprogramma's  Info block
Toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van kinderen tijdens verblijven met overnachting (opstaan, slapen, wassen, ...)
Helpen indien nodig  Info block
- Moedigt kinderen aan tot initiatief volgens hun eigen ritme en invulling
- Toont kinderen hoe het moet
- Handelt consequent bij het niet volgen van de regels
- Geeft grenzen aan
- Behoudt groepsoverzicht  Info block
Gezondheidsbehoeften van kinderen tijdens een verblijf nagaan (lopende behandeling, ...)
De toepassing van medische voorschriften controleren  Info block
- Verzamelt medische informatie over de kinderen
- Gaat vertrouwelijk om met informatie over kinderen en gezinnen
 Info block
Evenementen organiseren
Onderhandelen over kostprijzen en locaties, verblijf en vervoer reserveren  Info block
- Zoekt informatie op
- Brengt de benodigde middelen, faciliteiten en personeel in kaart
- Vergelijkt offertes
- Bestelt tijdig middelen en materialen
- Controleert de beschikbaarheid van extern personeel en legt de reserveringen schriftelijk vast  Info block
Voorstellingen met kinderen uitwerken (inhoud, maken van kostuums, repetities, ...)
Voor publiek optreden  Info block
- Stimuleert de participatie van kinderen
- Verwerkt de inbreng van de kinderen in het geheel
- Voorziet de nodige logistieke ondersteuning  Info block
Klaarzetten en versieren van animatieruimtes volgens de thema's of evenementen (spektakel, jaarlijkse feesten , ...)  Info block
- Stemt de inrichting van de ruimte af op de geplande activiteiten
- Voorziet de nodige logistieke ondersteuning  Info block
Het materiële en technische beheer van locaties uitvoeren (bevoorrading, melden van storingen, werkzaamheden aanvragen, ...)  Info block
- Houdt gegevens bij over het verbruik van materiaal
- Houdt de voorraad op peil
- Doet controlerondes
- Meldt de nood aan onderhoud of vervanging van materiaal  Info block
Het budget van een organisatie bepalen en opvolgen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Maakt een stand van zaken op over de omzet
- Bepaalt waaraan het budget wordt besteed
- Legt verantwoording af voor de uitgaven
- Neemt maatregelen bij overschrijding van het budget  Info block
Kennis van boekhoudkundig en administratief beheer  Info block
Acties uitvoeren ter ondersteuning van het personeelsbeheer (aanwerving, opleiding, ...)  Info block
- Ondersteunt de werving en selectie van nieuwe medewerkers
- Zorgt voor de begeleiding van nieuwkomers, stagiairs, …
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Ondersteunt de opmaak van functieprofielen  Info block
Basiskennis van personeelsbeheer  Info block
Kennis van sociale wetgeving  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Recreatiecentrum zonder overnachting  Info block
Sociocultureel centrum  Info block
Sportinfrastructuur  Info block
Vakantie- en recreatiecentrum voor kinderen en jongeren  Info block
Vereniging  Info block
Camping, bungalowpark  Info block
Vakantiedorp  Info block
Amusement  Info block
Handel  Info block
Toerisme  Info block
Dienstverlening voor particulieren  Info block
Seizoensgebonden  Info block
Verplichte werkkledij of uniform  Info block
In weekends en op feestdagen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in recreatiecentra, vakantiecentra, socioculturele centra, verenigingen, .... Je komt in contact met kinderen of jongeren. Je werk kan vereisen dat je meerdere dagen of weken van huis weg bent (vakantiecentra). Je werk varieert naargelang het regime (met of zonder overnachting, ...) en het soort activiteit (buitenschoolse opvang, vakantiekolonie, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Animatie kinderen en jongeren. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:5113