Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H110201  Info block
Projectmanagement en projectengineering  Info block
Andere benamingen
Medewerker voor industriële zaken (m/v)  Info block
Medewerker voor zakelijke projecten in de industrie (m/v)  Info block
Projectmanager industrie (m/v)  Info block
Ingenieur voor industriële zaken (m/v)  Info block
Ingenieur voor industriële contracten (m/v)  Info block
Ingenieur zakelijke plannen in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur voor zakelijke projecten in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur voor het opvolgen van industriële zaken (m/v)  Info block
Ingenieur voor de sturing van zakelijke industriële projecten (m/v)  Info block
Technisch-commercieel ingenieur voor industriële zaken (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor industriële zaken (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor zakelijke projecten in de industrie (m/v)  Info block
Projectingenieur project engineering (m/v)  Info block
Projectleider project engineering (m/v)  Info block
Definitie
Zet een project met een hoge technische en financiële waarde op, stuurt het en volgt het op (producten, uitrusting, installaties, prestaties en oplossingen). Fungeert als schakel tussen de klant en de diensten van het bedrijf door de commerciële, technische en financiële aspecten op te nemen. Werkt volgens de voorschriften en de eisen met betrekking tot de termijn, de kostprijs en de kwaliteit.
Bijkomende activiteit kunnen zijn: een team van ingenieurs, verantwoordelijken voor industriële zaken of een projectteam superviseren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De noden van een (potentiële) klant analyseren in termen van uitvoerbaarheid en rendabiliteit  Info block
- Betrekt (operationele) managers en gebruikers bij het bepalen van de behoeften
- Overlegt met de opdrachtgever
- Houdt rekening met wettelijke regels, procedures
- Legt prioriteiten vast binnen de noden
- Respecteert beperkingen (budgettair, technisch, …)
- Maakt een onderscheid tussen functionele en niet functionele vereisten  Info block
Kennis van typologie van klanten of consumenten  Info block
Technische en financiële oplossingen ontwikkelen en uitwerken in bestekken, voorontwerpen, lastenboeken, offertes, prijsopgaven  Info block
- Gebruikt CAD-software
- Inventariseert, structureert en analyseert de gegevens
- Stelt specificaties op
- Identificeert de taken post per post, de soorten materialen en hoe ze in cijfers te vertalen (voorziene, vaste en forfaitaire hoeveelheden, …)
- Kiest een prijsformule (absoluut forfait, relatief forfait, in eigen beheer, …)
- Bespreekt met de klant hoe het functioneel ontwerp verbeterd kan worden
- Stelt alternatieven en het effect ervan op de kostprijs voor  Info block
Kennis van regels voor het opstellen van een bestek of lastenboek  Info block
Met de klant onderhandelen over de technische en financiële oplossingen
Afspraken contractueel vastleggen  Info block
- Geeft de voordelen van de eigen producten en/of diensten aan
- Onderhandelt over prijzen, termijnen en uitvoeringsprocedures
- Maakt prijs- en leveringsafspraken
- Zoekt alternatieven als een overeenkomst niet haalbaar lijkt
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Kennis van handelsrecht  Info block
Kennis van regels voor het opstellen van een bestek of lastenboek  Info block
De uitvoering van het project afstemmen op studies, productie en logistiek
De noodzakelijke aanpassingen vastleggen  Info block
- Gebruikt ERP-software
- Verzamelt gegevens van vooronderzoeken en adviezen en integreert deze in het haalbaarheidsonderzoek
- Stelt de nood aan bijkomende expertise vast
- Integreert adviezen vanuit diverse invalshoeken
- Koppelt de inbreng van de adviseurs terug naar het ontwerp
- Experimenteert met nieuwe concepten en procedures
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van marketing  Info block
De technische voortgang en de uitvoering volgens overeenkomst van het project opvolgen en controleren  Info block
- Gebruikt ERP-software
- Meet effecten en resultaten
- Rapporteert over effecten en resultaten
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Evalueert het project en doet voorstellen ter verbetering  Info block
De relatie met de klant onderhouden
De klant technische bijstand verlenen  Info block
- Neemt initiatief om klanten aan te spreken
- Stelt vragen om de wensen van de klant te achterhalen
- Stemt advies af op de klant
- Volgt bestaande klanten op (klantentevredenheid, behoefte aan bijkomende dienstverlening, ...)
- Treedt op als aanspreekpunt voor de klant
- Organiseert demonstraties voor de medewerkers en klanten
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Voorziet medewerkers en klanten van technische documenten over het product
- Geeft bij problemen feedback aan medewerkers en klanten  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken  Info block
- Wint informatie in over de markt (concurrentie, potentiële klanten, producten, …) via verschillende kanalen (internet, databanken, kranten, …)
- Selecteert klanten uit het klantenbestand
- Wint relevante informatie in over (potentiële) klanten (budget, referentiegroepen, …)
- Benadert (potentiële) klanten proactief
- Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand
- Gebruikt software voor klantenbeheer
- Analyseert resultaten om de klantenportefeuille te optimaliseren  Info block
Kennis van verkooptechnieken  Info block
Kennis van marketing  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Analyseert offertes naar specifieke eigenschappen, details, conformiteit met de vereisten van de aanbesteding, …
- Onderhandelt over prijs en levertijden
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de contractvoorwaarden of afspraken
- Stuurt bij indien nodig  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Meewerken aan de inbedrijfstelling van de uitrusting of installaties bij de klant  Info block
- Interpreteert de configuraties van de toestellen
- Stelt machineonderdelen en parameters manueel of computergestuurd af (uitlijnen, balanceren, instellingen wijzigen, …)
- Programmeert toestellen met behulp van gespecialiseerde software
- Reset de installatie
- Maakt back-ups van systeemparameters  Info block
Kennis van elektrotechniek  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van sturing en regeling  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Dossiers behandelen of ze aan de betreffende dienst overmaken (geschillen, ...)  Info block
- Stelt een dossier samen (documenten verzamelen, controleren en opstellen)
- Gaat na wat de oorzaak is van het probleem
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten (commerciële dienst, juridische dienst, transporteur, …)
- Doet de klant een voorstel voor oplossing volgens de gangbare procedures  Info block
Kennis van juridische procedures  Info block
Kennis van de modaliteiten met betrekking tot de behandeling van geschillen  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …)
- Zet nieuwe regels of wetgeving om in praktijkrichtlijnen  Info block
Marktontwikkelingen en marktpotentieel onderzoeken en identificeren (prijzen, technisch karakter, reglementering, ...)  Info block
- Raadpleegt marktonderzoeksrapporten, vaktijdschriften, nieuwsbrieven, internetsites, databasebestanden, …
- Gebruikt statistische software
- Volgt ontwikkelingen inzake markt en wetgeving op
- Stelt verschillen vast in prijzen en voorwaarden tussen de eigen producten en andere producten op de markt
- Stelt hiaten vast in de eigen producten en diensten
- Stelt marktanalyses op (product-marktcombinatie, marketingmix, …)  Info block
Kennis van marketing  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
Een vooruitgangstraject voorstellen  Info block
- Gaat na of de operationele doelstellingen worden behaald
- Onderzoekt de efficiëntie van procedures, werkmethodes, … en stuurt bij
- Neemt beslissingen over het bedrijfsconcept (markt, dienstverlening, personeel, …)
- Onderzoekt waar kwaliteitsverbetering mogelijk is  Info block
Kennis van technieken van commercieel beleid  Info block
Een project leiden  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Volgt de budgetten op  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Chemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Spoorwegen  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Machinebouw  Info block
Watersport  Info block
Optica, optronica  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Hout  Info block
Meubelsector  Info block
Confectie  Info block
Textiel  Info block
Lederverwerking  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Mechanica  Info block
Metaalbewerking  Info block
Communicatie  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële en dienstverlenende bedrijven. Je werkt samen met klanten en verschillende diensten en betrokkenen (adviesbureaus, productie, verkoop, aankoop, leveranciers, dienstverleners, ...). Je maakt verplaatsingen en bent mogelijk meerdere dagen afwezig van huis. Je werk varieert naargelang de sector (luchtvaart, chemie, energie, ...), de organisatiewijze (project, ...), het markttype (nationaal, internationaal) en het projecttype (complex, zeer technisch, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Management en engineering industrie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1221, 2433