Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H120201  Info block
Elektrische en elektronische producten ontwerpen en vormgeven  Info block
Andere benamingen
Teamleider tekenaars elektriciteit-elektronica (m/v)  Info block
Tekenaar catalogi elektriciteit-elektronica (m/v)  Info block
Tekenaar studies elektrisch en elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Tekenaar studies elektriciteit (m/v)  Info block
Tekenaar studies elektriciteit en elektronica (m/v)  Info block
Tekenaar studies elektronica (m/v)  Info block
Uitvoeringstekenaar elektriciteit (m/v)  Info block
Uitvoeringstekenaar elektriciteit en elektronica (m/v)  Info block
Uitvoeringstekenaar elektronica (m/v)  Info block
Tekenaar elektrische schema's (m/v)  Info block
Tekenaar elektronische schema's (m/v)  Info block
Tekenaar elektriciteit-elektronica (m/v)  Info block
Tekenaar kleine studies elektriciteit-elektronica (m/v)  Info block
Detailtekenaar elektriciteit-elektronica (m/v)  Info block
Technisch tekenaar elektriciteit in de bouw (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van catalogi elektriciteit-elektronica (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van studies elektriciteit-elektronica (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper elektrisch-elektronisch materiaal (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper elektronische schema's (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper elektriciteit-elektronica (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper elektrotechniek (m/v)  Info block
Tekenaar-ontwerper van industrieel materiaal elektriciteit-elektronica (m/v)  Info block
Ontwerper elektronische kaarten (m/v)  Info block
Maker van prototypes elektronica (m/v)  Info block
Maker van prototypes laag- en middenspanningsapparatuur (m/v)  Info block
Ontwerper-teamleider elektriciteit-elektronica (m/v)  Info block
Ontwerper elektronische, elektrische ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus elektronische, elektrische ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus elektronische installatie en routering (m/v)  Info block
Definitie
Ontwerpt elektronische of elektrische producten en formaliseert ze door middel van schema’s, detailplannen, (sub)eenheden en specificaties. Werkt op basis van lastenboeken, basisschema’s en bestaande technische gegevens.
Bijkomende activiteit kan zijn: een project of een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De noden identificeren volgens de lastenboeken en de bestaande technische gegevens  Info block
- Maakt een analyse van de vraag
- Analyseert de nood aan verandering in infrastructuur, (productie)proces, dienstverlening, …
- Betrekt (operationele) managers en gebruikers bij het bepalen van de noden
- Overlegt met de opdrachtgever
- Houdt rekening met wettelijke regels, procedures
- Legt prioriteiten vast binnen de noden
- Respecteert beperkingen (budgettair, technisch, …)
- Maakt een onderscheid tussen functionele en niet functionele noden
- Verzamelt gegevens van vooronderzoeken en adviezen en integreert deze in het haalbaarheidsonderzoek
- Analyseert per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)  Info block
Vermogens, grootheden en fysische belasting van componenten, subeenheden en eenheden berekenen en preciseren  Info block
- Past normen toe bij het ontwerpen (isolatienormen, stralingsnormen, tekennormen, EMC machinerichtlijnen, EC machinerichtlijnen, …)
- Gebruikt calculatie- en selectieprogramma's  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Printplaten, subeenheden of eenheden bestuderen en ontwerpen  Info block
- Gebruikt software voor computerondersteunde grouptechnology
- Gebruikt software voor modellering en simulatie
- Vertrekt vanuit bestaande systemen
- Gebruikt referentietabellen (normen, toleranties, standaardstukken, …)  Info block
Kennis van elektromagnetische normen  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van opto-elektronica  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van ruwe schets en tekening  Info block
Schema's en detailplannen van subeenheden of eenheden uitwerken en aanpassen  Info block
- Gebruikt CAD-software
- Gebruikt CAM-software
- Gebruikt CAE-software
- Gebruikt software voor computerondersteunde group-technology
- Gebruikt software voor modellering en simulatie
- Bepaalt de te gebruiken componenten (weerstanden, transformators, dioden, transistors, geïntegreerde schakelingen, ...)
- Bepaalt de te gebruiken analoge, digitale en hybride schakelingen  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van ruwe schets en tekening  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Stuklijsten van de plannen en technische dossiers samenstellen en aanpassen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (lastenboek, detailtekeningen, catalogi, …)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)
- Documenteert de verschillende stappen in het designproces voor elke component
- Maakt samenstellingstekeningen  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Referentiebibliotheken of databanken met technische gegevens van producten en componenten samenstellen en updaten  Info block
- Gebruikt software voor databankbeheer
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …)
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Diensten van het bedrijf of de klanten technisch ondersteunen  Info block
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Voorziet medewerkers en klanten van technische documenten over het product
- Geeft feedback aan de gebruikers over vastgestelde problemen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Prototypes en proefseries van elektronische producten uitwerken en assembleren  Info block
- Maakt producten of componenten volgens de technische dossiers (bedrading, onderdelen, receptuur, ...)
- Maakt één of meerdere ontwerpen klaar voor presentatie aan de klant
- Adviseert de klant bij de keuze van een ontwerp
- Verwerkt feedback in een aangepast ontwerp  Info block
Kennis van programmeertalen  Info block
Kennis van lastechnieken  Info block
Kennis van veiligheidsvoorschriften  Info block
Lastenboeken, technische dossiers, uitvoerings- en fabricagedossiers opstellen  Info block
- Overlegt met de betrokken partijen
- Maakt een overzicht van uit te voeren taken
- Berekent hoeveelheden en kwaliteiten
- Legt de productiemethode en -procedures vast
- Ontwikkelt testscenario’s en testprocedures
- Stelt een onderhoudsplan op
- Stelt een gebruikershandleiding op  Info block
Kennis van regels voor het opstellen van een bestek of lastenboek  Info block
Voorwaarden bepalen voor de technisch-economische uitvoerbaarheid van een project  Info block
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af (financieel, technische haalbaarheid, …)
- Stelt indien nodig aanpassingen voor  Info block
Kennis van analysemethodes (systeemanalyse, functionele analyse, risicoanalyse, ...)  Info block
Bestuderen en identificeren van evoluties van componenten, producten en uitrusting (functionaliteit, rendabiliteit, kwaliteit, ...)  Info block
- Volgt de kwaliteitsprocedures op
- Past het ontwerp aan volgens de aanpassingen van de kwaliteitscontrole  Info block
De technische uitvoerbaarheid en de gelijkvormigheid van een product met het lastenboek controleren  Info block
- Controleert of codes en standaarden worden gevolgd
- Test het product vanuit het standpunt van ontwikkeling (bugs, integratietesten, functionaliteit, …)
- Test het product vanuit het standpunt van de gebruiker (snelheid, visueel, …)  Info block
Kennis van analysemethodes (systeemanalyse, functionele analyse, risicoanalyse, ...)  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Communiceert met bevoegde instanties
- Interpreteert nieuwe reglementering en normalisering en past ze toe
- Legt nieuwe reglementering en normalisering uit aan betrokkenen
- Beheert informatie  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Analyseert offertes naar specifieke eigenschappen, details, conformiteit met de vereisten van de aanbesteding, …
- Onderhandelt over prijs en levertijden
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de contractvoorwaarden of afspraken
- Stuurt bij indien nodig  Info block
Kennis van aanbestedingsprocedures  Info block
Kennis van commerciële technieken  Info block
Een project leiden  Info block
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Legt procedures vast voor het verzamelen, registreren en analyseren van gegevens en resultaten
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Chemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Spoorwegen  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Machinebouw  Info block
Watersport  Info block
Optica, optronica  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Communicatie  Info block
Mechanica  Info block
Metaalbewerking  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële en dienstverlenende bedrijven of advies- en engineeringbureaus. Je werkt samen met de afdelingen productie, intern advies, testen, ... en met klanten, onderaannemers, leveranciers, ... Je werk varieert volgens de sector (vervaardiging van installaties, producten, ...), de organisatiewijze (project, in een netwerk, ...) en het type van de ontwikkelde producten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Ontwikkeling en design van elektrische en elektronische producten. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3118