Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H120701  Info block
Technische redactie  Info block
Andere benamingen
Medewerker technische redactie (m/v)  Info block
Stuklijstopsteller technische redactie (m/v)  Info block
Redacteur van technische instructies (m/v)  Info block
Technisch redacteur (m/v)  Info block
Technisch redacteur auto's (m/v)  Info block
Technisch redacteur elektriciteit (m/v)  Info block
Technisch redacteur elektromechanica (m/v)  Info block
Technisch redacteur elektronica (m/v)  Info block
Technisch redacteur luchtvaart- ruimtevaart (m/v)  Info block
Technisch redacteur landbouwkunde (m/v)  Info block
Technisch redacteur biochemie (m/v)  Info block
Technisch redacteur biologie (m/v)  Info block
Technisch redacteur chemie (m/v)  Info block
Technisch redacteur informatica (m/v)  Info block
Technisch redacteur mechanica (m/v)  Info block
Technisch redacteur metallurgie (m/v)  Info block
Medisch redacteur in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke dienst technische redactie (m/v)  Info block
Technicus-redacteur in de industrie (m/v)  Info block
Technical writer (m/v)  Info block
Documentbeheerder (m/v)  Info block
Documentalist (m/v)  Info block
Definitie
Ontwikkelt en voltooit technische documentatie voor producten, apparaten, uitrusting of technische processen met het oog op de toepassing en het gebruik (instructies, brochures, handleidingen, catalogi, lijsten, ...). Bewaakt de coherentie van alle technische documentatie (specifieke woordenschat, ...).
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: werken binnen een specifiek domein of een type product naargelang het niveau van de technische expertise die wordt vereist, een team van redacteurs leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Technische gegevens van het product verzamelen (normen, standaarden, documentformaten, ...)
De validiteit en conformiteit van de technische gegevens controleren  Info block
- Gebruikt software voor documentatiebeheer
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …)
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk)  Info block
Kennis van documentaire technieken  Info block
Technische gegevens samenbrengen
De beschrijving van een product, proces of uitrusting opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Structureert teksten, formuleert kernachtig
- Integreert reeds bestaand materiaal
- Actualiseert materiaal
- Verzorgt de lay-out
- Past de huisstijl toe  Info block
Kennis van documentaire technieken  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
Aanbevelingen in verband met gebruik, inbedrijfstelling, demontage of onderhoud vastleggen  Info block
- Analyseert gegevens en informatie (meetresultaten, wetgeving, normen, …)
- Stelt specificaties op
- Maakt een overzicht van alle functionaliteiten
- Past taalgebruik aan de doelgroep aan
- Past technische documenten aan de actuele toestand van de installatie aan
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Tekeningen, plannen en schema's opmaken of wijzigen
Voorbeeldfoto's van documenten retoucheren  Info block
- Gebruikt CAD-software
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Gebruikt computerondersteunde group-technology
- Raadpleegt databanken, fototheken, picturestock boeken, internet
- Beoordeelt of een bestand geschikt en technisch bruikbaar is
- Gebruikt beeldmanipulatieprogramma’s (photoshop, …)
- Bewerkt een beeld zodat het voldoet aan de grafisch-technische vereisten
- Respecteert eigendomsrechten en regelt toestemming voor gebruik  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
De homogeniteit van de nieuwe technische documenten met de bestaande documentatie controleren  Info block
Activiteiten op het gebied van redactie, drukwerk, paginaopmaak, vertaling, ... controleren  Info block
- Controleert de lay-out en het gebruik van de huisstijl
- Controleert documenten inhoudelijk en taalkundig
- Houdt zich aan deadlines  Info block
Kennis van redactionele normen  Info block
De stuklijsten, onderdelenlijsten en coderingen vastleggen en actualiseren  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Luchtvaart, ruimtevaart  Info block
Autosector  Info block
Elektriciteit, elektronica en elektrotechniek  Info block
Informatica  Info block
Mechanica  Info block
Biologie, biochemie, chemie  Info block
De noden bepalen (inhoud, termijn, kosten, ...)
De voortgang opvolgen
Het gerealiseerde product presenteren  Info block
- Inventariseert en analyseert de noden
- Legt prioriteiten vast binnen de noden
- Respecteert de beperkingen van het project (budgettair, technisch en organisatorisch)
- Weegt alternatieven tegen elkaar af en onderbouwt de uiteindelijke keuzes
- Volgt op of de mijlpalen van het project gerealiseerd worden
- Volgt de kwaliteitscontrole doorheen het project op
- Overlegt met de technische mensen over het verloop van het project
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen om het product voor te stellen  Info block
De opmaak van een lastenboek technisch ondersteunen  Info block
- Analyseert de administratieve en technische eisen van de opdracht
- Raadpleegt informatiebronnen (databanken, catalogi, …)
- Maakt een overzicht van de kosten per uitgavenpost en van de totale kostprijs
- Beschrijft de soorten materialen en hun hoeveelheden (voorziene, vaste en forfaitaire hoeveelheden, …)
- Hanteert marktconforme prijzen voor materialen, arbeidsloon en winstmarges
- Vermeldt een timing bij de verschillende onderdelen van het voorstel
- Respecteert deadlines voor het indienen van het dossier  Info block
Kennis van lastenboeken  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Analyseert offertes naar specifieke eigenschappen, details, conformiteit met de vereisten van de aanbesteding, …
- Onderhandelt over prijs en levertijden
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de contractvoorwaarden of afspraken
- Stuurt bij indien nodig  Info block
Activiteiten op het gebied van redactie en drukwerk plannen en coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Documentatiemateriaal voorzien, beheren en actueel houden  Info block
- Anticipeert en reageert op (on)uitgesproken vragen en noden van de huidige en potentiële gebruikers
- Controleert de documentatie op staat, inhoud en volledigheid
- Houdt het documentatiemateriaal actueel
- Verleent gebruikersrechten aan gebruikers(groepen) volgens afspraken
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt software voor documentatiebeheer  Info block
Kennis van klassement- en archiveringsmethodes  Info block
Bestanden, databanken met technische en technologische gegevens actualiseren  Info block
De beschikbaarheid van onderdelen onderzoeken voor het opstellen van catalogi (geïllustreerde onderdelencatalogus)  Info block
- Wint informatie in over de markt via verschillende kanalen (internet, databanken, kranten, ...)
- Contacteert leveranciers  Info block
Een klanten- of prospectenbestand uitwerken  Info block
- Wint informatie in over de markt (concurrentie, potentiële klanten, producten, …) via verschillende kanalen (internet, databanken, kranten, …)
- Selecteert klanten uit het klantenbestand
- Wint relevante informatie in over (potentiële) klanten (budget, referentiegroepen, …)
- Benadert (potentiële) klanten proactief
- Verzamelt en beheert gegevens voor een klantenbestand
- Gebruikt software voor klantenbeheer
- Analyseert resultaten om de klantenportefeuille te optimaliseren  Info block
Een project leiden  Info block
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, …)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Legt procedures vast voor het verzamelen, registreren en analyseren van gegevens en resultaten
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Chemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Spoorwegen  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Machinebouw  Info block
Watersport  Info block
Optica, optronica  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Hout  Info block
Meubelsector  Info block
Metaalbewerking  Info block
Mechanica  Info block
Confectie  Info block
Lederverwerking  Info block
Textiel  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Communicatie  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, advies- en ingenieursbureaus en dienstverlenende bedrijven. Je werkt samen met verschillende diensten (studies, onderzoek en ontwikkeling, methodes, onderhoud, ...) en verschillende personen (drukkers, maakloonwerkers, vertalers, ...). Je werk varieert volgens de sector (elektronica, mechanica, luchtvaart, informatica, ...), het project (technische redactie, kwaliteitsprocedure, stuklijst, ...) en het type producten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Technische redactie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2641, 3119