Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H120901  Info block
Technische expertise elektronisch ontwerp en ontwikkeling  Info block
Andere benamingen
Technisch medewerker - elektronicus voor studies en ontwikkeling (m/v)  Info block
Ontwerper-ontwikkelaar van elektronische systemen (m/v)  Info block
Technicus-elektromecanicien voor studies en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus-elektronicus studies (m/v)  Info block
Technicus-elektronicus voor ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus-elektronicus in een laboratorium voor studies en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus voor elektrische studies (m/v)  Info block
Laboratoriumtechnicus elektriciteit voor studies en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus onderzoek en ontwikkeling in de elektriciteit en elektronica (m/v)  Info block
Technicus voor studies en ontwikkeling elektronica (m/v)  Info block
Technicus elektrotechniek voor studies en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus micro-elektronica voor studies en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus voor telecommunicatie voor studies en ontwikkeling (m/v)  Info block
Procestechnicus elektriciteit-elektronica voor studies en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus voor de goedkeuring van elektrische en elektronische systemen (m/v)  Info block
Definitie
Realiseert studies en tests over elektronica voor de ontwikkeling en de aanpassing van componenten, subeenheden, elektronische of elektrische eenheden.
Bijkomende taak kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Elektronische en elektrische componenten selecteren op basis van databanken en stuklijsten van leveranciers  Info block
- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …)
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
- Analyseert specificaties  Info block
Functionaliteiten en karakteristieken van het elektrische of elektronische systeem controleren door simulaties, tests, proeven en berekeningen  Info block
- Test de verschillende onderdelen van de producten
- Test de producten vanuit het standpunt van ontwikkeling (bugs, integratietesten, functionaliteit, …)
- Test de producten vanuit het standpunt van de gebruiker (snelheid, visueel, …)
- Maakt analyses van uitvallen, bottlenecks, key-equipment, lijnefficiëntie, tacttijdanalyse, …
- Doet voorstellen ter verbetering
- Simuleert zo veel als mogelijk de testen en beperkt zo de testtijd
- Gebruikt elektrische meetapparaten (multimeter, ...)
- Gebruikt calculatie- en selectieprogramma's  Info block
Kennis van assembleren  Info block
Kennis van meet- en regeltechniek  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Kennis van elektrische veiligheidsnormen  Info block
Kennis van elektromagnetische normen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Schema's en plannen opstellen of aanpassen op basis van de functionaliteiten en karakteristieken van het elektrische of elektronische systeem  Info block
- Gebruikt CAD-software
- Gebruikt CAM-software
- Gebruikt CAE-software
- Gebruikt software voor computerondersteunde group-technology
- Gebruikt software voor modellering en simulatie
- Bepaalt de te gebruiken componenten (weerstanden, transformators, dioden, transistors, geïntegreerde schakelingen, ...)
- Bepaalt de te gebruiken analoge, digitale en hybride schakelingen  Info block
Kennis van de architectuur van elektronische systemen  Info block
Kennis van kwaliteitsnormen  Info block
Kennis van ruwe schets en tekening  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van elektriciteit  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Stuklijsten van schema's en plannen opstellen en aanpassen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerker, rekenblad, ...)
- Raadpleegt technische bronnen (lastenboek, detailtekeningen, catalogi, …)
- Gebruikt referentietabellen (normen, toleranties, standaardstukken, …)
- Maakt samenstellingstekeningen  Info block
Kennis van technisch tekenen  Info block
Het geprogrammeerde gedeelte van een elektronisch systeem uitwerken en aanpassen  Info block
- Stemt de programmeertaal en -methodiek af op de toepassing
- Bouwt het programma en de installatie zo op dat de afzonderlijke componenten op verschillende momenten getest kunnen worden
- Werkt volgens een systematiek die de code gestructureerd, overzichtelijk, onderhoudsvriendelijk en herbruikbaar maakt  Info block
Kennis van C/C++-taal  Info block
Kennis van HDL/VHDL-taal  Info block
Referentiebibliotheken of databanken met technische gegevens van producten en componenten samenstellen en updaten  Info block
- Gebruikt software voor databankbeheer
- Verzamelt, beheert en volgt gegevens op
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, databanken, internet, …)
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, …)  Info block
Diensten van het bedrijf of de klanten technisch ondersteunen  Info block
- Organiseert demonstraties voor de medewerkers en klanten
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Voorziet medewerkers en klanten van technische documenten over het product
- Geeft bij problemen feedback aan medewerkers en klanten  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Analoge elektronica  Info block
Digitale elektronica  Info block
Vermogenselektronica  Info block
Elektriciteit, elektronica en elektrotechniek  Info block
Ingebouwde informatica  Info block
Industriële informatica  Info block
Kennis van micro-elektronica  Info block
Kennis van automatisering  Info block
Kennis van opto-elektronica  Info block
Kennis van beeld- en geluidsverwerking  Info block
Kennis van signaalverwerking  Info block
Kennis van energieomzetting  Info block
Prototypes en proefseries van elektronische producten uitwerken en assembleren  Info block
- Maakt producten of componenten volgens de technische dossiers (bedrading, onderdelen, receptuur, ...)
- Maakt één of meerdere ontwerpen klaar voor presentatie aan de klant
- Adviseert de klant bij de keuze van een ontwerp
- Verwerkt feedback in een aangepast ontwerp  Info block
Kennis van soldeertechnieken  Info block
Testprocedures uitwerken en aanpassen voor subeenheden en componenten  Info block
- Stelt op basis van meetbare doelstellingen testprocedures op
- Ontwikkelt testprocedures voor de verschillende onderdelen van de installatie
- Ontwikkelt testprocedures vanuit het standpunt van ontwikkeling (bugs, integratietesten, functionaliteit, …)
- Ontwikkelt testprocedures vanuit het standpunt van de gebruiker (snelheid, visueel, …)
- Integreert simulaties in de testprocedures en beperkt zo de testtijd  Info block
Subeenheden of componenten testen en proeven uitvoeren (functioneel, ...)  Info block
- Zet testbanken op
- Test de verschillende componenten, subeenheden en eenheden
- Test alle functionaliteiten van de componenten, subeenheden en eenheden
- Simuleert zo veel als mogelijk de testen en beperkt zo de testtijd  Info block
De programmering uitvoeren van programmeerbare componenten, elektronische kaarten, softwareprogramma's en automaten.
De functionaliteiten en kenmerken controleren  Info block
Kennis van programmeertalen  Info block
Technische en/of economische aanpassingen en wijzigingen aan systemen, subeenheden of componenten voorstellen  Info block
- Analyseert de nood aan verandering aan systemen, subeenheden of componenten
- Betrekt (operationele) managers en gebruikers bij het bepalen van de noden
- Houdt rekening met wettelijke regels, procedures
- Legt prioriteiten vast binnen de noden
- Respecteert beperkingen (budgettair, technisch, …)
- Maakt een onderscheid tussen functionele en niet functionele vereisten
- Weegt alternatieven tegenover elkaar af (financieel, technische haalbaarheid, …)
- Gebruikt CAD-software
- Gebruikt software voor modellering en simulatie
- Gebruikt CAM-software
 Info block
Het werk van leveranciers of dienstverleners controleren  Info block
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning
- Bewaakt deadlines en budget
- Volgt de uitvoering op en stuurt bij
- Zoekt oplossingen voor problemen  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Communiceert met bevoegde instanties
- Interpreteert nieuwe reglementering en normalisering en past ze toe
- Legt nieuwe reglementering en normalisering uit aan betrokkenen
- Beheert informatie  Info block
Dossiers, instructies en formulieren met technische gegevens opstellen of actualiseren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt CAD-software
- Gebruikt software voor desktoppublishing (DTP)
- Structureert teksten, formuleert kernachtig
- Integreert reeds bestaand materiaal  Info block
Kennis van klassement- en archiveringsmethodes  Info block
Kennis van documentaire technieken  Info block
Gebruikers opleiding geven over een product, een installatie, ...  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker  Info block
Kennis van technieken voor het ontwikkelen van leermateriaal  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Basisonderhoud van laboratoriuminstallaties uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures voor laboratoriuminstallaties  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Instelling voor technische studies  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Voeding  Info block
Defensie  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Chemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Spoorwegen  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Machinebouw  Info block
Watersport  Info block
Optica, optronica  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Hout  Info block
Meubelsector  Info block
Confectie  Info block
Textiel  Info block
Lederverwerking  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Communicatie  Info block
Mechanica  Info block
Metaalbewerking  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, studie- en engineeringbureaus of het leger. Je werkt samen met verschillende diensten en betrokkenen (productie, methodes, tests, klanten, onderaannemers, leveranciers, ...). Je werk varieert naargelang de sector (vervaardiging van installaties, producten, ...), de organisatiewijze (project, in een netwerk, ...) en het type ontwikkelde producten. Je werkt soms in een zone met gecontroleerde klimaatomstandigheden of een stofvrije ruimte. Je draagt soms persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Technische interventie elektronische studies en ontwikkeling. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2152, 3113, 3114, 3522