Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H121001  Info block
Technische expertise studies, onderzoek en ontwikkeling  Info block
Andere benamingen
Medewerker in een laboratorium voor industrieel onderzoek (m/v)  Info block
Assistent in een onderzoekslaboratorium (m/v)  Info block
Assistent in wetenschappelijke instrumentatie en experimentele technieken (m/v)  Info block
Technisch assistent onderzoeksstudies (m/v)  Info block
Technisch assistent experimenten (m/v)  Info block
Technisch onderzoeksassistent (m/v)  Info block
Voorbereider in een onderzoekslaboratorium (m/v)  Info block
Technicus voor analysen en tests op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus-bioloog onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus-chemicus onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus voor analysen en tests in de metallurgie (m/v)  Info block
Technicus materiaaltests voor onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus onderzoeksexperimenten (m/v)  Info block
Technicus experimenten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus voor wetenschappelijke instrumentatie (m/v)  Info block
Technicus voor technologische ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus technisch en forensisch onderzoek (m/v)  Info block
Technicus in een testlaboratorium (m/v)  Info block
Technicus in een laboratorium voor analytische ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus in een onderzoekslaboratorium (m/v)  Info block
Technicus metingen en tests in onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus aerodynamische metingen (m/v)  Info block
Technicus voedingsonderzoek (m/v)  Info block
Technicus toegepast onderzoek (m/v)  Info block
Ontwikkelingstechnicus (m/v)  Info block
Technicus ontwikkeling van processen (m/v)  Info block
Ontwikkelingstechnicus lasersystemen (m/v)  Info block
Technicus experimenten met dieren (m/v)  Info block
Technicus experimenten met planten (m/v)  Info block
Materiaaltechnicus onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus fysische metingen in onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus fysische metingen en tests (m/v)  Info block
Technicus wetenschappelijk onderzoek (m/v)  Info block
Technicus onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus materiaalkunde (m/v)  Info block
Technicus natuurlijke systemen (m/v)  Info block
Technicus experimentele technieken (m/v)  Info block
Technicus-galenist (m/v)  Info block
Technicus in een laboratorium voor onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus-metaalbewerker onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus grote onderzoeksapparatuur (m/v)  Info block
Technicus-fysicus in een laboratorium voor onderzoek-ontwikkeling (m/v)  Info block
Technicus industriële studiedienst en O & O (m/v)  Info block
Verantwoordelijke O & O (m/v)  Info block
Projectingenieur (m/v)  Info block
Productontwikkelaar (m/v)  Info block
Technicus klinisch onderzoek (m/v)  Info block
Technicus onderzoek en ontwikkeling (m/v)  Info block
Definitie
Bereidt experimenten, tests en proeven voor. Voert metingen en analysen van biologische, chemische of fysische karakteristieken uit. Stelt producten, technieken of apparaten bij door middel van laboratoriummateriaal. Werkt volgens een onderzoeks- en ontwikkelingsprotocol.
Bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De werking van de laboratoriuminstrumenten en -apparaten controleren
De toestand van stalen, materialen, producten en verbruiksgoederen controleren  Info block
- Raadpleegt technische bronnen (handleidingen, instructieschema’s, …)
- Werkt volgens vastgelegde normen en procedures
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke
- Contacteert externen voor periodieke kalibratie van het meet- en controlemateriaal
- Sorteert stalen, materialen, producten en verbruiksgoederen
- Labelt, nummert en registreert de stalen, materialen, producten en verbruiksgoederen
- Bewaart stalen volgens de voorschriften  Info block
Kennis van good practices in een laboratorium  Info block
Kennis van chemie  Info block
Kennis van biologie  Info block
Kennis van fysica  Info block
Kennis van biochemie  Info block
Stalen voorbereiden
Tests en proeven opzetten volgens een protocol  Info block
- Noteert eventuele bijzonderheden
- Bepaalt de wijze van voorbewerking op basis van de gevraagde analyse en het protocol
- Gebruikt hulpmiddelen voor de voorbewerking (instrumenten, chemicaliën, …)
- Voert voorbehandelingen van stalen uit (verdunnen, centrifugeren, …)  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Metingen en analysen uitvoeren
Problemen identificeren
Technische aanpassingen doen  Info block
- Gebruikt software voor databankbeheer
- Gebruikt software voor documentatiebeheer
- Analyseert fysische, chemische en biologische kwaliteiten van grondstoffen, producten in aanmaak en afgewerkte producten
- Vergelijkt stalen met richtwaarden
- Maakt melding van afwijkende waarden
- Rapporteert over de resultaten  Info block
Kennis van fysisch-chemische analysetechnieken (chromatografie, spectrometrie, ...)  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Kennis van methodes voor probleemoplossing  Info block
Gegevens opmeten en opnemen in laboratoriumschriften, databanken, registers en rapporten  Info block
- Houdt gegevens bij over het verloop van de testen (tijdstip, aantal stukken, ...)
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Gebruikt informatie- en communicatietechnologie
- Gebruikt bedrijfseigen software  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Kennis van interne rapporteringsprocedures  Info block
Instructies, procedures, lastenboeken en studierapporten opstellen op basis van de testresultaten  Info block
- Analyseert de verzamelde gegevens (statistisch, verbanden leggen, ...)
- Controleert de betrouwbaarheid en validiteit van de gegevens
- Toetst de resultaten aan de onderzoekshypothese af
- Formuleert een conclusie
- Verklaart de wijze waarop de verzamelde gegevens tot de conclusie leiden
- Controleert de resultaten (peer review, vergelijkbare studies, ...)
- Bepaalt de context voor het gebruik of voor de toepassing van de onderzoeksresultaten  Info block
Kennis van regels voor het opstellen van een bestek of lastenboek  Info block
Het basisonderhoud van laboratoriuminstallaties uitvoeren  Info block
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan onderhoud op
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en –richtlijnen
- Stelt (mee) de machines of uitrustingen veilig voor het uitvoeren van het onderhoud
- Voert kleine onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit (reinigen, smeren, onderdelen vervangen, vloeistoffen aanvullen, …)
- Meldt problemen die zelf niet op te lossen zijn aan de verantwoordelijke  Info block
Kennis van veiligheidsregels  Info block
Kennis van onderhoudsprocedures voor laboratoriuminstallaties  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Onderzoek  Info block
Studies, engineering  Info block
Ontwikkeling  Info block
Testen, valideren  Info block
Industrialisatie  Info block
Technische bijstand en klantenondersteuning  Info block
Discipline:
Biowetenschappen  Info block
Informatie- en communicatiewetenschappen  Info block
Ruimtewetenschappen  Info block
Chemie en materiaalkunde  Info block
Mechanica, systemen en processen  Info block
Fysica  Info block
Aard- en milieuwetenschappen  Info block
Medische wetenschappen  Info block
Tests, proeven en productieprocessen uitwerken of verbeteren  Info block
- Gebruikt CAx software
- Stelt op basis van meetbare doelstellingen testprocedures en –scenario’s op
- Voorziet tests van de verschillende onderdelen van een product
- Analyseert de gevraagde productspecificaties
- Gaat met een voorproductie na of de productie-eisen haalbaar zijn
- Stelt de nodige aanpassingen aan de productiemethode en –procedures vast
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, internet, ...)
- Volgt wetgeving op en zet deze om in praktijkrichtlijnen  Info block
Theoretische modellen ontwerpen (berekening, simulatie, modellering, ...)  Info block
Gebruikt software voor modellering en simulatie  Info block
Instaan voor de fabricage van nieuwe producten, proefproducten, prototypes vóór industrialisatie  Info block
- Maakt producten of componenten volgens de technische dossiers (bedrading, onderdelen, receptuur, ...)
- Maakt één of meerdere ontwerpen klaar voor presentatie aan de klant
- Adviseert de klant bij de keuze van een ontwerp
- Verwerkt feedback in een aangepast ontwerp  Info block
Kennis van elektronica  Info block
Kennis van optica  Info block
Kennis van optronica  Info block
Kennis van biochemie  Info block
Kennis van chemie  Info block
Instaan voor het opvolgen van verbruiksgoederen in het laboratorium, labo-instrumenten en labomaterialen
Tekorten in de voorraden identificeren  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Het gebruik van uitrustingen, apparaten, lokalen of laboratoria plannen  Info block
- Gebruikt ERP-software
- Raadpleegt interne informatiebronnen om het gebruik van uitrustingen, apparaten, lokalen of laboratoria te plannen en organiseren
- Houdt rekening met vooropgestelde doelstellingen en prioriteiten
- Past de planning aan bij wijzigende omstandigheden, rekening houdend met de afgesproken prioriteiten
- Maakt werkafspraken met collega’s en verantwoordelijken  Info block
Laboratoria ontsmetten
Uitrustingen en instrumenten steriliseren
Speciaal afval verwijderen  Info block
- Gebruikt sterilisatieapparatuur
- Werkt volgens de interne procedures
- Sorteert alle afval en wegwerpmaterialen  Info block
Kennis van richtlijnen voor hygiëne en netheid  Info block
Kennis van toxicologie  Info block
Personeel opleiden in procedures, technieken, werkmethodes, gebruik van materieel en toepassing van de voorschriften  Info block
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Onderzoeksinstelling  Info block
Instelling voor hoger onderwijs  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Voeding  Info block
Defensie  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Chemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Watersport  Info block
Optica, optronica  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Spoorwegen  Info block
Hout  Info block
Meubelsector  Info block
Confectie  Info block
Textiel  Info block
Lederverwerking  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Communicatie  Info block
Mechanica  Info block
Metaalbewerking  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Blootstelling aan hoge temperaturen  Info block
Blootstelling aan lage temperaturen  Info block
Blootstelling aan wisselende temperaturen  Info block
In een stofvrije ruimte  Info block
Werken met toxische stoffen  Info block
Werkomgeving
Je werkt in onderzoeks- of ontwikkelingsorganisaties. Je werkt samen met verschillende diensten en personen (productie, studies, kwaliteit, laboratoria, klanten, leveranciers, ...). Je werk varieert naargelang de sector (voeding, luchtvaart, metallurgie, ...), het type onderzoek en de organisatie (project, matrix, ...). Je werkt soms tijdens het weekend, op feestdagen, 's nachts en met wachtdiensten. Je werkt soms in zones met gecontroleerde klimaatomstandigheden of in een stofvrije ruimte. Je draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (schort, handschoenen, masker...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Technische interventie studies, onderzoek en ontwikkeling. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3111, 3116, 3117