Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 20-10-14
H130101  Info block
Conformiteitsinspectie  Info block
Andere benamingen
Inspecteur voor reglementaire conformiteitsinspectie (m/v)  Info block
Inspecteur conformiteit van installaties onder druk (m/v)  Info block
Inspecteur conformiteit liften (m/v)  Info block
Inspecteur conformiteit in bedrijfseenheden (m/v)  Info block
Inspecteur conformiteit materiaal (m/v)  Info block
Inspecteur conformiteit elektriciteit (m/v)  Info block
Inspecteur conformiteit milieu (m/v)  Info block
Inspecteur conformiteit gas (m/v)  Info block
Inspecteur conformiteit hijsen (m/v)  Info block
Inspecteur conformiteit voor druk- of laswerk (m/v)  Info block
Inspecteur conformiteit brandveiligheid (m/v)  Info block
Inspecteur conformiteit warmteleer (m/v)  Info block
Inspecteur voor conformiteitscontrole (m/v)  Info block
Inspecteur voor naleving reglementering (m/v)  Info block
Inspecteur voor reglementaire drukinspectie (m/v)  Info block
Inspecteur-preventiemedewerker conformiteit (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor reglementaire conformiteitsinspectie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor technische inspectie (m/v)  Info block
Technicus voor conformiteitsinspectie (m/v)  Info block
Technicus voor niet-conformiteit (m/v)  Info block
Technicus voor conformiteitscontrole (m/v)  Info block
Controleur van de conformiteit van industriële veiligheid (m/v)  Info block
Controleur conformiteit elektrische installaties (m/v)  Info block
Controleur conformiteit elektrische vliegtuiginstallaties (m/v)  Info block
Technisch inspecteur industrie (m/v)  Info block
Conformiteitscontroleur (m/v)  Info block
Technisch inspecteur voor elektrische installaties (m/v)  Info block
Veiligheidsinspecteur (m/v)  Info block
Conformiteitsinspecteur van sport- en spelmateriaal (m/v)  Info block
Definitie
Voert technische en normatieve controles of inspecties uit. Controleert de betrouwbaarheid van industriële producten, uitrustingen, materialen, industriële installaties of publieke plaatsen. Controleert het conform maken met de reglementering.
Bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De reglementaire en functionele conformiteit van de apparatuur en installaties nagaan door controles, metingen, tests en opmetingen  Info block
- Voert controles uit volgens vastgelegde procedures
- Controleert parameters (temperatuur, snelheid, samenstelling, druk, drukverlies, ...)
- Past kwaliteitsnormen toe (CE, DIN, NBN, NEN, …)
- Gebruikt test- en meetapparatuur
- Controleert de geldigheid van attesten en certificaten
- Controleert of het technisch plan overeenstemt met de situatie ter plaatse
- Begeleidt externe instanties bij audits, inspecties, …  Info block
Kennis van metrologie  Info block
Kennis van planlezen  Info block
Onregelmatigheden, gevallen van non-conformiteit en risicofactoren identificeren voor mensen, goederen en de omgeving van de apparatuur en de installaties  Info block
- Interpreteert waar nodig de norm
- Vergelijkt metingen en analyses met richtwaarden
- Sluit mogelijke oorzaken van onregelmatigheden, non-conformiteiten en risicofactoren één na één uit
- Treedt op als contactpersoon voor instanties die problemen of ongevallen onderzoeken  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van statistische analyse  Info block
Controle- en schadedocumenten invullen (lijsten, schema's, formulieren, ...)  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt technisch Engels
- Gebruikt software voor documentatiebeheer
- Houdt gegevens bij over de aard van ongevallen of problemen, het tijdstip en de oplossing  Info block
Rapporten opstellen voor controles, non-conformiteitsdiagnoses of risico's
Rapporten overmaken aan de diensten voor productie, onderhoud, veiligheid  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Vergelijkt metingen en analyses met richtwaarden
- Geeft de resultaten overzichtelijk weer  Info block
Corrigerende, preventieve of performantieverhogende technische aanpassingen aan de apparatuur aanbevelen en voorschrijven  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, internet, ...)
- Analyseert rapporten (controledocumenten, schadedocumenten, conformiteitsdocumenten, …)
- Analyseert voor-en nadelen van mogelijke alternatieven
- Volgt wettelijke normen en voorschriften bij het formuleren van oplossingen en alternatieven  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Mechanische apparatuur, hijsmaterieel, laad- en losapparatuur, liften  Info block
Veiligheid, brandpreventie  Info block
Installaties onder druk, lasapparatuur  Info block
Elektrische installaties  Info block
Stralingsbescherming  Info block
Energie  Info block
Akoestiek  Info block
Leefmilieu  Info block
Industriële installaties, bedrijfsinstallaties  Info block
Publieke plaatsen  Info block
Sport- en spelmateriaal  Info block
Kennis van metaalbewerking  Info block
Kennis van metallurgie  Info block
Kennis van elektrotechniek  Info block
Kennis van chemie  Info block
Kennis van fysische metingen  Info block
Kennis van mechanica  Info block
Kennis van materiaalweerstand  Info block
Kennis van lasprocessen  Info block
Controles uitvoeren van zaken waarvoor attesten vereist zijn:
Niet-destructief onderzoek  Info block
Elektrisch  Info block
Stralingsbescherming  Info block
Lassen  Info block
De conformiteit van de toepassing en de uitgevoerde berekeningsnota’s controleren (warmteleer, ...)  Info block
Plannen voor controle en opvolging van installaties op een locatie opstellen en aanpassen  Info block
- Stelt een isometrisch plan op van de installatie (leidingen, apparaten, opslagtanks, …)  Info block
De reglementaire conformiteit meedelen aan betrokken partijen en instituten  Info block
- Stelt controlerapporten op
- Levert conformiteitsattesten af
- Certificeert of homologeert industriële producten of technische installaties binnen het kader van de wettelijk vastgelegde bevoegdheden  Info block
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren  Info block
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internet, ...)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Volgt technische evoluties in het vakgebied op  Info block
Noden identificeren
Een dienst of een preventieve interventie voorstellen  Info block
- Betrekt (operationele) managers en gebruikers bij het bepalen van de noden
- Inventariseert en analyseert de noden
- Maakt een onderscheid tussen functionele en niet-functionele vereisten
- Bespreekt mogelijke alternatieven
- Stemt de dienstverlening af op de bedrijfsprocessen  Info block
Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...  Info block
- Verleent advies bij constructie-, exploitatie- of onderhoudswerken
- Registreert verstrekte werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen
- Zorgt dat voldoende aanvullende beschermingsmiddelen op de werkplaats aanwezig zijn
- Voorziet technische documenten, brochures, webpagina's en ander technisch materiaal  Info block
Personeelsleden bewustmaken van en opleiding geven over conformiteitscontroles  Info block
- Volgt technische en reglementaire evoluties in het vakgebied op
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers
- Gebruikt aangepaste opleidingsmethoden
- Informeert en begeleidt de gebruikers bij de introductie van nieuwe of gewijzigde technieken of procedures  Info block
Kennis van pedagogische technieken  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Industrieel bedrijf  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Controle- en certificeringsinstantie  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Chemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Spoorwegen  Info block
Cosmetica-industrie  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Machinebouw  Info block
Watersport  Info block
Optica, optronica  Info block
Petrochemie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Hout  Info block
Confectie  Info block
Lederverwerking  Info block
Textiel  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Communicatie  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Verplaatsingen tijdens het werk  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, keurings- en certificeringsinstanties. Je werkt samen met klanten en de diensten productie, beheer, onderhoud, veiligheid, ... Je doet verplaatsingen. Je werk varieert naargelang de sector (petrochemie, ...), het type bedrijf (industrieel, keuringsinstantie) en het type installatie (onder druk, hijsmaterieel, elektrisch, ...). Je draagt soms persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsschoenen, ...).  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Conformiteitsinspectie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:3112, 3257