Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H130201  Info block
Management en engineering industriële hygiëne, veiligheid en leefmilieu  Info block
Andere benamingen
Adjunct-verantwoordelijke milieu, hygiëne en veiligheid in de industrie (m/v)  Info block
Coördinator voor veiligheid en bescherming van de gezondheid in de industrie (m/v)  Info block
Deskundige veiligheidspreventie in de industrie (m/v)  Info block
Deskundige veiligheid-leefmilieu in de industrie (m/v)  Info block
Directeur hygiëne, veiligheid en milieu in de industrie (m/v)  Info block
Directeur voor de beheersing van de industriële risico's (m/v)  Info block
Expert industriële omgevingen (m/v)  Info block
Expert technologische risico's (m/v)  Info block
Hoofd van de dienst algemene preventie en ergonomie (m/v)  Info block
Hoofd van de dienst gezondheid-veiligheid in de industrie (m/v)  Info block
Hoofd van de dienst milieu-hygiëne-veiligheid in de industrie (m/v)  Info block
Hoofd van de dienst veiligheid in de industrie (m/v)  Info block
Hoofd van de milieudienst in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur advies voor de preventie van industriële risico's (m/v)  Info block
Ingenieur hygiëne, veiligheid en milieu in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur kritikaliteit van technologische risico's (m/v)  Info block
Ingenieur stralingsbescherming (m/v)  Info block
Ingenieur veiligheid van industriële processen (m/v)  Info block
Inspecteur gecertificeerde installaties (m/v)  Info block
Inspecteur van industriële sites (m/v)  Info block
Milieudeskundige (m/v)  Info block
Milieu-, hygiëne- en veiligheidsdeskundige in de industrie (m/v)  Info block
Milieuverantwoordelijke in de industrie (m/v)  Info block
Onderzoeksingenieur hygiëne, veiligheid en milieu in de industrie (m/v)  Info block
Preventieadviseur (m/v)  Info block
Preventieverantwoordelijke industriële risico's (m/v)  Info block
Risicoanalist (m/v)  Info block
Veiligheidsingenieur in de nucleaire industrie (m/v)  Info block
Veiligheidsingenieur leefmilieu in de industrie (m/v)  Info block
Veiligheidscontroleur technologische risico’s (m/v)  Info block
Verantwoordelijke beheer industriële risico's (m/v)  Info block
Verantwoordelijke beheersing van industriële risico's (m/v)  Info block
Verantwoordelijke hygiëne, veiligheid en arbeidsomstandigheden (m/v)  Info block
Verantwoordelijke veiligheid in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke gezondheid en veiligheid op het werk in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke leefmilieu in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke milieubescherming (m/v)  Info block
Deskundige veiligheid, hygiëne en leefmilieu (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van de dienst hygiëne-veiligheid (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van de dienst veiligheid in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke van de dienst veiligheid in de nucleaire industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke verwerking industrieel afval (m/v)  Info block
Definitie
Bepaalt het veiligheidsbeleid (veiligheid op het werk, arbeidsomstandigheden, bescherming van het leefmilieu). Voert het veiligheidsbeleid in en garandeert de opvolging. Past de hygiëne-, veiligheids- en milieunormen toe.
Bijkomende activiteiten kunnen zijn: een team coördineren, een dienst leiden.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Het hygiëne-, veiligheids- en milieuprogramma ontwikkelen
De opbouw en de acties uitwerken  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt software voor modellering en simulatie
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, internet, ...)
- Analyseert gegevens en informatie (wetgeving, normen, ...)
- Overlegt met de betrokkenen (leidinggevenden, productieverantwoordelijken, ...)
- Implementeert actieplannen rond veiligheids-, en milieuaspecten
- Vraagt vergunningen aan  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van reglementering brandveiligheid  Info block
Kennis van de reglementering van milieuvergunningen voor installaties  Info block
Kennis van transportreglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten  Info block
Referentiesystemen, procedures en instructies voor hygiëne, veiligheid en milieu uitwerken of aanpassen
De toepassing ervan controleren  Info block
- Volgt wetgeving op en zet deze om in praktijkrichtlijnen
- Stelt meetmethoden en testen op
- Werkt draaiboeken uit voor controles  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van methodes voor risicoanalyse  Info block
Medewerkers vormen en bewust maken van hygiëne, veiligheid, milieu en risicopreventie  Info block
- Leidt interne preventieteams op
- Verspreidt voorlichtingsmateriaal
- Voert sensibiliserings- en preventiecampagnes
- Begeleidt werknemers bij de invoering van nieuwe werkmethodes of materiaal
- Bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Past taalgebruik en tempo aan het doelpubliek aan
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Kennis van beschermings- en preventietechnieken bij vervuiling  Info block
Kennis van de kenmerken van persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Reglementaire, functionele en operationele conformiteit van de producten, processen, installaties en apparatuur opvolgen en controleren  Info block
- Gebruikt test- en meetapparatuur
- Controleert de geldigheid van attesten en certificaten
- Gaat ter plaatse voor het uitvoeren van controles
- Controleert de staalname bij producten of afval
- Vraagt analyseresultaten en richtwaarden op
- Begeleidt externe instanties bij audits, inspecties, ...  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Storingen en niet-conformiteiten identificeren en analyseren, een diagnose stellen van de oorzaken en corrigerende acties preciseren  Info block
- Gebruikt geïntegreerde beheersprogramma's
- Gebruikt test- en meetapparatuur
- Vergelijkt waarden van stalen en testen met richtwaarden
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit
- Houdt gegevens bij over de aard en het tijdstip van het probleem, ongeval, storing, ...
- Volgt actuele wettelijke normen en voorschriften bij het formuleren van oplossingen
- Treedt op als contactpersoon voor instanties die problemen of ongevallen onderzoeken (verzekeringsmaatschappij, ...)  Info block
Kennis van methodes voor risicoanalyse  Info block
Kennis van chemie  Info block
Kennis van toxicologie  Info block
Gegevens met betrekking tot hygiëne, veiligheid en milieu opvolgen en analyseren
Veranderingen en verbeteringen aanbrengen  Info block
- Houdt een (bijna-)ongevallenregistratie bij
- Onderzoekt welke systemen, procedures of instructies de veiligheid kunnen verhogen  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van methodes voor risicoanalyse  Info block
Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...  Info block
- Verleent advies bij constructie-, exploitatie- of onderhoudswerken
- Registreert verstrekte werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen
- Zorgt dat voldoende aanvullende beschermingsmiddelen op de werkplaats aanwezig zijn  Info block
Kennis van beschermings- en preventietechnieken bij vervuiling  Info block
Kennis van de kenmerken van persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Globaal managementsysteem voor kwaliteit, veiligheid, milieu  Info block
Kwaliteit, kwaliteitsgarantie, kwaliteitsmanagementsysteem  Info block
Milieumanagementsysteem  Info block
Onderhoud  Info block
Stralingsbescherming  Info block
Technologische, biologische en chemische risico's  Info block
Veiligheid op het werk, industriële hygiëne  Info block
Veiligheid van goederen en personen  Info block
Continue verbetering  Info block
Vergunningen voor activiteiten verstrekken en de uitvoeringsvoorwaarden ervan bepalen (speciale uitrusting dragen, attestering, brandvergunning, ...)  Info block
- Volgt de wetgeving op
- Controleert de geldigheid van attesten en certificaten
- Controleert alle (wettelijke) voorwaarden voor de uitreiking van attesten of vergunningen  Info block
De aard en de conformiteit van de producten, de lozingen en het afval controleren of er de controle van superviseren  Info block
Kennis van bewerkingsprocedures voor afval  Info block
Kennis van technieken voor waterbehandeling  Info block
Methodes, productieprocessen, producten en behandelingen aanbevelen met het oog op de beperking van risico's en vervuiling  Info block
- Onderzoekt welke methodes, procedures, ... kunnen verbeteren  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt externe relaties op en onderhoudt deze
- Vergelijkt offertes
- Evalueert de kwaliteit van producten en geleverde diensten  Info block
Afvalverwerkers selecteren (industrieel afval, speciaal afval, ...)  Info block
Overheidsinstellingen en organisaties informeren over de activiteiten en de hygiëne-, veiligheids- en milieugegevens van een site  Info block
- Legt contacten met brandweer, politie, arbeidsinspectie en plaatselijke instellingen
- Houdt de verzekeringsinstellingen op de hoogte van de activiteiten  Info block
Theoretische modellen en scenario's van incidenten en ongevallen uitwerken  Info block
Gebruikt software voor modellering en simulatie  Info block
Een project leiden  Info block
- Stuurt en motiveert afdelingshoofden, technici en productiemedewerkers
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, ...)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Volgt de administratie op (boekhouding, …)
- Voert een personeelsbeleid
- Voert een financieel beleid
- Voert een commercieel beleid
- Komt wettelijke en fiscale verplichtingen na
- Beheert de infrastructuur  Info block
Kennis van budgetbeheer  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Controle- en certificeringsinstantie  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Haven  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Luchthaven  Info block
Autowegbeheerder  Info block
Overheidsbedrijf, overheidsinstelling  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Autosector  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Chemie  Info block
Confectie, leer, textiel  Info block
Defensie  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Glas  Info block
Hout- en meubelsector  Info block
Informatie en communicatie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Papier- en kartonindustrie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, dienstverlenende bedrijven, advies- en ingenieursbureaus, … in samenwerking met verschillende diensten en betrokkenen (productie, kwaliteit, onderhoud, comité voor preventie en bescherming op het werk, auditeurs, bedrijfsartsen, leveranciers, ...).Je doet soms verplaatsingen. Je werk varieert naargelang de sector (kernenergie, chemie, petrochemie, voeding, ...), het type vestiging (SEVESO, beschermde site, ...), het productieproces en het type producten (zelf gefabriceerde, stockage, …). Je werkt soms tijdens het weekend en op feestdagen en doet wachtdiensten. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, veiligheidsschoenen, ...) kan vereist zijn.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Management en engineering industriële hygiëne, veiligheid en leefmilieu. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .

Verder zijn voor het beroep van preventieadviseur specifieke opleidingsvoorwaarden gesteld in het KB van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst en betreffende de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2143, 2263