Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 19-12-13
H130301  Info block
Technische interventie hygiëne, veiligheid en leefmilieu in de industrie  Info block
Andere benamingen
Consulent voor afval in de industrie (m/v)  Info block
Consulent voor hygiëne, veiligheid en leefmilieu (m/v)  Info block
Consulent voor veiligheid op het werk (m/v)  Info block
Expert hygiëne en milieu (m/v)  Info block
Expert milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden (m/v)  Info block
Expert vervuilingsanalyse (m/v)  Info block
Hygiëneconsulent horeca en voeding (m/v)  Info block
Milieuconsulent (m/v)  Info block
Milieulaborant (m/v)  Info block
Preventiespecialist industriële risico’s (m/v)  Info block
Technicus veiligheid, hygiëne en leefmilieu (m/v)  Info block
Specialist industriële veiligheid (m/v)  Info block
Technicus gezondheidsleer in de industrie (m/v)  Info block
Technicus industriële omgevingen (m/v)  Info block
Technicus stralingsbescherming (m/v)  Info block
Technicus voor bodemontleding (m/v)  Info block
Technicus voor geluidsmeting (m/v)  Info block
Technicus voor luchtontleding (m/v)  Info block
Technicus voor waterontleding (m/v)  Info block
Veiligheidscontroleur industriële risico's (m/v)  Info block
Definitie
Controleert de toepassing van hygiëne-, veiligheids- en milieuregels bij teams en installaties volgens de regelgeving en normen. Bepaalt aanpassingen op het gebied van de risicopreventie (instructies, methodes, beschermingsmiddelen, ...). Volgt de uitvoering ervan op met het oog op de beperking van de impact en risico's van industriële activiteit op personen, goederen en het milieu.
Bijkomende activiteit kan zijn: een team coördineren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Voorschriften, instructies en procedures op het gebied van hygiëne, veiligheid en milieu bepalen en de toepassing ervan controleren  Info block
- Volgt de wetgeving op en zet deze om in praktijkrichtlijnen
- Werkt samen met laboratoria voor de voorbereiding van instrumenten en producten
- Overlegt met de betrokkenen bij de opmaak van procedures
- Werkt draaiboeken uit voor controles  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van milieunormen  Info block
Kennis van reglementering brandveiligheid  Info block
Kennis van de reglementering van milieuvergunningen voor installaties  Info block
Kennis van transportreglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en producten  Info block
Storingen, niet-conformiteiten en risico's voor personen en goederen identificeren en analyseren  Info block
- Gebruikt geïntegreerde beheersprogramma's
- Gebruikt test- en meetapparatuur
- Analyseert ongevallen of incidenten
- Sluit mogelijke oorzaken van problemen één na één uit  Info block
Kennis van methodes voor risicoanalyse  Info block
Kennis van chemie  Info block
Kennis van toxicologie  Info block
Corrigerende acties en acties met betrekking tot de preventie van risico's bepalen en voorstellen. De uitvoering ervan opvolgen  Info block
- Onderzoekt welke aspecten van het veiligheidsbeleid extra moeten belicht worden
- Ontwerpt acties die bepaalde aspecten van het veiligheidsbeleid onder de aandacht brengen  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van beschermings- en preventietechnieken bij vervuiling  Info block
Kennis van de kenmerken van persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Instrumenten en indicatoren voor de opvolging van hygiëne, veiligheid en milieu opvolgen en bijwerken  Info block
- Stelt meetmethoden en testen op
- Test de plannen en procedures voor noodinterventies, …
- Past procedures, richtlijnen, … na een test aan  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Verslagen, documenten of rapporten van analyses, ongevallen en incidenten opstellen  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing  Info block
Medewerkers vormen en bewust maken van hygiëne, veiligheid, milieu en risicopreventie  Info block
- Begeleidt werknemers bij de invoering van nieuwe werkmethodes of procedures
- Verspreidt voorlichtingsmateriaal
- Voert sensibiliserings- en preventiecampagnes
- Doet voorstellen voor opleiding
- Past taalgebruik en tempo aan het doelpubliek aan
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal  Info block
Kennis van opleidingstechnieken  Info block
Kennis van beschermings- en preventietechnieken bij vervuiling  Info block
Kennis van de kenmerken van persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Kwaliteit  Info block
Leefmilieu  Info block
Stralingsbescherming  Info block
Technologische, biologische en chemische risico's  Info block
Veiligheid op het werk, industriële hygiëne  Info block
Veiligheid van goederen en personen  Info block
Werken uitvoeren waarvoor een opleiding of attest vereist is:
VCA voor operationeel leidinggevenden  Info block
Controleert de kwalificaties van personen en/of de conformiteit van de uitvoering van werkzaamheden op het vlak van hygiëne, veiligheid en milieu  Info block
- Controleert de geldigheid van attesten en vergunningen
- Volgt de wetgeving op  Info block
Technische ondersteuning verlenen aan de afdelingen productie, kwaliteit, onderhoud, ...  Info block
- Verleent advies bij constructie-, exploitatie- of onderhoudswerken
- Registreert verstrekte werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen
- Zorgt dat voldoende aanvullende beschermingsmiddelen op de werkplaats aanwezig zijn  Info block
Kennis van ergonomie  Info block
Kennis van de kenmerken van persoonlijke beschermingsmiddelen  Info block
Instructies en procedures m.b.t. hygiëne, veiligheid en milieu opstellen en aanpassen en ze ter beschikking stellen van de diensten  Info block
Plaatsing en basisonderhoud van controle-en meetapparatuur uitvoeren  Info block
- Stelt detectoren en analysatoren in werking op en rond industriële terreinen
- Kalibreert meetinstrumenten
- Meldt defecten aan de technische dienst  Info block
Metingen uitvoeren en stalen nemen
Afwijkingen bepalen (percentage, drempel, ...)
Corrigerende maatregelen aanbevelen  Info block
- Gebruikt controle- en meetmateriaal
- Vergelijkt meetresultaten met richtwaarden  Info block
Risicostudies uitvoeren of eraan meewerken (identificatie, inventarisering, evaluatie, ...)  Info block
- Analyseert statistische gegevens  Info block
Preventie- en veiligheidsplannen uitwerken en verbeteren  Info block
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Gebruikt software voor modellering en simulatie
- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, internet, ...)
- Analyseert gegevens en informatie (wetgeving, normen, ...)
- Overlegt met de betrokkenen (leidinggevenden, productieverantwoordelijken, ...)  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
De werking van installaties voor de bewaking en behandeling van afgevoerde afvalstoffen (water, rook, ...) of afval controleren  Info block
- Controleert de staat van het materieel
- Merkt storingen aan de installatie ter plaatse of via beeldschermen op  Info block
Kennis van metrologie  Info block
De afvalverwerkers selecteren (industrieel afval, speciaal afval, ...)
Het traject ervan traceren  Info block
De activiteiten van een team coördineren  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Controle- en certificeringsinstantie  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Haven  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Luchthaven  Info block
Autowegbeheerder  Info block
Lokaal of regionaal bestuur  Info block
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Administratie, overheidsdienst  Info block
Autosector  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Chemie  Info block
Confectie, leer, textiel  Info block
Defensie  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Glas  Info block
Hout- en meubelsector  Info block
Informatie en communicatie  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Machinebouw  Info block
Mechanica en metaalbewerking  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Optica, optronica  Info block
Papier- en kartonindustrie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Spoorwegen  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven, keuringsinstanties, onderzoekslaboratoria, studie- en ingenieursbureaus, overheidsdiensten en het leger. Je werkt samen met het voltallige personeel, verschillende diensten en betrokkenen (productiebeheer, onderhoud, transport, bijstand, onderaannemers, dienstverleners, ...). Je doet soms verplaatsingen. Je werk varieert naargelang de sector (kernenergie, chemie, voeding, ...), de voorschriften van de vestiging (SEVESO, beschermde site, ...), het type proces en de aard van de gefabriceerde of opgeslagen producten. Je werkt soms tijdens het weekend en op feestdagen en met wachtdiensten. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (masker, handschoenen, veiligheidshelm, ...) kan vereist zijn.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Technische interventie hygiëne, veiligheid en leefmilieu in de industrie. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:2263, 3111, 3116, 3257