Meer over Competent | Vragen of opmerkingen | Log in

Competentfiche
Validatiedatum: 18-12-14
H140101  Info block
Management en engineering industrieel en logistiek beheer  Info block
Andere benamingen
Hoofd van het centrale bureau voor productieplanning in de industrie (m/v)  Info block
Diensthoofd productiebeheer (m/v)  Info block
Diensthoofd voor de materialenstroom voor productieplanning-lancering in de industrie (m/v)  Info block
Diensthoofd voor productieplanning in de industrie (m/v)  Info block
Diensthoofd voor productieplanning-planning in de industrie (m/v)  Info block
Diensthoofd voor productieplanning-lancering in de industrie (m/v)  Info block
Diensthoofd voor productieplanning-lancering-planning in de industrie (m/v)  Info block
Diensthoofd voor planning in de industrie (m/v)  Info block
Diensthoofd voor de voorbereiding van het werk in de industrie (m/v)  Info block
Dispatcher voor het elektriciteitstransportnet (m/v)  Info block
Dispatcher voor het energietransportnet (m/v)  Info block
Dispatcher voor het vloeistoffentransportnet (m/v)  Info block
Ingenieur productiebeheer (m/v)  Info block
Ingenieur productielogistiek (m/v)  Info block
Ingenieur productieplanning in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur productieplanning-planning in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur planning in de industrie (m/v)  Info block
Ingenieur supply chain in de industrie (m/v)  Info block
Expert productielogistiek (m/v)  Info block
Planningsdeskundige industriële productie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de organisatie van de stromen (m/v)  Info block
Verantwoordelijke voor de stroom van de materialen-productieplanning-lancering in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productiebeheer (m/v)  Info block
Verantwoordelijke industriële en logistieke beheer (m/v)  Info block
Verantwoordelijke industriële productielogistiek (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieplanning in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieplanning-lancering in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke productieplanning-lancering-planning in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke planning in de industrie (m/v)  Info block
Verantwoordelijke planning en productiebeheer (m/v)  Info block
Verantwoordelijke supply chain in de industrie (m/v)  Info block
Supply Chain Manager in de industrie (m/v)  Info block
Technisch eindverantwoordelijke (m/v)  Info block
Definitie
Organiseert en superviseert de (productie)planning en het productiebeheer met het oog op de optimalisatie en coördinatie van product- en informatiestromen. Werkt volgens de noden en de eisen op het gebied van kosten, termijn en kwaliteit.
Bijkomende activiteit kan zijn: een team of dienst leiden en er het budget van beheren.  Info block
Basis ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
De uitvoerbaarheid van de bestellingen bestuderen
De capaciteit en de beschikbaarheid van productiemiddelen, materialen, ... bepalen  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt ERP-software
- Berekent de hoeveelheid productiemiddelen en materialen voor de bestelling
- Gaat de beschikbaarheid van personeel na
- Raadpleegt de productieplanning en de productiefiches
- Past de productieplanning aan bij nieuwe prioritaire bestellingen
- Stemt het productieniveau af op de marktvraag (inschatten van te verwachten pieken en dalen in de productie, …)  Info block
Kennis van productieplanning  Info block
Productiestromen en het beheers- en opvolgingssysteem bepalen  Info block
- Zet een informatiesysteem op voor productiecontrole en goederenstroom
- Gebruikt een geautomatiseerd systeem voor voorbereiding van productie
- Stelt prestatieindicatoren op voor de productie  Info block
Kennis van productiemanagementmethodes  Info block
Productie tussen de locaties, de werkplaatsen en de productielijnen verdelen en plannen op basis van specificiteiten en beschikbaarheid van de installaties  Info block
- Gebruikt ERP-software
- Stelt een korte- en langetermijnplanning op
- Gebruikt een geautomatiseerd systeem voor productieplanning
- Gaat de beschikbaarheid van personeel na
- Stelt prioriteiten in de taakuitvoering van het personeel in functie van de productievereisten
- Bepaalt de productiecapaciteit
- Maakt tijdig productieopdrachten en hun -fiches over aan productievestigingen en -afdelingen  Info block
Transport en de circulatie van de inkomende of uitgaande productiestromen organiseren en regelen  Info block
- Stelt een planning op voor inkomende of uitgaande productiestromen volgens de plaats en volgorde van de opdrachten
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
- Maakt administratieve en commerciële documenten op of controleert ze (prijsaanvraag, offerte, bestelbon, orderbevestiging, leveringsbon, …)  Info block
Kennis van de organisatie van de logistieke keten  Info block
Kennis van de reglementering voor het goederentransport  Info block
Kennis van douanereglementering  Info block
Productiefases bepalen of ze wijzigen op basis van vastgestelde afwijkingen  Info block
- Gebruikt Computerized Production Management System
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)
- Plant de afzonderlijke fabricagestappen per product
- Houdt overzicht op de werkzaamheden op de afdeling
- Houdt gegevens bij over het productieverloop (productiegegevens, storingen)
- Meet productieprestaties
- Vergelijkt productieprestaties met prestatieindicatoren
- Analyseert de productievereisten om werkprocessen te optimaliseren
- Overlegt over aanpassing van het productieproces met kwaliteitsverantwoordelijken en leidinggevenden van andere afdelingen
- Doet voorstellen tot verbetering van het productieproces (kwaliteit, capaciteit, kostprijs)  Info block
Kennis van audittechnieken  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Kennis van productiemanagementmethodes  Info block
Voorraadbeheer en de bevoorrading van werkplaatsen, productielijnen en machines superviseren  Info block
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Controleert de staat en de omvang van de voorraad
- Stemt de te bestellen hoeveelheden af op het verbruik, de planning, de opslagcapaciteit, …
- Contacteert de leverancier(s) of aankoopafdeling
- Volgt bestellingen op en controleert de levering  Info block
Kennis van voorraadbeheer  Info block
Technische steun verlenen aan de productie, de logistiek, ...  Info block
- Organiseert demonstraties voor de medewerkers en klanten
- Gebruikt audiovisuele hulpmiddelen en ander didactisch materiaal
- Voorziet medewerkers en klanten van technische documenten over het product
- Geeft bij problemen feedback aan medewerkers en klanten  Info block
Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering  Info block
Specifieke ActiviteitenCompetenties
KunnenKennen
Domein:
Productieplanning  Info block
Planning  Info block
Bevoorrading  Info block
Beheer van productiestromen, de logistieke keten (supply chain)  Info block
Industrialisatiemethodes  Info block
Continue verbetering  Info block
Dispatching  Info block
Transport en de levering van producten aan klanten organiseren  Info block
- Houdt bij het organiseren van de opdrachten zo veel mogelijk rekening met de wensen van de klant
- Gebruikt planningsinstrumenten
- Gebruikt TMS-software
- Gebruikt ERP-software
- Gebruikt EDI-software
- Analyseert de karakteristieken van de transportopdrachten (levertijd, eigenschappen van goederen, laad- en losmogelijkheden, …)
- Stelt laad- en leveringsschema’s op
- Geeft tijdig de planning door  Info block
Leveranciers of dienstverleners selecteren
Onderhandelen over contractvoorwaarden
De geleverde diensten of producten controleren  Info block
- Bouwt een netwerk van contacten uit en onderhoudt dit
- Analyseert offertes naar specifieke eigenschappen, details, conformiteit met de vereisten van de aanbesteding, …
- Onderhandelt over prijs en levertijden
- Controleert of de uitvoering voldoet aan de contractvoorwaarden of afspraken
- Stuurt bij indien nodig  Info block
Voorwaarden voor leveringen aan klanten bepalen  Info block
Productietijd en productiekosten evalueren en becijferen
Prijsstandaarden en prijsopgaven bepalen  Info block
- Meet productieprestaties
- Vergelijkt productieprestaties met prestatieindicatoren
- Verwerkt productieprestaties in kostprijsgegevens
- Bepaalt de prijs volgens richtwaarden (catalogi, eigen expertise, ...), verkoopstrategie en toegekende budget  Info block
Het gebruik van productie-installaties en energie- of vloeistoffentransportnetten in realtime coördineren  Info block
Gebruikt supervisietools  Info block
Risico's op onderbrekingen in de productieketen identificeren
Preventieve of corrigerende oplossingen bepalen  Info block
- Raadpleegt technische bronnen
- Selecteert de relevante gegevens voor probleemanalyse
- Vergelijkt de waarden van metingen en testen met de richtwaarden
- Maakt analyses van onderbrekingen in de productieketen
- Gaat na wat de oorzaken zijn van storingen of afwijkingen
- Zoekt naar een oplossing die de planning niet in de war brengt
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen  Info block
Meewerken aan de ontwikkeling of de aanpassing van instrumenten voor het beheer van de productieketen  Info block
- Maakt een analyse van de productieketen (SWOT, …)
- Analyseert gegevens over storingen, problemen in de productieketen
- Doet voorstellen ter verbetering en aanpassing van de instrumenten voor het beheer van de productieketen
- Overlegt met productiediensten, studiediensten, bevoorradingsdiensten en commerciële diensten
- Volgt de ontwikkelingen in het vakgebied m.b.t. informaticasystemen op  Info block
De opvolging en de actualisatie van databanken met referenties, stuklijsten, ... superviseren  Info block
Een project leiden  Info block
- Omschrijft de stappen in het project
- Bepaalt per projectstap de uitvoeringsvoorwaarden (termijn, budget, personeel, uitbesteding, investeringen, ...)
- Stelt een planning en taakverdeling op
- Controleert of de uitvoering van het project voldoet aan de kwaliteitsnormen en planning  Info block
Kennis van projectmanagement  Info block
De activiteiten van een team coördineren
Een organisatie leiden  Info block
- Stelt een planning op en past ze aan wijzigende omstandigheden aan
- Verdeelt taken en verantwoordelijkheden
- Informeert, begeleidt, stuurt en motiveert (nieuwe) medewerkers
- Controleert de uitvoering van de opdrachten en het naleven van procedures
- Organiseert en leidt teamvergaderingen
- Volgt competenties van medewerkers op en bespreekt opleidingsmogelijkheden met de betrokkenen
- Voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Houdt personeelsgegevens bij  Info block
Kennis van technieken voor het leiden van een team  Info block
Kennis van managementtechnieken  Info block
Werkorganisatie
Soort bedrijf/organisatieSectorenArbeidsomstandigheden
Studie- en engineeringsbureau  Info block
Industrieel bedrijf  Info block
Energietransportnet  Info block
Dienstverlenend bedrijf  Info block
Luchtvaarttechnieken (luchtvaart, ruimtevaart)  Info block
Voeding  Info block
Wapenindustrie  Info block
Autosector  Info block
Chemie  Info block
Scheepsbouw  Info block
Eco-industrie  Info block
Elektriciteit  Info block
Elektronica  Info block
Energie, kernenergie, gas- en vloeistoffen  Info block
Spoorwegen  Info block
Metaal- en staalindustrie  Info block
Machinebouw  Info block
Watersport  Info block
Optica, optronica  Info block
Kunststofverwerking, rubber, composiet  Info block
Sport en vrije tijd  Info block
Transport en logistiek  Info block
Glas  Info block
Bouwmaterialen  Info block
Metaalbewerking  Info block
Mechanica  Info block
Communicatie  Info block
Papier- en kartonsector  Info block
Lederverwerking  Info block
Textiel  Info block
Confectie  Info block
Meubelsector  Info block
Hout  Info block
Werkomgeving
Je werkt in industriële bedrijven of onderzoeks- en ingenieursbureaus. Je werkt samen met verschillende diensten en personen (productie, aankoop, verkoop, kwaliteit, klanten, leveranciers, transportbedrijven, ...). Je werk varieert naargelang de organisatiewijze (lean production, supply chain, ...), de informatiserings- en communicatiesystemen (Enterprise Resource Planning) en het type productie (serieproductie, vloeistoffen, ...). Je maakt soms verplaatsingen en doet soms wachtdiensten.  Info block
Opleidingen en certificaten
Verschillende wegen kunnen leiden naar de beroepen onder de Competentfiche Management en engineering industrieel en logistiek beheer. Welke studierichting/opleiding je moet of kan volgen vind je op de website van onderwijskiezer .  Info block
Classificatie
Kwalificatiestructuur:
ISCO-08-code:1321